Archief maart, 2013

Waar blijft uitspraak over projectbesluit, bouw- en kapvergunning Spelderholt?

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

En hoe staat het met de nieuwe vergunning natuurbeschermingswet die eind 2012 door de provincie Gelderland is verleend voor uitsluitend bouw van de manege?

Projectbesluit

Toen duidelijk werd dat het bestemmingsplan en de natuurbeschermingswet vergunning voor de bouwplannen op het Spelderholt het bij de rechters niet zouden halen is in 2011 door de gemeente Apeldoorn een zogenaamd projectbesluit genomen voor uitsluitend de bouw van woningen. Dit besluit is samen met de bijbehorende bouwvergunningen en kapvergunning medio 2012 door de Rechtbank in Zutphen vernietigd. De gemeente en Tergouw zijn hiertegen in hoger beroep opgekomen bij de Raad van State. De mondelinge behandeling hiervan heeft in november 2012 plaatsgevonden. Normaal is dat circa zes weken nadien een uitspraak volgt.

Omdat de gemeente Apeldoorn pas twee dagen voor de mondelinge behandeling een nieuwe kapvergunning had verleend zijn SBNE en SWMA in de gelegenheid gesteld hierop in december 2012 schriftelijk te reageren. Op 18 maart 2013 zijn de reacties hierop van gemeente Apeldoorn en Tergouw bij de Raad van State ontvangen. Dit betekent dat eind april 2013 een uitspraak mag worden verwacht.

Vergunning Natuurbeschermingswet

SBNE en SWMA hebben in februari 2013 beroep aangetekend tegen de eind 2012 door de Provincie Gelderland verleende nieuwe natuurbeschermingswet vergunning voor uitsluitend de bouw van de manege. Met brieven van 21 maart 2013 vragen Provincie en Tergouw uitstel voor het voeren van verweer omdat er (op beperkte onderdelen) een wijzigingsbesluit zal worden genomen. Dit betekent dat een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State over dit onderwerp pas na de zomer mag worden verwacht.

De gang van zaken roept herinneringen op aan eerdere door de Provincie Gelderland voor het Spelderholt verstrekte vergunningen. Die van oktober 2007 werd na bezwaar ingetrokken; die van september 2009 werd na bezwaar  en sommatie met dwangsom na bijna een jaar (augustus 2010) van een geheel nieuwe onderbouwing voorzien; een maand voor de mondelinge behandeling bij de Raad van State (augustus 2011) is de vergunning van september 2009 wederom van een geheel nieuwe en andere onderbouwing voorzien.

Goed begin……

Onderwerp: Algemeen, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

 

Op 27 oktober 2010 is er door de vier betrokken partijen op het Spelderholt een convenant ondertekend waarbij het de bedoeling was om enerzijds beperkte bebouwing mogelijk te maken en anderzijds daarbij maximaal rekening te houden met de natuur en het landschapsschoon.
De ondertekenende partijen waren de Gemeente Apeldoorn, de woningbouwvereniging “Beter Wonen”, Parc Spelderholt en SBNE-Beekbergen. Het convenant maakte een einde aan een situatie waarbij de standpunten alleen maar leken te verharden.
Om ogenschijnlijk tegengestelde belangen te verenigen is vertrouwen en goodwill essentieel. Met de komst van de toenmalige interim directeur dhr. Eppink van Parc Spelderholt was de synergie snel gevonden.
Er is een richting ingeslagen waarbij de hoofdlijn samengevat zou kunnen worden als het streven naar goed “Naoberschap” met omwonenden en naar goed rentmeesterschap als het op de omgeving aan komt. Om één en ander vorm te geven zijn er concretere afspraken gemaakt met het oog op de intensiteit van de bedrijfsvoering en de impact ervan op de omgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld tijdens de nieuwbouw van de studentenhuisvesting speciale regelementen gehanteerd om de overlast van sloop- en bouwactiviteiten tot een minimum te beperken. Bomen op en om het bouwterrein zijn van bescherming voorzien en licht en geluidsoverlast zijn beperkt.
Ook in de dagelijkse bedrijfsvoering dient er rekening te worden gehouden met deze normen en waarden, zo is recent de verlichting van de bewegwijzering aan de Engelanderweg uitgeschakeld en wordt er gezocht naar een fraaiere en meer ingetogen bebording.
Met een terugtredende overheid als gegeven zou het komen tot een convenant, daar waar ogenschijnlijk tegengestelde belangen spelen, wel eens een nieuwe trend kunnen worden. Het monitoren van de realisatie van de afspraken is dan wel een belangrijk aspect om het tot een succes te maken. Nu, ongeveer 2,5 jaar na ondertekening van het convenant op het Spelderholt, zal om die reden gas gegeven moeten gaan worden met het realiseren van de doelen.
Wouter Hiskemuller

Handel in illegaal gekapt hout verboden

Onderwerp: Regelgeving| Geen reacties »

Wat is er veranderd?

In de Europese Unie geldt een verbod op handel in illegaal gekapt hout. Het verbod geldt ook voor producten die gemaakt zijn van hout, zoals raamkozijnen, tuinmeubelen of schuttingen.

U bent in overtreding als u illegaal gekapt hout op de markt brengt. U moet kunnen aantonen waar het hout precies vandaan komt en dat het legaal gekapt is.
Voor wie?

Houtimporteurs
Houtproducenten

Wanneer?

Het verbod geldt sinds 3 maart 2013. Toen ging de Europese houtverordening in.

Donaties gevraagd

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Onze inmiddels jarenlange strijd kost vooral veel bloed, zweet en tranen. Maar ook geld, vooral aan griffiekosten.
Op dit moment dreigen we in de rode cijfers te komen en we moeten daarom een beroep doen op onze sympathisanten.

Deelt u onze visie en wilt u ons ondersteunen?
Dan kunt u ons o.a. helpen door uw bijdrage over te maken naar:
rekeningnummer 78.48.83.696 t.n.v. SBNE Beekbergen.

SBNE-Beekbergen heeft de status van een algemeen nut beogende instelling, ANBI, en giften zijn daarom aftrekbaar van het belastbaar inkomen.