Archief 'Actie' Rubriek

Meer aandacht voor de das!

Onderwerp: Actie, Natuurbeschermingswet, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

In de Flora- en Faunawet is de das een beschermde diersoort, die niet gedood, verontrust of anderszins verstoord mag worden. Ook de dassenburcht is beschermd en deze mag niet vernield of betreden worden. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde dieren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. In de gemeente Apeldoorn komen dassenburchten voor. Op Engeland alleen zijn er al een aantal dassenburchten te vinden. Uiteraard dienen deze burchten met hun bewoners beschermd te worden.

De Partij voor de Dieren vraagt naar aanleiding van een tweetal bedreigde burchten bij de Julianatoren om aandacht voor de das.
Zie hun website: https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/vragen/actualiteitsvragen-de-das-in-de-knel.

En ook in de Stentor verscheen een artikel waar nadrukkelijk aandacht gevraagd wordt voor de das en haar leefomgeving:
Stentor17062015_Daslooptgevaar

SBNE deelt de zorg om de das en zal derhalve ook voor de bescherming van de dassenburchten in het gebied opkomen.

Stentor 2-9-2014: Beekbergen aarzelt nog over wijksurveillance

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bewoners, Publiciteit, Veiligheid| Geen reacties »

door Bert Felix 

BEEKBERGEN – De inbraken zijn er, het illegaal dumpen van afval ook, net als de twijfelachtige figu­ren die zich zonder reden in de buurt ophouden, de onbekende busjes die heen en weer rijden. Toch aarzelen buurtbewoners in Beekbergen nog om zich aan te sluiten bij een project van buurt­preventie. Bewakingsbedrijf Vigi­lat heeft minstens dertig wonin­gen nodig om van start te gaan.

Dat melden de initiatiefnemers van het project, waarbij in navol­ging van de Apeldoornse wijk Berg en Bos particuliere beveili­gers een ronde maken door de buurt om een oogje in het zeil te houden, onverlaten af te schrik­ken of desnoods op heterdaad te betrappen.

Afgelopen jaar klonken er diverse hartekreten in het dorp, onder meer op openbare vergaderingen van de dorpsraad. Met name be­woners van de Berg en Dalweg naar Hoenderloo en de bosrijke buurt aan de Zomeroord op weg naar Loenen en Oosterhuizen, zien zich veel te vaak geconfron­teerd met inbrekers. Ook buurt­schap Engeland wil graag mee­doen aan een collectieve surveil­lance, omdat ook daar de overlast en criminaliteit is toegenomen.

Vigilat had gisteren nog onvol­doende aanmeldingen binnen om per 1 september van start te gaan met de buurtsurveillance. De start is daarom verschoven naar 1 oktober, in de hoop dat voldoen­de eigenaren het belang van de surveillance inzien, die alleen met een gezamenlijke aanpak van start kan. Ook bedrijven zouden er volgens de initiatiefnemers goed aan doen mee te liften in het project, om zo de kosten te de­len. De initiatiefnemers wijzen daarbij op de goede resultaten in Berg en Bos. Bewoners voor het project Preventie Surveillance Beekbergen kunnen zich melden bij Vigilat in Apeldoorn, telefoon 055-5410382.

Oproep: wie is geïnteresseerd in Collectieve beveiliging?

Onderwerp: Actie| Geen reacties »

Ongetwijfeld zal het u niet ontgaan zijn dat er steeds meer inbraken plaatsvinden  in Beekbergen. Recentelijk werd er in een aantal schuren op Engeland tuingereedschap ontvreemd.
Helaas wordt het daardoor noodzakelijk zelf alerter op te treden, maar ook wellicht om meer aan beveiliging te doen.
Een tweetal bewoners van de Berg en Dalweg, René Hogeboom en Otto van Voorst tot Voorst, hebben het initiatief genomen om te kijken of het te overwegen is om dagelijks, op onregelmatige tijdstippen, een collectieve beveiliging voor onze woonwijken door een surveillancedienst te laten verzorgen. Zij hebben zelf ervaring opgedaan in Berg en Bos met Vigilat beveiligingen, waar het aantal inbraken per jaar destijds drastisch minder is geworden.
Deelname  aan een surveillancedienst brengt uiteraard kosten met zich mee. Deze kunnen variëren van € 0,50  tot  € 1,00 per dag per woning.
Hoe meer deelnemers hoe lager de kosten.

De initiatiefnemers willen graag weten wie interesse heeft. Zij willen een bijeenkomst organiseren in bijvoorbeeld Hotel Restaurant De Smittenberg om de mogelijkheden verder te verkennen.

Heeft u interesse? Geef dat dan door aan:
René Hogeboom: 0653947400
Otto van Voorst tot Voorst: 0653277223 of otto@vvtv.nl

 

Stand van zaken rondom de buurtschap ‘Engeland’

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bewoners, Publiciteit| Geen reacties »

Het Spelderholt
Het Spelderholt is een prachtige en rustige plek in de bossen, een kilometer ten westen van de bebouwde kom van Beekbergen bij Apeldoorn. Dit op een zacht glooiende stuwwalrand gelegen gebied wordt aan drie zijden omgeven door de Veluwe. Daarnaast grenst het aan de enk van de Konijnenkamp. Dit is niet alleen een van de oudste enken, maar ook een van de best bewaarde enklandschappen in de omgeving. Dagelijks genieten tientallen wandelaars, fietsers, recreanten en omwonenden van de flora en fauna in dit gebied.
In 1905 werd ‘Het Grote Zand’ gekocht door jonkheer Louis Teixeira de Mattos, zoon van een Amsterdams bankier. Deze ontgon het inmiddels tot Spelderholt omgedoopte gebied en bouwde er een kasteeltje met bijgebouwen. Deze buitenplaats kwam in 1921 in handen van het Rijk, dat er een proefstation voor pluimvee begon. Op 1 december 2003 verliet het laatste pluimvee het terrein en ontstond ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
Op 14 maart 2003 sloot De Nederlandse staat een dertig jaar durende erfpachtovereenkomst met de Stichting Parc Spelderholt. Deze stichting richt zich op het ontwikkelen en vergroten van de integratiemogelijkheden van mensen met een functiebeperking.
Op 12 februari 2004 kocht Tergouw Holding BV een ander deel van het gebied (ruim 10 hectare) van de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen. Tergouw heeft de intentie om een manege elders op de Engelanderenk naar het Spelderholt te verplaatsen. Dit zou worden gefinancierd met de opbrengst van woningbouw.

Stikstof en procedures
Uitbreidingsplannen van het proefstation samen met nieuwe inzichten over effecten van stikstof op flora en fauna hebben vanaf 1990 geleid tot juridische procedures, gevoerd door onder meer Het Geldersch Landschap. Zonder uitzondering was de conclusie van rechters dat stikstofuitstootactiviteiten (pluimvee) op het Spelderholt verboden was. Toch moest sluiting van het Rijksproefstation door langdurig gedogen van de gemeente Apeldoorn en van de Provincie Gelderland 13 jaar duren.
Ondanks fel verzet van onder meer de SBNE werd verplaatsing van de manege naar het kwetsbare gebied vervolgens toch door de gemeente toegestaan. Diverse rechters staken daar weer een stokje voor. Versoepeling van de regelgeving van het kabinet, waarvan Staatssecretaris Bleker deel uitmaakte, gooide roet in het eten. De natuurbeschermingswetvergunning voor de manege kon daardoor niet meer worden bestreden. Deze kwam in september 2013 definitief tot stand.
De koppeling met de manege heeft het verlenen van bouwvergunningen voor woningen op het Spelderholt enorm vertraagd. Pas met een uitspraak van de Raad van State van 31 juli 2013 werd dit mogelijk. Verplaatsing van de manege kan echter nog niet, omdat daarvoor een nieuw bestemmingsplan nodig is.

Stilte
Na juli 2013 zijn de activiteiten beperkt gebleven tot het afgrendelen van het plangebied met een scherm en emmertjes om te vermijden dat rode lijstsoorten zoals levendbarende hagedissen op het terrein komen, een voorwaarde voor ontheffing van de verplichtingen van de Flora- en Faunawet. Bouwactiviteiten zijn er niet geweest. Een nieuw bestemmingsplan lijkt nog niet in ontwikkeling.

SBNE
De SBNE blijft ageren tegen ontwikkelingen, die de landschappelijke en natuurwaarden in de omgeving van het buurtschap Engeland en de woon- en recreatieve kwaliteit van de enken kunnen aantasten.

  •  Er zijn gesprekken gevoerd met Parc Spelderholt om nakoming van de in een convenant vastgelegde afspraken te realiseren.
  • Er is een verzoek om handhaving gedaan voor een goede nakoming van de voorwaarden voor een aan Tergouw Holding BV verleende ontheffing van de Flora- en Faunawet. De nu genomen maatregelen om het bouwterrein af te grendelen leiden door het verkeerd gebruik van emmertjes tot een wisse dood van dieren.
  • Een nieuw bestemmingsplan zullen wij toetsen aan gewijzigd beleid van de gemeente. Wij vinden het onbegrijpelijk dat bouwplannen op het Spelderholt bouw van betaalbare woningen in Beekbergen in de weg staan. Daarom volgen wij (het uitblijven van) bouwactiviteiten nauwlettend.
  • Wij zullen de dorpsraad Beekbergen-Lieren vragen extra aandacht te besteden aan de woningbouwproblematiek.
  • Wij zullen de nieuwe gemeenteraad trachten te overtuigen van het door ons gewenste beleid met betrekking tot de bouwplannen op het Spelderholt.
  • Daarnaast blijven we deelnemen aan overleg over verkeersveiligheid.
  • We zullen zwerfafval melden en voor andere ongewenste zaken om handhaving verzoeken.
  • We zullen de veiligheid van de buurtschap ‘Engeland’ handhaven met een alertsysteem tegen diefstal en inbraak.

Meer informatie kunt u vinden op deze website.

Heeft u goede ideeën voor verbetering voor de buurtschap ‘Engeland’ laat dit dan weten aan het secretariaat@sbne-beekbergen.nl.
U kunt ons steunen door een bijdrage te storten op onze bankrekening, nummer NL21TRIO0784883696 ten name van SBNE Beekbergen.

Waar blijft uitspraak over projectbesluit, bouw- en kapvergunning Spelderholt?

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

En hoe staat het met de nieuwe vergunning natuurbeschermingswet die eind 2012 door de provincie Gelderland is verleend voor uitsluitend bouw van de manege?

Projectbesluit

Toen duidelijk werd dat het bestemmingsplan en de natuurbeschermingswet vergunning voor de bouwplannen op het Spelderholt het bij de rechters niet zouden halen is in 2011 door de gemeente Apeldoorn een zogenaamd projectbesluit genomen voor uitsluitend de bouw van woningen. Dit besluit is samen met de bijbehorende bouwvergunningen en kapvergunning medio 2012 door de Rechtbank in Zutphen vernietigd. De gemeente en Tergouw zijn hiertegen in hoger beroep opgekomen bij de Raad van State. De mondelinge behandeling hiervan heeft in november 2012 plaatsgevonden. Normaal is dat circa zes weken nadien een uitspraak volgt.

Omdat de gemeente Apeldoorn pas twee dagen voor de mondelinge behandeling een nieuwe kapvergunning had verleend zijn SBNE en SWMA in de gelegenheid gesteld hierop in december 2012 schriftelijk te reageren. Op 18 maart 2013 zijn de reacties hierop van gemeente Apeldoorn en Tergouw bij de Raad van State ontvangen. Dit betekent dat eind april 2013 een uitspraak mag worden verwacht.

Vergunning Natuurbeschermingswet

SBNE en SWMA hebben in februari 2013 beroep aangetekend tegen de eind 2012 door de Provincie Gelderland verleende nieuwe natuurbeschermingswet vergunning voor uitsluitend de bouw van de manege. Met brieven van 21 maart 2013 vragen Provincie en Tergouw uitstel voor het voeren van verweer omdat er (op beperkte onderdelen) een wijzigingsbesluit zal worden genomen. Dit betekent dat een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State over dit onderwerp pas na de zomer mag worden verwacht.

De gang van zaken roept herinneringen op aan eerdere door de Provincie Gelderland voor het Spelderholt verstrekte vergunningen. Die van oktober 2007 werd na bezwaar ingetrokken; die van september 2009 werd na bezwaar  en sommatie met dwangsom na bijna een jaar (augustus 2010) van een geheel nieuwe onderbouwing voorzien; een maand voor de mondelinge behandeling bij de Raad van State (augustus 2011) is de vergunning van september 2009 wederom van een geheel nieuwe en andere onderbouwing voorzien.

Natuurwerkdag trekt honderden vrijwilligers (Stentor, 4 november 2012)

Onderwerp: Actie, Bewoners, Het Geldersch Landschap, Publiciteit| Geen reacties »

Honderden vrijwilligers hebben zaterdag deelgenomen aan de natuurwerkdag die ook in de provincie Gelderland werd gehouden.

Zo waren vrijwilligers in Klarenbeek bij een kikkerpoel actief, net als in Wenum. Ook in Park Berg en Bos in Apeldoorn kwamen enkele tientallen vrijwilligers in actie. Aan de rand van een van de enken in Beekbergen hielpen buurtbewoners het Geldersch Landschap met het opschonen van een bijzonder veldje droge heide. Het veldje speelt een belangrijke rol in de strijd tegen de verhuizing van mencentrum Riant naar het landgoed Spelderholt. De buurtbewoners vonden dat ze niet alleen in de rechtszaal voor het veldje moesten opkomen, zo lieten ze zaterdag weten.

De Natuurwerkdag werd op 53 locaties in Gelderland gehouden en 2500 mensen staken de handen uit de mouwen. Dat waren er 500 meer dan vorig jaar, zo liet de organisatie weten.

Tekst: Bert Felix

Apeldoorn Direct steunt ons

Onderwerp: Actie| Geen reacties »

Al eerder verscheen er een kritisch bericht op Apeldoorn Direct van de ‘hand’ van StrangeArt.
Ook nu reageert StrangeArt en deelt onze verwondering over de houding c.q. werkwijze van ‘de gemeente’. Zie http://www.apeldoorndirect.nl/buzzz/het-spelderholt-de-volgende-raadsenquete_20120614.
Hij vraagt zich af hoeveel deze “Spelderholt”affaire ‘ons’ al heeft gekost. Met ‘ons’ bedoelt hij dan de gemeenten en/of vooral haar inwoners.
Het zal ongetwijfeld veel zijn.

Maar wie vraagt zich af wat het SBNE-Beekbergen en de SWMA kost om te voorkomen dat deze ‘verdrietige’ plannen tot uitvoering gebracht worden?
In ieder geval heel veel energie en tijd (inmiddels jaren)… vrijwilligerstijd. Hulde aan hen die zich voor het behoud van de natuur en de enken inzetten!
Want hun inzet is onbetaalbaar!

Het is niet alleen daarom dat het verheugend is om te ervaren dat er een steeds breder draagvlak is voor het  behoud van de enken!

De Stentor: Bouw op Spelderholt in de wacht

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Regelgeving| Geen reacties »

Auteur: door Bert Felix | 17:13 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 13 juni 2012 |

APELDOORN – De rechtbank in Zutphen heeft woensdag een streep gehaald door de bouwvergunning voor elf villa’s en een appartementengebouw op landgoed Spelderholt bij Beekbergen.
Ook een kapvergunning is vernietigd. De gemeente Apeldoorn moet zijn huiswerk over doen, is de conclusie van de rechter.

De bouw van de woningen maakt deel uit van plannen om paardensportcentrum Riant Equestrian Centre van de Bruggelerweg te verhuizen naar Spelderholt. Daar zullen verouderde kippenschuren en een voormalige nertsenfarm worden gesloopt. De grond wordt deels teruggeven aan de natuur. In ruil voor de sloop van de schuren mag Riant naast een nieuwe manege ook elf villa’s en een appartetementengebouw bouwen.

Tegen de plannen hebben twee stichtingen en enkele omwonenden bezwaar gemaakt. Daarbij gaat het om de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen Lieren (SBNE) en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA). Zij schakelden de Raad van State in die het bestemmingsplan vernietigde, omdat er onvoldoende onderzoek was gedaan en er belangrijke informatie ontbrak, onder meer over de gevolgen van de komst van de manege en zijn paarden op omliggende natuur.

Om Riant toch alvast met de woningbouw te laten beginnen, nam de gemeente een projectbesluit en verleende de bijbehorende bouwvergunningen en een kapvergunning voor tachtig bomen en 8275 vierkante meter bosplantsoen. Die besluiten zijn nu allemaal vernietigd.

Volgens de rechter mag de gemeente een projectbesluit niet onderbouwen met een bestemmingsplan dat door de Raad van State is vernietigd. In plaats daarvan had er een zelfstandige onderbouwing bij moeten zitten. Bovendien geeft het projectbesluit geen zicht op de gevolgen op het landschap als de manege definitief van de baan zou zijn, maar de woningbouw wel door zou gaan. Daarnaast heeft de gemeente het projectbesluit en de bouwvergunningen niet eerst als ontwerp ter inzage gelegd, zodat de bezwaarmakers meteen naar de rechter moesten.

Ook bij de kapvergunningen ging de gemeente de mist in. Die werden verleend zonder dat duidelijk was om welke tachtig bomen en om welk deel van het bosplantsoen het ging op Spelderholt. Ook daarover moet de gemeente een nieuw besluit nemen.

De afgelopen tijd is al wel gewerkt aan een nieuw en verbeterd bestemmingsplan. Onbekend is nog of de gemeente daar op wacht, of opnieuw een projectbesluit neemt.

Geef om Gelderland

Onderwerp: Actie, Algemeen| Geen reacties »

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is de campagne ‘Geef om Gelderland’ gestart. In deze campagne kunnen mensen een foto van hun favoriete natuurplekje op een kaart plaatsen: www.geefomgelderland.nl.

Zet allemaal je favoriete plekje van de enk op deze site!

De erfenis van Marja van der Tas (Apeldoorn Direct 10 april 2012)

Onderwerp: Actie, Publiciteit| Geen reacties »
Foto: StrangeArt

Apeldoorn betaalt nogal wat wachtgeld aan oud-wethouders. Het is niet alleen de wachtgelderfenis die tot last is, maar ook de constante confrontatie met de door oud-wethouders genomen besluiten.

Neem bijvoorbeeld het besluit om te gaan bouwen op ‘Het Spelderholt’, nu nog steeds actueel. Ik herinner mij nog de presentatie van de plannen door oud-wethouder Marja van der Tas (U weet wel, die wethouder die “recht kon praten wat krom is”). Niemand in de politiek was erg lovend, vele procedures zijn gevoerd en (gelukkig) is ‘Spelderholt’ er nog niet vol gebouwd, en de manege staat er ook nog niet.

Maar ondanks het feit dat het geheel nog onder de rechter is, zijn er wel bomen gekapt. Inmiddels is er al een uitspraak van de rechter, korte samenvatting: er mag geen spade in de grond en geen takje sneuvelen, wacht eerst de lopende rechterlijke procedures af.

Wat mij het meest verbaast is de lankmoedige houding van de gemeente: moet het eerst tot een rechterlijke uitspraak komen voordat men handhavend optreed?

Tja, Apeldoorn heeft een patent op minder leuke erfenissen (Bolhuis-Reesink, Metz-Grondbedrijf). Jammer genoeg kunnen we geen erfenis Beneficiair aanvaarden (weigeren).

Beetje terzijde maar wel in de trant van de vorige tekst: op de foto ziet u richtingwijzers naar verschillende bedrijven, voldoen al deze bedrijven aan het bestemmingsplan, of is hier sprake van gedogen? Wie het weet mag het zeggen.

 

Bron: http://www.apeldoorndirect.nl/buzzz/de-erfenis-van-marja-van-der-tas_20120410

Wilt u op dit bericht op Apeldoorn Direct reageren? Dan kan dat uiteraard op deze site, maar reageer ook vooral op Apeldoorn Direct!