Archief juli, 2009

CAI Beekbergen ter nauwernood gered (Stentor 11 juli 2009)

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

CAI Beekbergen ter nauwernood gered

Is deze menwedstrijd niet het belangrijkste argument van de gemeente Apeldoorn om daar de open enken voor op te offeren?
Lees ook: http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/apeldoorn/4226760/Menwedstrijd-krijgt-meer-dan-normaal.ece

4e Studentenhuis Parc Spelderholt: bouwvergunning aangevraagd

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

In de Gemeentelijke bekendmakingen van 8 juli 2009 treffen wij de aanvraag voor een bouwvergunning aan voor het plaatsen van een 4e studentenhuis Parc Spelderholt.

Link naar Bekendmakingen vindt u hier.

Brief aan Raadsleden d.d. 7 juli 2009

Onderwerp: Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente| Geen reacties »

Onderwerp:    Vaststelling besluit tot wijziging bestemmingsplan Stuwwalrand -Zuid ten behoeve van de verplaatsing van de manege Riant naar het Spelderholt

Beekbergen, 7 juli 2009

Geacht raadslid,

Op donderdag 9 juli a.s. wordt in de raad gestemd over het voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van het bestemmingsplan Stuwwalrand Zuid ten behoeve van de verplaatsing van manege Riant naar het Spelderholt. De raadscommissie heeft ingestemd met agendering van het voorstel voor de raad van 9 juli a.s.
Het voorliggende besluit van burgemeester en wethouders is door SBNE aangemerkt als een papieren, politieke werkelijkheid, die haaks staat op die van de gewone burger en kiezer en die  hen bovendien niet overtuigt.
De opmerkingen van enkele commissieleden en de verantwoordelijke wethouder hebben die kloof alleen maar onderstreept.

In dit verband kunnen worden genoemd:
–    De tegenstellingen tussen voor-  en tegenstanders kunnen niet worden overbrugd.
–    Als raadslid heb ik niet overal verstand van, als burgemeester en wethouders zeggen dat het plan natuurwinst oplevert dan neem ik dat voor waar aan; ik kan namelijk geen eigen                                                       oordeel vormen op basis van argumenten die het standpunt van burgemeester en wethouders betwisten.
–     Het appartementengebouw is met een laag verlaagd, daarmee is aan de omwonenden tegemoet gekomen.
–    De verkopers van de grond aan Riant hebben gestreefd naar winstmaximalisatie in plaats van de grond aan de natuur terug te geven. De gemeente Apeldoorn moet geen geld bijpassen en de koper van die gronden niet teleurstellen.
–    De plannen leveren minder beton en asfalt op dan er nu ligt.
–    Het is een geweldig particulier initiatief, het bevordert het toerisme.
–    Riant is door het Gelders Landschap gewezen op de win-winsituatie die verplaatsing van de manege naar het Spelderholt met zich meebrengt voor natuur en manege. Riant is door de gemeente Apeldoorn op pad gestuurd om het idee van die verplaatsing te concretiseren. Telkens moet Riant wettelijke hobbels overwinnen, zoals een Natuurtoets . Het heeft nu vier jaren geduurd en dat is lang genoeg.
–    De enk behoeft niet onaangetast te blijven.
–    Ook grasland bestemd voor parkeren is teruggave aan de natuur.
–    De provincie zegt dat er geen Europese regels ten aanzien van Natura 2000 gebieden worden aangetast en daarmee is voor de gemeente de kous af.

–    Er zijn twee initiatieven op Spelderholt. Verplaatsing manege, villabouw, appartementengebouw, hotel en horeca en de maximalisatie van gebruiksmogelijkheden van het Parc Spelderholt, zoals hotel en horeca, door de Stichtingen met diezelfde naam, met inbegrip van uitbreiding studentenhuisvesting van 70 studenten. De uitvoering komt in een hand, de politieke besluitvorming blijft gescheiden.

Dat zijn zo de politieke statements die door voorstanders van het plan een week geleden na de inspraak zijn afgegeven.

Het is aan u om te oordelen over de overtuigingskracht van deze statements. Voor een element vragen wij uw bijzondere aandacht. Meer dan vier jaar geleden is Riant kennelijk door de toenmalige politiek verantwoordelijke wethouder met een boodschap op pad gestuurd, gedragen door een raadsmeerderheid. Pal voor de toenmalige  gemeenteraadsverkiezingen.

SBNE gaat ervan uit dat het op pad sturen van Riant met een boodschap wel ingebed is met de nodige waarschuwingen  en dat de sympathie van de toenmalig wethouder en de toenmalige raadscommissie voor het plan van verplaatsing van Riant naar het Spelderholt de gemeente Apeldoorn niet bindt.

Indien het idee toen met het nodige politieke voorbehoud is begroet door de gemeente vermag SBNE niet inzien dat het op pad sturen van Riant door de gemeente een argument is dat een rol speelt bij de besluitvorming op 9 juli a.s. In ieder geval is het wenselijk met het oog op aansprakelijkheden dat aanstaande donderdag van de wethouder de verklaring wordt gevraagd dat het op pad sturen van Riant de gemeente niet bindt en geen grond is voor aansprakelijkstelling van de gemeente door Riant, voor het geval die  verplaatsing uiteindelijk juridisch niet mogelijk blijkt te zijn.

Met vriendelijke groet,

SBNE Beekbergen

Riant mag door met verhuizing manege (Stentor, 3 juli 2009)

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Riant mag door met verhuizing manege

door Bert Felix.

 

APELDOORN – Alleen GroenLinks, D66 en Gemeentebelangen zullen volgende week tegen de verhuizing stemmen van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt.

Dat bleek vanavond op de politieke markt.

In ruil voor de bouw van de manege, twintig appartementen en elf villa’s sloopt eigenaresse Mieke van Tergouw een groot deel van de leegstaande pluimveeschuren op het landgoed. Maar volgens GroenLinks zijn de plannen te omvangrijk voor het landgoed, kan de Engelanderweg het verkeer niet aan en sluit villabouw niet aan bij de woningbehoefte in Beekbergen. De enken noemde fractievoorzitter Gert Jan Kleinpaste een ‘no go area’. Ook is hij bang voor een latere toename van activiteiten.

D66 zei de plannen simpelweg niks te vinden. ,,Er wordt een compleet dorp gebouwd, met behoorlijke verkeersbewegingen. Ik denk dat de waardevolle natuur wel degelijk wordt aangetast”, zegt Ahmet Alkas. Theo van Kerkhof van Gemeentebelangen weet bijna zeker dat de plannen in strijd zijn met de bescherming van de aanpalende natuur.

Wethouder Jolanda Reitsma wees erop dat een meerderheid van de gemeenteraad eerder al ja heeft gezegd tegen de uitgangspunten van de plannen. Intussen zijn die volgens haar alleen maar verbeterd en zou er geen reden zijn om nu nee te zeggen. Ze verwacht dat de provincie opnieuw een natuurvergunning afgeeft. De Engelanderweg krijgt mogelijk een vrijliggend fietspad.

Inspraakreactie SBNE op PMA 2 juli 2009

Onderwerp: Actie, Gemeente| Geen reacties »

Geachte  voorzitter, geachte leden van de raad, geachte wethouders en andere aanwezigen,

In de wereld van George Orwell 1984 bestaan geen onaantastbare feiten,  geen verleden.  Niets is zeker. Er is één zekerheid. De partij heeft de waarheid in pacht. En als de partij zegt dat twee plus twee vijf is,  is dat waar. Het denken buiten die politieke werkelijkheid is onmogelijk en wordt uitgebannen.
Die politieke werkelijkheid is een nachtmerrie.
Gelukkig is die werkelijkheid fictie.

Mijnheer de voorzitter,
Terug naar de Apeldoornse politieke werkelijkheid. Er is een PMA.  Wethouders en raadsleden doen hun uiterste best Apeldoorners uit te nodigen in ons gemeentehuis te zeggen wat zij vinden van beleidsvoornemens . Een laatste poging van de politiek correcte Apeldoorner  om net dat feitje, dat argument op de valreep  te noemen wat u misschien over de streep kan trekken. U hebt als raadsleden het laatste woord.
Dat zijn de regels die we in ons dierbare land en democratie hebben afgesproken.
Ogenschijnlijk is het besluit dat u als raad vanavond moet nemen zorgvuldig en gedegen voorbereid. Er ligt een indrukwekkend pak papier. Het bestuur heeft de zienswijzen bij een eerste lezing gemotiveerd afgewezen.

Mijnheer de voorzitter,
Je zou zeggen, mooier  kan niet. En toch, knaagt er iets.
Wat knaagt is de papieren werkelijkheid, een politieke werkelijkheid die het gezond verstand te buiten gaat,  een politieke werkelijkheid die haaks staat op de tastbare werkelijkheid.
Een greep uit de papieren  en tot nu toe politieke werkelijkheid.
–    Voortijdige aankoop van gronden een paar 100 meter verder door een ondernemer, die ter plekke niets te duchten heeft en uitbreidingsmogelijkheden heeft,  wordt bestuurlijk toegejuicht. Pluimveestallen en stallen voor nertsen op die aangekochte gronden gaat hij slopen. Wat vroeger in de partij van de verantwoordelijke wethouder grondspeculatie heette, daar is nu ”compassie” of minder verhullend medelijden voor.
–    Europese regelgeving rond het Natura 2000 gebied is niet in het geding. Bronnen van kennis: de provincie en het adviesbureau Arcadis.  We sluiten de ogen dat de provincie ter plaatse de zoekzone verstedelijking heeft aangewezen.  Verschillende petten is heel gebruikelijk.  Dus waarom  geen adviesbureau als gezaghebbend opvoeren, dat in opdracht van de ondernemer de Natuurtoets heeft opgesteld. Mocht het fout lopen, dan is er de Apeldoorner, die betaalt wel bij.

–    Een discussie over het gewenste ruimtelijk beleid pal naast Natura 2000 wordt vermeden, initiatiefnemers worden gevolgd, adhoc beoordelingen is de trend.

–    De natuur wordt omgebouwd, zodat die een bouwsteen vormt voor de papieren en politieke werkelijkheid.

–     Er wordt 50% bebouwingsoppervlak aan vierkante meters aan vervallen schuren voor pluimvee  en nertsen  ingeleverd.  Waarschuwing van het bestuur: 50% is geen keiharde norm , het is een zoekzone verstedelijking. Tja het bouwvolume aan kubieke meters gaat gigantisch omhoog.  De provinciale regeltjes zeggen daar niets  over. We vergeten gemakshalve dat de gemeente instrumenten heeft om het bouwvolume in te perken.

–    Jantje lacht, Jantje huilt. Als het zo uitkomt verschuilt de politieke werkelijkheid zich achter provinciale en eigen regeltjes. Even hard  worden eigen regeltjes opzij gezet als dat beter uitkomt. Weet u het nog: regel voor bouwvolume van villa’s is 600 kubieke meter, hier zijn villa’s gepland van 1200 kubieke meter . Het gaat immers om een landgoed van allure. Tja het gebied grenst pal aan Natura , maar de gemeente heeft regeltjes over bedrijfsuitoefening en lichte bedrijfsactiviteiten aan huis. Het is beter dat niet op zij te zetten en we sluiten de ogen voor   de gebrekkige ontsluiting.

–    Tja de woonbebouwing komt weliswaar niet tegemoet aan een bestaande  woningbehoefte onder de Beekbergense of Apeldoornse bevolking, maar er is nu eenmaal geld nodig voor die verplaatsing, dus we geven een stevige bruidschat mee aan luxueuze appartementen en villa’s met een gigantisch bouwvolume. 1200 kubieke meter is zo makkelijk te splitsen in 2 maal 600 kubieke meter. Die discussie schuiven we voor ons uit. Er is compassie.

–    Een weg langs Natura 2000 is rustig zolang het niet het gemiddelde benadert van laten  we zeggen de Dorpstraat in Beekbergen.

–     Compassie en “het heeft lang genoeg geduurd” zijn doorslaggevend. Dus blijven vragen die raadsleden op menig gebied hebben gesteld tot op heden onbeantwoord. En we vergeten gemakshalve wie er debet is aan die lange duur.

–    Economische uitvoerbaarheid van het plan loopt geen gevaar.  De initiatiefnemer houdt de vinger aan de pols en verklaart dat de economische recessie de realisatie niet in de weg staat.  De gevolgen van een mogelijk te optimistische inschatting voor bijvoorbeeld de fasering of het tijdelijk anders gebruiken of aanpassen schuiven we voor ons uit.

Mijnheer de voorzitter,
Ik sluit mijn betoog namens de SBNE af. Het is niet nodig op uitputtend te willen zijn. Het is aan u als raad of u kiest voor een papieren, politieke werkelijkheid, die niets gemeen heeft met een tastbare werkelijkheid.

Reactie op “Wethouder: compassie gekregen met Riant”

Onderwerp: Actie, Bewoners, Publiciteit| Geen reacties »

Stentor: 1 juli 2009. Op pagina 21 de kop “Wethouder: compassie gekregen met Riant”.

Reactie van SBNE:

Al lezend tref je de volgende zinnen aan: “Er worden hier pluimveestallen en een nertsenfarm afgebroken door een particulier. Daar heb ik compassie mee gekregen.”
Compassie is een deftig en ongebruikelijk woord. In het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal (van Dale) heeft dit woord maar één betekenis: medelijden.
“Ik heb medelijden met een particulier die pluimveestallen en een nertsenfarm afbreekt.”

Nog maar een week geleden heeft op een congres van een grote politieke partij de achterban haar politici en bestuurders opgeroepen zich wat ‘volkser’ uit te drukken. Deftige woorden verhullen en worden niet begrepen door de kiezers. De kloof tussen burger en politici/bestuurders verbreedt en verdiept zich. Die ontwikkeling dreigt een niet meer te stuiten proces. Daar wringt de schoen.
Wat valt te denken van de verdere verdediging die de wethouder naast het ‘medelijden’ aanvoert voor de goedkeuring door burgemeester en wethouders van de verplaatsing van de manege Riant? “We hebben op alle manieren geprobeerd om de zeer gerechtvaardigde twijfels aan het bouwplan weg te nemen. Maar de raad heeft al een keer ja gezegd tegen de verplaatsing van de manege. De hoogte van het appartementengebouw is na kritiek van omwonenden omlaag gegaan en langzamerhand heeft het lang genoeg geduurd.”
Ook hier verdoezelend gepraat. Een constatering springt er uit: de twijfels over het bouwplan worden door de wethouder ‘zeer gerechtvaardigd’ genoemd. “Op alle manieren geprobeerd die weg te nemen .“ Neen dus. Uitsluitend de hoogte van het appartementengebouw is omlaag gegaan.

De twee andere argumenten zijn: De raad heeft al een keer ja gezegd. Het heeft langzamerhand lang genoeg geduurd.

Is dit de bestuurscultuur? Ontlok in het besluitvormingsproces de raad een keer ja. Speel als bestuursapparaat het spel van ‘vertragen’. Wacht raad: we hebben nog een argument. We hebben nog gepraat met de provincie en Arcadis (het door Riant ingeschakelde adviesbureau) over die lastige Europese regels inzake Natura 2000. Geen vuiltje aan de lucht.

Raad, zeg nu maar ja.

Raad, u zegt ja:
Ja, tegen oneigenlijk gebruik van middelen, bedoeld om het platteland vitaal te maken.
Ja, tegen een ingewikkeld technisch spel van wat natuur vervangen in de directe omgeving van het huidige Riant door veel kwetsbaarder natuur voor ammoniakuitstoot.
Ja, tegen voortijdige grootschalige aankoop en ruil van gronden, bij voorkeur met in onbruik geraakte opstallen voor pluimvee en nertsen. Vroeger, in de dagen van Joop den Uyl heette dat grondspeculatie.
Ja, tegen onverkoopbare appartementen en peperdure villa’s.
Ja, tegen een ongekende verstoring van de weinige Natura 2000 gebieden in Nederland.
Ja, tegen een forse uitbreiding van evenemententerreinen en bouwvolumes.
Ja, tegen een overlap van functies in een kwetsbaar gebied.
Ja, tegen de vernietiging van de schoonheid in het landschap ter plaatse: de wisselwerking tussen bos en het glooiende open weidelandschap.
Ja, tegen de stilte die zoveel moois ter plekke in ons oproept.

De SBNE is van mening dat ‘compassie hebben’ een prima menselijke eigenschap is. Echter, een politiek verantwoordelijk bestuurder dient de wet te houden en te allen tijden feitelijkheden tegen elkaar af te wegen. Wij zien in het nu nog lopende traject weinig anders dan medelijden  met een ondernemer die heeft gedaan wat haar bestaansrecht is; ondernemersrisico aangaan. De huidige plannen zijn niets meer en niets minder dan dat. Het gaat niet aan natuur en landschap blijvend te offeren aan het bedrijfssucces van een enkele ondernemer.

Protest tegen nieuwe grenzen EHS

Onderwerp: Actie, Natuur- en milieugroeperingen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Demonstranten op 1 juli 2009 in Arnhem

Op woensdag 1 juli vergaderen Provinciale Staten over de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur en mogelijk ook over de subsidiëring van de Gelderse Milieu Federatie (GMF). Voor de vergadering verzamelden zich tegenstanders op de binnenplaats van het Huis der Provincie om hun afkeuring over de voorstellen duidelijk te maken.

Volgens de GMF is de bescherming van de EHS onvoldoende geregeld. De Federatie vindt dat er een aantal ongewenste herbegrenzingen ten bate van bebouwing zijn. Het gaat onder meer om Rhederhof, Kastanjedal Beek en Citadel Lent. Ook lopen er verbindingszones plotseling dood omdat realisatie te duur zou zijn. De regels van de EHS worden feitelijk terzijde geschoven, zo is de mening van de GMF!

Bron: Provincie Gelderland: www.gelderland.nl

Wethouder: compassie gekregen met Riant (Stentor, 1 juli 2009)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Publiciteit| 2 Reacties »

Wethouder: compassie gekregen met Riant

door Bert Felix.

 

APELDOORN – Als PvdA-raadslid stemde Jolanda Reitsma tegen de verplaatsing van Riant Equestrian Centre van de Bruggelerweg naar Landgoed Spelderholt.

Te dicht bij kwetsbare natuur en bovendien een waardevol landgoed, vond ze. Maar als wethouder is ze onderweg omgeturnd, zegt ze naar aanleiding van het besluit van het college van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan voor de verplaatsing goed te keuren. Onderdeel van dat plan is ook de bouw van een appartementengebouw en elf villa’s. Zeker, ze weet dat omwonenden, verenigd in de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen, zich niet zullen neerleggen bij de afwijzing door het college van de bezwaren die ze hebben ingediend tegen het bestemmingsplan. De stichting zal naar de Raad van State stappen en wellicht ook Europa vragen de plannen tegen te houden. Reden daarvoor is de door Europa opgelegde wet Natura 2000, waaronder de naastgelegen bossen vallen.

Reitsma zegt het jammer te vinden dat omwonenden naar de Raad van State zullen stappen. ,,Je hebt hier een initiatiefnemer die zijn nek uitsteekt van hier tot Tokio. Er worden hier pluimveestallen en een nertsenfarm afgebroken door een particulier. Daar heb ik compassie mee gekregen. We hebben op alle manieren geprobeerd om de zeer gerechtvaardigde twijfels aan het bouwplan weg te nemen. Maar de raad heeft al een keer ja gezegd tegen de verplaatsing van de manege. De hoogte van het appartementengebouw is na kritiek van omwonenden omlaag gegaan, en langzamerhand heeft het lang genoeg geduurd.

Omwonenden en de enkenstichting hebben echter hoop geput uit de analyse van Henk Siepel, hoofd van het centrum voor ecosystemen Alterra van de Rijksuniversiteit van Wageningen en inwoner van Beekbergen. Die zei begin april dat de bouw zo dicht bij Natura 2000 niet mogelijk is. Siepel stelde dat zelfs bestaande initiatieven door Europa verboden zouden kunnen worden. Voor de gemeente waren de uitspraken van Siepel aanleiding voor nieuw overleg met de provincie en ingenieursbureau Arcadis. Die verzekerden de wethouder dat het omzetten van pluimveeschuren naar een veel kleiner oppervlak aan manege en woningen zich verdraagt met Natura 2000. Donderdag moet op de politieke markt blijken hoe de politiek daarover denkt.