Archief augustus, 2012

Groen licht manege na hertelling stikstof (Stentor, 9 augustus 2012)

Onderwerp: Natuurbeschermingswet, Publiciteit| Geen reacties »

BEEKBERGEN – De nieuwe natuur­wetvergunning voor mencentrum Riant in Beekbergen is door de provincie Gelderland afgegeven op basis van een nieuwe stikstoftel­ling. De manege wil op verzoek van natuurorganisatie Geldersch Landschap en de gemeente Apel­doorn verhuizen naar het nabijge­legen Landgoed Spelderholt.

Het is een van de eerste keren dat de provincie de nieuwe Verorde­ning voor Stikstof en Natura 2000 toepast. Met de verordening pro­beert de provincie twee doelen na te streven. Enerzijds gaat het om een verbetering van de omstandig­heden in Natura 2000, anderzijds om het mogelijk maken van nieu­we ontwikkelingen bij agrarische bedrijven.

De provincie wil die doelen berei­ken door de voor waardevolle na­tuur nadelige stikstofuitstoot van boerenbedrijven te verminderen. Om nieuwe ontwikkelingen moge­lijk te maken, mogen bedrijven een deel van de stikstofuitstoot overnemen van bedrijven die stop­pen of al zijn gestopt. Per saldo daalt de stikstofuitstoot daardoor, maar blijft (nieuwe) landbouw in de nabijheid van Natura 2000 mo­gelijk.

Op Landgoed Spelderholt komt het mencentrum volgens plan op de plek van een voormalig lande­lijk onderzoeksinstituut voor pluimveehouderij. De kippen zijn inmiddels verdwenen, net als de nertsen van een nertsenfarm pal naast het landgoed. In ruil voor de aankoop en sloop van een groot deel van de schuren van beide be­drijven, mag Riant er een manege bouwen voor maximaal zeventig paarden en daarnaast elf villa’s en 22 appartementen.

In 2009 gaf de provincie ook al een vergunning af op basis van de Natuurbeschermingswet. Die werd aangevochten door omwo­nenden, waarvan een deel zich sa­men met sympathisanten verenig­de in de Stichting Behoud Natuur­waarden Enken. Ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn kwam in het geweer. Die vergun­ning werd daarna door de Raad van State vernietigd.

Onlangs vernietigde de rechtbank in Zutphen een projectbesluit en een kapvergunning die door de ge­meente aan Riant zijn verstrekt. Beide vergunningen moeten de bouw van de woningen op Land­goed Spelderholt mogelijk maken. De gemeente Apeldoorn is daarte­gen, net als het mencentrum, in beroep gegaan bij de Raad van Sta­te. Die had geoordeeld dat de ge­meente geen projectbesluit had mogen nemen op basis van een be­stemmingsplan dat door de Raad van State was vernietigd. Volgens de gemeente gebeurde dat pas la­ter, reden om het oordeel van de rechter aan de hoogste bestuurs­rechter voor te leggen. Intussen werkt de gemeente verder aan een bestemmingsplan voor de bouw op Spelderholt dat de toets der kri­tiek wel kan doorstaan, aldus een woordvoerder.

Tekst: Bert Felix
Bron: De Stentor

Natuurbeschermingswetvergunning verleend voor manege op Spelderholt – wat ging er aan vooraf

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

Het is goed deze (ontwerp)vergunning in historisch perspectief te plaatsen. In 2004 hebben gedeputeerde Peters van de provincie Gelderland en wethouder Van der Tas van de gemeente Apeldoorn (beiden CDA) toezeggingen gedaan over bouwplannen op het Spelderholt. Op dit terrein, grenzend aan Natura 2000-gebied de Veluwe, was vroeger een pluimvee onderzoeksinstituut gevestigd. Dit instituut was door depositie van stikstof dermate belastend voor de natuur dat de milieuvergunning in 2003 is ingetrokken. Dit na drie procedures over de negatieve effecten op de natuur van uitbreidingsplannen.

Het uitbreidingsplan van de manege vond ecoloog Cuppen van de gemeente Apeldoorn in 2005 vanwege stikstofdepositie onhaalbaar. Het adviesbureau Arcadis vond de kwetsbaarheid van het plangebied reden voor een gedegen onderzoek. Een dergelijke passende beoordeling is op verzoek van de projectontwikkelaar dan ook gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek waren voor de Raad van State aanleiding eind 2011 de vergunning te vernietigen. Hieraan ging het volgende vooraf:

• De eerste vergunning is op 15 oktober 2007 afgegeven en tijdens de bezwaarprocedure op 16 januari 2008 weer ingetrokken. De conclusie van de natuurtoets van Arcadis was dat de aangrenzende natuur door stikstofuitstoot zou kunnen worden aangetast.
• De tweede vergunning is 23 september 2009 verstrekt. De provincie had in strijd met de realiteit aangegeven dat er in de buurt van het bouwterrein geen natuur (heide en eikenbos) aanwezig was. Arcadis kon daardoor rapporteren dat er geen natuurschade kon zijn. Het door SBNE ingehuurde adviesbureau Faunaconsult heeft aangetoond dat er wel degelijke heide en eikenbos aanwezig is.
• Daarom kwam er op 27 augustus 2010 een nieuwe redenering voor de vergunning. Het voormalige pluimvee onderzoeksinstituut had meer uitstoot dan de 70 paarden zouden hebben. Er was van een verbetering sprake.
• Ook deze redenering hield geen stand. Op 20 juli 2011 kwam de provincie kort voor de hoorzitting bij de Raad van State met een vierde gedachtegang. De natuur zou maar een heel klein beetje worden aangetast. Dit beetje zou worden gecompenseerd door de omvorming van naburig akkerland in weiland. Met de uitspraak van de Raad van State van december 2011 is ook deze redenering doorgeprikt.

De huidige ontwerpvergunning blijkt gebaseerd op nieuwe regels. Regels die de economie verheffen boven de ecologie. Regels die het mogelijk moeten maken dat voor de natuur schadelijke bouwplannen toch gerealiseerd kunnen worden.

Ook procedureel klopt het niet. De projectontwikkelaar beroept zich op beloften van wethouder en gedeputeerde. Deze toezeggingen waren echter schadelijk voor de natuur en daarmee in strijd met de wet. Gezien het rapport Cuppen en de gang van zaken rondom de vergunningverlening was dit bekend bij gemeente, provincie en projectontwikkelaar. Gemeenteraad en provinciale staten zijn bij het accorderen van de plannen hierover NIET geïnformeerd. Het is onder die omstandigheden onbegrijpelijk dat een overheid toch vier keer opnieuw probeert de wensen van een projectontwikkelaar door te drukken, daarbij de spelregels aanpassend.

Vergunning voor Manege Riant in Beekbergen (Provincie Gelderland)

Onderwerp: Provincie| Geen reacties »

Vergunning voor Manege Riant in BeekbergenDe plannen van Manege Riant in Beekbergen (Apeldoorn) kunnen doorgaan. Op grond van de Provinciale Verordening Stikstof en Natura 2000 en door aanpassing van de plannen van de manege kan de vergunning alsnog worden toegekend. Hiervoor is nu een ontwerpvergunning opgesteld die ter visie ligt.

Paardenspan; bron Manege RiantDe provincie Gelderland verleende in 2009 een Natuurbeschermingswetvergunning voor de verplaatsing van de manege. Deze werd echter eind 2011 vernietigd door Raad van State. De Raad van State oordeelde dat nadelige effecten van ammoniakuitstoot van de manege op de omringende natuur niet waren uit te sluiten.

Ter inzage
De ontwerpvergunning ligt ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken reageren. Na verwerking van de reacties wordt een definitief besluit genomen. Daarna is er nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State door die belanghebbenden die ook in eerste instantie hebben gereageerd.

Verordening Stikstof en Natura 2000
Met de Verordening Stikstof en Natura 2000 wil de provincie bereiken dat de kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden beter wordt beschermd én dat veehouderijbedrijven in Gelderland mogelijkheden krijgen om uit te breiden.

Stikstof en natuur
De Veluwe is een Natura 2000-gebied. Een gebied waar de natuur bijzondere bescherming geniet. Als ondernemers hier plannen hebben voor verandering of uitbreiding van hun onderneming moet beoordeeld worden in hoeverre hun plannen nadelig zijn voor de natuur. Deze natuur heeft immers een bijzondere economische en ecologische waarde. Een negatief effect op de natuur kan ontstaan doordat er te veel stikstof neerslaat in het gebied.

Bron: www.gelderland.nl

Nieuwe natuurvergunning voor verhuizing manage Riant (Stentor, 6 augustus 2012)

Onderwerp: Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

APELDOORN – De provincie Gelderland heeft een nieuwe natuurwetvergunning afgegeven voor de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt in Beekbergen. De vergunning geldt ook voor de bouw van woningen.
De vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet is een van de vele vergunningen die Riant nodig heeft voor zijn verhuisplannen naar Spelderholt. Een eerdere natuurwetvergunning werd in 2009 nog vernietigd door de Raad van State. Intussen is de aanvraag verbeterd en zijn er nieuwe regels ingevoerd. Die bieden meer mogelijkheden voor agrarische bedrijvigheid in de buurt van Natura 2000, waar Spelderholt aan grenst. Op basis van de nieuwe natuurvergunning mag Riant zeventig paarden houden op Spelderholt.

Twee andere vergunningen (bouwvergunning voor de woningen en een kapvergunning) zijn half juni door de rechtbank in Zutphen vernietigd. Inmiddels hebben zowel Riant als de gemeente Apeldoorn laten weten tegen dat besluit in beroep te gaan bij de Raad van State.

Bron: De Stentor
Tekst: Bert Felix