Archief mei, 2011

Meerderheid op PMA voor delegatie ontwerp-projectbesluit

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Donderdagavond 26 mei 2011 was op  de politieke markt Apeldoorn het voorstel om de behandeling van het ontwerp-projectbesluit voor de woningbouw op het Landgoed Spelderholt te delegeren aan B&W aan de orde. Een meerderheid van de raad had geen behoefte aan controle op de uitvoering van dit ontwerp. Ook niet nadat de SBNE en onder meer de partij voor de dieren hadden aangegeven dat het besluit lijnrecht ingaat tegen een beslissing van de Raad van State van december vorig jaar om ontkoppeling van de verhuizing van de manege en de woningbouw niet toe te staan. Het verband tussen deze twee onderdelen van de plannen wordt als onverbrekelijk beschouwd. Tijdens de PMA werd ook duidelijk dat geen zekerheid kon worden gegeven dat de manege zal verhuizen. Daarmee wankelt ook de tweede peiler van het bestemmingsplan, winst voor de natuur. De SBNE heeft laten weten dat dit besluit door de rechter aan flarden zal worden geschoten.

Daarmee blijft de vraag waarom Apeldoorn toch dit projectbesluit wil nemen. Zou het alleen maar gaan om de locaties van de te bouwen woningen op het landgoed Spelderholt? Apeldoorn heeft deze locaties in het bestemmingsplan Spelderholt-Riant (verhuizing manege) namelijk vergeten in te tekenen. Bij dit ontwerp zijn deze locaties wel aangegeven. De SBNE zal spoedig zienswijzen indienen over dit ontwerp.

Mondelinge behandeling Raad van State op maandag 22 augustus 2011

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Regelgeving| Geen reacties »

De SBNE heeft een uitnodiging ontvangen voor de mondeling behandeling van de beroepszaken tegen het bestemmingsplan Spelderholt-Riant en de natuurbeschermingswetvergunning. Het bestemmingsplan is door de raad van Apeldoorn in juli 2009 vastgesteld en op 4 maart 2010 geheel geschorst. Een verzoek tot opheffing van de schorsing door Tergouw is op 21 december 2010 afgewezen, ook het verzoek alleen de woningbouw toe te staan. In het voorjaar van 2011 heeft de stichting advisering bestuursrechtspraak een advies voor de Raad van State bekend gemaakt. De beroepszaak is nu rijp voor behandeling.

Hetzelfde geldt voor het beroep inzake de natuurbeschermingswetvergunning. Deze is in september 2009 verstrekt aan Tergouw. De behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan begint op maandag 22 augustus a.s. om 10:00 uur. De NBW-vergunning wordt diezelfde dag om 13:00 uur behandeld.

SBNE in Hart van Nederland

Onderwerp: Algemeen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Op 21 mei 2011 werd er in Hart van Nederland aandacht besteed aan de plannen van Riant en de Europese regelgeving:

http://www.hartvannederland.nl/nederland/gelderland/2011/manegehoudster-strijdt-voor-nieuwe-plek/

Uiteraard is er flink ‘geknipt’ in het filmmateriaal. Goed dat helder gesteld is dat volgens Europese regelgeving de verplaatsing van de manege niet mogelijk is.
Het gaat SBNE echter niet alleen om de verplaatsing van de manege, maar ook om de andere beoogde grootschalig bebouwing – appartementengebouw en villa’s -.
SBNE heeft geen bezwaar tegen uitbreiding van de manege op de huidige locatie en blijft uiteraard de constructieve gesprekken met Mieke van Tergouw e.a. continueren.
Meer informatie over de diverse standpunten kunt u uiteraard op deze site vinden.

Commissie aan de slag voor mooi landgoed (Stentor, 13 mei 2011)

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Natuur- en milieugroeperingen, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Beekbergen – Op Parc Spelderholt in Beekbergen is een speciale commissie van start gegaan die gaat werken aan een verbetering van de natuurwaarden en de cultuurhistorie van het landgoed. De nieuwe commissie werkt ook aan de omstandigheden waarin studenten op het landgoed leven en een goede relatie met de buurt van het opleidingsinstituut voor gehandicapten.
De commissie Duurzaam Parkbeheer vloeit voort uit het convenant dat Parc Spelderholt sloot met de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE), waarbij veel buurtbewoners zijn aangesloten. De SBNE trok haar verzet tegen een nieuwe studentenhuisvesting in, in ruil voor diverse afspraken en verdere betrokkenheid.
Voorzitter van de commissie is Harold van den Akker van Natuurmonumenten, die op zijn kantoor in Loenen dagelijks te maken heeft met de combinatie natuur en gehandicapten. Het kantoor van Natuurmonumenten is er gevestigd in combinatie met een zorgboerderij en theeschenkerij waarin gehandicapten wonen en werken.
Directeur Annette Fritschy van Parc Spelderholt zegt blij te zijn met de commissie. “We zijn de afgelopen maanden goed met elkaar in gesprek geweest. Ik verwacht daarom veel van de commissie. Ook ik hecht belang aan het behoud van de natuur en de rust op het landgoed. We gaan onze ligging nabij Natura 2000 dan ook meenemen in onze welkomstpraatjes voor bezoekers die hier komen confereren. Natuurmonumenten is natuurlijk ook een mooie partner. We gaan elkaars kennis bundelen in een tienjarenplan voor het landgoed.” Daarbij worden studenten van de Universiteit van Wageningen ingezet. Het verbeterplan is naar verwachting eind dit jaar klaar. In de tussentijd worden geen maatregelen uitgevoerd die kunnen botsen met de toekomstvisie op het landgoed. In de commissie zitten naast Van den Akker en Fritschy verder Henk Klaver, hoofd facilitaire dienst, tuin en park van Parc Spelderholt, voorzitter Wouter Hiskemuller en secretaris Jeannette Harleman van SBNE.

 

Parkeren

  • Een van de problemen waarover Parc Spelderholt en de commissie duurzaam beheer zich gaan buigen is het parkeren op het terrein.
  • Spelderholt-directeur Fritschy wil auto’s rond het kasteel naar een andere plek op het landgoed laten verhuizen. Ook de bermen van de wegen op Spelderholt moeten autovrij worden.
  • Zowel buurt als Parc Spelderholt hebben belang bij een veiliger Engelanderweg tussen Beekbergen en Ugchelen. De huidige verkeersmaatregelen zijn onvoldoende, zo vinden beide partijen.

Bron: Stentor, 13 mei 2011
Door Bert Felix

De kapvergunning: list en bedrog

Onderwerp: Actie, Gemeente, Regelgeving| Geen reacties »

Dinsdagmorgen 10 mei heeft de hoorzitting plaatsgevonden van de onafhankelijke bezwarencommissie over de bezwaarschriften van SNBE en van SWMA tegen de aan Tergouw Holding verleende vergunning om 80 bomen en 8275 m2 bosplantsoen. De commissievoorzitter stelde bij herhaling de vraag aan de Gemeente en aan de advocaat van Tergouw Holding, waarom toch niet gewoon kon worden gewacht met het aanvragen van een kapvergunning totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is. De kapvergunning kan dan tegelijk met de bouwvergunning worden aangevraagd en de zaak is dan een stuk helderder.

Gaandeweg werd duidelijk wat de werkelijke achtergrond van de vergunningverlening is, namelijk het op slinkse wijze onmogelijk maken van verdere bezwaar- en beroepsmogelijkheden. De vergunning is namelijk een vrijbrief om te kappen, ongeacht welke uitkomst ons beroep tegen het bestemmingsplan heeft en ongeacht welk bouwplan uiteindelijk via het verlenen van een bouwvergunning kan worden gerealiseerd, waarbij alleen de gemeente nog enige invloed kan uitoefenen. We hebben de indruk dat de Commissie dit ook door heeft. De gemeente deed in haar verweerschrift de concessie, dat van de kapvergunning niet al gebruik kan worden gemaakt op de dag dat de bouwvergunning is verleend, maar 2 weken later, opdat wij nog een voorlopige voorziening zouden kunnen vragen aan de Rechtbank, teneinde het kappen op te schorten totdat ook de bouwvergunning onherroepelijk is. Ter zitting bleek dit, zoals we al vermoedden, pure misleiding te zijn.

De gemeente moest erkennen, dat je helemaal geen voorlopige voorziening kunt krijgen als de kapvergunning onherroepelijk is. Dit komt nog bovenop het feit, dat in de publicatie van de kapvergunning niet de mogelijkheid werd genoemd om bezwaar te maken en dat de stukken niet ter inzage lagen.

We stellen voor dat sympathisanten van SBNE en SWMA een aanzienlijke reductie op de gemeentelijke belastingen krijgen, omdat de gemeente zich niet opstelt als onafhankelijk bestuursorgaan en eenzijdig andermans belangen dient.

DE SCHAAMTE VOORBIJ – reactie/verslag van behandeling bezwaarschrift kapvergunning

Onderwerp: Gemeente, Publiciteit| Geen reacties »

DE SCHAAMTE VOORBIJ

De hoorzitting

Vandaag behandelde de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Apeldoorn de bezwaarschriften van de SWMA en de SBNE tegen de kapvergunning, die burgemeester en wethouders (B & W) aan Tergouw Holding op 20 december 2010 hebben verleend voor de kap van 80 bomen en ruim 0,8 hectare bos (plantsoen) 8275.

De regels

De kapvergunning is verleend op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente (APV). De APV kent namelijk een afdeling die betrekking heeft op het bewaren van houtopstanden.

De waarden

De APV beschermt de natuur- en milieuwaarden, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en waarden van stads- en dorpsschoon en waarden voor recreatie en leefbaarheid.

Als er iets door tal van rapporten en gemeentelijke stukken is komen vast te staan is dat het gebied waarom het hier gaat (het Spelderholt) al die waarden bezit.

De motivering

B & W motiveren hun besluit om de kapvergunning te verlenen met de volgende redenering: er zijn geen gronden om de vergunning te weigeren gelet op de APV.

Uit de bocht

B & W dienen zich diep te schamen voor de redenering waarmee zij hun beslissing om de kapvergunning te verlenen motiveren. Zij dienen zich ook diep te schamen voor het achterwege laten in de bekendmaking van de kapvergunning op 20 december 2010 van de mededeling dat binnen zes weken tegen deze beslissing bezwaar kan worden gemaakt. Dat niet zeggen is in strijd met het recht (Algemene wet bestuursrecht en de APV). De volgende hindernis die werd opgeworpen was dat in de bekendmaking niet werd gezegd waar de stukken ter inzage liggen en de plaats waar zij lagen. Niet op het stadhuis, maar ergens aan de Vlijtseweg. Het opwerpen van die hindernis is eveneens in strijd met het recht.

Neen, neen fouten herstellen B & W niet

B & W hebben een direct verzoek van de SBNE om die fout te herstellen niet beantwoord. Vervolgens hebben wij dit verzoek in het bezwaarschrift herhaald en dringend gevraagd om dat punt niet op de lange baan te schuiven, maar door een nieuwe bekendmaking direct op te lossen. Maar u raadt het al: geen onmiddellijk herstel van de foutieve bekendmaking, we schuiven het op de lange baan. De tijd biedt uitkomst, dan is een herstel mosterd na de maaltijd. Zo kan het gebeuren dat die foutieve bekendmaking pas op 10 mei 2011 aan de orde komt als de bezwarencommissie zich over de bezwaarschriften buigt.

B & W doen hun zegje bij monde van een ambtenaar

Zoals de SBNE, de SWMA, Tergouw Holding hun zegje doen op de hoorzitting, doen ook B & W dat. Natuurlijk doen zij dat niet zelf. Daar hebben zij hun ambtenaren voor. Die zijn deskundig. Als het goed is, is een ambtenaar ook trots op die verantwoordelijkheid. Zo’n ambtenaar is ook niet de eerste en beste. Hij moet immers het standpunt van B & W op een overtuigende manier zo goed mogelijk over het voetlicht brengen. Zijn woorden moeten ook de burgers die bezwaar maken kunnen aanspreken. Bestuur en burger wisselen argumenten uit. Burger en bestuur dienen zich open te stellen voor elkaars argumenten. Maar zo’n ambtenaar heeft niet alleen een verantwoordelijkheid naar B &W toe. Hij heeft ook een verantwoordelijkheid naar de burger (het bestuur dient de burger) en de onafhankelijke bezwarencommissie. Hij moet geen bakerpraatjes of onwaarheden vertellen.

B & W zijn verantwoordelijk dat een ambtenaar geen bakerpraatjes (of sterker uitgedrukt onwaarheden) vertelt. We zijn hoffelijk en houden het op bakerpraatjes.

Bakerpraatjes en een fopspeen

Bakerpraatje 1: De gebrekkige bekendmaking

In het verweerschrift van B & W wordt bet bezwaar van de SBNE tegen de gebrekkige bekendmaking van de kapvergunning verdraaid. De zaak wordt voorgesteld alsof we die gebrekkige bekendmaking aangrijpen omdat we in onze belangen zijn aangetast. Dat is ver bezijden de waarheid. Onze juridische boontjes kunnen we heel goed zelf doppen. Het gaat ons om de burger die dat minder goed kan.

Wanneer we dat duidelijk over het voetlicht hebben gebracht tijdens de hoorzitting, merkt de ambtenaar het volgende op: “Het is een oude kapvergunning die dateert voor de inwerkingtreding van een bepaalde wet (de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of wel in jargon de Wabo). Zo’n vergunning hoef je helemaal niet te publiceren.”

Een bakerpraatje of onwaarheid. De Algemene wet bestuursrecht en de APV eisen dat er mededeling wordt gedaan binnen welke termijn tegen een beslissing van bijvoorbeeld B & W bezwaar kan worden ingediend en waar de stukken (de aanvraag en vergunningverlening ter inzage liggen). Dat staat zelf in de bijsluiter bij de vergunning.

Bakerpraatje 2: De waarden zijn al getoetst door de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan Spelderholt-Riant

Op de vraag van de onafhankelijke bezwarencommissie aan de ambtenaar om een toelichting te geven op het ontbreken in de kapvergunning en in het verweerschrift van een weerlegging van de waarden van het Spelderholt antwoordt de ambtenaar dat de raad de waarden heeft afgewogen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Spelderholt-Riant.

Een bakerpraatje. Gemakshalve vergeet de ambtenaar te melden dat het bestemmingsplan door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op 4 maart 2010 is geschorst en dat B & W de kapvergunning op 20 december 2010 hebben verleend. Die laatste datum is niet toevallig. Op 26 november 2010 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente een hoorzitting gehouden over het verzoek om opheffing van de schorsing, dat op 3 september 2010 door Tergouw Holding was ingediend. Naar goed gebruik deelt de Voorzitter aan het eind van de hoorzitting mee wanneer hij uitspraak doet en die was op 21 december 2010. Immers B & W kan zich er altijd uit redden dat de ambtsberichten luidden dat de Voorzitter het verzoek om de schorsing op te heffen stellig zou toewijzen.

Dat vergeten moest ook wel, want B & W kunnen niet zonder daarover iets te zeggen zich verschuilen achter de afweging van die waarden door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan, als dat plan is geschorst.

Overigens heeft die afweging van waarden door de gemeenteraad niet plaatsgevonden in het kader van het bestemmingsplan. Voor de Voorzitter is  het juridisch het gemakkelijkst geweest om het ontbreken van die waardenafweging te koppelen aan het aangrenzende Natura 2000 gebied, dat beschermd wordt door Europese regelgeving. Het gemakkelijkst om de schorsing uit te spreken is vervolgens de ligging in dat gebied van een bepaald heideveldje. Zo werkt het in het bestuursrecht nu eenmaal. Maar het is slechts een illustratie dat die passende beoordeling van de waarden op het Spelderholt, in het aangrenzende Natura 2000-gebied en op de Konijnenkamp niet heeft plaatsgevonden.

De fopspeen

B & W hebben bij de kapvergunning bepaald dat de kapvergunning pas mag worden gebruikt na een bouwvergunning.

Tergouw Holding heeft 13 bouwaanvragen ingediend, dus er komen 13 bouwvergunningen. Maar één bouwvergunning geeft al het recht om 80 bomen en ruim 8 hectare bos te kappen.

Wij hebben er op gewezen dat er dus gekapt kan worden binnen een uur na de verlening van de bouwvergunning. Een bouwvergunning waartegen nog bezwaar en beroep openstaat en de door de bestuursrechter kan worden geschorst. Dus we hebben in ons bezwaar en tijdens de hoorzitting aangegeven dat er moet staan: als álle bouwvergunningen onherroepelijk zijn.

In het verweerschrift komen B & W ons tegemoet. De kapvergunning zal worden aangepast in die zin dat er komt te staan: de kapvergunning mag pas worden benut 14 dagen na de verlening van de bouwvergunning.

Een fopspeen: Niet alleen is die 14 dagen te kort, want een bouwvergunning is niet onherroepelijk 14 dagen na de verlening. Maar het is ook bedrog: wanneer bezwaar en beroep tegen de bouwvergunning speelt is de kapvergunning onherroepelijk en staat niet ter toetsing door een onafhankelijke bezwarencommissie of de bestuursrechter.

Toen we dat zogenaamd hadden uitgelegd, kwam de ambtenaar met de volgende redenering waarom het geen fopspeen was.

We kunnen altijd in beroep gaan als B & W besluiten vast te houden aan de verlening van de kapvergunning met die aanpassing. Doen we dat niet dan zijn we het kennelijk eens met de kapvergunning en ja dan is er in het kader van de bouwvergunning procedure tegen de kap niets te doen. Daar hebben we dan voor gekozen, we zijn immers tegen de kapvergunning niet in beroep gegaan.

De schaamte ver voorbij

De schaamte zijn B & W ver voorbij. Kennelijk mag een gemeenteambtenaar, die B & W vertegenwoordigt in een procedure, maar wat uit de losse pols schrijven en zeggen. Kennelijk luidt het parool: Speld de onafhankelijke bezwarencommissie maar wat op de mouw en draai burgers die een bezwaar hebben ingediend maar een rad voor de ogen. Houd ze desnoods een fopspeen voor. Misschien tuinen ze erin.

Schaamteloos.

B & W: We doen waar we zin hebben. Ons valt niets te verwijten. Dat is de burger, die had dan maar in beroep moeten gaan

B & W vervreemden op een ongehoorde manier de burger van hun gemeentebestuur. De burger heeft daar niets meer van te verwachten. “Argumenten van de burger”, ach wij als B & W luisteren daar niet naar. “We zien wel waar het schip strandt. En wie weet ziet hij af van de gang naar de bestuursrechter. En bovendien de toegang naar de bestuursrechter wordt steeds moeilijker en de toetsingsgronden voor de rechter worden steeds verder ingeperkt. Wij als bestuur bepalen wat goed is.”

Kennelijk is dat het gedachtegoed van B & W.

Hoever moet het gaan?

Hoever moet de gemeente Apeldoorn zinken in bestuurlijk onfatsoen, voor er een halt wordt toegeroepen door raadsleden dat een dergelijk optreden de gemeente onwaardig is. Of moet er eerst nog een betoging op het Marktplein komen om onze bestuurders wakker te schudden over zoveel schaamteloosheid?

 

Gemeente belaagd om vroege kapvergunning (Stentor, 10 mei 2011)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Het Geldersch Landschap, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »
APELDOORN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen en de Apeldoornse Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn voelen zich door de gemeente buitenspel gezet door een vroegtijdig afgegeven kapvergunning voor Landgoed Spelderholt in Beekbergen.
Ze vinden dat de gemeente moet wachten op de uiteindelijke uitspraak van de Raad van State over de bouwplannen op het landgoed.
Beide stichtingen en de gemeente troffen elkaar dinsdag in Apeldoorn voor de onafhankelijke bezwarencommissie. De stichtingen gaven daar een toelichting op hun bezwaren tegen de kapvergunning voor tachtig bomen en ruim 8000 vierkante meter bosplantsoen op het landgoed. De kap is nodig voor de bouw van een appartementengebouw en negen villa’s.
Het bestemmingsplan dat de bouw van die woningen en de verplaatsing van de manege van Riant Equestrian Centre naar het landgoed mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Apeldoornse gemeenteraad, maar geschorst door de Raad van State. Die wil de gevolgen voor de natuur, onder meer een halve hectare droge heide, eerst diepgaand onderzoeken.
Intussen heeft Riant recentelijk een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van de woningen. Die kan pas worden verleend als het bestemmingsplan door de Raad van State onherroepelijk is verklaard. Het is onduidelijk of en wanneer dat gaat gebeuren.
Plannenmaker Riant wil zo lang niet wachten met de andere benodigde vergunningen en vroeg daarom alvast een kapvergunning aan. De advocaat van het paardensportbedrijf wees er dinsdag op dat Riant al acht jaar werkt aan de plannen en niet straks nog een jaar extra kwijt wil zijn met het wachten op een kapvergunning.

Volgens Michiel van der Weele van de enkenstichting SBNE zit er echter een addertje onder het gras. Weliswaar heeft de gemeente vastgelegd dat Riant pas na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning met kappen mag beginnen, maar tegen die tijd is de kapvergunning al onherroepelijk geworden. Bovendien mag de gemeente de kapvergunning tussentijds wijzigen, zonder dat aan de betrokken stichtingen te hoeven melden. Beide stichtingen zeggen daardoor niet te kunnen controleren of de bomen en het bosplantsoen op het landgoed wel zoveel mogelijk worden gespaard. Ook om de bomenkap te kunnen toetsen aan de onherroepelijke bouwvergunningen willen de stichtingen dat de gemeente de kapvergunning opschort en tegelijk met de bouwvergunning afgeeft.
De voorzitter van de bezwarencommissie liet doorschemeren dat de gemeente wellicht juridisch gelijk heeft, maar nu wel gevoelens van onbehagen in de buurt oproept. Gemeentejurist Gert ter Brugge wees erop dat de gemeenteraad met de plannen van Riant heeft ingestemd.
Eigenaresse Mieke van Tergouw van Riant liet buiten de zitting om weten niet aan de verhuisplannen van haar mencentrum te zijn begonnen als ze de lengte van de procedure vooraf had geweten en de inspanningen die de procedures vergen. Ze wees erop dat de verhuizing van Riant naar het leegstaande voormalige pluimvee-instituut gebeurt op verzoek van de gemeente en het Gelders Landschap.

Door: Bert Felix
Bron: De Stentor, 10 mei 2011

Projectbesluit Parc Spelderholt

Onderwerp: Gemeente, Regelgeving| Geen reacties »

Parc Spelderholt

Burgemeester en wethouders delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat zij het voornemen hebben een projectbesluit voor te bereiden ten behoeve van woningbouw op het parc Spelderholt.
Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter inzage, kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen.
Te zijner tijd zal een ontwerp-projectbesluit ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren. In het Apeldoorns Stadsblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt reageren.

Apeldoorn, 4 mei 2011
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn.
Bron: http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=167977