Archief november, 2011

Jarenlange strijd voor groen Engeland

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie| Geen reacties »

Om het spoor van de strijd op de Engelanderenk/Konijnenkamp/Spelderholt niet kwijt te raken maakten wij een overzicht van gevoerde en lopende procedures ter verdediging van de natuur- en landschappelijke waarden van dit gebied.

Gevoerde procedures:

17 maart 1992 vernietiging hinderwetvergunning voor uitbreiding onderzoeksinstituut Spelderholt door Raad van State.
2 april 1998 vernietiging revisievergunning hinderwet voor onderzoeksinstituut Spelderholt door Raad van State.
27 juli 1998 vernietiging milieuvergunning manege Riant door Raad van State.
4 maart 2010 schorsing bestemmingsplan Spelderholt-Riant voor verplaatsing manege Riant annex bouw woningen en appartementen door Raad van State.
21 december 2010 afwijzing verzoek tot opheffing schorsing bestemmingsplan Spelderholt-Riant voor verplaatsing manege Riant als ook voor bouw woningen en appartementen door Raad van State.
29 september 2011 vernietiging bestemmingsplan Spelderholt-Riant voor verplaatsing manege Riant annex bouw woningen en appartementen door Raad van State.

Lopende procedures:

6 oktober 2010 Beroep tegen afwijzing bezwaar vergunning natuurbeschermingswet Spelderholt-Riant bij Raad van State. (uitspraak d.d. 29 september 2011 inzake bestemmingsplan geeft aan dat dit beroep tot vernietiging van de vergunning zal leiden)
9 september 2011 Beroep tegen besluit Provincie Gelderland tot aanwijzing Spelderholt tot zoekzone woningbouw bij Rechtbank Arnhem.
3 oktober 2011 Beroep tegen kapvergunning Spelderholt-Riant bij Rechtbank Zutphen.
10 oktober 2011 Verzoek voorlopige voorziening (schorsing) kapvergunning Spelderholt-Riant, projectbesluit bouw woningen en appartementen Spelderholt en bouwvergunningen bij Rechtbank Zutphen.
17 november 2011 Beroep tegen projectbesluit bouw woningen en appartementen Spelderholt en bouwvergunningen bij Rechtbank Zutphen.

Parc Spelderholt:

Verzet tegen bouw van (tijdelijke) studentenhuisvesting etc. is gestaakt nadat in 2010 goede afspraken zijn gemaakt tussen SBNE en Parc Spelderholt over de uitvoering van de plannen. Een commissie duurzaam natuurbeheer bewaakt dit.

Overig:

Voorafgaand aan alle procedures is steeds intensief overleg gevoerd met plannenmakers, bestuurders, politici en ambtenaren en ingesproken op politieke markten of commissievergaderingen. Zienswijzen en/of bezwaarschriften zijn ingediend. Dit is herhaaldelijk gebeurd omdat na zienswijzen of bezwaren vergunningen zijn ingetrokken en zijn vervangen door nieuwe vergunningen.

Nederland ziet natuurwet niet zitten

Onderwerp: Algemeen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Natuurmonumenten, 18 november 2011

 

Een overweldigende meerderheid van het Nederlandse publiek verwerpt de plannen van staatssecretaris Henk Bleker voor een Wet natuur. Dit blijkt uit de publieksenquête die Natuurmonumenten op 9 november lanceerde.

 

In vier kranten riep de natuurbeschermingsorganisatie mensen op te reageren op acht stellingen die verband houden met de Wet natuur. De staatssecretaris wil met die wet drie bestaande wetten (de Natuurbeschermingwet, de Flora- en Faunawet en de Boswet) samenvoegen en vereenvoudigen.
Natuurmonumenten ijvert ervoor om het wetsvoorstel ten gunste van de natuur te verbeteren.

 

Uitkomsten
Uit de peiling blijkt dat de overgrote meerderheid van de bijna 24.000 respondenten het hiermee eens is. Zo zien negen van de tien mensen niets in het voorstel om de recreatieve jacht op ree, edelhert en damhert toe te staan. De opheffing van de strikte bescherming van de das wordt afgekeurd door 95 procent.

Eveneens 95 procent vindt dat de wettelijke bescherming van rust, ruimte, en weids uitzicht in de natuur niet mag verdwijnen.

 

Uitkomst publieksenquête
Nederlandse natuurgebieden worden alleen beschermd als Europese wetgeving daartoe dwingt Eens: 26,8% Oneens: 73,2%
De wettelijke bescherming van rust, ruimte en weids uitzicht in de natuur mag verdwijnen Eens: 5% Oneens: 95%
Het is toegestaan om ringslangen en adders te vangen voor een terrarium, zolang dat geen bedreiging voor het voortbestaan van de soort vormt Eens: 11,9% Oneens: 88,1%
Het is toegestaan om de burcht van dassen te verstoren en te vernietigen zolang men de das maar niet opzettelijk doodt Eens: 4,2% Oneens: 95,8%
Bedreigde dagvlinders, zoals het dikkopje en het veenhooibeestje, hoeven niet te worden beschermd Eens: 6,4% Oneens: 93,6%
Alle wilde zwijnen buiten de gebieden De Meinweg en De Veluwe moeten worden afgeschoten Eens: 11,6% Oneens: 88,4%
Het is toegestaan om recreatief te jagen op damherten, edelherten en reeën Eens: 10% Oneens: 90%
Als ganzen schade veroorzaken op boerenland, dan moet de overheid die schade vergoeden Eens: 70% Oneens: 30%

Apeldoorn stuurt burgers met antwoorden het bos in

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Regelgeving| Geen reacties »

Op 17 november 2011 heeft Apeldoorn vragen van de Partij voor de Dieren beantwoord. Deze gingen over het verlenen van bouwvergunningen voor het ‘Landgoed Spelderholt’ vijf dagen nadat het bestemmingsplan Spelderholt-Riant was vernietigd. Ook was gevraagd waarom woningbouw werd toegestaan, terwijl waarschijnlijk de manege niet zal kunnen verhuizen en de omvangrijke woningbouw vooral diende om dat te bekostigen. Vragen die iedereen zich heeft gesteld, die het onbegrijpelijke nieuws over het Spelderholt las.

Positief in het antwoord van de gemeente is dat deze het totaalplan in het licht van de uitspraak zal bezien. Ze beloven na te denken voordat er een nieuw bestemmingsplan komt! De rest van de beantwoording zal formeel juist zijn, maar maakt het onbegrip alleen maar groter. Waarom niet meteen ook antwoord gegeven op de volgende vragen?

Waarom wordt woningbouw zonder verhuizing van de manege toegestaan, terwijl de Raad van State dat in december 2010 heeft verboden vanwege samenhang met andere ontwikkelingen op en rondom het Spelderholt? Het antwoord op deze vraag staat in het projectbesluit. De gemeente dacht dat het wel goed zou komen bij de Raad van State en vond dat zij daar alvast op vooruit mocht lopen. Eigen rechter spelen dus.

Waarom wordt de bouw toegestaan terwijl uit de hoorzitting bij de Raad van State op 22 augustus 2011 kon worden geconcludeerd dat de procedures hoogstwaarschijnlijk voor de gemeente niet goed zouden aflopen?
Waarom wordt verzending van de vergunningen niet tegen gehouden op 28 september 2011, de dag dat ook de gemeente een telefoontje van de Raad van State kreeg met de mededeling dat op 29 september de uitspraak over het bestemmingsplan op de website staat? Dat begint te lijken op minachting van de rechtstaat.

Waarom heeft de gemeente in en met het projectbesluit niet alle omissies gerepareerd, die op 22 augustus tijdens de hoorzitting aan de orde zijn geweest? Hiermee staat vast dat ook het projectbesluit, inhoudelijk identiek aan het vernietigde bestemmingsplan, zal sneuvelen. Of denkt de gemeente nou echt dat de rechtbank in Zutphen de uitspraken van de Raad van State zal casseren?

Het lijkt op alles wat naar voren komt in de verhoren van ambtenaren en politici die in Apeldoorn verantwoordelijk zijn of waren voor ruimtelijke ordening en grondzaken.

Beekbergen 17 november 2011
SBNE

Gemeente antwoordt op vragen Partij voor de Dieren

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

1. Gesuggereerd wordt dat de bouwvergunningen 5 dagen na de vernietiging van het bestemmingsplan verleend zijn. In werkelijkheid heeft het college op 20 september 2011 besloten, dit middels het nemen van een projectbesluit , medewerking te verlenen aan de onderhavige bouwaanvragen. De bouwvergunningen zijn op 28 september 2011 verleend en op 5 oktober gepubliceerd. Op 29 september heeft de Raad van State uitspraak gedaan.
Wij zullen het totaalplan, in samenhang met alle afzonderlijke belangen en uitgevoerde onderzoeken, in het licht van de uitspraak van de Raad van State afwegen alvorens een nieuw bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

2. Reeds in de beantwoording op vraag 1 hebben wij aangegeven dat de bouwvergunningen reeds op 28 september 2011 verleend zijn. Zodoende heeft de vergunningverlening voor uitspraak van de Raad van State plaatsgevonden. Op het moment van de vergunningverlening was van een vernietiging van het bestemmingsplan geen sprake. Door de werking van het projectbesluit (vaststelling 20 september 2011) bestond er geen wettelijke weigeringsgrond voor de reeds op 30 september 2010 ingediende bouwaanvragen.

3. Aanvullende onderzoeken met betrekking tot de flora en fauna zijn voorafgaande aan de vaststelling van het projectbesluit uitgevoerd. Mede op grond van de uitkomsten van deze onderzoeken, en het ontbreken van mogelijke negatieve effecten van de ammoniakdepositie van de manege op het natura”-2000 gebied “De Veluwe” (immers de verplaatsing van de manege maakt geen onderdeel uit van dit projectbesluit) heeft het college het projectbesluit op grond van een goede ruimtelijke ordening uitvoerbaar geacht.
Tevens werd aan de kwalitatieve uitgangspunten van de gemeente Apeldoorn, zijnde de sanering van de bestaande opstallen van het voormalig pluimvee instituut en de nertsenfokkerij, de realisatie van een kwalitatief hoogstaand bouw- en inrichtingsplan en de aanleg van nieuwe natuur geen afbreuk gedaan. Deze voorwaarden maken ook onderdeel uit van de het verleende projectbesluit en de daarmee samenhangende verleende bouwvergunningen. Met de vaststelling van een projectbesluit wordt een deel van het totaalproject gerealiseerd. Aan het totaalproject wordt zodoende geen afbreuk gedaan. Het totaalproject (waaronder de inpassing van de manege) zal moeten worden vastgelegd in een nieuw door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan.

4. Op 30 september 2010 heeft de initiatiefnemer een aanvraag voor een sloopvergunning ingediend. De sloopvergunning is verleend op 14 oktober 2010. Er waren op dat moment geen weigeringsgronden (Flora en faunawet is geen weigeringsgrond voor een sloopvergunning) aanwezig om een vergunning te weigeren. Een uitgebreid “ecologisch protocol” is zodoende niet van toepassing verklaard. Op grond van de wetgeving is de uitvoerder van de sloopwerkzaamheden zelf, op grond van de natuurwetgeving, rechtstreeks gebonden aan de uitvoeringsbepalingen van de Flora en faunawet. Daarmee is het voor de uitvoerder noodzakelijk om bij bepaalde sloopwerkzaamheden rekening te houden met de plichten zoals omschreven in de Flora en faunawet.

5. Een algemene zorgplicht ligt op dat moment bij de uitvoerder en niet bij de gemeente Apeldoorn. Wij zien dan ook geen reden en/of mogelijkheid om de door de gemeente Apeldoorn verleende sloopvergunning in te trekken. Wel hebben wij de uitvoerder gevraagd, alvorens tot de sloop van de gevoelige gebouwen wordt overgegaan, de hiervoor geldende regels neergelegd in de Flora en faunawet te volgen. De Algemene Inspectie Dienst (AID) en de medewerker(s) van de (regio)politie handhaven de Flora- en faunawet en houden toezicht op de naleving daarvan.

Case Spelderholt-Riant in 5 minuten

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Case Spelderholt-Riant in 5 minuten

 

Het Geldersch Landschap (verder: HGL) heeft manege Riant doen besluiten te verhuizen naar het 800 meter verderop gelegen landgoed Spelderholt. Door met de verhuizing samenhangende ontwikkelingen, zoals grondruil, zou HGL enklandschap kunnen reconstrueren en natuurwaarden op en rondom de Engelanderenk in stand kun­nen houden en bevorderen. De kosten van de verhuizing zouden gefinancierd moeten worden door woningbouw. Het gaat om één woning, vijftien villa’s, een apparte­mentengebouw met twintig appartementen en een veel grotere manege met ho­reca- en -gelegenheid. De villa’s zouden een dubbele inhoud krijgen van wat is toege­staan. Oude stallen van een onderzoeksinstituut zouden worden gesloopt.

Natuurwinst werd door de gemeente Apeldoorn als reden aangevoerd om bouw in het kwetsbare aan de Veluwe grenzende buitengebied (Natura 2000) toe te staan. Woning-bouw die veel verder gaat dan ooit eerder mogelijk was.

 

De SBNE vindt dat de plannen tot natuur- en cultuurverlies zullen leiden. Reconstructie van de Engelanderenk leidt tot afbraak van een andere enk, de Konijnen­kamp. De bouwplannen zullen daar karakteristieke randen van de enk vernieti­gen. Wat ‘terug gegeven zou worden aan de natuur’ (nertsenfarm) wordt landbouw­grond. De 800 meter verplaatsing van de manege is erg duur. Veel en te hoge nieuwbouw moeten deze kosten compenseren. De plannen waren in 2005 door initiatiefnemers, gedeputeerde en wethouder ‘in beton’ gegoten. Alternatie­ven bleken niet bespreekbaar.

 

Provincie en gemeente gingen ver om de plannen erdoor te drukken. Beschermwaardige per­celen bos en heide werden weggemoffeld of juist ten onrechte op de kaart geplaatst. Dit met het oogmerk een natuurbeschermingswetvergunning te kunnen verlenen. De ge­meente besloot tot een bestemmingsplan zonder te beschikken over daarbij verplichte toetsen van flora en fauna, enz. enz. Het bestemmingsplan werd vernie­tigd en dat zal zeker ook gebeuren met de natuurbeschermingswetvergunning. De be­schermer van onze natuur en cultuur in de provincie, Het Geldersch Landschap, stond erbij en keek er naar. Zij greep niet in, hielp zelfs mee aan de realisatie. De verhuizing van de manege naar het kwetsbare gebied zal niet mogelijk blijken, waarmee de bodem uit het plan is gevallen.

 

De aap kwam uit de mouw toen Apeldoorn probeerde alleen woningbouw mogelijk te maken. Gaat het toch alleen maar over projectontwikkeling? De Raad van State werd door de plannenmakers in 2010 verzocht de schorsing van het bestemmingsplan hiervoor op te heffen. Dit werd geweigerd ‘ge­zien de samenhang tussen de in het plan voorziene ontwikkelingen’. Daarmee wilde de Raad voorkomen dat omvangrijke woningbouw zou plaatsvinden, de manege niet zou worden verplaatst en de initiatiefnemer er met de projectwinst vandoor zou gaan. Ook HGL zou dan de voorziene ontwikkelingen niet kunnen uitvoeren. Toch werd één dag na deze negatieve uitspraak door Apeldoorn een kapvergunning verleend voor de bouw­plannen ….

 

Na deze mislukking tapte Apeldoorn uit het volgende verkeerde vaatje. Ze maakte een plan voor uitsluitend woningbouw, een zogenaamd projectbesluit dat vooruit kan lopen op een bestemmingsplan. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de lopende procedures zouden wor­den gewonnen. Een dag vóór de vernietiging van het bestemmingsplan werden nog gauw bouwvergun­ningen verleend voor villa’s en appartementen. Daarmee speelde Apeldoorn eigen rechter. Ook dit plan zal vrijwel zeker worden vernietigd.

 

De SBNE heeft onlangs weer aan plannenmakers voorgesteld de veel te dure en ridicule verhuizing van de manege ach­terwege te laten. Met normale en beperkte woningbouw kunnen sloopkosten van de stallen en aankoopkosten van de grond worden gecompen-seerd. De nieuwbouw zou niet aan de rand van de Konijnenkamp moeten komen, waardoor deze enk(rand) gespaard blijft. Met een beetje goede wil kan HGL ook dan de Engelanderenk reconstrueren. Dan is er echt sprake van natuurwinst en behoud van cultuurhistorische waarde.


U kunt bovenstaand bericht Casus Spelderholt-Riant in 5 minuten hier downloaden.