Archief oktober, 2008

Nog meer illegale bebouwing van Parc Spelderholt

Onderwerp: Bewoners, Landgoed Spelderholt, Regelgeving| Geen reacties »

PERSBERICHT

Nog meer illegale bebouwing van Parc Spelderholt

In een persbericht van eind september 2008 heeft de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (verder: SBNE) gesteld dat de bouw van de tijdelijke huisvesting voor studenten door Parc Spelderholt illegaal is. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt laat in het Klaverblad van 22 oktober 2008 weten dat dit niet juist is, omdat er een reguliere vergunning van de gemeente Apeldoorn voor deze bouw is. Hiermee wordt gesuggereerd dat een vergun-ning van een gemeente een bouwplan legaal maakt. Dit terwijl iedereen weet dat veel bouw-werken ook zonder vergunning legaal zijn en dat regelmatig vergunningen van gemeentebe-sturen worden vernietigd. Bouwwerken moeten dan weer worden afgebroken omdat deze in strijd met de wet – illegaal -zijn neergezet. Dit komt omdat zelfs ambtenaren en bestuurders van gemeentes wel eens fouten maken. De gemeente Apeldoorn waarschuwt daarvoor op haar website: met de verleende bouwvergunning mag u bouwen. De eerste zes weken na het be-kendmaken van de bouwvergunning kunnen belanghebbenden (bijv. omwonenden) echter nog bezwaar of beroep aantekenen. Het is daarom verstandig om met de start van de bouw te wachten, totdat de bezwarentermijn van zes weken is verlopen.

Parc Spelderholt was niet zo verstandig en is met de bouw (grondwerk) al begonnen voordat de vergunning was ontvangen. De prefab containers zijn onmiddellijk na ontvangst van de vergunning geplaatst. Om die reden is het begrijpelijk dat de bestuursvoorzitter zich in alle bochten zal wringen om overeind te houden dat deze tijdelijke studentenhuisvesting niet in strijd is met welke regel dan ook. Anders zal het moeten worden afgebroken.

De SBNE heeft aangetoond dat de vergunning op een groot aantal punten onjuist was en in strijd met de wet. We vonden deze punten zo belangrijk voor onze buurt dat we niet alleen bezwaar bij de gemeente hebben gemaakt, maar zelfs de rechter in Zutphen hebben gevraagd het pand hangende een bezwaarprocedure niet in gebruik te mogen laten nemen. De uitspraak van deze rechter was aanleiding voor het persbericht. En anders dan Parc Spelderholt in het Klaverblad van 22 oktober 2008 laat weten, was er niet sprake van slechts enige administra-tieve onvolkomenheden. In dat geval had de rechter ons verzoek niet in behandeling genomen en zou de gemeente Apeldoorn zeker niet zijn veroordeeld in de kosten van de SBNE.

Ook heeft de rechter beslist niet vastgesteld dat de inhoudelijke beslissing (de vergunning) in stand kan blijven zoals de bestuursvoorzitter aangeeft. De rechter heeft in de uitspraak juist aangegeven dat de beslissing op met name genoemde punten zal moeten worden aangepast en dat in de lopende bezwaarprocedure nog aandacht zal moeten worden gegeven aan diverse andere punten. De vergunning was daarmee volgens de rechter wel degelijk in strijd met de wet.

Ons verzoek om het pand niet in gebruik te mogen nemen is door de rechter niet gehonoreerd. Dat zou mosterd na de maaltijd zijn geweest en onschuldige bewoners hebben gedupeerd. Parc Spelderholt is namelijk niet alleen zo onverstandig geweest om de bouw te starten, terwijl er nog bezwaren konden worden gemaakt. Zij heeft ook een paar dagen voor de rechtszit-ting de huisvesting feestelijk en in aanwezigheid van de verantwoordelijke wethouder Reitsma in gebruik genomen. Gelukkig kan dit onzorgvuldige gedrag van gemeente en Parc Spelderholt nog in diverse procedures aan de kaak worden gesteld. Het advies over onze bezwaren van de SBNE zal binnenkort door een onafhankelijke commissie aan de gemeente worden uitgebracht.

Tot slot: ons persbericht van september zou niet of zeer waarschijnlijk anders zijn geschreven als Parc Spelderholt niet weer een illegaal bouwwerk zou hebben geplaatst. Onlangs is op de hoek van de Engelanderweg en het Spelderholt met de bestemming bos en natuurgebied zonder overleg met omwonenden en voor zover wij hebben kunnen nagaan zonder vergunning een 3,5 meter hoge paal met ‘verkeersborden’ geplaatst. Het is de bedoeling dat dit ’s avonds verlicht zal zijn. Deze gang van zaken is helaas symptomatisch voor het gedrag van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt. Daar moet tegen opgetreden worden om verdere verrommeling van het gebied tegen te gaan.

Paal

Beekbergen, 23 oktober 2008

Informatie over dit persbericht kan worden verkregen bij Wouter Hiskemuller (0555063981) of Jan Schut (0625057310).

Studentenhuis in Beekbergen (Beekberger, 22 oktober 2008)

Onderwerp: Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN – In de krant van 8 oktober is onterecht vermeld dat de
bouw van het studentenhuis illegaal is. De voorzitter van de Raad van Bestuur
van Parc Spelderholt heeft geinformeerd, dat die bouw is gebaseerd op
een bouwvergunning, verkregen van de Gemeente Apeldoorn. Onze eigen ge-
meentebestuur steunt dus deze bouw en er is gewoon een reguliere vergun-
ning.

Wat is er aan de hand? Er zijn bezwaren ingediend, en de rechtbank van Zwolle
heeft hierover uitspraak gedaan. Het besluit van de rechter is heel duidelijk:
Het verzoek van de bezwaarden is afgewezen. In verband met enige admini-
stratieve onvolkomenheden m.b.t. het besluit van de gemeente is de gemeente
veroordeeld tot het betalen van de griffierechten. Bovendien heeft de rech-
ter letterlijk omschreven dat de inhoudelijke beslissing in stand kan blijven.
De vergunning is dus terecht verleend en de bouw is niet illegaal!
De rechter heeft als argumentatie aangegeven dat het dringende maatschap-
pelijke belang van die studentenhuisvesting in redelijkheid belangrijker
is dan de belangen die door de bezwaarden zijn genoemd. En dat daarom het
besluit (het verlenen van de vergunning) in stand kan blijven.

Honden en bijtincidenten’ winnend onderwerp ‘Voor de dRaad ermee’

Onderwerp: Actie, Gemeente| Geen reacties »

Honden en bijtincidenten’ winnend onderwerp ‘Voor de dRaad ermee’

10 oktober 2008

Met 484 stemmen heeft Yvette van Veldhuijsen de vijfde ronde van ‘Voor de dRaad ermee’ gewonnen.

Zij had het volgende onderwerp ingediend:
‘Hondenbezitters voelen zich onveilig omdat het niet duidelijk is wat het beleid is ten aanzien van bijtincidenten door honden. Wat zijn nu eigenlijk de spelregels en wat kan de gemeente doen. Het is tijd om hierover met elkaar in gesprek te gaan!’

Politieke Markt 23 oktober

De vergadering vindt plaats tijdens de Politieke Markt Apeldoorn op 23 oktober. Doel van de vergadering is dat het publiek samen met de politiek gaat praten over het gekozen onderwerp. Mevrouw Van Veldhuijsen speelt een belangrijke rol bij de voorbereidingen van de vergadering. De vergadering start om 19.00 uur. De locatie en eindtijd wordt nog bekend gemaakt.

Volledige uitslag 5e ronde Voor de dRaad ermee

Onderwerp Uitslag internet Uitslag stembus Totaal
Hoogspanningsmasten 465 7 472
Bomenkap zonder vergunning 34 7 41
Honden en bijtincidenten 483 1 484
Totaal aantal stemmen        982      15   997

Er zijn veel stemmen (bijna 1.000) uitgebracht; het hoogste aantal sinds de start van ‘Voor de dRaad ermee’. Dit komt mede doordat de indieners druk gelobbyd hebben onder de bevolking. Het is goed dat er veel mensen bij agendering van onderwerpen betrokken zijn.

Door werkzaamheden aan de website www.apeldoorn.nl was het van vrijdagavond tot afgelopen zaterdagmiddag niet mogelijk om te stemmen. In die periode kon men op geen enkel onderwerp stemmen.

Toelichting

Sinds 24 mei 2007 is “Voor de dRaad ermee” een raadsinstrument waarmee burgers onderwerpen op de politieke agenda kunnen zetten. Dit instrument is bij wijze van proef ingesteld en zal na deze ronde worden geëvalueerd.

[Bron: www.apeldoorn.nl]

Oproep om te stemmen voor ‘Voor de dRaad ermee’

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Hoogspanningsbeleid Gemeente Apeldoorn

Geachte buurtbewoners,

Mogen wij ons voorstellen:

Dik Weenink, Vaartserijn 1
Hans Leeneman, Rijnstraat 13

Wij vragen u aandacht voor het volgende.

De Gemeente Apeldoorn heeft dit voorjaar een belofte gedaan om de hoogspanningskabels die lopen door Apeldoorn Zuid en Beekbergen ondergronds te brengen, wij vinden dit een goede zaak voor heel Apeldoorn Zuid en Beekbergen.

Helaas hier is niets van waar, op de bijeenkomsten o.a. in de Sebastiaankerk op
31-03-2008 is duidelijk gesproken over het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen vóór 2011/2012 .

Zo nu blijkt heeft de Gemeente Apeldoorn voor dit project niets gereserveerd in de Meerjaren Planning Begroting 2009-2012. Bij nader onderzoek is het ons duidelijk geworden dat de gemeente hier niet mee bezig is, de belofte is naar ons inziens niets anders dan een wassen neus.

Wij willen de Gemeente Apeldoorn ter verantwoording roepen en u kunt ons daarbij steunen. Wij hebben een motie ingediend bij ‘Voor de dRaad ermee’! Dit is een poule van de Gemeente Apeldoorn waar een ieder die iets in dient 11/2 uur de spreektijd krijgt om voor de gehele gemeenteraad vragen te stellen over bovengenoemd onderwerp (bij genoeg stemmen).

De volgende vragen willen wij aan de Gemeente Apeldoorn gaan stellen:
–    Veiligheids-/gezondheidsrisico nabij het wonen van hoogspanningskabels?
–    Belofte maakt schuld, waarom is er niets begroot c.q. gereserveerd?
–    Waarom houd de gemeente zich niet aan het beleid van het Ministerie van VROM?
–    Hoe gaat men om met de woningbouw in Masterplan Zuid?
–    Wat is het beleid en de toekomstvisie van de hoogspanningslijnen?

Als u vindt dat dit belangrijk is voor Zuid en Beekbergen dan kunt u ons steunen.
Breng u stem uit. Ga naar www.apeldoorn.nl de vijfde ronde ‘Voor de dRaad ermee’! Stem op hoogspanningsmasten Dik Weenink.
De sluitingsdatum om te stemmen is maandag 6 oktober 2008.

Indien wij genoeg stemmen kunnen krijgen, mogen wij op 23 oktober 2008 dit onderwerp naar voren brengen om de gemeente ter verantwoording te roepen.
Wij hopen dat u op iedere computer die u tegen komt een stem uitbrengt (thuis/kantoor).

Met vriendelijke groeten,

Dik Weenink
Hans Leeneman

Winst en verlies voor buren Parc Spelderholt (Stentor, 1 oktober 2008)

Onderwerp: Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Winst en verlies voor buren Parc Spelderholt

door Bert Felix

BEEKBERGEN/ZUTPHEN – Parc Spelderholt hoeft zijn noodverblijf voor gehandicapte studenten niet te sluiten.
Maar het instituut moet wel betere afspraken maken met de gemeente over de tijdelijkheid van het gebouw. Verder erkent de rechter dat de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) in Beekbergen belanghebbende is bij de bouw.

Dat blijkt uit de uitspraak van de bestuursrechter in Zutphen over de voorlopige voorziening die de SBNE had aangevraagd. Die moest ertoe leiden dat de bouw van de noodhuisvesting voor studenten zou worden voorkomen of stilgelegd. Dat verzoek honoreert de rechter niet, maar SBNE krijgt wel op diverse punten gelijk.

Zo stelt de rechter dat SBNE bewoners vertegenwoordigt die in de onmiddellijke nabijheid van de inmiddels gerealiseerde noodvoorziening wonen, waardoor de stichting als belanghebbende kan worden gezien. De rechter wijst daarbij op de statuten van de stichting, waaruit dat belang kan worden afgeleid. Zo wil de stichting het behoud van natuurwaarden in het gebied van de enken en het omliggende bosgebied en ontwikkelingen tegengaan die voor mens en dier overlast veroorzaken.

Verder is de rechter van oordeel dat het verzoek om een voorlopige voorziening, in afwachting van de eindbehandeling van bezwaren van de stichting, voornamelijk is ingediend als gevolg van de wijze waarop de gemeente is omgegaan met de belangen van de stichting, de manier waarop de toestemming voor de bouw van een tijdelijk verblijf voor studenten tot stand is gekomen en de gebrekkige motivering die daarvoor is gebruikt.

De gemeente heeft bijvoorbeeld verzuimd om schriftelijke afspraken te maken met Parc Spelderholt over de termijn waarbinnen de noodhuisvesting moet worden afgebroken. Ook is er geen garantie in de vorm van een dwangsom en ontbreken concrete bouwplannen voor een studentenverblijf.

De rechter suggereert al wel dat Parc Spelderholt bij de uiteindelijke behandeling van de bezwaren van SBNE groen licht krijgt voor de noodvoorziening, omdat de ontbrekende afspraken alsnog kunnen worden gemaakt. Als straf voor deze onvolkomenheden moet de gemeente de griffierechten aan SBNE vergoeden.