Archief maart, 2009

SBNE Beekbergen nodigt u uit

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

SBNE Beekbergen nodigt u uit

8 april 2009 – 20.00 uur: De Hoge Weye, Beekbergen

SBNE Beekbergen heeft als doelstelling het behoud en het bevorderen van de unieke waarden in het gebied van de enken en het aangrenzende bosgebied. Door dit gebied heen lopen de Konijnenkamp, Engeland, het Spelderholt en Engelanderholt.
SBNE Beekbergen is opgericht naar aanleiding van de plannen om manege Riant naar het landgoed Spelderholt en de enk rondom de Konijnenkamp te verplaatsen. Deze plannen, met de daarbij behorende grootschalige bouwplannen, vragen om een kritische blik vanuit het streven om de natuur- en cultuurhistorische waarden van zowel het Spelderholt, als van de prachtige enk te behouden. Dat betekent dat SBNE Beekbergen alle ontwikkelingen in dit gebied nauwlettend volgt.

Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan Spelderholt – Riant ter inzage. Dit is een wijziging op het nu geldende bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Het ontwerp heeft betrekking op de verplaatsing van manege Riant van de Bruggelerweg naar het Spelderholt en op de daarbij behorende woningbouw en andere ontwikkelingen. Bezwaar tegen dit ontwerpbestemmingsplan is onder andere dat het slechts beperkt informatie geeft over de beoogde ontwikkelingen in het gebied: ook Parc Spelderholt is met grootschalige plannen bezig. Tot en met 22 april 2009 kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze omtrent de ontwerpen naar voren brengen bij de gemeenteraad. Meer informatie over het plan is te vinden op: http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=130396. Het indienen van een zienswijze is noodzakelijk om in een volgende fase bezwaar te kunnen maken!

Vanzelfsprekend zal SBNE Beekbergen de gemeente haar zienswijze meedelen. Wij willen onze zienswijzen echter ook met u als bewoner van Beekbergen en direct of indirect belanghebbende of geïnteresseerde delen.
Daarom nodigen wij u uit om hierover met ons van gedachten te wisselen op 8 april van 20.00 tot 22.00 uur in het dorpshuis De Hoge Weye.

Meer informatie: www.sbne-beekbergen.nl
secretariaat: Konijnenkamp 29, 7361 DD Beekbergen, tel.: 055 506 4223 of spelderholt@hotmail.com

U kunt de uitnodiging ook downloaden: uitnodiging 8 april 2009

Wijziging bestemmingsplan Stuwwalrandparkzone zuid ter inzage

Onderwerp: Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Regelgeving| Geen reacties »

Het voorstel tot het partieel wijzigen van het bestemmingsplan Stuwwalrandparkzone zuid ligt ter inzage.

Deze wijziging heeft de bedoeling de verhuizing van manege Riant, de bijbehorende bouwplannen en uitbreiding evenemententerreinen mogelijk te maken.

De juridische Commissie van de SBNE zal een passende reactie voorbereiden. Ook zal de SBNE een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellenden organiseren. Natuurlijk kunt u bij ons tevens terecht met alle vragen en opmerkingen over deze en andere onderwerpen die het gebied Engeland / Spelderholt aangaan. Daarnaast staan wij open voor al uw tips en adviezen om deze, voor het betreffende gebied, kwalijke ontwikkelingen te stoppen.

Op de website van de gemeente: http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=130396 is alles in pdf-formaat te downloaden.

Visie dorpsraad veranderde in de loop der tijd

Onderwerp: Geschiedenis, Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

Onderstaand fragment is gevonden op de site van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Het komt uit een stuk over Spelderholt van de hand van de heer W. Venema.

“(…) Het Spelderholt is in het ontwerp-structuurplan aangewezen voor “bedrijvenconcentratie en ontwikkelingslocatie bedrijven”. Tijdens de openbare hoorzitting op 3 februari 1994 is er namens de Dorpsraad Beekbergen-Lieren op gewezen, dat de dorpsraad het niet juist zou vinden, indien zich daar in het natuurgebied andere bedrijven zouden kunnen vestigen, nu het onderzoeksinstituut voor pluimvee wordt overgeplaatst. Dat zou ook niet in overeenstemming zijn met de bedoeling van de heer Teixeira de Mattos, oud-wethouder van de gemeente Apeldoorn. In 1997 is de situatie zo gewijzigd dat in de vrijkomende gebouwen van het Spelderholt door Philadelphia ruimte wordt gecreëerd, zodat gehandicapten er aan vakantie natuurprojekten kunnen deelnemen.”

Wilt u het hele stuk lezen? Ga dan naar de site van de dorpsraad: www.raad-beekbergen.nl > artikelen > omgeving > Spelderholt.

SBNE sluit zich aan bij de Gelderse Milieufederatie

Onderwerp: Actie, Natuur- en milieugroeperingen| Geen reacties »

Samen Sterk!!
Ter versterking van ons netwerk en met het oog op een adequate kennis- en informatieuitwisseling heeft de SBNE zich aangesloten bij de Gelderse Milieufederatie. Het feit dat men ons heeft willen accepteren in de gelederen is tevens een belangrijke erkenning van onze status.
De contacten met de GMF waren al heel goed en zullen door onze contactpersoon verder in de verf worden gezet.

Velen van jullie weten waarschijnlijk al dat er al geruime tijd ook intensieve en vruchtbare contacten zijn met de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA).

Ga naar de site: http://www.geldersemilieufederatie.nl/kaart/