Archief juni, 2014

burgermeldpunt Wildlife Crime

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Sinds enige tijd is er een landelijk burgermeldpunt Wildlife Crime.
Het meldpunt is geopend in het VARA Radio 1-programma Vroege Vogels.
Met enige regelmaat worden dieren moedwillig gedood of gevangen.
Zo zijn afgelopen week in Overijssel jonge vossen vergiftigd en werden in Friesland bomen met roofvogelnesten omgezaagd.
Maar hoe vaak dit soort misdaden precies plaatsvindt is onduidelijk.
Met het meldpunt www.wildlifecrime.nl willen de Provinciale Natuur- en Milieufederaties daar inzicht in krijgen.

Het werkveld zijn de niet gelegaliseerde aanslagen op natuurdieren:

Wat is wildlife crime?
Met wildlife crime bedoelen we: iedere handeling die er op gericht is of lijkt te zijn om leven, gezondheid en/of voortplanting van een in het wild levende dier nadelig te beïnvloeden en in strijd is met de wetgeving.
Er zijn heel veel vormen van wildlife crime. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Verstoren van roofvogelnesten;
 • Omzagen van nestboom;
 • Nest uit de boom stoten of vernielen;
 • Wegjagen van nestelende roofvogel;
 • Eieren uit nesten halen om uit te broeden;
 • Schudden of breken van eieren;
 • Jongen doden;
 • Dieren schieten (met uitzondering van de legale jacht);
 • Dieren vangen met behulp van een klem, strik of hond;
 • Dieren vangen met behulp van een vangkooi;
 • Dieren vergiftigen;
 • Dichtgooien van nestholen, van bijvoorbeeld dassen;
 • Vergassen van dieren in holen (bijvoorbeeld dassenburcht);
 • Vangen van vogels voor eigen volière of handel;
 • Wildstroperijen (bijvoorbeeld het illegaal doden van konijnen en reeën).

De initiatiefnemers en – vooral willekeurig ogende – directe ondersteuners zijn wel vermeld:
Het Burgermeldpunt Wildlife Crime is een initiatief van de Friese Milieu Federatie ondersteund door Staatsbosbeheer, KNJV, Vogelbescherming, Prins Bernard Cultuurfonds en de provincie Fryslân.

 

Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig

Bestrijding geluidsoverlast onder druk door bezuinigingen en beperkte blik.

„Geluid is te meten, lawaai niet.”

door Anne Boer anneboer@destentor.nl 

UTRECHT – Om geluidshinder suc­cesvol te kunnen blijven bestrij­den, is een nieuwe aanpak nodig. De bestaande werkwijze gaat te veel uit van kille resultaten van ondoorzichtige meet- en rekenme­thoden en daardoor te vaak voor­bij aan wat mensen werkelijk er­varen.

Dat blijkt uit onderzoek van deze krant naar aanleiding van onder meer de recente stroom klachten over popfestivals in Zwolle en aan­houdende klachten over de kart­baan in Eefde. Geluid is te meten maar geluids­hinder niet, zeggen ze bij de Ne­derlandse Stichting Geluidshin­der. „Pas als geluid als negatief wordt ervaren, wordt het lawaai.”

De meet- en rekenmethoden die worden gebruikt om geluidshin­der in kaart te brengen, blijken bo­vendien niet geharmoniseerd. Daardoor zijn resultaten niet al­tijd goed vergelijkbaar. Het Euro­pees Parlement eist dat dit veran­dert en heeft daarom deze week nieuwe wetgeving afgekondigd.

Het belang van een goede aanpak van geluidshinder is groot. Jaar­lijks overlijden zo’n 600 mensen aan stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten die veroor­zaakt zijn door geluidshinder.

Met de kwaliteit van lucht, water en bodem gaat het de afgelopen decennia steeds beter, maar ge­luidshinder blijft een zorgenkind. „Voor de gevolgen van geluid op de leefomgeving en de gezond­heid van mensen en ook voor de positieve waarden die mensen aan geluid en stilte geven, is echt meer aandacht nodig”, vindt dr. Miriam Weber die in december aan de Universiteit Utrecht pro­moveerde op dit onderwerp.

Ze noemt lawaai een ‘stille moor­denaar’. Volgens haar wordt er te veel gezocht naar het compromis en te weinig naar oplossingen. De overheid moet volgens haar sa­men met deskundigen en burgers nieuwe doelen bepalen.

Staatssecretaris Wilma Mansveld is het daarmee eens. Ze wil het milieubeleid moderniseren. „De samenleving van nu kan niet vol­doende uit de voeten met de aan­pak van gisteren, ook al is daar­mee in het verleden wel veel re­sultaat bereikt.” Volgens geluidsonderzoeker Jan Jabben van het RIVM is en blijft geluidshinder een complex pro­bleem. „Hoe mensen geluid erva­ren, is niet eenvoudig in normen, regels en vergunningen te van­gen. Maar ze zijn wel nodig. Dat vraagt veel kennis van zaken. Het is belangrijk dat overheden hier voldoende aandacht aan blijven besteden. Door bezuinigingen staat die specialistische kennis on­der druk.”

Jabben pleit voor duidelijker en begrijpelijker spelregels en een be­tere koppeling van het effect van geluid aan meetgegevens. „Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maatwerk vraagt overleg met alle betrokken partijen en een goede afweging van belangen. Er is be­hoefte aan rust, maar ook aan acti­viteit. Dat maakt het zo ingewik­keld. Een bepaalde geluidsbron kan lokaal een ramp zijn, maar landelijk nauwelijks meetellen. Voorkomen moet in ieder geval worden dat de strijd over geluid ontaardt in een juridisch steek­spel.”

Wat volgens onderzoekers al enorm blijkt te helpen, is het vooraf goed informeren over ge­luidsoverlast, van bijvoorbeeld popconcerten en bouwactivitei­ten. „Mensen willen graag contro­le over geluid in hun omgeving. Als dat niet het geval is, heeft dat invloed op hun gedrag.”

RIVM-onderzoeker Jan Jabben zou het persoonlijk toejuichen als er meer stiltereservaten komen. Plekken die worden beschermd te­gen oprukkend geluid. „Neder­land is een klein landje. We zit­ten dicht op elkaar. Daardoor hangt op veel plekken een mist van geluid, als een waas over een mooie foto. Stilte is een beleving geworden. Daar kun je enorm van genieten. Ik was laatst op Vlie­land en dan merk je het verschil en hoe ver je dan kunt horen.”

Groen en geluid

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Vegetatie of groen is van groot belang doordat het aangenaam geluid kan produceren, zowel
direct (ruisen) als indirect (vogels). Bovendien vermindert een prettig groen uitzicht de hinder die
lawaai kan opleveren. Daardoor en door de hogere (groene) kwaliteit van de omgeving, kan
lawaai minder aandacht trekken en dus minder hinderlijk zijn. Groen kan dus voor minder
geluidhinder zorgen…..

lees meer in:
informatieblad_groen_en_geluid

Offerte woonwijksurveillance – Vigilat

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Inmiddels is de offerte van Vigilat voor de woonwijksurveillance binnen. U kunt hem hier downloaden.

Offerte Woonwijksurveillance Beekbergen juni 2014

Het spreekt voor zich dat we er allemaal een belang bij hebben dat zoveel mogelijk mensen/huizen meedoen!

Buurt Surveillance

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Op maandagavond 26 mei 2014 is in de Hoge Weije in Beekbergen een bespreking gehouden over buurtsurveillance in Beekbergen. Aanwezig waren ongeveer dertig belangstellenden.

Na een uitleg over het relatief hoge aantal gemelde inbraken (en pogingen daartoe) in Beekbergen (32 ten opzichte van ongeveer 14 gemiddeld in Apeldoorn over de laatste drie maanden), ging de presentatie in op de mogelijkheden om door buurt-APP’s of surveillance de kans op inbraken te verlagen.

Met name dagelijkse surveillance op onregelmatige tijden met een auto van een beveiligingsbedrijf door de buurt te laten rijden blijkt goede resultaten op te leveren. In de wijk Berg en Bos in Apeldoorn heeft dit de laatste jaren het aantal inbraken aanzienlijk doen dalen.

Een dergelijke buurtsurveillance is alleen haalbaar als er voldoende deelnemers zijn die aan de kosten bijdragen. In Berg en Bos, met nu 340 deelnemers, zijn de kosten €0,50/dag per deelnemer en dan is er tenminste vier uur per dag een surveillanceauto in de wijk.

Afgesproken is dat Vigilat, een ervaren beveiligingsbedrijf uit Apeldoorn, voor 10 juni een basisplan van aanpak met offerte zal maken. In dit plan zal ook vermeld worden hoe de kosten zich verhouden tot het aantal uren dat een auto door de buurt rijdt en het aantal deelnemers. Bij dit plan zal een inschrijvingsformulier gevoegd worden.

Afgesproken is ook dat de aanwezigen en de buurtvertegenwoordigers zullen bijdragen aan het verder bekend maken van dit plan met als doel zo veel mogelijk deelnemers te krijgen.

Het streven is om binnen enkele weken de surveillancedienst te starten en binnen enkele maanden meer dan 100 deelnemers te hebben.

In september zal er weer een contactavond georganiseerd worden om de belangstelling en de resultaten te bespreken.

Otto van Voorst & René Hogeboom
E: bendweg@gmail.com