Archief april, 2009

Hoorzitting EHS 10 april 2009 – verslag

Onderwerp: Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

Provinciale Staten van Gelderland behandelen op woensdag 27 mei de statenvoorstellen over de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur en de Aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden zoals bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij. De voorbereiding van de behandeling gebeurt in de commissies voor Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu (RWM) en Landelijk Gebied en Water (LGW) op woensdag 6 mei. Op 20 april 2009 is er een hoorzitting geweest waar namens SBNE het volgende naar voren is gebracht.

Een van de doelen van SBNE is het voorkomen van grootschalige bebouwing op het landgoed Spelderholt te Beekbergen omdat dit grenst aan de Enken ten westen van Beekbergen.

In de EHS ten westen van Beekbergen zit een wig die gevormd wordt door het Landgoed Spelderholt.

Op dit landgoed zijn er twee gebruikers met bouwplannen:
Parc Spelderholt wil er studentenhuisvesting (55 studentenwoningen) en een sporthal bouwen, hiervoor zijn al tijdelijke studentenwoningen geplaatst
Manege Riant wil een manege van ruim 4000 m2 bouwen, plus 11 grote villa’s van ongeveer 1.200 m3 met bijgebouwen plus een appartementencomplex van 15 meter hoog met 20 appartementen. Dit net buiten de EHS (echt pal op de rand).
Voor de plannen van Riant ligt op dit moment een ontwerp bestemmingsplan wijziging voor van de gemeente Apeldoorn. In dit plan wordt geen rekening gehouden met de cumulatieve effecten van de twee gebruikers.

Onze vragen:
Is het mogelijk het landgoed Spelderholt op te nemen in de EHS?
In hoeverre moet rekening gehouden worden met de cumulatieve effecten of mag er per gebruiker een bestemmingsplan voorgesteld worden?
Als het niet mogelijk Spelderholt op te nemen in de EHS, is het dan mogelijk deze bebouwing (die nog moet plaatsvinden) te verbieden omdat het volgens Europese regels niet is toegestaan aan de rand van de EHS (grootschalige) bebouwing te realiseren met alle licht, geluid en ammoniak vervuiling van dien?

Hiernaast is het krantenartikel uit de Stentor waarin genoemd is dat de heer Siepel van Alterra van mening is dat op grond van de Natura 2000 regels grootschalige bebouwing op het landgoed Spelderholt niet toegestaan zal worden aan de commissieleden verstrekt.

Bronnen van de Oude Beek op Engeland bedreigd

Onderwerp: Bestemmingsplan, Natuur- en milieugroeperingen, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

En opnieuw zijn er bouwplannen op Engeland die de natuur ernstig schaden. Voor de kavel die hoort bij Arnhemseweg 516 ligt een ontwerp bestemmingsplan Beekbergen Engeland ter inzage. Het ontwerp heeft betrekking op het realiseren van twee vrijstaande woningen op Engeland.
Op de bewuste kavel staan te slopen schuren en het beoogde bouwperceel grenst direct aan een aantal bronnen van de Oude Beek.
Dit is opnieuw een aantasting van het bron- en stroomgebied (zowel onder- als bovengronds) van de Oude Beek zonder dat er een strategische visie, een gebiedsvisie, aan ten grondslag ligt. Daardoor is het onmogelijk cumulatieve effecten op het gebied (met talrijke rode lijst soorten) in kaart te brengen.

Zienswijzen kunnen nog tot 22 april ingediend worden.

Zienswijze indienen voor 22 april a.s.

Onderwerp: Actie, Bestemmingsplan, Gemeente, Regelgeving| 2 Reacties »

Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan Spelderholt – Riant ter inzage. Dit is een wijziging op het nu geldende bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Het ontwerp heeft betrekking op de verplaatsing van manege Riant van de Bruggelerweg naar het Spelderholt en op de daarbij behorende woningbouw en andere ontwikkelingen. Bezwaar tegen dit ontwerpbestemmingsplan is onder andere dat het slechts beperkt informatie geeft over de beoogde ontwikkelingen in het gebied: ook Parc Spelderholt is met grootschalige plannen bezig. Tot en met 22 april 2009 kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze omtrent de ontwerpen naar voren brengen bij de gemeenteraad. Meer informatie over het plan is te vinden op: http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=130396.
Het indienen van een zienswijze is noodzakelijk om in een volgende fase bezwaar te kunnen maken!
Vanzelfsprekend zal SBNE Beekbergen de gemeente haar zienswijze meedelen. Maar hoe meer zienswijzen er ingediend worden, hoe beter het is. Ook al zou het op termijn zo kunnen zijn dat alles geen doorgang vindt vanwege Europese regelgeving (zie De Stentor, 8 april 2009), deze procedure moet toch doorlopen worden.

Wilt u onze concept-zienswijze ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op!

Konijnenkamp 29, 7361 DD Beekbergen, tel.: 055 506 4223 of secretariaat@sbne-beekbergen.nl

SBNE vestigt hoop op Europees verbod (Stentor, 9 april 2009)

Onderwerp: Actie, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| 1 Reactie »

SBNE vestigt hoop op Europees verbod

door Bert Felix

BEEKBERGEN – De plannen voor de bouw van een manege, een appartementengebouw en elf villa’s op Landgoed Spelderholt worden door Europa verboden.
Dat voorspelt Henk Siepel, inwoner van Beekbergen en hoofd van het centrum voor ecosystemen Alterra van de Rijksuniversiteit van Wageningen. Apeldoorn volgt volgens hem een heilloze weg en riskeert een torenhoge boete.

Siepel zei dat gisteravond op een bijeenkomst van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE). Reden daarvoor is dat de bouwplannen van Riant Equestrian Centre, maar ook die van zorginstelling Parc Spelderholt, op de rand van het gebied van Natura 2000 liggen.

De bouw voor Riant en Parc Spelderholt vindt net buiten Natura 2000 plaats, maar volgens Siepel maakt dat niets uit. ,,Natura 2000 betekent ook bescherming in de rand langs dat gebied. Activiteiten die hinder veroorzaken zijn daar verboden. Zelfs bestaande activiteiten kunnen worden teruggedraaid.”

Volgens projectleider Gerben den Besten van de gemeente, ook aanwezig bij het debat, wijst de bij het bestemmingsplan verplichte natuurtoets uit dat de plannen kunnen. Op basis van die natuurtoets is een ontheffing van de wet op de natuurbescherming aangevraagd bij de provincie. ,,Wat Siepel zegt is waar, maar dat wordt ondervangen door de natuurtoets”.

Siepel verwijt de gemeente echter de initiatiefnemers van de plannen op het verkeerde been te zetten. ,,We doen alsof we Apeldoorn opnieuw kunnen inrichten, maar een hoger orgaan dan onze gemeenteraad heeft een hek om de Veluwe gezet. Dat heeft de Europese Unie gedaan en daar moeten we in Beekbergen trots op zijn.”

Volgens Siepel kijkt Brussel momenteel zeer kritisch naar Nederlandse plannen in en bij Natura 2000. ,,Ik ben er net nog geweest en we doen het niet goed. Je mag niet naast Natura 2000 bouwen”.

Ook volgens Ingeborg Leerkes van de Stichting Het Ordens Massief trekt de gemeente aan een dood paard. ,,We zijn twee jaar bezig geweest om een voetbalstadion voor AGOVV uit Natura 2000 te houden. Daar is de gemeente twee jaar druk mee geweest, terwijl al op de eerste dag duidelijk was dat het niet kan. Zeg daarom ook hier: dit gaat niet lukken.”

Verslag Openbare vergadering CRK 2 april 2009

Onderwerp: Gemeente, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Openbare vergadering CRK

Op donderdag 2 april was er een openbare vergadering van de onafhankelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De aankondiging en agenda staan in de huis-aan-huis blaadjes die bij ons niet of heel spaarzaam bezorgd worden. Op internet vinden wel de aankondigingen plaats die wij geacht worden op te zoeken.

Datum:            02-04-2009
Tijd:            10.30 uur – 11.45 uur
Aanwezigen:     leden CRK en begeleidende ambtenaren, de complete teams (incl. architecten en adviseurs) van de beide plannenmakers (Riant & Parc Spelderholt), pers, vz. Stichting Apeldoornse Monumenten,
namens SBNE:    Jan Schut en Wouter Hiskemuller

Na aankondiging door Gerwin den Besten en een gebiedsbeschrijving door bureau Eelerwoude werden de beide plannen onafhankelijk van elkaar gepresenteerd door de beide betrokken architecten.

Hoofdlijnen Gebiedsbeschrijving door Eelerwoude

•    Het gebied kenmerkt zich en is uniek door het, voor Nederlandse begrippen grote hoogteverschil op het landgoed zelf en nog eens op de enken.
•    Het park is aangelegd door Springer en heeft een kenmerkende oprijlaan  en padenstructuur.
•    De begroeiing van het park bevat veel exotische bomen.
•    Het gebied ligt als een enclave in de Veluwerand
•    Bij herhaling wordt vermeld dat het terrein deel uitmaakt van de “gradiënt” Bos→enk→beek→IJsseldal. (In het algemeen wordt tot op heden gesproken over een Ecologische verbindingszone; de Gelderse Poort)
•    Met het oog op de toekomst wordt gesproken over de wenselijkheid van “robuuste landschapselementen”, bloemrijke graslanden en de wenselijkheid van handhaving van de openheid van het terrein voor de beleving van de gradiënten.

Hoofdlijnen betoog Architect Riant

•    Legt uit dat het bij het appartementencomplex gaat om een bouwwerk met hoektorens en centraal element. De overige bebouwing moeten gezien worden als bijgebouwen van dit “nieuwe kasteel”.
•    Tot twee, drie keer toe merkt de architect op dat de maatvoering van de gebouwen (appartementen complex en manege) verkleind is en dat de buurt dat nu accepteert.
•    Twee steensoorten worden gepresenteerd en er wordt aangegeven dat er een grijze dakpan zal worden gebruikt.
•    Er worden tekeningen en foto’s gepresenteerd die niet compleet, onjuist of in een verkeerde schaalverhouding zijn. Bij de fotobewerkingen van de gebouwen is geen rekening gehouden met de gewenste terreinindeling (bomen, struiken en bloemrijk grasland)
•    Manege van 30 bij 70 meter plus stallen aan de beide uiteinden van het hoofdgebouw: uit bezuinigingsoverwegingen wordt uitsluitend het middendeel van de voorzijde voorzien van metselwerk. Het overige wordt uitgevoerd in eenvoudig beton (met gevelbeplanting)
•    De gepresenteerde Eelerwoude-tekening van Parc Spelderholt is niet correct voor wat betreft het Riant-deel (aantal en locatie van de villa’s is onjuist)

Hoofdlijnen betoog Architect Parc Spelderholt

•    Studentenhuisvesting (academiegebouw) voor ca. 40 minder begaafde studenten. 20% van de doelgroep zal gebruik maken van een rolstoel daarom gebouw op 1 niveau ondanks sterk aflopend terrein.
•    Gebouw wat verder naar achteren (ri. Noordweg) om het karakteristieke grote groene gras zoveel mogelijk te behouden. Studentenhuis en daaraan verbonden sporthal komen in het verlengde van het hotel. Voormalige Deetmanhuis zal worden gesloopt voor sporthal.
•    Sporthal: mede gebruik door derden.
•    Enkele details: voor(noord)zijde glas, binnenruimte kleurig, eenheden van 9 studenten, sedum-dak

Discussie met Commissie

•    Rond de huidige stallen O1 en O2 (zullen worden gesloopt) zijn meer bomen wenselijk dan nu op de Eelerwoude schets zijn te zien (huidige bos zal grotendeels worden gekapt vanwege de gewenste zichtlijnen)
•    Het oorspronkelijk Springer ontwerp van het landgoed is niet (helemaal) uitgevoerd; er zijn in het verleden veel meer bomen geplant.
•    De twee centrale villa’s van Riant (geprojecteerd op huidig TD-gebouw) passen niet in het totaal plan; moeten weg, op een andere plek (ten opzichte van de zichtlijnen vanuit het nieuwe kasteel) of qua typologie aangepast worden.
•    Om verrommeling te voorkomen zouden de kavels van de villa’s niet moeten worden verkocht maar centraal moeten worden beheerd; geen tuintjes, schuttingen en geen bomenkap etc.(behoud van het landgoed idee)
•    Het appartementen complex, het nieuwe kasteel, werd abusievelijk(?) Paleis genoemd.
•    Het appartementencomplex dient opnieuw naar de tekentafel; balkons te prominent aanwezig, entree te eenvoudig in verhouding tot de rest van het gebouw. Opgemerkt werd dat verkleining van de balkons er bij enkele appartementen in het geheel geen (ochtend)zon zou zijn waardoor ze (nog) moeilijker verkoopbaar zouden zijn. Voor de balkons wordt ook gedacht aan een andere materiaalkeuze (hout ipv metaal) om ze minder prominent te maken.
•    Grote vraag was waarom een nieuw te bouwen landgoed er niet meer eigentijds als “nu” uit zou kunnen zien.

Conclusie

•    Het was bijna genant om mee te maken hoe de architect van Riant naar huis werd gestuurd met een flinke rugzak met huiswerk, terwijl de architect van Parc spelderholt met zijn schetsontwerp cum laude werd beoordeeld.
•    Elke keer wanneer er plannen worden gepresenteerd kloppen de onderleggers niet; nooit is er eenduidigheid in het gebruik van de tekeningen van Eelerwoude.

Tot slot

•    Alhoewel niet geagendeerd en ook ongebruikelijk kregen de mensen in het publiek de kans kort een opmerking te maken.
Vanzelfsprekend hebben we daar gebruik van gemaakt: Er is opgemerkt dat de omwonenden noch instemmen met de hoogte maten, noch met het pompeuze ontwerp op zich.
Daarnaast is er ook  op gewezen dat de CRK de huidige plannen heel erg op zichzelf en een heel klein beetje in onderlinge samenhang heeft bekeken maar dat er juist nadrukkelijk behoefte is aan een beoordeling van de plannen in samenhang met de unieke omgeving waarin ze gerealiseerd zouden moeten worden. Er moet niet alleen ‘van binnen’ naar het plan worden gekeken, maar ook ‘van buiten’, vanaf de enk dus. Reactie architect Riant: dat is moeilijk, want vanaf de enk is er niets te zien. Tot slot is opgemerkt dat een presentatie als die van de architect van Riant al veel eerder als beeldkwaliteitplan had kunnen en moeten worden gepresenteerd.

Als sfeerbeeld is gesproken over de verschillende betrokken partijen zoals Riant, Parc Spelderholt, dorpsraad en SBNE.

Met vriendelijke groet,
SBNE-Beekbergen

Wouter Hiskemuller

Kanttekeningen bij bouw op Spelderholt (De Stentor, 3 april 2009)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Kanttekeningen bij bouw op Spelderholt

door Bert Felix.

APELDOORN – De commissie voor ruimtelijke kwaliteit (CRK) heeft moeite met twee van de elf villa’s die op Landgoed Spelderholt worden gebouwd. Verder moet architect Hoogenberk nog sleutelen aan de balkons (‘te dominant’) en de entree van het nieuwe kasteel op het landgoed. Louter complimenten waren er voor de plannen van Parc Spelderholt.

Dat bleek donderdag bij de bespreking van de plannen. De twee villa’s staan precies in de zichtlijn van het oude en het nieuwe kasteel op Spelderholt. De commissie voor ruimtelijke kwaliteit (CRK) wil dat de villa’s elders worden gebouwd, eventueel aan weerszijden van de centrale laan van Spelderholt. Ze zouden ook een andere vormgeving moeten krijgen dan de andere villa’s die achter het nieuwe kasteel op het landgoed worden gebouwd, bijvoorbeeld in de vorm van een poortgebouw. Over het nieuwste ontwerp van de nieuwe manege voor Riant Equestrian Centre was de CRK positief.

Een dikke pluim was er voor de nieuwe huisvesting voor veertig gehandicapte studenten, die door woningstichting Beter Wonen wordt gebouwd op Parc Spelderholt.