Archief februari, 2012

Ingezonden (Stentor, 28 februari 2012)

Onderwerp: Publiciteit| 1 Reactie »

Spelderholt

Onderzoeksinstituut Het Spelder­holt staat een jaar of 7 (!) leeg door verplaatsing naar Lelystad. De be­doeling was het terug te geven aan de natuur. Bij het aanwijzen van Natura 2000 gebieden ging dat al mis. Het terrein werd er bewust (?) buiten gehouden. Provincie Gelder­land wijst het zelfs aan als zoekzo­ne woningbouw. De ruimte voor ruimte-regeling voor boerengezins­bedrijven bestaat, maar geldt dat ook voor een overheidsinstelling als het Spelderholt? Ook de ma­nier van invulling roept vraagte­kens op. Er zullen onder meer ook villa’s gebouwd worden daar waar Riant nu gevestigd is ‘om uit de kosten te kunnen komen’! Hoezo teruggeven aan de natuur? Menig boerenbedrijf wil direct stoppen middels deze optie! Paarden vervui­len niet minder dan al die kippen en nertsen, deze zijn immers al ja­ren weg. Weides voor paarden ho­ren niet in een enk, deze dient te bestaan uit akkergewassen. De Raad van State komt met verbeter­punten en bestemmingsplannen worden gerepareerd. De gemeente werkt volledig mee en doneert jaar­lijks ook nog 10.000 euro voor de internationale menwedstrijd. Be­drijven als Boddeke kachels, Vos transport, bakkerij Fuite enzovoort zullen hier met argusogen naar kij­ken. Overheid, Gelderland en Apel­doorn: aan het Spelderholt hangt na jaren weer een luchtje. Dit keer een politieke.

Gerard Bos

Ugchelen

Kamerlid wil af van knellende regels (Stentor, 18-2-2012)

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

VVD- kamerlid Helma Lodders heeft de hape­rende verhuizing van mencentrum Riant naar landgoed Spelderholt opgenomen in haar Klachtenbundel Natura 2000. Ook het AGOVV- stadion in het Bosje van Goudkuil staat in de bundel.

Apeldoorn is daarmee topscorer, want Lodder beschrijft in totaal acht voorbeelden; niet vreemd voor een gemeente die volop grenst aan Europees beschermde Natura 2000. Bij het meldpunt dat Lodder instelde, kwamen meer dan honderd klachten binnen over knellende natuurregels. Het VVD-kamerlid heeft de bundel aangeboden aan staatssecretaris Henk Bleker.

Volgens Lodders werken Europese regels voor natuurbescherming ver­lammend voor bedrijven, burgers en organisaties die iets in of bij Eu­ropees beschermde gebieden (Na­tura 2000) willen ontwikkelen.

Uit de reacties zegt Lodders op te maken dat de balans tussen econo­mie en ecologie volledig zoek is.
Ondernemers, organisaties en bur­gers hebben volgens haar schoon genoeg van de knellende regels.

De VVD zegt een realistisch en pragmatisch natuurbeleid na te streven en prijst de inzet van het kabinet om de regelgeving voor Natura 2000 te versoepelen. Meest gehoorde argument om een ver­gunning te weigeren, is volgens Lodders de stelling dat een duidelij­ke verstoring van de natuur niet is uit te sluiten. Daarnaast blijken ini­tiatiefnemers af te haken door de hoge kosten van onderzoeken die ze moeten laten uitvoeren.

Lodders verbaast zich over de voor­lopige weigering Riant te laten ver­huizen. ,, De komst van zeventig paarden zou mogelijk schadelijk zijn voor een heideveldje op onge­veer 500 meter afstand vanwege ammoniak-uitstoot. Langs het hei­develdje van 1000 vierkante meter liggen ruiterpaden en de heide flo­reert nog steeds’’. De Stichting Behoud Natuurwaar­den Enken (SBNE), die bezwaar maakt tegen de plannen op Spel­derholt, heeft het kamerlid uitge­nodigd voor een bezoek. ,,Dan kunnen we vertellen hoe het wer­kelijk in elkaar zit. Zo gaat het niet alleen om de verhuizing van een manege, maar om een compleet plan met villa’s, woningen, appar­tementen, horeca, bomenkap, en dergelijke. Verder draait het om veel meer dan alleen het heideveld­je, dat volgens ons floreert door het door de gemeente afgedwon­gen vertrek van het vroegere pluimvee- onderzoeksinstituut. De Raad van State heeft ons steeds ge­lijk gegeven. Met het vernietigen van het bestemmingsplan en de natuurwetvergunning is opnieuw pijnlijk duidelijk geworden dat men met de plannen op het ver­keerde spoor zit’’, zegt voorzitter Wouter Hiskemuller van SBNE in reactie op de klachtenbundel van Lodder.

Bron: De Stentor, 18-2-2012
Tekst: Bert Felix

Paardenliefhebber, geen projectontwikkelaar (Stentor, 18-2-2012)

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

De Stichting Behoud Natuur­waarden Enken uit Beekbergen en de Stichting Werkgroep Mi­lieuzorg Apeldoorn vochten maandag voor de bestuursrech­ter in Zutphen de bouw aan van appartementen en woningen op het Beekbergse Landgoed Spel­derholt. Dat ligt pal naast Euro­pees beschermd Natura 2000, met onder meer een stukje bij­zondere heide. VVD- kamerlid Helma Lodders heeft de bouw op Spelderholt opgenomen in haar Klachtenbundel Natura 2000. Opdrachtgever is Mieke van Tergouw van Riant Equestrian Centre in Beekber­gen, die een deel van het land­goed heeft gekocht. In ruil voor de afbraak van voormalige pluimveeschuren en een nertsen­fokkerij wil ze er een nieuwe ma­nege en woningen bouwen.

Ze is blij met de steun van VVD-kamerlid Helma Lod­ders.

Die nam de verhuizing van Riant Equestrian Centre van Mieke van Tergouw op in haar Klachtenboek Natura 2000, onlangs aangeboden aan staatssecretaris Henk Ble­ker. Naast het Bosje van Goudkuil, waar AGOVV een voetbalstadion wil bouwen, is de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt in Beekbergen goed voor een tweede noodkreet uit de natuurrij­ke gemeente Apeldoorn.
Of het protest van de landelijke VVD zal helpen, betwijfelt de voormalige menkam­pioene. ,,Gelukkig kijken ze nu landelijk naar de regels, maar of wij daar nog van profiteren is de vraag. Dat gun ik dan de an­deren maar die na mij komen’’, zegt ze.
Ook van de crisiswet heeft ze nog niet kun­nen profiteren. Om de economie te stimule­ren, zijn procedures ingekort. Ook de ver­huizing van Riant en de bouw van wonin­gen werden onder de tijdelijke regeling ge­bracht. ,,Het grootste probleem is dat de re­gels steeds veranderen en uitspraken steeds worden uitgesteld. En dan moet je weer nieuwe onderzoeken doen’’.
Toch blijft ze onverzettelijk, ook al keurde de Raad van State het bestemmingsplan voor de verhuizing van Riant op onderde­len af, en leed ook de natuurwetvergun­ning van de provincie schipbreuk bij de hoogste bestuursrechter. ,,We zijn volop aan de gang voor een nieuw bestemmings­plan en een nieuwe natuurwetvergunning.
Alle verbeterpunten die de Raad van State heeft aangewezen, zijn klaar. Er zijn extra onderzoeken gedaan en de aanvraag voor een nieuwe natuurwetvergunning gaat bin­nenkort de deur uit.’’

Want eenmaal op weg, is Van Tergouw een bijter, met de wil om te winnen. Boven­dien is ze ervan overtuigd dat de natuur be­ter af is met een mencentrum met 50 paar­den en de bouw van woningen, dan met een drukbezocht pluimvee-onderzoeksinsti­tuut en een nertsenfokkerij, zoals voor­heen gevestigd op Landgoed Spelderholt.

Al wijzen twee belangengroepen op nadeli­ge effecten van de bouw van een mencen­trum en woningen op Natura 2000 en de open enk.
,,We zijn nu acht jaar bezig. Maar het blijft een initiatief van Geldersch Landschap, om­dat we vergunning hadden om op onze hui­dige plek aan de Bruggelerweg een logiesge­bouw en stallen te bouwen, waardoor we dichter bij hun terrein kwamen. Toen kwa­men ze bij ons met elf hectare bebouwing op Spelderholt. Of dat niet wat voor ons was? Hebben we met de gemeente, de pro­vincie, de Grontmij en Geldersch Land­schap een quick scan gemaakt, waaruit bleek dat het een win-win-situatie was.
’’

Van Tergouw pareert de kritiek van SBNE over een eventuele aantasting van de open enk. ,,SBNE zegt dat we gaan bouwen op de open enk, maar we gaan juist 1.4 hecta­re slopen, wegen weghalen en een hele nertsenfarm teruggeven aan de natuur.

Kost ons wel 900.000 euro, maar daar wordt niet over gesproken. Terwijl een deel van de bezwaarmakers zelf op de open enk woont, waar bouwvergunningen ramme­len en er soms ook zonder vergunning is gebouwd. En dan wel bezwaar maken te­gen ons’’.
Ze wijst verder op de aankoop van enkele hectares landbouwgrond op de enk. ,,Dat is nu maisland, waar de mais meters hoog staat en een hoop mest op gaat. Dat gaan we omzetten in weide voor onze paarden, met hooguit wat kunstmest. We gaan coni­feren kappen, halen meer dan de helft van de ammoniak weg. Bovendien staan de paarden veel verder van dat heideveldje dan al die kippen.’’
Van Tergouw verwijt de SBNE een dubbele agenda. ,,Aan de ene kant willen ze ons he­lemaal niet, aan de andere kant hebben we intensief overleg gehad. We hebben een verdieping van het landhuis afgehaald en af­gesproken dat er geen witte hekken langs de weilanden komen. Tot aan de kleur van het dak van de manege en het afsluiten van de weg over de enk is er overleg geweest.
De manege is kleiner geworden, de activi­teiten staan superstrak in het bestemmings­plan, ik kan geen kant op. Als ondernemer word je lamgelegd en daar gaat Nederland kapot aan. We zitten hier nu 27 jaar en zijn altijd bezig om het bedrijf mooier te ma­ken. Toen mijn vader dit kocht, heeft hij 26 containers afval weggehaald. En je wilt niet weten hoeveel afval we nog uit het bos ha­len als we er met onze koetsen langs rijden. We hebben maar één belang en dat is met de paarden van de mooie natuur genieten’’. Hoop put ze uit een nieuw onderzoek van Arcadis naar de gevolgen van het mencen­trum voor het kwetsbare heideveldje en de omliggende bossen. ,, Dat onderzoek valt zeer gunstig voor ons uit. Net als het onder­zoek van Koninklijke Haskoning, die een se­cond opinion heeft uitgevoerd’’.
Uiteindelijk ziet ze het wel goed komen met de bouw van een manege en de wonin­gen.

,,Het kost alleen heel veel tijd en heel veel geld. En het gaat ten koste van je be­drijf. Ik ben geen projectontwikkelaar, maar een paardenliefhebber. Vorig jaar heb ik alleen onze eigen wedstrijd gereden. Eer­der reed ik vier of vijf uur per dag, nu per maand. Met al die irritatie in me kun je niet rijden. De paarden reageren erop.
Maar mijn grootste zorg is de Bruggeler­weg.

 Kindertjes die van ons parkeerterrein aan de overkant snel de weg oversteken op weg naar hun pony. Dat is echt onze laatste duw geweest, want in principe zitten we hier goed. De grond op Spelderholt heb­ben we van de overheid gekocht. Als ze vonden dat het natuur moest worden, had­den ze het niet aan ons verkocht. Ze wisten wat we er wilden doen’’.

Bron: De Stentor, 18-2-2012
Tekst: Bert Felix

 

 

Bron: De Stentor, 18-2-2012
Tekst: Bert Felix

Ook gemeente wil bouw op Spelderholt (Stentor, 18-2-2012)

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Ook de gemeente Apeldoorn blijft koersen op de bouw van een mencentrum, apparte­menten en elf villa’s op Landgoed Spelder­holt, zegt Albert Francken, die voor de ge­meente betrokken is bij de plannen. ,,Er gaat daar iets gebeuren, want we willen van die oude pluimveeschuren af’’.

Vorig najaar verenietigde de Raad van Sta­te het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan. Vol­gens Francken is dat gebeurd op basis van een beperkt aantal onderdelen, die kunnen worden gerepareerd.

Daartoe is een betere onderbouwing nodig van de mogelijke gevolgen van ammoniak op Natura 2000 door de komst van 50 paarden naar Spelderholt. En er moet een nieuw verhaal komen over eventuele nega­tieve gevolgen voor flora en fauna in de omgeving. De gemeenteraad neemt waar­schijnlijk eind dit jaar een nieuw besluit. Het ( gerepareerde) bestemmingsplan wordt dan opnieuw ter inzage gelegd.

Naast de voorwaarden in het bestemmings­plan gelden er ook voorwaarden uit de ruimte-voor-ruimte-regeling en de regeling voor functieverandering, beide opgesteld om leegkomende boerenbedrijven een nieuwe bestemming te geven. De ruim­te- voor- ruimte-regeling gaat ervan uit dat de helft van de schuren mag worden ge­sloopt en worden teruggebouwd in de vorm van bijvoorbeeld woningen. Ook zon­der die regeling zouden de plannen inpas­baar zijn, omdat het landgoed door de pro­vincie is aangewezen als zoekzone voor wo­ningbouw, zegt de gemeente. De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken uit Beekber­gen vecht die aanwijzing begin maart aan bij de rechtbank in Arnhem.

Bron: De Stentor, 18-2-2012
Tekst: Bert Felix

Reactie op oproep rechter tot overleg

Onderwerp: Algemeen| 2 Reacties »

Tijdens de zitting van de rechtbank in Zutphen (13-02-2012) waarin twee verschillende aspecten van de plannen rond het verplaatsen van de manege behandeld werden heeft de rechter een indringende oproep gedaan aan betrokken partijen middels gesprekken tot een oplossing te komen. De juridische weg kent vrijwel uitsluitend verliezers en kan daarom gemakkelijk leiden tot escalatie.
De SBNE onderschrijft deze oproep van de rechter volledig, heeft daartoe ook in het vierjarig bestaan van de stichting ook veelvuldig het initiatief genomen. Recentelijk, na de vernietiging van het bestemmingsplan en van de vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet hebben we de initiatiefneemster van de plannen nog een handreiking gedaan middels onderhandelingen te komen tot realisatie van plannen die wel passend en acceptabel zijn in het landschap en die geen onoverkomelijke schade toebrengen aan de natuurlijke waarden ter plaatse.

Wouter Hiskemuller
(voorzitter SBNE-Beekbergen)

SBNE: ook streep door besluit woningbouw (Stentor, 13 februari 2012)

Onderwerp: Gemeente, Natuur- en milieugroeperingen, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit| Geen reacties »

ZUTPHEN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) stelt dat de Raad van State met zijn vernietiging van het bestemmingsplan en de natuurwetvergunning voor de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt ook een streep heeft gezet door het even daarvoor geno men besluit van het Apeldoorns college om de bouw van 22 appartementen en elf villa’s op het landgoed mogelijk te maken. Volgens SBNE is er niet gekeken naar de inpassing van de woningen in het landschap, zo zei een woordvoerder van de stichting gisteren voor de Zutphense bestuursrechter. Volgens de gemeente is dat echter onzin. Zo zou er bij het opstellen van het bestemmingsplan een gedegen afweging zijn gemaakt, waaruit bleek dat woningbouw op die plek mogelijk is, ook zonder de verhuizing van de manege van Riant naar Spelderholt. ,,Als Riant niet met de woningbouw doorgaat, gaan wij er zelf wel mee door’’, al dus een woordvoerder van de gemeente. Overigens is Riant nog steeds van plan zijn manege naar Spelderholt te verhuizen. Daartoe zijn inmiddels nieuwe onderzoeksrapporten opgesteld.

Bron: De Stentor
Tekst: Bert Felix

Rechter roept op tot overleg over Spelderholt (De Stentor, 13 februari 2012)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

ZUTPHEN – De bestuursrechter in Zutphen roept de bij de bouw op Landgoed Spelderholt in Beekbergen betrokken partijen op tot overleg. De rechter acht het waarschijnlijk dat de voorziene woningbouw er uiteindelijk komt. Overleg kan langdurige verdere procedures voorkomen en voor een mogelijk betere inpassing van de woningbouw zorgen.

De bestuursrechter deed dat maandag aan het eind van een bijna drie uur durende zitting in Zutphen. Tegenover elkaar stonden de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) aan de ene kant en de gemeente Apeldoorn en Riant Holding aan de andere kant.

De stichtingen willen dat de rechter het projectbesluit vernietigt dat het college van Apeldoorn heeft genomen dat de bouw van een appartementengebouw en elf villa’s op Landgoed Spelderholt mogelijk maakt. Daarnaast willen de stichtingen een streep door de kapvergunning voor tachtig bomen en 8250 vierkante meter bosplantsoen.

SWMA is vooral bezorgd voor een aantasting van natuur en landschap door de kap van de bomen. Volgens de gemeente is daar geen sprake van: er worden geen karakteristieke bomen gekapt, terwijl Riant Holding erop wijst dat er door de kap en latere aanplant juist sprake is van herstel en verbetering van het landschap.

Ook de SBNE keert zich tegen de kap van de bomen, waardoor de toekomstige villa’s volgens de stichting op de open enk zichtbaar zullen zijn. Daarnaast stelt SBNE dat het collegebesluit ingaat tegen een uitspraak van de Raad van State.

Bron: De Stentor
Tekst: Bert Felix

Spelderholt voor de rechter (Stentor, 11 februari 2012)

Onderwerp: Gemeente, Partijen, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit| Geen reacties »

BEEKBERGEN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) vecht maandag voor de Zutphense rechtbank de bouw aan van elf villa’s en een appartementengebouw op Spelderholt en de bomenkap op het terrein.
In maart volgt een zaak bij de rechtbank in Arnhem. Daar gaat het om de aanwijzing van Spelderholt als zoekzone voor woningbouw. Op het landgoed komt volgens plan ook het nieuwe mencentrum van Riant. Lege pluimveeschuren en een voormalige nertsenfokkerij worden gesloopt.

Volgens SBNE had de gemeente Apeldoorn geen toestemming mogen geven voor grootschalige woningbouw in het kwetsbare gebied. De stichting noemt naast het appartementengebouw ook de ligging van de villa’s aan de rand van een enk, die door de bouw zou worden verpest.

SBNE wijst erop dat de gemeente de vergunning voor de woningen heeft afgegeven op het moment dat het bestemmingsplan voor de bouw van de woningen en de verhuizing van het mencentrum was geschorst. Kort na de vergunningverlening heeft de Raad van State het bestemmingsplan afgekeurd.

De stichting noemt het onbegrijpelijk dat de gemeente toestemming geeft voor de bouw van de woningen zonder de garantie dat ook het mencentrum naar Landgoed Spelderholt verhuist. De opbrengst van een deel van de woningen zou die verhuizing moeten betalen. Op basis van een uitspraak van de Raad van State denkt de stichting dat de verhuizing zeer waarschijnlijk niet doorgaat. SBNE acht de paarden van Riant schadelijk voor de natuur.

Ook de kapvergunning wil SBNE tegenhouden. Volgens de stichting gaat het om meer bomen dan nodig is voor de bouw van de woningen, ook al stelt de gemeente dat de kapvergunning ook zonder woningbouw had kunnen worden afgegeven.

Voor de rechtbank in Arnhem draait het om een provinciaal besluit uit 2006, waarbij Spelderholt schielijks zou zijn aangewezen als zoekzone voor woningbouw. De Beekbergse stichting heeft dat besluit pas later opgemerkt, maar desondanks een bezwaar ingediend bij de provincie. Nadat de provincie dat bezwaar afwees omdat het te laat was ingediend, ging SBNE in beroep bij de rechtbank in Arnhem. Die heeft de stichting uitgenodigd voor de meervoudige kamer op 12 maart.

“We hebben de hoop dat er discussieruimte ontstaat over de woningen aan de rand van de open enk. Bovendien kan het appartementengebouw vervallen, omdat de manege door de vernietiging van de natuurwetvergunning volgens ons niet kan doorgaan. De appartementen zijn dus niet meer nodig om de verhuizing van de manege te betalen”, zegt een woordvoerder van SBNE.

Bron: De Stentor, 11 februari 2012
Door: Bert Felix