Archief september, 2009

Brandweerwedstrijden – 26 september 2009

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Partijen, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Op 26 september 2009 werden de jaarlijkse Brandweerwedstrijden gehouden op het terrein van de voormalige nertsenfarm. Het gebied dat terug gegeven gaat worden aan de natuur en nu eigendom van Riant.

Waarschijnlijk is dit een van de eendaagse evenementen. Het aantal bezoekers wordt ongetwijfeld door de telling die de gemeente op dit moment doet meegenomen.

scannen001001.jpg20090926-032.JPG20090926-042.JPG

200909290748426991.pdf20090929074842699.pdf20090929074842699.pdf

Immendaal 100 jaar – 19092009

Onderwerp: Bestemmingsplan| Geen reacties »

Er worden vele kleine en grote evenementen georganiseerd op het landgoed Spelderholt. Tot nu toe worden ze door Parc Spelderholt gefaciliteerd. Omdat verkeersbewegingen en belasting voor de omgeving en de natuur tot nu toe niet als onoverkomelijk gezien wordt, zullen wij af en toe een signaal afgeven op deze site.

Zo werd er op 19 september 2009 het honderdjarig bestaan van Immendaal op Parc Spelderholt gevierd.

p1020134.JPGEr stonden ruim 150 auto’s geparkeerd op de parkeerplaats die normaliter gebruikt wordt door Parc Spelderholt en een terrein dat eigendom is van Riant (zie foto).

Men zou zich kunnen afvragen of dit ook een eendaags evenement is…

Vergunning Natuurbeschermingswet verleend – bezwaartermijn tot 5 november 2010!

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Partijen, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

scannen0001.jpgscannen0002.jpgscannen0001.jpgDe Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland hebben een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet voor de verplaatsing van manege Riant naar locatie Spelderholt te Beekbergen.

GS verleende eveneens een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet  voor de uitbreiding van studentenhuisvesting Spelderholt te Beekbergen.

Twee vergunningen voor hetzelfde gebied. Nog steeds dringt het niet door dat een integrale benadering van dit gebied de enige juiste is. Opnieuw is er niets gedaan met de input van SBNE of de conclusies uit het rapport van Faunaconsult.

De volledige stukken liggen ter inzage bij het informatiecetrum in het Provinciehuis en op het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tot 5 november een bezwaarschrift indienen.

Bodemkwaliteit natuurgebieden in Gelderland onder de maat

Onderwerp: Natuur- en milieugroeperingen, Regelgeving| Geen reacties »

Voor het eerst is op grote schaal onderzocht hoe het staat met de kwaliteit van de bodem van
natuurgebieden in Gelderland. Daaruit bleek dat in vrijwel alle gebieden ten minste een van de
onderzochte kwaliteitskenmerken (zuurgraad, voedselrijkdom, grondwaterstand) onvoldoende is om de
plantendiversiteit te waarborgen. Met uitzondering van het Korenburgerveen geldt voor alle Natura 2000-
gebieden, ook voor de Veluwe, dat de kwaliteitseisen niet gehaald worden.

Alterra, onderdeel van de Wageningen UR, heeft in opdracht van de provincie de abiotische kwaliteit van de bodem van alle Gelderse Natura 2000-gebieden onderzocht. Zonder ingrepen blijken de eisen die aan deze gebieden worden gesteld niet gehaald te worden. De provincie had al wel een globaal beeld van de effecten van de jarenlange hoge stikstofdepositie en de verdroging, maar tot nu toe ontbrak onderbouwend onderzoek. Zowel
voor Alterra als voor de provincie waren de resultaten toch nog opzienbarend. Onderzoeker Wieger Wamelink:
“Ik durf het best vrij schokkend te noemen. Het was al wel bekend dat verzuring en vermesting hun tol eisen, maar het is voor het eerst dat de situatie op zo’n grote schaal kwantitatief in beeld is gebracht. Naast problemen met de hoeveelheid stikstof in de bodem (te veel) en de zuurgraad (te zuur), ontdekten we ook problemen met de beschikbaarheid van fosfaat (te veel) en calcium (te weinig). Deze problemen waren tot op heden voor bijvoorbeeld de Veluwe niet bekend.”

Wat nu? In het kader van de Natura 2000-overeenkomst is Nederland verplicht een goede instandhouding van deze gebieden te waarborgen. Wieger Wamelink: “Dat gaat onder de huidige omstandigheden niet lukken. Het lijkt onvermijdelijk dat er ingegrepen moet worden. De vraag is hoe. Het teveel aan nutriënten in de bodem is bijvoorbeeld op te lossen door plaggen, maar dat heeft ook een aantal nadelen, zeker in bossen. Het verhogen van de grondwaterstand is een mogelijkheid, maar kan overlast veroorzaken. Het tekort aan calcium kan worden opgelost door bekalken, maar op de schaal van de Veluwe is dat niet gemakkelijk. Onbekend is nog wat de effecten zijn van ingrepen op zo’n grote schaal. Een andere oplossing is om te streven naar andere vegetatietypen, bijvoorbeeld een droge heide in plaats van een natte heide. Dit kan echter conflicteren met de doelstellingen die er voor elk vegetatietype op dit moment zijn.”

De problemen met de fosfaatbeschikbaarheid (teveel) worden waarschijnlijk veroorzaakt door het verleden van de Veluwe. Van natte gebieden was al bekend dat fosfaat een probleem kan veroorzaken, maar van droge zoals de Veluwe niet. Toen de doelstelling voor de Veluwe nog voornamelijk bosbouw was, is er bosbemesting toegepast om het bos sneller te laten groeien en zo een hogere opbrengst te krijgen. De bemesting is onder andere uitgevoerd met fosfaat. En dit fosfaat zit waarschijnlijk nog steeds in de bodem. Nu de doelstelling van de Veluwe is veranderd, van bosbouw naar natuur, levert dit fosfaat in de bodem problemen op.

De problemen van het calcium (te weinig) zijn van een heel andere aard. Calcium is een belangrijke voedingsstof voor planten en het helpt de zuurgraad van de bodem op peil te houden. Door de zure regen uit het verleden is het calcium als het ware opgelost en daardoor met het water naar diepere bodemlagen gespoeld. Daar is het niet meer bereikbaar voor de planten en het helpt niet meer om de zuurgraad in de bovenste bodemlaag, waar de plantenwortels zitten, op peil te houden. Verzuring van de bodem is het gevolg, waardoor uiteindelijk veel zeldzame soorten zullen verdwijnen, tenzij er op tijd herstelmaatregelen worden uitgevoerd. De provincie heeft daar op beperkte schaal al subsidie voor gegeven. Wieger Wamelink concludeert tot slot: “Duidelijk is dat voor het realiseren van gezonde natuur, dus natuur met een gunstige staat van instandhouding, op grote schaal bodemherstelprojecten nodig zijn.”

Bron: Alterra

9.500 unieke bezoekers

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Dat deze site goed bezocht wordt blijkt uit de cijfers: tot nu toe werden er maar liefst 22.500 pagina’s bekeken, door 9.500 unieke bezoekers. Bijna 5.500 bezoekers komen regelmatig de site bezoeken.

Wroetende zwijnen in Beekbergen worden weggejaagd of afgeschoten (de Stentor, 18-9-2009)

Onderwerp: Natuur- en milieugroeperingen| 1 Reactie »

APELDOORN – De zwijnen die deze week in Beekbergen vernielingen aanrichtten, zouden daar eigenlijk niet mogen komen.
Dat zegt gemeentelijk faunabeheerder Joop Schoneveld.

Een aantal zwijnen woelde een stuk grond om bij Rie Reekers, die aan de Engelanderweg woont. Dat zwijnen daar rondlopen is nieuw, zegt Schoneveld. Hoogstwaarschijnlijk zijn de varkens vanuit Konijnenkamp en het Marskramerpad het betreffende gebied opgekomen. Schoneveld denkt dat ruiters, mountainbikers of wandelaars hebben verzuimd een wildwerend hek te sluiten. ,,Dat is heel vervelend, want zwijnen richten dus vernielingen aan. Mevrouw Reekers moet nu het weiland herstellen en dat kost wel een paar centen. Dat terwijl het eigenlijk een nulgebied is waar dus geen zwijnen mogen lopen.”

De zwijnen die nu aan de verkeerde kant van het hek lopen – vermoedelijk twee zeugen met biggen – moeten daar weg. Er zijn volgens Schoneveld twee opties: terugjagen of afschieten.

Hij raadt mensen aan stroomdraad te spannen om nachtelijk bezoek van zwijnen te voorkomen. ,,Dubbel draad is het beste, want daar houden zwijnen niet van. Eén draad vijftien centimeter boven de grond, een ander draad twintig centimeter daarboven.”

Het is een effectief middel, illustreert Schoneveld. ,,Komend weekeinde zijn op de Bosweide de Apeldoornse Ruiter- en Menkampioenschappen. Voorgaande jaren werd het terrein steeds omgewoeld door zwijnen. Maar dit jaar hebben we een stroomdraad gespannen en nu ligt het veld er goed bij.”

Harry Voss van de Faunabescherming zegt dat er in Beekbergen – moedwillig – een gat is geknipt in de afrastering.

Door Jarno Bleumink

* 22-12-2009: Ex ante evaluatie van maatwerk beheer van wilde zwijnen
http://www.minlnv.nl/pls/portal/url/page/minlnv/actueel/voorlooppagina?p_file_id=47982
Kamerbrief met het rapport over onder meer een proef met gedifferentieerd beheer van wilde zwijnen op de Veluwe. Het gaat om een proef van de provincie Gelderland en de Faunabeheereenheid Veluwe.

Beekbergse baalt van zwijnen (De Stentor 15 september 2009)

Onderwerp: Algemeen| 1 Reactie »

Het weiland van Rie Reekers aan de Engelanderweg is deze week omgeploegd. De Beekbergse vermoedt dat een aantal loslopende zwijnen de boosdoener is. Volgens Reekers is dat een primeur: in de 28 jaar dat zij er woont heeft zij namelijk nog nooit last gehad van zwijnen.

APELDOORN – Echt een ravage, omschrijft Rie Reekers de toestand van haar wei. Eerder deze week kreeg de Beekbergse nachtelijk bezoek van – hoogstwaarschijnlijk – zwijnen. De beesten woelden een groot deel van een weiland aan de Engelanderweg om.
Reekers is een dag na het voorval nog steeds ontstemd. ,,Zondagmorgen keek ik vanuit mijn dakraam naar buiten en toen zag ik al wat zwart, maar toen heb ik er verder niet naar gekeken. In de nacht van zondag op maandag zijn de zwijnen weer geweest. Maandagochtend zag ik dat ze een groot deel van de wei hadden omgewoeld.”

In die wei lopen overdag paarden van Reekers. Volgens de Beekbergse is het een unicum dat zwijnen zich bij haar ophouden. ,,Ik woon hier nu 28 jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.” Ze vermoedt dat iemand bij een verderop gelegen afrastering een hek open heeft laten staan waar zwijnen, vermoedelijk twee zeugen met biggen, doorheen zijn geglipt.

Meerdere keren geeft ze aan dat ze baalt van het spitwerk dat de zwijnen hebben verricht. ,,Nu moet ik er een loonwerker bij laten komen om de wei te laten omploegen.”

Reekers heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zo heeft ze extra schrikdraad opgehangen om de beesten af te schrikken.

Vorig jaar is aan de westzijde van Apeldoorn een afrastering geplaatst. Dat moet voorkomen dat zwijnen in het stedelijk gebied een ravage aanrichten. Gemeentelijk bosbeheerders waren gisteren niet bereikbaar voor een verklaring van de zwijnenoverlast in Beekbergen.

Ton Roozen van het Geldersch Landschap zegt dat de zwijnen in principe niet in de buurt van de Engelanderweg zouden moeten kunnen komen omdat er rasters staan. Een verklaring voor het feit dat er toch zwijnen rondzwerven heeft hij evenwel niet.

Door Jarno Bleumink

LNV 2010

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Uit: Populaire versie van de LNV-begroting 2010. Hierin aandacht voor groen onderwijs en voor ‘duurzame productie’, ‘kennis en innovatie’, ‘voedsel, dier en consument’ en ‘natuur, landschap en platteland’.

pagina 44-45
De Ecologische Hoofdstructuur, het samenhangend netwerk van natuurgebieden met een oppervlakte van 728.500 hectare, moet in 2018 gerealiseerd zijn. In 2010 wordt een tussentijdse evaluatie (midterm review) naar de uitvoering van beleidsdoelen door provincies uitgevoerd waaruit zal blijken of de realisering van de EHS op schema ligt. Met Natura 2000 legt Nederland een netwerk aan van gebieden voor de bescherming van op Europees niveau waardevolle soorten en habitats. In december 2010 moeten alle 162 gebieden definitief zijn aangewezen.
Voor ruim 140 van die gebieden is al een ontwerpaanwijzingsbesluit genomen en voor 10 gebieden is een definitief aanwijzingsbesluit gepubliceerd. In een groot deel van die gebieden zal in 2010 ook een (concept) beheerplan beschikbaar zijn. Daarin wordt vastgelegd hoe de gestelde natuurdoelen worden bereikt. Inzet is een balans tussen ecologische doelen en ruimte voor economische ontwikkeling en andere gebruiksvormen.
Willen we het platteland leefbaar en sociaaleconomisch vitaal houden, dan zijn verschillende maatregelen van belang. Zoals het afstemmen en integreren van het beleid voor platteland, landbouw, ruimtelijke ordening en planologie. Dat is een primaire taak van de provincies.
LNV stimuleert het leefbare platteland door het faciliteren van versterking van het voorzieningenniveau en het (kleinschalige) ondernemerschap. Hiervoor zijn in 2010 extra middelen beschikbaar in het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie, tevredenheid met voorzieningen en woonomgeving op het platteland even hoog scoren als in de
stad.

Lees het hele rapport:  http://www.minlnv.nl/pls/portal/url/page/minlnv/actueel/voorlooppagina?p_file_id=42444

Inspraak statencommissies d.d. 16-09-2009

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Inspraak Statencommissie ruimtelijke ordening en milieu

Ruimtelijke verordening Gelderland: Een uitdaging! 

In de Volkskrant van vrijdag 11 september stond een kort berichtje over de uitkomst van een enquête van TNS-NIPO in opdracht van Natuurmonumenten.

Volgens dat bericht vindt van de ondervraagden:
88% dat het geplande netwerk van aaneengesloten natuurgebieden op tijd af moet zijn om uitsterven van planten en dieren te voorkomen;
70%  vindt het huidige areaal natuur in Nederland te klein.
Cijfers die overeenkomen met cijfers uit 2002 en 2004. Reden voor Natuurmonumenten om de campagne te voeren: “ Op de banken voor meer natuur”.

De uitkomst van de enquête geeft aan dat “natuur en landschap” hoog scoort, en dat er een schepje bij moet  boven al de inspanningen die al worden verricht. De bevoegdheden tussen rijk, provincie en gemeente  op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn inmiddels drastisch gewijzigd. In dit huis weet u dat als geen ander. De provincie is haar spilfunctie in het ruimtelijk beleid ontnomen. Die komt nu toe aan de gemeente.  

Gemeenten zijn gewikkeld in felle onderlinge concurrentiestrijd. Groei van een gemeente loont voor bestuurders en de stad. Groei is het vliegwiel voor weer nieuwe ontwikkelingen.  Zo worden gemeenten gestimuleerd de grenzen op te zoeken naar het optimaal mogelijke aan nieuwe ontwikkelingen.  Het landschap spreekt en klaagt aan.  Een aaneenrijging van bedrijventerreinen, stadsuibreidingen,  nieuwe wegen, ziekenhuizen, scholen aan de randen van de bebouwing.  En dat is  nog gebeurd in een tijd, waarin het gereedschapskistje van  de provincie op het terrein van de ruimtelijke ordening nog in tact was. 

Natuurlijk er zijn de Natura 2000 gebieden,  er is  de Ecologische hoofdstructuur. Er is het beleid om de afzonderlijke natuurgebieden onderling te verbinden ter versterking van flora en fauna . De provincie Gelderland steekt miljoenen in het project Beekbergse Poort.

Maar toont dat niet dat we er niet gerust op zijn, dat we weten dat de druk van buitenaf op die gebieden extreem is, dat  we weten dat tal van flora- en faunasoorten  in die Natura 2000 gebieden het  niet redden?  We grijpen naar het middel om de afzonderlijke natuurgebieden met elkaar te verbinden .  Dat middel spreekt aan,  het schept, doet iets tastbaars ontstaan, het is een project een banier waaronder we ons kunnen scharen in de strijd om het behoud van de natuur. Maar diep in ons hart weten we dat er meer moet gebeuren. Een natuurgebied, groot of klei n, wordt immers omringd door gebieden met andere gebruiksfuncties. Soms geeft dat bestaande gebruik nog een ondersteuning aan het natuurgebied, dan weer staat het op gespannen voet, waarbij de gradaties enorm zijn.

Zoals we weten, dat land beschermd moet worden tegen water, weten we in ons hart ook dat flora en fauna in natuurgebieden  bescherming behoeven  door middel van aangrenzende gebieden.  Zoals we in het beleid tegen het water  buffers inzetten  om de druk op kwetsbare gebieden elders te verminderen is het noodzaak om de druk op natuurgebieden te weerstaan door een brede bufferzone met functies en gebruik die zo mogelijk het aangrenzende natuurgebied ondersteunen en met in ieder geval geen zo gering mogelijke nadelige effecten voor flora en fauna in het aangrenzende natuurgebied.  Ook visueel dient die bufferzone het natuurgebied in zijn volle luister in het landschap te laten schitteren. Het natuurgebied moet ons wenken, betoveren , overweldigen en ons ego tot normale proporties terugbrengen.

Het aaneensmeden van natuurgebieden is een wijkend perspectief en schiet zijn doel voorbij  als niet tegelijkertijd een bescherming geboden wordt aan de directe omgeving van die natuurgebieden. Dat zien we geïllustreerd  door de ontwikkelingen op de Konijnenkamp  en het Spelderholt in Beekbergen.  Het omgevingsgebied biedt thans volop ondersteuning  aan het aangrenzende Natura 2000 gebied. Met een relatief betrekkelijke inzet aan financiële middelen kan dat zo blijven en kan dat gebied gevrijwaard worden van grootschalige ontwikkelingen,  die de flora en fauna in het Natura 2000 aantasten. 

De afdeling rechtspraak zal een oordeel moeten vellen over het aangevoerde argument van natuurwinst dat ten grondslag ligt aan de verplaatsing van de manege Riant.  Los daarvan levert die natuurwinst op: een anderhalf keer zo grote manege, een hotel en horecafunctie,  12 villa’s in het Spelderholt, een appartementencomplex van minimaal 15 appartementen van een ongekende omvang, vier villa’s aan de Bruggelerweg. Al die bebouwing zou noodzakelijk zijn om verplaatsing van de manege mogelijk te maken.  Los van de concrete situatie zijn dat ontwikkelingen die aan de randen van een Natura 2000 gebied geen regel , en ook geen uitzondering moeten worden. Maar het geeft aan hoezeer gemeenten de grenzen opzoeken, zelfs een gemeente die een groenmanifest ondertekent. 

Toch kunt u  als provinciale staten het wal keren. U kunt ernst maken met de daadwerkelijke bescherming van natuurgebieden  door krachtens artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening regels te stellen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen die grenzen aan een natuurgebied. Op die wijze kunt u bewerkstelligen dat er bufferzones komen, die het aanpalende natuurgebied ondersteunen.  De wetgever heeft u een instrument in handen gegeven.  In dit geval gaat de analyse van Marc Chavannes  niet op.

Om die reden vraagt de SBNE u met klem de voorliggende Ruimtelijke Verordening Gelderland (Voorontwerp GS 29 juni 2009) zodanig te wijzigen dat er ook regels gesteld worden omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, die geheel of gedeeltelijk grenzen aan een Natura 2000 gebied.

Regels met het doel versterking van de directe omgeving van een Natura 2000 gebied tot een bufferzone dat een positieve bijdrage levert aan het aangrenzende Natura 2000 gebied.

Regels die nieuwe ontwikkelingen op grote schaal en intensivering van bebouwing in de bufferzone tegengaan , het landschap visueel in tact laten en versterken  als leefgebied voor flora en fauna dat op zijn beurt de flora en fauna versterkt van het Natura  2000 gebied. Gebieden die ingezet kunnen worden voor biologische landbouw en veeteelt.   

En voor alle duidelijkheid. Een zoekzone wonen en werken naast een Natura 2000 is ongerijmd. Zo’n zoekzone is te vergelijken met het ondergraven van een waterkering. De bescherming wordt losgelaten.  Indien u als provinciale staten wat betreft bouwen de zoekzones wonen en werken gelijkschakelt met bestaande bebouwing, zoals wordt voorgesteld in artikel 20, eerste lid, van de conceptverordening bent u als de tovenaarsleerling die de verkeerde fles ontkurkt. De SBNE vraagt u de woorden “en de zoekzones wonen en werken ” te doen vervallen.  Zoekzones zijn niet gelijk te stellen met bestaand bebouwd gebied . Door de voorgestelde gelijkschakeling in artikel 20 wordt het provinciaal beleid ten aanzien van zoekzones op zijn kop gezet. In plaats van onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van versterking van wonen en werken in de zoekzones worden door de voorgestelde regelgeving op grote schaal  bouwrechten gecreeërd voor woningen en bedrijvenparken op grote schaal . En vrijbrief voor allerlei ongewenste ontwikkelingen.  

De SBNE doet u de suggestie om op korte termijn een werkbezoek te brengen aan de gebieden grenzend aan natuurgebieden. Die indrukken zullen u stimuleren ernst te maken met het zo spoedig mogelijk vaststellen van een dergelijke voorschriften in de verordening. En voor alle duidelijkheid het gaat niet alleen om de Konijnenkamp en het Spelderholt, het gaat om veel meer. Doet u op uw toer de Konijnenkamp en het Spelderholt aan, dan zal de SBNE graag uw gastvrouw zijn.

Voor de SBNE gaat de provincie leven als u deze handschoen oppakt.  Aan de andere kant de SBNE zal het niet bij dit eenmalige pleidooi laten.

 

Inspraak 16-9-2009

Verkeerstellingen

Onderwerp: Algemeen, Provincie| Geen reacties »

Verkeerstellingen

Vandaag, 16 september 2009, is er telapparatuur opgesteld op het Spelderholt. We zijn uiteraard benieuwd naar de opdrachtgever c.q. de opdracht, maar het is verheugend dat men nu eindelijk stappen onderneemt om de huidige stand van zaken voor wat betreft het verkeer naar het Spelderholt te inventariseren. Voor het cummulatieve effect is uiteraard ook een dergelijke meting nodig bij/naar de huidige locatie van Riant en op de Engelanderweg.