Archief april, 2014

Verkeersgeluid Engeland

Onderwerp: Algemeen| 1 Reactie »

Inleiding

In het buurtschap Engeland lopen we bij herhaling aan tegen problemen op het gebied van verkeer. Het eerste probleem is de verkeersveiligheid (Engelanderweg), tweede probleem is de geluidsoverlast door de aard van het wegdek (Engelanderholt) en ten derde het constante gezoem dat wordt veroorzaakt door de nabijheid van de snelwegen A1 en A50. In een paar artikeltjes is al ruimschoots ingegaan op de verkeersveiligheid van de Engelanderweg en op de geluidsoverlast van de Engelanderholt. In dit artikel is het verkeersgeluid zoals dat in het hele buurtschap Engeland wordt ervaren onderwerp van aandacht.

Situatie
Het buurtschap Engeland, gelegen in het westelijk buitengebied van beekbergen, ligt verkeerstechnisch gezien op een locatie die bij menig transportondernemer de speekselklieren zullen doen activeren; door de directe nabijheid van zowel de A1 als de A12 is mobiliteit gegarandeerd. Naast deze rijkswegen liggen er nog een aantal vrij drukke provinciale wegen.
Relevant tegen het licht van dit onderwerp is ook dat dit halfopen gebied Engeland tussen de snelwegen en het Veluwe-massief ligt. Het terrein is glooiend en geleidelijk oplopend tot tientallen meters boven NAP.
Vanuit de media is meer dan bekend dat al deze economische slagaderen, hoe noodzakelijk ook, minder plezierige neveneffecten met zich meebrengen, denk aan uitstoot van fijnstof, ammoniak en broeikasgassen en aan horizon- en lichtvervuiling. In het volgende artikel wil ik me beperken tot de geluidsoverlast.

Sonore Brom
Verkeersgeluid wordt over het algemeen alleen dan als een serieus probleem ervaren wanneer het heel veel decibels betreft en heel dichtbij de bron opgevangen wordt. In die gevallen is het onderwerp van nadere studies en reducerende maatregelen en gemakkelijker bespreekbaar. Wanneer de afstand tot de bron, en het volume dienovereenkomstig afneemt blijft er echter nog steeds een constante, monotone bromtoon over die vergelijkbaar is met het geluid dat windmolens produceren; het geluid is er, maar moeilijk is te duiden in welke mate er sprake is van overlast. Deze overlast is ook afhankelijk van de context van waar het wordt opgevangen; in verstedelijkt gebied wordt een sonore brom al snel overstemd door meer dynamische geluiden en worden geluiden minder snel als storend ervaren. In een natuurlijk(er) omgeving horen geluiden uit de gecultiveerde wereld niet thuis en worden eerder als ongewenst ervaren. Je verwacht, ongeacht de tijd van de dag, uitsluitend het ruisen van de wind door de vegetatie, desnoods het vallen van regendruppels, vogelgeluiden en je eigen voetstappen te horen. Voor sommigen is dit een schrikbeeld, voor anderen een reden om zich terplekke te vestigen of er te gaan recreëren.

Historie
Toen ik een 30-tal jaren geleden in Engeland kwam wonen was één van de meest opvallende aspecten de vrijwel volmaakte nachtelijke stilte. Er zijn sindsdien een aantal aspecten aan het verkeer drastisch veranderd. Allereerst is daar de intensiteit; destijds was het verkeer gedurende de nacht en in de weekenden nauwelijks vermeldenswaard. Tegengesteld aan deze ontwikkeling is de ontwikkeling van de technische mogelijkheden: steeds stiller wordende vervoermiddelen en steeds stiller asfalt. Daarnaast worden er geluidswerende maatregelen genomen om de extreme overlast in de directe omgeving beneden wettelijke normen te houden. In dat laatste geval moet gedacht worden aan verdiepte aanleg van de wegen en aan geluidswallen of geluidsschermen.

Akoestiek
Blijkbaar is het netto-effect van alle ontwikkelingen onder de streep toch negatief en worden we sluipenderwijs toegedekt met een wollige deken van niet te stoppen achtergrondgeruis en –gebrom. Geluidsoverlast is een moeilijk grijpbaar fenomeen, allereerst omdat het heel sterk persoons- en situatie gebonden is; harde feestgeluiden van het feest waar je zelf te gast bent zijn veel minder storend dan het veel minder luide geroezemoes van een soortgelijk feest waarvoor je niet was uitgenodigd of waarvan de muziekstijl niet de jouwe is. Daarnaast gedraagt geluid zich ook van situatie tot situatie anders: windrichting, luchtvochtigheid, terreingesteldheid, dempende of weerkaatsende omstandigheden kunnen niet alleen per seizoen maar zelfs van moment tot moment verschillen.

Vaak wordt een relatie gelegd tussen geluidbeperkende maatregelen relatief dichtbij de bron (geluidsschermen) en de overlast op grotere afstand. Het idee is dat geluidsschermen als een soort spoiler werken en daarbij de directe omgeving van de snelweg ontlasten, maar dat dit daardoor juist verderop neerdaalt.

Oproep
Interessante materie die langzamerhand voor de bewoners van de Buurtschap Engeland echt een issue gaat worden. Het onderwerp is zeker complexer dan in eerste instantie gedacht wordt en vraagt om nadere beoordeling en deskundige inbreng. Heeft iemand suggesties?

SBNE-Beekbergen
Cie. Verkeer

 

Bron: Jaarverslag 2013 Wijkraad Zuid-Oost
Geluidsscherm langs de snelweg A1en aanleg van weefvakken/fly-over A1
In de loop van 2010 heeft Rijkswaterstaat voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor bewoners van de buurten De Velden, De Donken en de Hoeven over de aanleg van zgn. weefvakken langs de A1 en de aanleg van een fly-over ter hoogte van het knooppunt Beekbergen. Tijdens deze bijeenkomsten werden er door een groot deel van deze bewoners klachten geuit over de toename van geluidsoverlast na de aanleg van het geluidsscherm langs de A1 door Rijkswaterstaat in 2009. Er werd gevraagd dit scherm te verhogen en te verlengen tot aan het viaduct over het Apeldoorns kanaal. Ook bestaat er vrees voor extra licht- en stofoverlast door de aanleg van de weefvakken en de fly-over.

De Wijkraad Zuidoost heeft hierover een zienswijze ingediend bij Rijkswaterstaat.

Hierop is in 2012, ondanks vragen onzerzijds aan RWS, nog geen reactie over de voortgang vernomen. Wel is in 2012 duidelijk geworden dat de plannen voor verbreding van de A-1 en aanleg van een zogenaamde fly-over wegens de recessie voorlopig bevroren zijn.

Als laatste bericht kan gemeld worden dat de Wijkraad eind 2013 telefonisch bericht heeft ontvangen van Rijkswaterstaat dat hierop in april 2014 verdere voortgang volgt.

Kap in Natura 2000 en broedseizoen door Staatsbosbeheer

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

P1030696_1 P1030704_1 P1030698_1Staatsbosbeheer kapt in de bossen tussen Beekbergen en Hoenderloo, nota bene in Natura 2000 én midden in het broedseizoen, een drietal foto’s.
Aan de stippen op de bomen te zien gaat er een aantal hectare om.
De gemeente Apeldoorn is hiervan in kennis gesteld, maar zij zeggen dat ze hier geen invloed op hebben omdat Staatsbosbeheer buiten hun bevoegdheid valt.

Treurige zaak!

Oproep: wie is geïnteresseerd in Collectieve beveiliging?

Onderwerp: Actie| Geen reacties »

Ongetwijfeld zal het u niet ontgaan zijn dat er steeds meer inbraken plaatsvinden  in Beekbergen. Recentelijk werd er in een aantal schuren op Engeland tuingereedschap ontvreemd.
Helaas wordt het daardoor noodzakelijk zelf alerter op te treden, maar ook wellicht om meer aan beveiliging te doen.
Een tweetal bewoners van de Berg en Dalweg, René Hogeboom en Otto van Voorst tot Voorst, hebben het initiatief genomen om te kijken of het te overwegen is om dagelijks, op onregelmatige tijdstippen, een collectieve beveiliging voor onze woonwijken door een surveillancedienst te laten verzorgen. Zij hebben zelf ervaring opgedaan in Berg en Bos met Vigilat beveiligingen, waar het aantal inbraken per jaar destijds drastisch minder is geworden.
Deelname  aan een surveillancedienst brengt uiteraard kosten met zich mee. Deze kunnen variëren van € 0,50  tot  € 1,00 per dag per woning.
Hoe meer deelnemers hoe lager de kosten.

De initiatiefnemers willen graag weten wie interesse heeft. Zij willen een bijeenkomst organiseren in bijvoorbeeld Hotel Restaurant De Smittenberg om de mogelijkheden verder te verkennen.

Heeft u interesse? Geef dat dan door aan:
René Hogeboom: 0653947400
Otto van Voorst tot Voorst: 0653277223 of otto@vvtv.nl

 

Nieuw hek rond hertenwei

Onderwerp: Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

Nieuw hek voor de hertenwei

Enige tijd geleden berichtten wij over het feit dat de herten van Parc Spelderholt losliepen op het terrein en zelfs daarbuiten.
Gelukkig is de hertenwei nu voorzien van een ordentelijk hek.

Nu nog het hekwerk rondom Spelderholt….

Verkeerssituatie en verkeersmaatregelen Engelanderholt

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Inleiding
In het buurtschap Engeland lopen we bij herhaling tegen drie problemen op het gebied van verkeer aan. Het eerste probleem is de verkeersveiligheid (Engelanderweg), tweede probleem is de geluidsoverlast door de aard van het wegdek (Engelanderholt) en ten derde het constante gezoem dat wordt veroorzaakt door de nabijheid van de snelwegen A1 en A50. In een tweetal artikeltjes is al ruimschoots ingegaan op de verkeersveiligheid van de Engelanderweg. In dit stuk wordt gefocust op de geluidsoverlast van de Engelanderholt.

IMG_7083

De Streetprint in de Engelanderholt heeft optisch een mooie landelijke uitstraling maar akoestisch wordt het door de aanwonenden als erg storend ervaren.

 

 

Situatie
Voor de lezers onder u die terplekke minder bekend zijn eerst nog even een duik in het verleden en een beknopte uitleg over de huidige situatie.
De Engelanderholt is de doorgaande weg vanaf Ugchelen (Heidehof) via Bruggelen naar Beekbergen. Ter hoogte van de Noordweg gaat de Engelanderholt over in de Engelanderweg.

De Engelanderholt gaat door het bosgebied van Bruggelen en doorsnijdt het agrarisch gebied Engelanderenk. Inherent aan dit tracé is dat het een aantal specifieke kenmerken oplevert. Dit wegvak is een goede verbinding tussen de A1 (Cantharel) en Apeldoorn-zuid en een aantal dorpen en daarmee tevens gevoelig voor piekdrukte-mijdend verkeer. Daarnaast is deze weg van grote recreatieve waarde voor fietsers en wordt vaak opgenomen in toertochten van auto- en motorverenigingen.

De bosstrook die doorkruist wordt maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de Veluwe en er is ter plaatse veel grootwild. Alhoewel niet al te breed, lijkt de Engelanderholt behoorlijk overzichtelijk, alleen ingewijden weten dat de twee aanwezige bochten weliswaar niet al te scherp zijn maar wel een onoverzichtelijke situatie met betrekking tot tegenliggers en zijwegen en -paden opleveren.

Samenvattend: Een ogenschijnlijk veilige weg met als direct gevolg dat er veel harder wordt gereden dan veilig is. Die onveiligheid zit hem in veel langzaam verkeer, overstekend wild, onoverzichtelijke situaties door bochten. Naast onveiligheid heeft de te hoge snelheid ook geluidsoverlast als gevolg.

Historische maatregelen
In het verleden is getracht de snelheid binnen de perken te houden door een aantal drempels te plaatsen en de aanleg van een (mild)plateau ter hoogte van de Bruggelerweg. De drempels hebben ongetwijfeld een positieve invloed op de snelheid van het verkeer; neveneffect is dat ze er in het donker voor zorgen dat de lichtbundels van het verkeer plots omhoog, respectievelijk naar beneden schijnen. Dit zal door het wild ervaren worden als een lichtflits en daardoor mogelijk het aantal wildaanrijdingen beperken. Het plateau heeft een zodanig klein niveauverschil dat er hier eigenlijk uitsluitend sprake is van een optisch effect.

Teneinde het landelijke karakter van de weg te accentueren en hopelijk zo het weggedrag van het gemotoriseerd verkeer positief te beïnvloeden, zijn een tweetal verkeerstechnische maatregelen genomen. De Engelanderholt is over de volle lengte aan beide zijden voorzien van een fiets-suggestiestrook, tevens optische versmalling. Bovendien is het stuk van de Engelanderholt over de enk en langs de aanliggende woningen uitgevoerd in asfalt met een zo genaamde streetprint. Het wegdek wekt de suggestie uitgevoerd te zijn in klinkers. Inderdaad heeft dit een onmiskenbare positieve uitstraling op het landelijk karakter. Groot nadeel is echter dat het afrolgeluid van de autobanden, eigenlijk bij elke snelheid, zodanig is dat de aanwonenden hierdoor een behoorlijke geluidsoverlast ervaren.

Vervolg
Verkeersmaatregelen als drempels en een aangepast wegdek worden uitgevoerd voor de lange termijn. Het is daarbij, alleen al om financiële redenen, niet de bedoeling hier frequent wijzigingen in aan te brengen. De streetprint is echter destijds in samenspraak met aanwonenden aangebracht om er praktijkervaring mee op te doen. De indruk is daarbij ontstaan dat bij tegenvallende (bij)effecten maatregelen zouden worden genomen om deze weer te elimineren. Het huidige wegdek is technisch gesproken kwalitatief nog goed en de financiële positie van de gemeente Apeldoorn is niet van dien aard dat voortijdige vernieuwing van de toplaag tot de mogelijkheden behoort. Hierdoor zal zich dus de komende jaren geen gelegenheid voordoen om iets te doen aan de geluidsoverlast voor de aanwonenden.

Mogelijkheden
In een overleg, aangeslingerd door een buurtbewoner  waarbij  ook andere aanwonenden, verkeersdeskundigen van de gemeente, de Dorpsraad Beekbergen en de SBNE aanwezig waren, is dat probleem nogmaals onder de aandacht gebracht. Veel verder dan de constatering dat oplossing te kostbaar is en derhalve jaren op zich zal laten wachten is dat gesprek toen niet gekomen….. Een behoorlijk onbevredigende constatering die ertoe noopt op het probleem te blijven broeden. Dat is dan ook wat we gedaan hebben en daarbij zijn nieuwe creatieve ideeën komen opborrelen die mogelijk met beperkte kosten toch tot een acceptabele oplossing leiden.

Wordt vervolgt, houdt deze site in de gaten!

SBNE-Beekbergen
Cie. Verkeer

Menwedstrijd 2014 afgelast

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Het Paardenspektakel op de terreinen van Riant Equestrian Centre in Beekbergen gaat dit jaar niet door.
Eigenaresse Mieke van Tergouw uit Epse verklaart dat zo’n kostbaar evenement niet meer jaarlijks te financieren valt.
De 29ste editie van de internationale menwedstrijd staat nu gepland voor juli 2015.

Ook in 2010 ging de menwedstrijd niet door. De organisatie gaf toen aan dat er mede door de economische crisis te weinig sponsors waren.