Archief februari, 2010

Spelderholt verbaasd over rechter (De Stentor, 20 februari 2010)

Onderwerp: Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN – Directeur Wouter van Santen van Parc Spelderholt is verbaasd over de uitspraak van de Zutphense bestuursrechter, die deze week stelde dat de gemeente Apeldoorn geen toestemming had mogen geven voor de bouw van een tijdelijke studentenhuisvesting op Parc Spelderholt.
Volgens de rechter zijn er onvoldoende garanties dat het gebouw na vijf jaar ook daadwerkelijk wordt gesloopt.

,,In een contract met de gemeente heb ik mij als voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt verbonden aan de sloop van het gebouw. En dan zouden er onvoldoende garanties zijn?”, vraagt Van Santen, die een boete van 1000 euro per dag tot een maximum van 200.000 euro heeft geaccepteerd en daarboven de sloopkosten moet betalen, mocht hij de tijdelijke huisvesting niet op tijd hebben afgebroken. Waarvoor hij bovendien een vijfjarig huurcontract heeft afgesloten.

Maar volgens Van Santen komt het allemaal goed met de huisvesting voor gehandicapte studenten. ,,We hebben de afgelopen vijf jaar laten zien dat we goed te werk gaan. Dit is een administratieve, procedurele handeling, waar Nederland vol van zit”, zegt hij over het bezwaar dat de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen (SBNE) bij de gemeente had ingediend tegen de toestemming voor de tijdelijke huisvesting. Van Santen wijst erop dat het bestemmingsplan voor de bouw van de definitieve huisvesting onderweg is. ,,Als die nieuwbouw er straks staat, breken we de tijdelijke huisvesting af”, zegt hij.

SBNE is verheugd over de uitspraak van de rechter, die niet alleen de gemeente op haar vingers tikte, maar ook stelde dat de enkenstichting ontvankelijk is en daarom gerechtigd om bezwaar te maken tegen de plannen op het landgoed, inclusief die van de bouw van een manege, een appartementengebouw en elf villa’s. ,,Dit geeft hoop voor onze zaak bij de Raad van State tegen de plannen voor Spelderholt”, zegt voorzitter Wouter Hiskemuller.

Ook inhoudelijk is hij blij met de uitspraak. ,,Dit is de derde keer op rij dat de gemeente een tik krijgt. Nog steeds hebben ze niet goed omschreven wat tijdelijk is”, zegt Hiskemuller, die zich samen met zijn medebestuurders nog gaat beraden over verdere stappen.

Eerder stelde directeur Dick de Man van Beter Wonen dat de stichting een ‘ordinaire actiegroep’ zou zijn, in plaats van een stichting die het algemeen belang nastreeft. SBNE zou volgens hem niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Beter Wonen is bouwer van de definitieve studentenhuisvesting op Parc Spelderholt.

Door Bert Felix

Beroep gegrond: uitspraak rechtbank d.d. 17 februari 2010

Onderwerp: Regelgeving| Geen reacties »

RECHTBANK ZUTPHEN   Sector Bestuursrecht Enkelvoudige kamer Reg.nr.: 09/532 Uitspraak in het geding tussen: Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (hierna: SBNE) te Beekbergen, eiseres, en het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn. verweerder. Stichting Parchuis Spelderholt te Beekbergen, derde-partij.

Lees hier de uitspraak: http://wetboek.net/ljn/bl4408.html

SBNE wordt door rechter opnieuw als belanghebbende erkend.

Onderwerp: Regelgeving| Geen reacties »

De bezwaren van de SBNE tegen de tijdelijke huisvesting voor studenten van Parc Spelderholt zijn voor de 3e keer gegrond verklaard.  De rechtbank Zutphen heeft op 17 februari 2010 – geheel in lijn met gevestigde rechtspraak – geen concrete objectieve aanknopingspunten voor de tijdelijkheid van het gebruik van de studentenwoningen aanwezig geacht en de door de gemeente Apeldoorn verstrekte bouwvergunning vernietigd. Deze bouwvergunning was verleend ondanks dat de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Apeldoorn in februari 2009 tot dezelfde conclusie als de rechtbank was gekomen. De rechtbank Zutphen had in een kort geding om de plaatsing van de bouwwerken tegen te gaan op 26 september 2008 ook al geconcludeerd dat de vergunning diverse gebreken vertoonde.Hiermee is weer vastgesteld dat de SBNE door de rechter wordt gezien als belanghebbende. Ook moet worden opgemerkt dat de directie van Parc Spelderholt onverantwoorde risico’s heeft genomen door te gaan bouwen voordat bezwaartermijnen waren verstreken. Iets wat de gemeente Apeldoorn bij de vergunningverlening ten sterkste ontraadt. Het is triest weer te moeten constateren dat de kwaliteit van besluitvormingsprocessen van de gemeente Apeldoorn de toets der kritiek niet heeft doorstaan.

Huisvesting blijkt illegaal (Stentor, 19 februari 2010)

Onderwerp: Gemeente, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN – De gemeente Apeldoorn had geen vrijstelling mogen verlenen voor de tijdelijke studentenhuisvesting op landgoed Spelderholt. Dat heeft de bestuursrechter in Zutphen bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door de Stichting Behoud Natuur waarden Enken Beekbergen (SBNE).

De tijdelijke huisvesting voor 48 gehandicapte leerlingen van het opleidingsinstituut Parc Spelderholt, dat op het gelijknamige landgoed is gevestigd, moet vijf jaar dienen als huisvesting. Tegen die tijd wordt het gebouw volgens plan vervangen door een definitieve huisvesting. Voor die huisvesting is een nieuw bestemmingsplan in de maak. De nieuwbouw komt in de plaats van enkele oude kippenstallen van het voormalige pluimvee-instituut dat op het landgoed was gevestigd. De SBNE vecht de nieuwe activiteiten op het landgoed aan. Daar bij gaat het niet alleen om die van het opleidingsinstituut voor gehandicapten, maar ook om de komst van de manege van Riant Equestrian Centre en de bouw van 26 appartementen en elf villa’s.

SBNE stelde bij de rechter dat er onvoldoende garantie is dat de tijdelijke huisvesting na vijf jaar ook werkelijk verdwijnt. De rechter geeft SBNE nu gelijk, ondanks de extra overeenkomst die de gemeen te had gesloten met Parc Spelderholt. Ook is er volgens de rechter onvoldoende zicht op een nieuw bestemmingsplan waarin de nieuwe studentenhuisvesting moet worden opgenomen.

Volgens de overeenkomst met de gemeente zou Parc Spelderholt 1000 euro boete per dag met een maximum van 200.000 euro moeten betalen, mocht de tijdelijke huisvesting niet op tijd zijn afgebroken, waarna gedwongen sloop zou volgen. De gemeente zegt de uitspraak nog te bestuderen.

Door Bert Felix

Artikel in Stentor roept aardig wat reacties op.

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Het artikel in de Stentor van 10 februari 2010 (nalezen kan o.a. op: http://www.sbne-beekbergen.nl/?p=210).
Op de site van Apeldoorndirect doen velen  pogingen om uitgever Peter Eemsing uit te leggen dat hij ongenuanceerd en niet gehinderd door kennis de discussie voert. SBNE Beekbergen wil de enken behouden, uiteraard voor de omwonenden, maar ook en vooral voor alle andere natuurgenieters, in Beekbergen en ver daarbuiten. En nog meer voor de kinderen van. Zodat die later ook nog een vogel kunnen zien vliegen.
Wilt u meelezen? Meepraten? Dat kan op http://www.apeldoorndirect.nl/buzzz/tumult-om-heideveldje_20100209, maar u mag ook op deze site uw reactie achterlaten.

Persbericht n.a.v. zitting Raad van State d.d. 8 februari 2010

Onderwerp: Algemeen, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Beekbergen, 8 februari 2010


Aan: College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Apeldoorn

(tevens persbericht)

Bijgaand doen wij u toekomen de pleitnota’s van de gemeente en van ons zoals heden ingediend, toegelicht en behandeld tijdens de zitting van de Raad van State van 8 februari 2010 inzake de verhuizing van Riant.

De gemeente stelt opnieuw in haar pleitnota de ontvankelijkheid van de SBNE-Beekbergen ter discussie. Dit terwijl al overduidelijk is dat de SBNE gedurende haar slechts tweejarig bestaan al op velerlei wijzen actief, gehoord is en als volwaardige partij beschouwd wordt. Bovendien heeft de gemeente dit punt al eerder geopperd, maar is daar ook zelf op teruggekomen en verklaarde de SBNE toen wel ontvankelijk. Wij betreuren deze handelwijze van de gemeente ten zeerste. De gemeente geeft hiermee immers aan op geen enkele wijze open te willen staan voor kritiek.

Nu Gedeputeerde Staten overweegt de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1988 in te trekken, worden de plannen met betrekking tot de verhuizing van Riant meer en meer discutabel.
B & W en de Raad gingen destijds akkoord met de verhuizing van Riant in combinatie met woningbouw, omdat gesteld werd dat die woningbouw noodzakelijk was voor de haalbaarheid van de verplaatsing van de nieuwe manege. Randvoorwaarde was dat een en ander budgetneutraal zou moeten gebeuren.

Ten aanzien van dit door B & W en de Raad gefiatteerde bestemmingsplan is al een verandering opgetreden, namelijk dat er nu naast woningen/appartementen ook bouwkavels aangeboden worden.

De SBNE heeft steeds de correctheid van de financiële onderbouwing van de plannen betwijfeld.
Doordat nu de gemeente in haar pleitnota aangeeft dat de spoedeisendheid alleen de woningbouw betreft, laat zij de onlosmakelijke verbinding van deze woningbouw met de verplaatsing van de manege los. Hierdoor hebben we nu uitsluitend te maken met projectontwikkeling Het oorspronkelijke uitgangspunt, een vermeende natuurwinst, wordt daarmee weer verlaten en ook de gedachte van het budgetneutraal financieren van de verhuizing is blijkbaar niet meer relevant. Overbodig op te merken dat de beoogde woningbouw niet past in het volkshuisvestingbeleid: exorbitante huizen voor de happy few.
De gemeente volgt blindelings de plannenmakers en haar adviseurs en vindt het niet nodig deze kritisch te beoordelen. Een van de voorbeelden hiervan willen wij u niet onthouden. De suggestie dat het heideveld zich ontwikkeld heeft bij een maximale pluimveebezetting is bezijden de werkelijkheid. De afbouw van destijds gevestigde pluimvee-instituten begon reeds in 1994 De laatste kip is in 2005 afgevoerd. Het door ammoniakuitstoot sterk vergraste heideveld is in 2003 succesvol gerevitaliseerd en in de jaren daarna uitgegroeid tot een type heideveld dat volgens EU-normen streng beschermd is.

De SBNE blijft uiteraard van mening dat het gehele gebied integraal bezien moet worden, omdat dan alleen de effecten daadwerkelijk en naar juistheid beoordeeld kunnen worden.

De huidige opstelling van de gemeente draagt bij aan een verdere versnippering en ad hoc-invulling c.q. verrommeling. Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen vragen wij u met klem het bestemmingsplan in te trekken dan wel nietig te verklaren. Wij verzoeken u dit schrijven als een officieel verzoek daartoe te beschouwen en de benodigde actie te ondernemen.

Hoogachtend,

W.G.M. Hiskemuller
Voorzitter SBNE

Bijlage: 2 pleitnota’s


Pleitnotitie sbne

Pleitnotitie gemeente

Heideveldje is molensteen (Stentor, 9 februari 2010)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Manege Riant is al zes jaar bezig het paardenbedrijf te verplaatsen van de Bruggelerweg naar het perceel op het terrein van het voormalige pluimvee-instituut van het ministerie van LNV. De gemeente Apeldoorn is voor de verplaatsing, die tegelijk de bouw van villa’s en woningen op het huidige manegeterrein mogelijk maakt. De in de Stichting Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt verzamelde omwonenden zijn fel tegen. Zij vinden dat een manege de natuur ter plaatse onaanvaardbaar zal aantasten.

De provincie Gelderland, die een natuurbeschermingswetvergunning (NBW) heeft verleend was voor de verhuizing, maar is nu flink aan het twijfelen. De provinciewoordvoerder beaamde dat tijdens de NBW-vergunningsprocedure een klein stukje waardevol heideveld vergeten is. Dat stukje droge heide van enkele honderden vierkante meters is jaren geleden aangelegd om van het perceel zicht te houden op de kerktoren van Beekbergen. Nu is de droge heide met korstmossen een waardevol stukje natuur geworden, dat volgens de bezwaarmakende omwonenden beschermd moet worden tegen de verzurende ammoniakuitstoot uit de paardenstallen.

De raadsman van Riant vindt de bezwaren van de omwonenden onzinnig. “Voorheen zat er een pluimvee-instituut en een nertsenhouderij die maar liefst 5000 kilo ammoniak per jaar mocht uitstoten. De manege krijgt maximaal 70 paarden en pony’s en stoot slechts 300 kilo ammoniak uit. Als het heideveldje zich kan ontwikkelen bij zoveel ammoniak wat voor verschil zullen die paar paarden dan maken”, zei de raadsman.

De provinciewoordvoerder zei dat er mogelijk toch nader onderzoek moet komen naar de gevolgen van de manege op het droge heide veldje. “Had de eigenaresse van het perceel na het kappen van bomen maar gras ingezaaid in plaats van heide. Dan hadden we hier nooit gezeten en was de manege al lang in Het Spelderholt gevestigd”, zei de raadsman van Riant.

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

Bron: De Stentor

Zitting bij Raad van State: 8 februari 2010

Onderwerp: Regelgeving| Geen reacties »

Op 8 februari 2010 om 13.00 uur vindt de zitting bij de Raad van State plaats:

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Apeldoorn van het bestemmingsplan ‘Spelderholt-Riant’ heeft vastgesteld. Het plan maakt de verplaatsing van de manege Riant mogelijk van de Bruggelerweg naar de Spelderholt in Beekbergen. Op de oude locatie van de manege worden vier huizen gebouwd. De nieuwe locatie ligt vlakbij het natuurgebied De Veluwe. Daar wordt de manege uitgebreid en wordt er ook een appartementencomplex van vijftien meter hoog mogelijk gemaakt. Ook kunnen er elf villa’s worden gerealiseerd. De zitting gaat ook over de vergunning die het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft verleend op grond van de Natuurbeschermingswet voor deze verplaatsing. De ‘Stichting tot behoud natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt’ is het niet eens met deze ontwikkelingen en is tegen het bestemmingsplan en de vergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de stichting mag er op de nieuwe locatie van de manege te veel en te hoog worden gebouwd. Dit zou slecht zijn voor het natuurgebied. Ook zou bij de vergunning geen rekening zijn gehouden met een bepaald droog heideperceel. Dit had volgens de stichting wel gemoeten. In afwachting van de behandeling van hun beroep verzoekt de stichting de Raad van State beide besluiten voorlopig te schorsen. (zaaknummers 200907569/2 en 200908519/2)

Vrees voor meer files door bouw bij Achmea (Stentor, 2 februari 2010)

Onderwerp: Actie, Algemeen, Publiciteit| Geen reacties »

APELDOORN – Een groep van 35 bewoners van de Arnhemseweg heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente tegen de uitbreiding in Malkenschoten van verzekeraar Achmea met een kantorencampus.
Net als de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen (SBNE) vrezen zij voor verkeersdrukte op de Arnhemseweg. Ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) plaatst kanttekeningen bij de uitbreiding van het kantorenpark in ApeldoornZuid.

De bewoners en beide stichtingen reageren daarmee op het projectbesluit dat de gemeente Apeldoorn heeft genomen om de uitbreiding van Achmea mogelijk te maken. Die komt in de plaats van de vrijstelling van het bestemmingsplan, die de verzekeraar in een eerder stadium was vergeten aan te vragen. Door het nemen van een projectbesluit zet de gemeente de deur open voor een tijdig begin van de uitbreiding van het bedrijf. Achmea zou dit voorjaar met de bouw willen beginnen. De bewoners willen op dit moment niet inhoudelijk op hun bezwaren ingaan.

De SBNE zegt primair op te komen voor de belangen van het gebied tussen A1, Arnhemseweg, Berg en Dalweg in Beekbergen en naar het westen de rand van de bossen van de Veluwe. Eerder maakte de stichting bezwaar tegen de verplaatsing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt en de uitbreiding van studentenhuisvesting op datzelfde landgoed. Het is voor het eerst dat de stichting zich ook buiten haar gebied begeeft.

Volgens de SBNE is de Arnhemseweg tussen Malkenschoten en Beekbergen tijdens de spits (tussen 6.30 uur en 9.30 uur en tussen 16 en 18.30 uur) al meer dan vol. Dat komt onder meer door recente bouw van het kantoor van verzekeraar Univé, het Kadaster, uitbreiding van de Belastingdienst en de PolitieAcademie. Veel werknemers nemen de Arnhemseweg naar de A50.

Naast een belemmering voor hulpdiensten levert dat volgens SBNE een inbreuk op de groene corridor tussen Apeldoorn en Beekbergen op. De stichting wijst ook op de laan langs de Arnhemseweg, die mogelijk gevaar zou lopen.

Ook SWMA vreest aantasting van die laan door de aanleg van een uitrit van Achmea op de Arnhemseweg. Bovendien komt aan de overzijde van die uitrit een onbemand tankstation. SWMA wil verder zoveel mogelijk in stand houden van de bosstrook tussen Arnhemseweg en de kantoren van Achmea.

Door Bert Felix