Archief oktober, 2011

Zaak Spelderholt voor de rechter (Stentor, 19 oktober 2011)

Onderwerp: Publiciteit| Geen reacties »

BEEKBERGEN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) is naar de rechter gestapt om de vergunningen voor de bouw van elf villa’s en een appartementengebouw op landgoed Spelderholt in de bossen bij Beekbergen te laten schorsen.

De gemeente en initiatiefnemer Van Tergouw Holding waren na eerdere kritiek van de Raad van State inmiddels vergevorderd met de reparatie van het bestemmingsplan. Op basis daarvan verstrekte de gemeente de benodigde vergunningen voor de bouw. Van Tergouw is al begonnen met sloop van leegstaande kippenschuren op het landgoed.

Open brief 18 oktober 2011

Onderwerp: Actie, Publiciteit| Geen reacties »

Open brief van SBNE Beekbergen aan:

B&W van de gemeente Apeldoorn (B&W)
De Raad van de gemeente Apeldoorn (de Raad)
Tergouw Holding BV (Riant)

Beekbergen, 18 oktober 2011

Betreft: aanbod tot overleg inzake Spelderholt/Riant

Geachte dames en heren,

Bij besluit van 9 juli 2009, no. 65-2009, heeft de Raad het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant” vastgesteld. Op 29 september 2011 heeft de Raad van State dit plan vernietigd. In grote lijn voorzag dit plan in de realisatie van de volgende zaken:

  • Bouw manege op Spelderholt
  • Bouw van een appartementencomplex op Spelderholt
  • Bouw van 12 villa’s op Spelderholt
  • Bouw van enkele woningen op het huidige terrein van Riant
  • Aanleg van een evenemententerrein op de enk van de Konijnenkamp

Op 6 oktober 2011 heeft de gemeente Apeldoorn bekend gemaakt dat zij vergunningen heeft afgegeven voor de bouw van het appartementencomplex en de villa’s. SBNE Beekbergen heeft inmiddels aan de rechter gevraagd deze vergunningen te vernietigen, onder meer omdat deze gebaseerd zijn op een inmiddels door de Raad van State vernietigd bestemmingsplan.

Bovendien zal de Raad van State hoogstwaarschijnlijk op zeer korte termijn de door de Provincie Gelderland verleende Natuurbeschermingswetvergunning vernietigen. Dit gezien de kritische vragen tijdens de zitting en het vernietigen van het door de Raad vastgestelde bestemmingsplan.

SBNE is van mening dat het plan door de Raad van State is vernietigd omdat er een aantal vormfouten is gemaakt en omdat er milieubezwaren zijn. De conclusie van SBNE is dat ook in een mogelijk opnieuw vastgesteld bestemmingsplan de bouw van de manege en de aanleg van het evenemententerrein door de Raad van State vernietigd zal worden, vooral vanwege de niet te herstellen milieubezwaren.

Voor de woningbouw is de Raad van State niet aan een inhoudelijke toets toegekomen, omdat er teveel vormfouten zijn gemaakt. Een zorgvuldige afweging heeft hier nog niet plaats kunnen vinden omdat procedures die dat moeten waarborgen niet goed doorlopen zijn.

De verplaatsing van de manege is de enige reden om woningbouw toe te staan; hiermee zouden de kosten van de verplaatsing gedekt moeten worden. Door de uitspraak van de Raad van State is derhalve de grondslag voor de woningbouw weggevallen.

Als we naar de toekomst kijken voorzien wij een nog vele jaren durende juridische strijd tussen SBNE en de overige partijen. Uiteindelijk is zelfs een gang naar de Europese rechter niet uit te sluiten, omdat Spelderholt grenst aan het Natura 2000-gebied.

Om uit deze impasse te geraken stelt SBNE opnieuw voor om in overleg te treden over een mogelijke oplossing. SBNE heeft al laten zien dat zij tot compromissen bereid is door het afsluiten van een convenant tussen SBNE, Parc Spelderholt en de Gemeente Apeldoorn.

Een mogelijke oplossing zou kunnen leiden tot de bouw van een aantal woningen op het Spelderholt. De Raad zou een bestemmingsplan vast kunnen stellen dat een manege en hoogbouw op Spelderholt uitsluit, maar wel een beperkte woningbouw toestaat. SBNE zou dan haar verzet tegen de huidige plannen kunnen staken en de bouw van deze woningen zou dan al op zeer korte termijn kunnen starten.
SBNE blijft zich verzetten tegen de bouw van de manege, de bouw van het appartementencomplex, de ‘vernietiging’ van de enk van de Konijnenkamp, de bouw van villa’s aan de rand van de enken en alle voor natuur- en milieu in het gebied schadelijke plannen, omdat SBNE het algemeen gewaardeerde landschapsschoon zal blijven beschermen.

SBNE Beekbergen

 

IVN-wandeling Spelderholt

Onderwerp: Algemeen| 1 Reactie »

Spelderholt Beekbergen – Een park vol verhalen
Wandeling onder leiding van IVN-natuurgidsen

Het was jonkeer Texeira de Mattos,  gemeenteraadslid en later wethouder van Apeldoorn, die in  1905 het terrein kocht, dat destijds bekend stond als ‘het grootte zand’ ten noordwesten van Beekbergen. Begin 20ste eeuw liet de jonkheer er een pittoresk kasteeltje bouwen en het park aanleggen. Gezien de leeftijd van het park kon bijvoorbeeld de mammoetboom op het terrein uitgroeien tot één van de hoogste van Nederland. Na het vertrek van de familie, ontplooide het Spelderholt, het Instituut voor pluimveeonderzoek er zijn activiteiten. Nu benut een zorghotel de lommerrijke omgeving. Er is ook een speciaal opleidinginstituut gevestigd en paardensportcentrum Riant heeft grootse plannen.

17 oktober 2011 14:00 uur
Plaats: Beekbergen
Locatie/vertrekpunt: P Parc Spelderholt, (volg de borden vanaf de Engelanderweg, Beekbergen)
Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
Georganiseerd door: IVN Apeldoorn

Meer informatie bij:
Aja Spoorendonk
Tel: 055 5060950

www.ivn-apeldoorn.nl

Apeldoorn lapt met Spelderholt-bouwvergunningen rechterlijke uitspraak aan de laars

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit| Geen reacties »

Op 29 september vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan Spelderholt-Riant, op 6 oktober maakte Apeldoorn bekend dat er vergunning is verleend voor het bouwen van woningen en appartementen op het Spelderholt. Dit roept de herinnering op aan de gang van zaken rondom de kapvergunning voor dit bouwplan. Deze werd door Apeldoorn op 22 december 2010 verleend. Dit was precies één dag nadat de Raad van State een verzoek van Van Tergouw om opheffing van de schorsing van het bestemmingsplan Spelderholt-Riant had afgewezen.
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn lappen rechterlijke uitspraken bij herhaling aan hun laars. Ze spelen eigen rechter.

De bekendmaking van 6 oktober gaat over een projectbesluit waarmee woningen op het Spelderholt kunnen worden gebouwd. Op 28 september 2011 zijn bouwvergunningen verleend voor villa’s en een appartementengebouw. B&W van Apeldoorn wist – net als de SBNE – dat de volgende dag uitspraak zou volgen van de bodemprocedure over het bestemmingsplan. B&W wist ook dat de Raad van State tijdens de mondelinge behandeling van de procedure in augustus van dit jaar zeer kritisch was over de plannen en dat er behoorlijk wat gebreken aan het bestemmingsplan kleefden. Het is onbegrijpelijk dat toch vóór de uitspraak bouwvergunning is verleend en dit zonder de gebreken van het bestemmingsplan te corrigeren.

Uit het ontwerp van de plannen in mei van dit jaar bleek al dat Apeldoorn gokte op een gunstige uitspraak van de Raad van State. B&W baseerde de mogelijkheid van een projectbesluit op een eigen interpretatie van een rapport van een adviesorgaan van de Raad van State en van een ecologisch rapport van Arcadis. De conclusies van beide rapporten zijn door de SBNE fel bestreden met als gevolg de vernietiging van het bestemmingsplan. Met de uitspraak van de Raad van State is volgens de SBNE verplaatsing van manege Riant naar het Spelderholt definitief van de baan. De hiervoor door de Provincie Gelderland verleende natuurbeschermingswetvergunning zal binnenkort door de Raad van State worden vernietigd.

De exorbitante megalomane woning/appartementenbouw op het Spelderholt werd in 2009 uitsluitend toegestaan om verplaatsing van de manege financieel mogelijk te maken. Deze koppeling is er altijd geweest en is ook overeind gehouden bij de delegatie van de afhandeling van het projectbesluit voor woningbouw door de raad aan B&W.

Dit alles was voor de SBNE aanleiding om op 11 oktober 2011 aan de rechtbank Zutphen te vragen alle verleende vergunningen en het projectbesluit voor het Spelderholt te schorsen. Bij toewijzing van dit verzoek zal er geen spa de grond in mogen en geen boom mogen worden gekapt tot er (in hoogste instantie) door een echte rechter is beslist.

Beekbergen, 13 oktober 2011

Vragen Partij voor de dieren over onterechte sloopvergunning Spelderholt-Riant

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

13-10-2011
Partij voor de Dieren stelt de gemeente een aantal kritische vragen met betrekking tot het bestemmingsplan Spelderholt-Riant. Op 29 september heeft de Raad van State het bestemmingsplan namelijk vernietigd en zou er een nieuw bestemmingsplan moeten komen voordat de bestemming van Spelderholt-Riant gewijzigd wordt. Het plan was o.a. afgekeurd omdat de gevolgen vanwege de ammoniakdepositie voor het habitattype droge heide niet is meegenomen in de natuurtoets. Tevens is er geen onderzoek verricht naar de mogelijk verblijfsplaatsen van vleermuizen.

Op 5 oktober heeft de gemeente desondanks een bouwvergunning verleend aan Riant. Uit de plaatselijke krant voorts dat Riant al is gestart met de sloop van voormalige stallen, terwijl dit mogelijk verblijfsplaatsen zijn voor beschermde vleermuizen. Partij voor de Dieren vindt het verlenen van de bouwvergunning aan Riant onbegrijpelijk. Daarom willen zij o.a. van de gemeente weten waarom zij zich onttrekt aan het oordeel van de Raad van State en waarom ze niet een volgend onderzoek hebben afgewacht.

schriftelijke vragen d.d. 13 oktober 2011:

1. Wij hebben reeds eerder gemeld dat wij de indruk hebben dat het college zich in deze zaak weinig aantrekt van rechterlijke uitspraken; in dit geval door 5 dagen na het vernietigende oordeel van de rechter een bouwvergunning af te geven. Dit vinden wij een zeer kwalijke zaak. Op welke manier denkt u invulling te geven aan de uitspraak van de Raad van State?
2. Waarom heeft de gemeente 5 dagen na het vernietigende oordeel van de Raad van State over het omstreden bestemmingsplan een bouwvergunning verleend aan Riant? Waarom is niet gewacht totdat er een nieuw goedgekeurd bestemmingsplan ligt?
3. In eerste instantie is de gemeenteraad voorgesteld dat de manege verplaatst zou moeten worden omdat dit natuurwinst zou opleveren. Om de verplaatsing te bekostigen, zou woningbouw worden toegevoegd. Nu de verplaatsing van de manege voorlopig niet doorgaat door de uitspraak van de Raad van State, lijkt woningbouw niet nodig te zijn om het aanvankelijke plan uit te voeren. Naar onze mening is het wenselijk om het totale bestemmingsplan, woningbouw en verplaatsing van de manege, mede in dat licht bezien opnieuw te bekijken. Het college lijkt het aanvankelijke plan – ondanks alle bezwaren van de Raad – toch door te willen zetten; met name de woningbouw in het gebied. Volgens ons zijn verplaatsing en woningbouw niet los van elkaar te bezien. Bent u het met ons eens dat het wenselijk is om het totale plan, gezien alle bezwaren, te herzien en de bouw voorlopig stop te zetten? Graag ontvangen we een gemotiveerd antwoord.
4. Is er een sloopvergunning verleend aan Riant? Zo ja, waarom? Wanneer is deze afgegeven en is hierbij een uitgebreid ecologisch protocol van toepassing verklaard? Zo nee, weet u dat Riant al bezig is met de sloop en treedt u hiertegen handhavend op?
5. Het bestemmingsplan is door de Raad van State nietig verklaard omdat er onvoldoende onderzoek is verricht naar de gevolgen voor flora en fauna. Bent u met ons van mening dat wij eerst dit nader onderzoek moeten afwachten voordat gestart wordt met de sloop? Zo nee, waarom niet?

Eerste stap op Spelderholt (De Stentor, 7 oktober 2011)

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Bertus van Tergouw (75), grondlegger van Riant Equestrian Centre, stapt zelf op de kraan om een muurtje omver te trekken. foto Cees Baars

BEEKBERGEN – Ook al is hij niet meer de jongste, Bertus van Tergouw (75) stapte vrijdagmiddag graag nog zelf op de kraan om een muurtje omver te trekken. Voor de familie Van Tergouw het startsein voor hun verhuizing naar landgoed Spelderholt. De schuren van het voormalige pluimvee-instituut maken plaats voor een appartementengebouw en villa’s, en later de manege van Van Tergouw.
De komende weken worden twee schuren met de grond gelijk gemaakt, waarna ook de vloeren en de bestrating worden weggehaald. De klus, uitgevoerd door De Pater Sloopwerken uit Lieren, vormt de opmaat tot de sloop van de voormalige kippenschuren op Spelderholt. Volgend jaar mei zijn ze allemaal verdwenen. 

Voor de Van Tergouws was het vrijdag een bijzondere dag. Mieke van Tergouw en haar zus Marjan Greveling-Van Tergouw hadden speciaal hun vader uitgenodigd om het eerste sloopwerk te verrichten. Van Tergouw senior was jaren geleden de grondlegger van Riant Equestrian Centre, het mencentrum op korte afstand van Spelderholt, dat op voorstel van Gelders Landschap, de gemeente Apeldoorn en de provincie naar Spelderholt gaat verhuizen. 

Beiden zijn blij dat de verhuizing van het mencentrum na jaren van nadenken, overleggen en zelfs procederen nu concrete vormen begint te krijgen. Voor de bouw van een landhuis met twintig appartementen en elf villa’s is de bouwvergunning inmiddels binnen. 

Mieke van Tergouw hoopt in april met de bouw van de woningen te kunnen beginnen. Belangstellenden zijn er al, en de familie is hoopvol. ,,Dit is een supermoment. We krijgen er ook weer veel energie van. Het zijn moeilijke tijden op de woningmarkt, maar het is wel een unieke plek en het zijn voor Nederlandse begrippen kleine aantallen woningen.” 

Tegen de verhuizing van Riant is veel bezwaar gemaakt, onder meer door de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken. Terwijl de Raad van State het laatste bestemmingsplan op enkele punten onvoldoende vond en een verbeterde versie op komst is, hopen de Van Tergouws op een zonnige toekomst. 

,,Dit gaat een voorbeeldproject in de provincie worden tegen de verrommeling van het buitengebied. Er gaat een groot kippenbedrijf weg en er komt iets heel moois voor terug. Het wordt ook echt een landgoed. Een landhuis, wat bijgebouwen, en een koetshuis, de manege”, zegt Mieke van Tergouw enthousiast.

Bron: De Stentor
Door: Bert Felix

Onbegrijpelijk?

Onderwerp: Regelgeving| 1 Reactie »

Op 29 september 2011 besloot de Raad van State als volgt:

3. Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
I. verklaart het beroep gegrond;
II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn van 9 juli 2009, kenmerk no. 65-2009, tot vaststelling van het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant”;
III. gelast dat de raad van de gemeente Apeldoorn aan de stichting Stichting tot behoud natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt en anderen het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.
Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, voorzitter, en mr. G. van der Wiel en mr. E. Helder, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.F.W. Tuit, ambtenaar van staat.
w.g. Van Sloten w.g. Tuit
voorzitter ambtenaar van staat
Uitgesproken in het openbaar op 29 september 2011

En op 5 0ktober 2011 maakt de gemeente Apeldoorn bekend dat ze bouwvergunningen voor Spelderholt verleent: http://www.sbne-beekbergen.nl/2011/10/bekendmaking-gemeente-5-oktober-2011-bouwvergunningen-spelderholt/


Hoe kan dat? Terwijl o.a. de benodigde bestemmingsplanwijziging vernietigd is? En er nog meer procedures lopen?
Als iemand dit nog begrijpt, dan mag hij reageren! Voor mij is dit in ieder geval niet te volgen.

Jeannette Groenink

Bekendmaking gemeente 5 oktober 2011: bouwvergunningen Spelderholt

Onderwerp: Gemeente, Plannenmakers, Regelgeving| 1 Reactie »

Genomen projectbesluit en verleende bouwvergunningen voor Spelderholt Beekbergen woningbouw
Vanaf 6 oktober 2011 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het door burgemeester en wethouders genomen projectbesluit en de bijbehorende
verleende bouwvergunningen voor Spelderholt Beekbergen woningbouw. Het betreft de realisatie van
woningbouw op het Spelderholt in Beekbergen.
Tegen het ontwerp-projectbesluit en de aanvragen om bouwvergunning zijn zienswijzen naar voren
gebracht. Burgemeester en wethouders hebben bij het nemen van het projectbesluit geen wijzigingen aangebracht. Daarom kan beroep instellen:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen.
Tot en met 17 november 2011 kunt u uw beroepschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Het indienen van een beroepschrift schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Het projectbesluit is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via onze internetsite www.apeldoorn.nl/inzage. Het projectbesluit en de verleende bouwvergunningen liggen in het stadhuis ter inzage. In het stadhuis kunt u het projectbesluit zowel in elektronische vorm als op papier bekijken.
Medewerkers van de informatiebalie kunnen u meer vertellen over het projectbesluit. Het projectbesluit in elektronische vorm kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.
Bouwzaken
Verleende bouwvergunningen:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 22 september 2011 t/m 28 september 2011 de volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden woensdag 28 september 2011
Spelderholt 11 A t/m E, G, H, J t/m N, P, R t/m T en V t/m IJ (tijdelijke adressering): het oprichten
van een appartementengebouw (20 appartementen met parkeerkelder);
Spelderholt 13 A (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 3);
Spelderholt 13 B (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 4);
Spelderholt 13 C (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 5);
Spelderholt 13 D (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 6);
Spelderholt 13 E (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 7);
Spelderholt 13 G (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 8);
Spelderholt 13 H (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 9);
Spelderholt 13 J (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 10);
Spelderholt 13 K (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 11);
Spelderholt 13 L (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een woonhuis (villa 12);
Spelderholt 13 M (tijdelijk huisnummer: het oprichten van een villa (villa 1);
Spelderholt 13 P (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 2).
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen dit besluit een beroepschrift indienen bij de rechtbank binnen 6 weken na de na de dag van terinzagelegging.