Archief januari, 2010

Zwaar verwijt aan stichting voor enken (Stentor, 22 januari 2010)

Onderwerp: Bewoners, Gemeente, Natuur- en milieugroeperingen, Partijen, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| 1 Reactie »

APELDOORN – Directeur Dick de Man van woningstichting Beter Wonen heeft geen goed woord over voor de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen (SBNA). De Man zegt dat naar aanleiding van de bezwaren van SBNE tegen de bouw van een studentenhuisvesting op Parc Spelderholt. Beter Wonen is opdrachtgever voor die plannen. Volgens De Man is SBNE een ordinaire actiegroep die als enige doel heeft het tegenhouden van plannen van opleidingsinstelling Parc Spelderholt en mencentrum Riant. ,,Ze zeggen wel dat ze een algemeen belang nastreven, maar ze zijn alleen maar aan het traineren.’’

Beter Wonen en SBNE troffen elkaar gisteravond op de politieke markt, waar een hoorzitting werd gehouden over de bouw van een woongebouw voor 54 studenten op Parc Spelderholt. SBNE keerde zich opnieuw tegen die bouw.

De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) uit Beekbergen en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) willen dat er een breed onderzoek komt naar de gevolgen voor de natuur van de activiteiten op Parc Spelderholt.
Beide stichtingen vroegen daar gisteren om tijdens de politieke markt. SBNE zei respect te hebben voor de doelstellingen van Parc Spelderholt, een opleidingscentrum voor gehandicapten, maar zwaar te tillen aan de effecten van het instituut op de natuur. SBNE wees daarbij op het besluit van de minister van LNV om het grongebied van de Beekbergse Beek als natuurreservaat aan te duiden.
Ook SWMA waarschuwt voor de effecten van activiteiten van Parc Spelderholt op de natuur. Volgens SWMA komen er ringslangen en hazelwormen voor op het landgoed, ook al stelt de natuurtoets (die voor de bouw is opgesteld) dat die er niet zouden voorkomen. Ook zouden vogels als de draaihals en de wespendief niet door de activiteiten worden verstoord. SWMA drong aan op meer onderzoek daarnaar.
Directeur Wouter van Santen van Parc Spelderholt zei na afloop van een latere minister van LNV toestemming te hebben gekregen zijn opleidingsinstituut op het landgoed te mogen vestigen. ,,De toenmalige minister was een warm pleitbezorger van onze doelstellingen en overtuigd van onze zorgen voor de natuur.
Bovendien liggen we ver verwijderd van het brongebied van de beek.’’ In het omstreden woongebouw op Parc Spelderholt worden 54 gehandicapten opgeleid voor een zelfstandig bestaan. Het gebouw mag alleen door gehandicapten worden gebruikt. Elders op het terrein huizen nog ongeveer 35 studenten.

Spannende weken voor Spelderholt (Stentor, 20 januari 2010)

Onderwerp: Natuur- en milieugroeperingen, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Krijgen Riant Equestrian Centre en woningstichting BeterWonen nu wel of niet een natuurvergunning voor hun plannen op Landgoed Spelderholt?

Door Bert Felix

Voor het eerst werden ze in een en dezelfde bijeenkomst besproken, de bouwplannen van Riant Equestrian Centre en woningstichting BeterWonen voor Landgoed Spelderholt. Dat gebeurde gisteren in het provinciehuis in Arnhem bij een hoorzitting over de bezwaren die zijn ingebracht tegen het verlenen van een natuurvergunning voor beide plannen. Tot genoegen van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) uit Beekbergen en de StichtingWerkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA), die al jaren stellen dat de gevolgen van de plannen van Riant in samenhang moeten worden gezien met die van Parc Spelderholt, het
trainingscentrum voor gehandicapten op het andere deel van het landgoed, voor wie BeterWonen een woongebouw voor 54 studenten gaat realiseren.

Voor die plannen hebben Riant en BeterWonen van gedeputeerde staten (GS) van de provincie een vergunning gekregen op basis van de natuurbeschermingswet. Dat besluit wordt niet alleen aangevochten
door SBNE en SWMA, maar ook door een tiental omwonenden. Cruciaal in de discussie is een klein heideveldje, dat aanvankelijk als niet zo waardevol, maar daarna toch als waardevol wordt gezien. Of dat
heideveldje de plannen gaat dwarsbomen, moet de komende zes weken blijken. Dan nemen GS een besluit over het advies dat de onafhankelijke bezwarencommissie op basis van de ruim 2,5 uur durende hoorzitting
van gisteren gaat trekken.
Maar ook een andere uitkomst is denkbaar, als de commissie concludeert dat beide stichtingen niet-ontvankelijk zijn. Dat zou kunnen op gezag van de Raad van State, die in 2008 heeft bepaald dat stichtingen meer activiteiten moeten ontplooien dan alleen het voeren van procedures. Conclusie van gistermiddag was alvast dat beide stichtingen meer bewijsmateriaal op tafel moeten leggen om dat te staven.

De waarde van het heideveldje is de afgelopen jaren enkele keren heel anders ingeschat. In een onderzoek van onderzoeksbureau Arcadis werd het aanvankelijk als waardevol benoemd, maar omdat het op een kaart
met waardevolle gebieden van de provincie ontbrak, verdween het weer uit het rapport. Waarna SBNE zelf onderzoek liet doen door Faunaconsult, die het heideveldje alsnog betitelde als zeldzame Droge Europese heide. GS greep de bezwaarschriften van SBNE en SWMA aan om een nieuw onderzoek te laten doen door het bureau Natuurbalans. Dat onderschreef de conclusie van Faunaconsult, waarna GS in een lastig parket raakten. GS besloot af te wachten hoe het oordeel van de bezwarencommissie uitpakt, zo bleek ook gisteren
weer. Riant heeft intussen raad gevraagd aan Arcadis. Die stelt in een memo dat het heideveldje er prima bijligt. Het bestaat voor 70 procent uit droge heide en in de rest komen veel korstmossen voor. Volgens
Arcadis een bewijs dat het heideveldje geen last heeft gehad van het kippenonderzoeksinstituut en de nertsenfokkerij die er tot voor enkele jaren waren gevestigd. Arcadis concludeert vervolgens dat de komst van
zeventig paarden van Riant geen nadelig effect zal hebben op het heideveldje. Volgens SBNE en SWMA is juist de verhuizing van het pluimveeonderzoeksinstituut naar Lelystad en het stilleggen van de nertsenfokkerij debet aan het succes van het veldje. De paarden van Riant zouden die goede ontwikkeling weer keren, zeggen de stichtingen.

Bovendien moet de provincie kijken naar alle ontwikkelingen op Spelderholt, dat grenst aan het natuurbeschermingsgebied Natura 2000, stellen SBNE en SWMA. Beide noemen het congrescentrum en het
hotel van Parc Spelderholt, waar gehandicapten een training krijgen om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren.

Ook die activiteiten zouden de natuur schaden, aldus SBNE en SWMA.

Arcadis: Heideveldje kan nabijheid van zeventig paarden prima verdragen.

Interesse groot

Onderwerp: Bewoners, Plannenmakers, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

De hoorzitting in het provinciehuis inzake het al dan niet verstrekken van de vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet kon zich verheugen op bijzonder veel interesse. Er werd veel ‘technische informatie’ uitgewisseld.

De commissie zal over enkele weken een advies aan de Gedeputeerde Staten uitbrengen.

Hoorzitting provincie 19 januari vanaf 14.30 uur

Onderwerp: Actie, Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

De hoorzitting van de provincie voor het al dan niet verstrekken van een vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet vindt plaats op dinsdag 19 januari a.s. vanaf 14:30 uur, in Sectiekamer 3, Provinciehuis Arnhem.

Er is een zitting waar de verleende vergunningen aan Parc Spelderholt (studentenhuisvesting) en Riant (verplaatsing en nieuwbouw manege met horeca, bouw appartementencomplex en bouw extreem grote villa’s) beide tegelijkertijd zullen worden behandeld. Dat is ook logisch gezien de cumulatieve effecten van de beide ontwikkelingen.

Riant zal met advocaat verschijnen. Deze hebben een reactie gegeven op het voorstel van de Provincie om de vergunning te herroepen.

Daarnaast zal Parc Spelderholt er zijn als de huurder van de studentenhuizen, Beter Wonen als de bouwer. Daarnaast natuurlijk gemeente, provincie, planbureau Esprit, SBNE en SWMA.

Het mag duidelijk zijn, wij hopen op een massale opkomst. We kunnen het gebruiken, nu meer dan ooit!!

Met vriendelijke groet,

SWMA & SBNE

Balkenende wilde EU-natuurwet afzwakken (Volkskrant, 9 januari 2010)

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

DEN HAAG – Premier Balkenende heeft afgelopen zomer bij voorzitter Barroso van de Europese Commissie tevergeefs aangedrongen op afzwakking van het Europese natuurbeschermingsbeleid, Natura 2000. In een scherpe reactie weersprak Barroso de vrees van Balkenende dat Natura 2000 schade toebrengt aan economische activiteiten.
Dat blijkt uit een vertrouwelijke briefwisseling tussen Balkenende en Barroso die in het bezit is van de Volkskrant. Het pleidooi van Balkenende is opmerkelijk omdat Nederland een voortrekkersrol speelde bij Natura 2000. CDA-minister Verburg van Natuur wist ervan, PvdA-minister Cramer van Milieu niet. ‘Het is niet met ons afgestemd’, zegt haar woordvoerder.
Biodiversiteit
In zijn brief keert Balkenende zich vooral tegen het voorzorgbeginsel, een kernelement van Natura 2000. Dat bepaalt dat economische activiteiten in waardevolle natuurgebieden niet worden toegestaan als planten- en diersoorten daar onder te lijden hebben. Natura 2000 is het belangrijkste instrument van de EU om het verlies van biodiversiteit te stoppen.
‘Beschamend’
In zijn reactie spreekt Barroso Balkenende op alle punten tegen. ‘Een beschamende vertoning’, vindt directeur Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds.

Door: Caspar Janssen en Marcel van Lieshout
url: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1335678.ece/Balkenende_wilde_EU-natuurwet_afzwakken

Commentaar:
De heer Siepel van Alterra wees vorig jaar april tijdens een bijeenkomst van SBNE al op het feit dat ook gemeente Apeldoorn de Europese regelgeving omtrent Natura 2000 onderschat:
http://www.sbne-beekbergen.nl/?p=140

Forse averij voor verhuisplannen van Riant (Stentor, 9 januari 2010)

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Natuurbeschermingswet, Partijen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

APELDOORN – De verhuisplannen van Riant Equestrian Centre naar Landgoed Spelderholt hebben zware averij opgelopen.
Nieuw natuuronderzoek in opdracht van gedeputeerde staten van Gelderland heeft uitgewezen dat een heideveld op de nabijgelegen Konijnenkamp behoort tot de zeldzame soort Droge Europese Heide. Daarmee vervalt de vergunning die Riant had voor de verhuizing op basis van de natuurbeschermingswet. Of de verhuizing daarmee van de baan is, is nog onduidelijk.

De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken uit Beekbergen (SBNE) reageert opgetogen op de uitkomsten van de nieuwe natuurstudie. De stichting is samen met de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn door de provincie uitgenodigd om op 19 januari de bezwaren toe te lichten die beide stichtingen hadden ingediend tegen het verlenen van een natuurwetvergunning voor de verhuizing van Riant. Die werd verleend op basis van een natuuronderzoek van ingenieursbureau Arcadis, die concludeerde dat het betreffende heidegedeelte niet het etiket Droge Europese Heide verdiende. Om de bezwaren tegen de vergunning te onderbouwen, heeft SBNE het bureau Faunaconsult onderzoek laten doen naar het heideveldje. Dat bureau verwierp de typering van Arcadis en stelde dat het gebied wel degelijk tot Droge Europese Heide mag worden gerekend.

Gedeputeerde staten besloten vervolgens nieuw onderzoek te laten verrichten om te onderbouwen dat de vergunning terecht was verleend. Dat onderzoek werd gedaan door het bureau Natuurbalans, die de conclusie van Faunaconsult onderschreef. GS hebben nu een brief geschreven naar de bezwarencommissie van de provincie om het bezwaar van SBNE tegen de vergunning voor Riant gegrond te verklaren en de vergunning te vernietigen.

Daarbij gaat het om de overschrijding van de ammoniaknorm door het mencentrum Riant, dat zeventig paarden gaat tellen. Onduidelijk is nog of plannen met een lager aantal paarden wél de toets der kritiek kunnen doorstaan en of het mencentrum met dat lagere aantal rendabel is.

Het is de tweede keer dat Riant een vergunning op basis van de natuurbeschermingswet misloopt. Eerder trok Riant een aanvraag in omdat de plannen moesten worden aangepast. Voor de verhuizing van Riant worden diverse leegstaande pluimveestallen gesloopt. De operatie wordt deels gefinancierd door de bouw van 26 appartementen en elf vrijstaande villa’s op de helft van het landgoed. De andere helft is in handen van de onderwijsinstelling voor gehandicapten Parc Spelderholt. Ook die heeft een natuurwetvergunning gekregen voor uitbreiding. GS zien geen reden om ook die vergunning in te trekken.

Door Bert Felix

Vergunning voor Riant weer door Provincie Gelderland ingetrokken?

Onderwerp: Natuurbeschermingswet, Partijen, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| 1 Reactie »

Een gemeente maakt bestemmingsplannen en geeft bouwvergunningen. Dit gaat vaak gepaard met grote druk van projectontwikkelaars. Daarom is de bescherming van de natuur op afstand gezet en in handen gelegd van provincies. Die mogen alleen een ver­gunning voor plannen geven als er geen “significant negatieve effecten voor de natuur zijn”. Plannenma-kers moeten altijd eerst zelf beoordelen of een bouwplan de natuur schaadt. Manege Riant heeft voor een natuurtoets het ecologisch adviesbureau Arcadis ingeschakeld.

De bouwplannen van Riant op het Spelderholt (sloop stallen, nieuwbouw van manege met horeca, appartementen en villa’s) kregen vanaf 2004 de volle medewerking van gemeente, provincie en van Het Gelders Landschap. Dit was vanwege de vermeende natuurwinst die in 2007 werd bevestigd door een ronkend rapport van Arcadis. Dit ondanks ammoniakuitstoot van de paarden waardoor een perceel droge heide naast het Spelderholt significant kon worden aangetast. Maar hiervoor verzon Arcadis een list. Je zet op een stuk landbouwgrond wat nieuwe heideplanten en klaar is kees. De con­clusie – natuurwinst – werd gretig overgenomen. De in 2007 door de Provincie Gelderland verstrekte vergunning werd echter snel ingetrokken. Dit omdat bezwaarmakers hadden aangegeven dat – naast veel andere onregelmatigheden – de bouwplannen beslist niet zouden leiden tot natuurwinst maar tot grote natuurverlies. De ‘list’ van Arcadis was in strijd met alle regels op dat gebied.

De plannen zijn vervolgens bijgesteld en Arcadis schaafde wat aan haar oude rapport. Er werd weer geconstateerd dat ammoniak schadelijk is voor droge heide. Dit was nu alleen niet meer significant omdat ook de Provincie ‘listig’ was geworden. Het perceel droge heide dat bij de eerste vergunning in de weg lag, stond niet op een nieuwe maar nog niet officiële kaart van de provincie. Het gerenommeerde adviesbureau Arcadis vond dat er daarom geen rekening kon of zelfs mocht worden gehouden met dat perceel droge heide, dat er net als in 2007 natuurlijk nog gewoon lag. Conclusie van Ar­cadis, let op, lees goed: er is natuurwinst behalve als de provincie de status van het heide­veld zou herstellen door het wel op de kaart te vermelden! Op deze wankele basis heeft de provincie in september 2009 weer een vergunning verleend. Daarbij verwees Provincie niet naar haar eigen kaart waarop de heide was weggemoffeld, maar naar het rapport van Arcadis!

De bezwaarmakers, inmiddels verenigd in de stichting tot behoud van de natuurwaarden van de enken (SBNE), huurden ecologisch adviesbureau Faunaconsult in. Dit bureau vond zelfs dat het perceel droge heide naast het Spelderholt kwalitatief zeer hoogwaardig was. De provincie is door ons over deze zienswijze geïnformeerd, wat kennelijk reden was om ook een adviesbureau in te huren, ‘Natuurbalans’.

Vandaag kwam het verweerschrift van de provincie Gelderland. Conclusie: “gelet op de vast-stelling van ‘Natuurbalans’ dat het terrein naast het Spelderholt dient te gelden als een kwalitatief zeer hoogwaardige habitat van het type Droge Europese heide (H4030), geven we de commissie in overweging de bezwaren gegrond te verklaren en de ver­leende vergunning te herroepen.”

De door het Rijk aangestelde bewaker van de belangen van onze natuur, de provincie Gelderland, trekt daarmee feitelijk de vergunning weer in. Dit weer en alleen omdat er bezwaren waren ingediend! Bezwaren die de provincie allemaal al kende via de ingediende zienswijzen ruim voordat de vergunning was verleend! De noodzaak van het listige samenspel tussen de provincie Gelderland en Arcadis laat zich raden.

Huisvesting Spelderholt omstreden (Stentor, 6 januari 2010)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Landgoed Spelderholt, Partijen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN/ZUTPHEN – De bestuursrechter in Zutphen vraagt zich af of er voldoende garanties zijn dat de tijdelijke huisvesting voor studenten van Parc Spelderholt na vijf jaar daadwerkelijk verdwijnt.
Weliswaar hebben de gemeente en het opleidingsinstituut voor gehandicapten een overeenkomst over de sloop gesloten, maar die blijkt mogelijk onvoldoende.

Gisteren troffen de gemeente, Parc Spelderholt en de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen (SBNE) elkaar voor de bestuursrechter in Zutphen. Reden was het protest van SBNE tegen de bouw van een tijdelijke huisvesting van studenten op het terrein. De gemeente heeft die voor hooguit vijf jaar toegestaan. Tegen die tijd wil Parc Spelderholt het gebouw vervangen door een definitieve huisvesting, waartegen SBNE inmiddels ook bezwaar heeft aangetekend.

De partijen stonden al eerder tegenover elkaar bij de Zutphense rechter. Die oordeelde dat er op dat moment geen garantie was op de latere sloop van het gebouw. In reactie op die uitspraak stelden gemeente en Parc Spelderholt een overeenkomst op, waarbij de gehandicapteninstelling desnoods een boete krijgt van maximaal 200.000 euro.

De komende weken moet blijken of de bestuursrechter die overeenkomst voldoende vindt, al klonk er gisteren al twijfel in zijn woorden. Dat heeft ermee te maken dat er op het moment van het afgeven van de tijdelijke vergunning op 30 juni 2008 nog geen ontwerp was van het bestemmingsplan dat de bouw van een definitieve huisvesting mogelijk maakt. Dat ontwerp is pas vorig jaar door de politieke markt besproken en pas afgelopen najaar de inspraak ingegaan.

SBNE voerde verder aan dat de tijdelijke huisvesting maar een onderdeel is van veel grotere plannen voor het landgoed bij Beekbergen. Zo schrijft Parc Spelderholt in zijn jaarverslag de bezetting van het hotel te willen opschroeven van 65 naar 70 procent. Ook het congrescentrum moet meer werk krijgen en het aantal studenten groeien naar 75. Daarnaast wees SBNE op de bouwplannen van mencentrum Riant op de andere helft van het landgoed. De stichting hekelde opnieuw het uitblijven van een overkoepelend bestemmingsplan, waarin alle activiteiten met hun gevolgen voor de omgeving worden afgewogen.

Directeur Wouter van Santen van Parc Spelderholt zei met de overeenkomst met de gemeente te hebben voldaan aan de wens van de bestuursrechter. Voor zijn instelling bestaat inmiddels een wachtlijst. Uitspraak binnen zes weken.

Door Bert Felix – De Stentor, 6 januari 2010