Archief februari, 2011

Zo werkt dat als Apeldoorn/Gelderland Europa aan zijn laars lapt

Onderwerp: Algemeen, Regelgeving| Geen reacties »

De Europese Commissie vraagt Nederland het arrest van het Europese Hof over milieueffectbeoordelingen na te leven in een zaak die al geruime tijd loopt en betrekking heeft op de impact van bepaalde projecten op het milieu. Ondanks een uitspraak van het Hof in deze zaak, die teruggaat tot 2006, heeft Nederland verzuimd toereikende maatregelen te nemen. Op aanbeveling van Europees commissaris voor Milieu, de heer Janez Potoċnik, stuurt de Commissie Nederland daarom een aanmaningsbrief. Wanneer Nederland hier geen gehoor aan geeft kan het opnieuw voor het Hof worden gedaagd en kunnen financiële sancties worden opgelegd.
Op 15 oktober 2009 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat Nederland Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten niet heeft nageleefd. Op grond van deze wetgeving zijn de lidstaten verplicht systemen op te zetten om te kunnen bepalen of individuele projecten al dan niet een milieueffectbeoordeling (MEB) moeten ondergaan. Zo wil men ervoor zorgen dat projecten die waarschijnlijk een belangrijk effect zullen hebben op het milieu, vooraf worden beoordeeld zodat de bevolking zich bewust is van eventuele gevolgen.

In de Nederlandse wetgeving zijn drempelwaarden vastgesteld bij overschrijding waarvan een MEB verplicht is. Er zijn echter problemen geconstateerd met betrekking tot de wijze waarop deze drempelwaarden zijn vastgesteld. Het Hof heeft geoordeeld dat bij het Nederlandse systeem onvoldoende rekening wordt gehouden met alle mogelijke gevolgen.

Naar aanleiding van het arrest van het Hof verklaarde Nederland dat het zijn wet-geving tegen eind 2010 zou wijzigen. De Nederlandse autoriteiten hebben de Com-missie sedertdien echter meegedeeld dat de goedkeuring van de wijzigingen is uitgesteld tot medio 2011. Toezien op de tijdige naleving van arresten van het Hof is een prioriteit voor de Commissie, met name omdat projecten die ondertussen zonder beoordeling worden uitgevoerd, negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Gezien de vertraging en het feit dat het arrest van het Hof dateert van oktober 2009, heeft de Commissie besloten een schriftelijke aanmaning te versturen waarin Nederland twee maanden de tijd wordt gegeven om te voldoen aan het arrest. Als er geen passende maatregelen worden genomen kan de Commissie besluiten de zaak opnieuw aanhangig te maken bij het Hof en financiële sancties eisen.

Achtergrond

Overeenkomstig de richtlijn inzake milieueffectrapportage moeten mogelijke milieueffecten van projecten worden geïdentificeerd en beoordeeld voordat toestemming wordt verleend voor de uitvoering van deze projecten. Zo kunnen projecten nog in de planningsfase worden aangepast en negatieve gevolgen vooraf tot een minimum worden beperkt.

De richtlijn bepaalt tevens dat het publiek in een vroeg stadium inspraak krijgt in besluitvormingsprocedures op milieugebied. Dit betekent dat de betrokkenen de gelegenheid moeten hebben opmerkingen in te dienen zolang alle opties nog open staan voor de bevoegde autoriteiten, d.w.z. voordat een definitief besluit wordt genomen inzake de vergunningsaanvraag.

Romeinse nederzetting in het Spelderholt

Onderwerp: Algemeen, Geschiedenis, Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

Een bericht van de Apeldoornse Werkgroep Archeologie van 13 februari 2011 (http://www.archeologie-apeldoorn.nl/Spelderholt.htm)

In 2010 werden door de Apeldoornse Werkgroep Archeologie in de bossen tussen Beekbergen en Hoenderloo uit de kluit van aantal omgewaaide bomen ruim 100 scherven verzameld. Een eerste analyse leerde dat daartussen een tiental scherven zaten van typisch Romeins aardewerk, terwijl de rest lokaal baksel betreft, waarschijnlijk uit dezelfde tijd.

Romeins aardewerk uit het Spelderholt

Lokaal aardewerk uit het Spelderholt

Een analyse van de vondsten door specialisten moet meer helderheid geven, maar voorlopig lijkt het er op dat in het Spelderholt al in de Romeinse tijd een nederzetting heeft gelegen.

De vondst past ook goed met de resultaten van een opgraving uit 1937, ongeveer 1 kilometer verderop. Toen groef de beroemde Groningse archeoloog Van Giffen op een bospad een deel van een grafveld op met daarin vooral vroeg Middeleeuwse resten, maar ook oudere begravingen.

Hoorden Spelderholt en Engelanderenk maar bij Ugchelen.

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Regelgeving| 1 Reactie »

In juni 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Ugchelen vastgesteld. Een aantal verzoeken om te mogen bouwen is daarbij afgewezen. Het gaat om verzoeken van bewoners van Onstein 16 en Hoog Buurloseweg 57 en 54. Hiertegen is in beroep geko­men. Het is zeker voor omwonenden van het Spelderholt interessant te lezen welke argumen­ten de gemeente gebruikt tegen bebouwing in Ugchelen. Het lijkt rechtstreeks overgenomen uit de zienswijzen van de SBNE tegen bebouwing van het Spelderholt.

Bedenk bij het lezen dat de opbrengsten van te bouwen villa’s en appartementen op het Spelderholt nodig zijn om de verhuizing van manege Riant te kunnen betalen. Het Spelderholt is net als het perceel Onstein onderdeel van het Centraal Veluws Natuurmassief en grenst ook aan de Ecologische Hoofdstructuur. De bouwpercelen op het Spelderholt grenzen net als die aan de Hoog Buurloseweg 57 en 54 aan een open enk, die onderdeel is van de Ecolo­gische Hoofdstructuur.

Onstein:

Niet bestreden wordt door reclamant dat de kavel althans een gedeelte daarvan gelegen is binnen het EHS.

Om niet in een arbitraire discussie te verzanden waar nu wel en waar nu niet de exacte begrenzing van het EHS over het perceel Onstein 16 loopt, is meer van belang een uitleg van het streekplan naar bedoeling en intentie bij de beoordeling over de ruimtelijke aan­vaardbaarheid te betrekken. Feit is dat de laatste jaren natuur en omgevingswetgeving een steeds zwaardere rol is gaan spelen bij ruimtelijke afwegingsprocessen.

Uit de ligging in dan wel zo nabij de ecologische hoofdstructuur mag de conclusie wor­den getrokken dat de bosstrook gelegen als buffer tussen de A1 en de eerste bebouwing van Ugchelen als bijzonder waardevol moet worden geschouwd. Een beoordeling van het verzoek naar omgeving, de fysieke situatie, doet dan ook meer recht aan de ter plaatse aanwezige realiteit.

Het verzoek is in totaliteit nog eens tegen het licht gehouden en beoordeeld op wenselijk­heid en haalbaarheid. Inhoudelijk wordt het bouwen van een woning niet aanvaard­baar geacht.

De randen van Ugchelen worden gekenmerkt door een robuuste groenstructuur. Bossen, open Enken en de Veluwe liggen dicht tegen het dorpse gebied aan en zijn tot in Ugche­len herkenbaar en voelbaar. Dit is erg bijzonder en kenmerkend voor het karakter van Ugchelen. De bosstrook ten noorden van de A1 is onderdeel van deze groenstructuur rondom Ugchelen, welke overgaat in de groene Steinenbuurt. De nauwe samenhang tus­sen landschap en bebouwing en de voelbare relatie hiertussen is een van de aspecten waar aan vast wordt gehouden. Zie ook algemene toelichting ‘Woningbouw in Ugchelen’. Het verder verdichten van deze bosstrook is dan ook niet wenselijk. Dat eerder van gemeen­tewege vanwege de aanwezigheid van een grafheuvel een positieve grondhou­ding is aangenomen, doet hier niets aan af. Voor een goed beheer en instandhouding van het monument is de eigendomsverhouding niet van belang.

Tot slot is ook naar de invloed van Rijksweg A1 gekeken. Het verkrijgen van een hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder wordt niet kansrijk geacht, omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarde voor het verkrijgen van een dergelijke onthef­fing. Er is geen sprake van het ‘opvullen van het lint’.

Conclusie

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.

Hoog Buurloseweg 57

Het perceel maakt deel uit van de oude enk. Deze is zowel vanuit landschappelijk als cultuurhistorisch perspectief waardevol. Op de cultuurhistorische waardenkaart staat de enk waarvan het perceel deel uitmaakt aangegeven als gebied met hoge attentie­waarde. In de Groene Mal wordt de enk aangegeven als open groene ruimte. Het toevoe­gen van bebouwingsmassa is daarmee ongewenst. Daarnaast is het perceel gelegen aan een van de toegangswegen van Ugchelen. De afwisseling tussen bebouwingsmassa en open groene ruimte behoort tot het karakter van dorpse toegangswegen een geeft kwali­teit aan de ingang van het dorp. Het beeld van meer bebouwingsmassa langs deze toegangs­weg is ongewenst.

In het nieuwe bestemmingsplan wordt de enk bestemd tot Agrarisch gebied met landschap­pelijke- en natuurwaarde. Het landschappelijke en open beeld dat op de Ug­chelse Enk zeer goed voelbaar is reikt tot diep in het dorp. Juist de nauwe verbonden­heid tussen Ugchelen en het omliggende landschap is zeer kenmerkend. Zie algemene toelichting. Sprake is van een stuk landelijk gebied waarvan juist die specifieke uitstra­ling bijdraagt aan het dorpse karakter vanaf deze toegangsweg tot het dorp Ugchelen.

Een vergelijk met toegevoegde woningbouw aan de overzijde van de Hoog Buurloseweg gaat niet op. De hier en daar toegevoegde woningbouw betreft het opvullen en afronden van het lint, daar waar in dit geval geen sprake van is. Noch is er sprake van opvullen van binnenstedelijke ruimte in deze landelijke setting. Een vergelijk tussen het toestaan van bebouwing (herontwikkeling) op een voormalig campingterrein (De Veldekster)  en het bouwen van woningen op de agrarische enk gaat niet op.

Conclusie

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.

Hoog Buurloseweg 54

Bij de kavel hoek Hoog Buurloseweg/Kleine Veldekster wordt hier toch om stedenbouwkun­dige en ruimtelijke redenen anders tegen aangekeken. Daar waar nu sprake is van een speelse en dorpse setting van – komend vanaf de Europaweg – een blokje woningen, een open weilandje en dan de start van het lint dat richting dorpscen­trum steeds dichter wordt, zal het toevoegen van een woning juist op die open plek tot gevolg hebben dat de Hoog Buurloseweg als entree van het dorp direct als bebouwd lint zal worden ervaren. In die zin gaat een vergelijk en verwijzing naar de partiële 17de herzie­ning dan ook niet op.

Uitzicht werkt nu eenmaal twee kanten op. In een situatie waarin sprake was van een braakliggend kampeerterrein speelt dat vanzelfsprekend minder dan daar waar dat­zelfde terrein bewoond gaat worden. Er zijn meerdere argumenten genoemd waarom waarde wordt gehecht aan het vrijblijven van bebouwing van deze kavel. Open en groene plekken in de dorpse structuur maken Ugchelen zo bijzonder. Door de samen­hang van deze open plek met de Ugchelse Enk ontstaat er een robuuste groenstructuur. Daarnaast speelt deze structuur een rol bij de toegangsweg richting Ugchelen en draagt het bij aan een geleidelijke overgang van Veluwe naar een meer bebouwde deel van Ugche­len.

Het Streekplanbeleid met betrekking tot verdichting kan niet los worden gezien van het daarin verwoorde voorbehoud dat intensivering van het stedelijk grondgebruik wel dient plaats te vinden met behoud van karakteristieke elementen en het zorgvuldig om­gaan met open ruimten daarbinnen. Aan het Streekplanbeleid kan niet verwachting wor­den ontleend dat dan maar elke open ruimte die in het Ugchelse te vinden is, zich ook voor verdichting leent. Dat er wel degelijk sprake is van redelijk handelen, blijkt uit het feit dat daar waar het wel ruimtelijk verantwoord wordt geacht, verzoeken om individu­ele woningbouw worden gehonoreerd.

Welke uitgangspunten hieraan ten grondslag liggen valt te vernemen in het onderdeel II Woningbouw in Ugchelen.

Conclusie

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.

Hart voor de natuur

Onderwerp: Actie, Natuur- en milieugroeperingen, Publiciteit| Geen reacties »

In het kader van de actie “Hart voor de Natuur” zal ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn een activiteit ontplooien en wel in de vorm van een, van hun inmiddels welbekende, lezing.

Op 15 februari zal prof. H. Siepel een inleiding verzorgen over de Veluwse stuifzanden.

Nu kan al in de agenda’s worden gezet dat de locatie wederom de Goede Herderkerk (Asselsestraat 199) zal zijn. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing zal beginnen om 20.00 uur.

SWMA-Natuurlezing

“Brandend zand en nergens water”

Binnenlandse stuifzanden; van bedreiging in de middeleeuwen tot hedendaags natuurdoel

Door: Prof. Dr. Henk Siepel, onder anderen verbonden aan Alterra en Wageningen University

Locatie: “de Goede Herderkerk”

Asselsestraat 199,  Apeldoorn

Datum:            15 februari

Tijd: zaal open: 19.30 uur,  aanvang lezing: 20.00 uur

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) is aangesloten bij de Gelderse MilieuFederatie(GMF) en doet dan ook graag mee aan de actieweek “Hart voor Natuur”.

In die week wordt door de GMF en de andere provinciale milieufederaties opgeroepen om bij de komende verkiezingen het Natuurbeleid van de huidige regering  mee te laten wegen. Zie ook: www.hartvoornatuur.nu/gelderland.

De SWMA organiseert jaarlijks meerdere lezingen maar deze staat speciaal in het kader van deze grootschalige actieweek. Na afloop van de lezing zal er een boek van de hand van de inleider over de Veluwse stuifzanden worden verloot onder de aanwezigen.

Inland drift sand landscapes is een boek over de ecologie van de Veluwse stuifzanden. Hoe en wanneer zijn deze stuifzanden ontstaan? Welke fysisch-geografische factoren spelen een rol in dit gebied en hoe komen die tot uiting in de natuurwaarden? Hoe ontwikkelt de vegetatie zich, en hoe zijn stuifzanden het beste te beheren? Het boek beantwoordt deze en andere vragen in toegankelijke taal. Ook tijdens deze inleiding zullen genoemde onderwerpen ruimschoots aan bod komen en natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De deelname aan de lezing en ook de koffie is gratis maar we stellen het zeer op prijs als u vrijwillig een financiële bijdrage zou willen deponeren in de daarvoor aanwezige melkbus……

Zie ook de site: http://www.hartvoornatuur.nu/gelderland/

En lees de nieuwsbrief:

Nieuwsbrief extra 2011-2

1 februari 2011

Forse bezuinigingen bedreigen natuur en landschap

Natuur en landschap, cultureel erfgoed, een groene leefomgeving, ‘t lijkt vanzelfsprekend in Gelderland. Niemand kan en wil zonder. Om te wonen, te werken en te recreëren zijn gevarieerde landschappen, bossen en natuurgebieden een groot goed.

Vele Gelderlanders zijn in hun portemonnee direct, of indirect, afhankelijk van de natuur. Wist u bijvoorbeeld dat de meeste binnenlandse vakanties Gelderland als bestemming hebben, omdat wij zo’n mooie en groene provincie zijn? Daardoor kunnen vele ondernemers, waaronder boeren inkomsten halen uit natuur en (cultuur)landschap. Ook legt de natuur fijnstof en CO2 vast voor een gezonde lucht en zorgt de natuur voor goed drinkwater. Dat raakt ons allemaal! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dieren en planten die in de natuur moeten zien te overleven.

Maar zo vanzelfsprekend is het niet meer. De voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op natuur en landschap zijn zo fors (40 – 60%!) dat we de verdere ontwikkeling en het beheer daarvan in Gelderland niet meer kunnen waarmaken. Wat straks weg is, komt niet meer terug. Wilt u Gelderland niet zo achterlaten, lees dan vooral verder.

Landelijke actie-estafette ‘stem met uw hart voor de natuur’

Als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan, worden de provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid. Een landelijke coalitie van natuur- en milieuorganisaties roept daarom iedereen op om 2 maart met hart voor de natuur te gaan stemmen voor de Provinciale Verkiezingen. Om de oproep kracht bij te zetten wordt in de week van 12 t/m 20 februari een estafette aan activiteiten georganiseerd. Deze estafette bestaat uit lezingen, excursies, ontmoetingen met boswachters, wandel- en fietstochten, landschapsbeheer en nog veel meer. Slotact zijn verkiezingsmanifestaties in alle provincies

19 februari manifestatie in Radio Kootwijk

De Gelderse actie-estafette begint op zondag 13 februari. In een aantal natuurgebieden wordt het publiek welkom geheten door de boswachters en worden hartenkreten ingezameld. Slotact is een grote manifestatie op zaterdag 19 februari in Radio Kootwijk. Van 12.00-18.00 is er een heel scala aan activiteiten, waarbij naast aandacht voor de natuur ook veel aandacht uitgaat naar de mens die recreërt en sport in de natuur. Ook dát wordt bedreigd als er geen geld meer is voor goed beheer!

Een greep uit de activiteiten:

–       een informatiemarkt met stands en doorlopende filmvertoningen,

–       rondleidingen door de natuur en door het zendgebouwencomplex en een inkijkje bij radio-zendamateurs,

–       verhuur van fietsen, mountainbikes en e-scooters en huifkartochten,

–       nestkastjes beschilderen en andere kinderactiviteiten,

–       boswachter vertelt sterke verhalen (vuurkorf, warme chocomel),

–       een langlauf-clinic en een minicursus vogelherkenning,

–       natuurbeheer (opslag dennen zagen),

–       ophangen ingezamelde hartenkreten in een hartjesboom,

Om 13.30 uur vindt een begeleide wandeltocht met honden plaats en om 14.30 arriveren enkele honderden mountainbikers (georganiseerd door de Nederlandse Toerfiets Unie NTFU en S(up)port for Nature, die onze actie steunen).

Van 14.45-17.00 uur vindt een verkiezingsdebat plaats in de vorm van een ideeënveiling, met o.a. gedeputeerde Keereweer en de lijsttrekkers van vrijwel alle deelnemende partijen. Daarna is er tijd voor naborrelen.

Gelders Burgerinitiatief ‘Hartenkreet voor natuur en landschap’

Op 13 februari vindt in het Bezoekerscentrum Veluwezoom de aftrap plaats van het Gelders Burgerinitiatief ‘Hartenkreet voor natuur en landschap’. Tot half maart worden handtekeningen ingezameld waarmee het provinciebestuur wordt gevraagd een aantal besluiten te nemen om de Gelderse natuur en landschappen voor de toekomst veilig te stellen. We roepen iedereen op dit burgerinitiatief te ondersteunen met hun handtekening.

Kijk op www.hartvoornatuur.nu/gelderland voor een overzicht van alle activiteiten in Gelderse natuurgebieden en de tekst en handtekeningenlijst van het Burgerinitiatief. De site wordt de komende dagen steeds verder gevuld.

Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de Gelderse Milieufederatie: Alex de Meijer, 026 3523746 of 06 48820433. We staan u graag te woord.

Gelderse deelnemers aan Hart voor Natuur zijn:

Fietsersbond Gelderland

Gelders Erfgoed

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

Gelderse Milieufederatie

IVN Natuur- en milieueducatie

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)

Landschapsbeheer Gelderland

Natuurmonumenten

Soortbescherming Nederland, waaronder FLORON (Stichting Floristisch Onderzoek Nederland), RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland), de Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging

Staatsbosbeheer

Gelderse Milieufederatie

Jansbuitensingel 14 / 6811 AB Arnhem

026 3523740

gmf@geldersemilieufederatie.nl

www.geldersemilieufederatie.nl

Kapvergunning op Spelderholt besproken op politieke markt (Stentor, 28 januari 2011)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

APELDOORN – Op verzoek van de Partij voor de Dieren wordt de kapvergunning voor Landgoed Spelderholt donderdag besproken op de politieke markt.
De partij vreest vroegtijdige bomenkap, terwijl de Raad van State de bouw voorlopig heeft verboden.

De PvdD stelde eerder vragen over het onderwerp aan het college, die de kapvergunning een dag na de zitting bij de Raad van State verleende. De antwoorden waren echter onbevredigend voor de partij. Die wijst ook op de onrust in de buurt, ook al heeft het college een voorbehoud gemaakt. De kap zou pas mogen beginnen als er een bouwvergunning is voor het project van Riant Equestrian Centre.

Bron: De Stentor