Archief 'Algemeen' Rubriek

Sloop stallen begonnen

Onderwerp: Algemeen, Plannenmakers, Regelgeving, Veiligheid| Geen reacties »

Firma Pater uit Lieren is zaterdag 13 juni 2015 begonnen met het slopen van stallen op het terrein. Er is blijkbaar haast bij, want er wordt zes dagen in de week gewerkt. Het asbest wordt in speciale containers afgevoerd.

De oprijlaan van Spelderholt

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving, Veiligheid| Geen reacties »

Een van de bewoners uit de omgeving van Spelderholt heeft onlangs maar weer eens een brief gestuurd naar de gemeente Apeldoorn, Van Tergouw Holding, Parc Spelderholt en Domeinen om daarmee aan de bel te trekken over de gevaarlijke situatie die er al lang is door de erbarmelijke staat van berm en wegdek door het gebrek aan onderhoud. Bovendien branden de lantaarnpalen al maanden niet, waardoor de weg na zonsondergang volledig duister is.

Partijen bevestigden allen keurig de ontvangst en verwijzen vervolgens of naar elkaar (privé-eigendom, geen zeggenschap, geen eigenaar, afwachten tot na de bouw en dan wordt er wat aan gedaan, etc.).

Interessant juridisch getouwtrek, maar dat zet geen zoden aan de dijk.

Inmiddels is er wel iets gebeurd. Er zijn bordjes geplaatst met ‘slecht wegdek’ en op 23 februari zijn de lampen in de lantaarns vervangen waardoor de straat in ieder geval weer verlicht wordt.
Blijft natuurlijk dat het slechte onderhoud van berm, de bomen in de berm en de weg, voor alle gebruikers van die weg een gevaarlijke situatie met zich mee brengen. Er valt veelvuldig hout uit de niet-onderhouden bomen. Deze week was het een tak van maar liefst 29 cm doorsnee! Deze weg wordt door veel verkeer gebruikt, en dat zijn niet alleen personenauto’s, personenbusjes, maar ook vrachtwagens en groter materieel (houttransport), die helaas ook de bermen volledig kapot rijden. Daarnaast zijn er veel mensen die te voet of per fiets van deze weg gebruik maken. Dat zijn ook de vele bewoners (mensen met een beperking) van Parc Spelderholt. Bovendien is de weg opgenomen in tal van ANWB-routes, onderdeel van nationale wandelroutes.

Ook SBNE Beekbergen is van mening dat het niet verantwoord is om een weg die door talloze mensen gebruikt wordt in een dergelijke staat van onderhoud te laten en doet bij deze eveneens een beroep op alle betrokkenen om hun verantwoordelijkheid te nemen.

hoe verder met het Spelderholt (vervolg)

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Algemeen

Vorige maand publiceerden we onze visie over hoe nu verder met het Spelderholt nu een nieuw bestemmingsplan of zelfs nieuwe plannen aanstaande is/zijn. De volgende aandachtspunten voegen we aan het eerdere document toe.

10. De mogelijkheden tot vergunningvrij bouwen en bouwen conform bijlage II van het besluit omgevingsrecht dreigt de randen van de enken aan te tasten en tot verdergaande verrommeling van de enken. Dit vraagt om passende maatregelen, zoals het behoud van een bos- en/of groenstrook langs de randen van de enken bij woningbouw aldaar.

11. De gemeente Apeldoorn dient uit de algemene voorraad aan “herplant-plicht” (het zgn compensatiebeginsel) de “bosrand” van de enken zoveel mogelijk met bomen te beplanten. Dit dient ook Riant te doen en Parc Spelderholt. Ingeval onverhoopt de manege verplaatst wordt en het ap-partementencomplex gebouwd wordt dient de manege nagenoeg geheel door bomen (geen coniferen) te worden onttrokken en het tweede zoveel mogelijk.

12. Er moet in het hele buitengebied en het gebied van Parc Spelderholt, Parc Riant en de enken een aanlegvergunningsvereiste worden opgenomen. Een aanlegvergunningsstelsel zit nu ook in bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Ten onrechte niet in bestemmingsplan Parc Spelderholt en Riant. Weeffout moet hersteld worden .

13. Het opnemen van de mogelijkheid dat bij uitblijven van bebouwing binnen drie jaar na onherroepelijk worden bestemmingsplan “bebouwing” vervalt.

14. Het zandpad op de Konijnenkamp blijft een zandpad en wordt niet breder, geen paarden op dat zandpad, dan apart ruiterpad.

15. Aandacht voor tegengaan gemotoriseerde twee of vierwielers in buitengebied, dat geldt ook voor mountainbikes, geen fietspadenverbreding.

16. Aandacht voor de toegangsweg naar Spelderholt. Niet breder, geen asfalt maar bestrating, aandacht voor bermbescherming en waterafvloeiing. Herplantplicht voor bomen aan de toegangsweg.

17. Beperking van gebruik en bestemming wat nu Parc Spelderholt is. Het hotel mag geen gewone hotel- en vergaderfunctie krijgen. Sporthal dient uit het bestemmingsplan te verdwijnen, aandacht voor situering par-keerplaats, nu een wildgroei en onbeholpen aanleg.

Beekbergen, 1 maart 2015

Hoe nu verder met het Spelderholt?

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Het Spelderholt 

Het Spelderholt is een prachtig en rustig gebied in de bossen, één kilometer ten westen van de bebouwde kom van Beekbergen bij Apeldoorn. Dit op een zacht glooiende stuwwalrand gelegen gebied wordt aan drie zijden omgeven door de Natura 2000 gebied Veluwe. Daarnaast grenst het aan de enk van de Konijnenkamp. Dit is niet alleen een van de oudste enken, maar ook een van de best bewaarde enklandschappen in de omgeving. Dagelijks genieten tientallen wandelaars, fietsers, recreanten en omwonenden van de flora en fauna in dit gebied.

In 1905 werd ‘Het Grote Zand’ gekocht door jonkheer Louis Teixeira de Mattos, zoon van een Amsterdams bankier. Deze ontgon het inmiddels tot Spelderholt omgedoopte gebied en bouwde er een kasteeltje met bijgebouwen. Deze buitenplaats kwam in 1921 in handen van het Rijk, dat er een proefstation voor pluimvee begon. Op 1 december 2003 verliet het laatste pluimvee het terrein en ontstond ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Op 14 maart 2003 sloot Domeinen een dertig jaar durende erfpachtovereenkomst met de Stichting Parc Spelderholt. Deze stichting richt zich op het ontwikkelen en vergroten van de integratiemogelijkheden van mensen met een functiebeperking.
Op 12 februari 2004 kocht Tergouw Holding BV een ander deel van het gebied (ruim 10 hectare) van de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen. Tergouw heeft de intentie om een manege elders op de Engelanderenk naar het Spelderholt te verplaatsen. Dit zou worden gefinancierd met de opbrengst van woningbouw.

Stikstof en procedures 

Uitbreidingsplannen van het proefstation voor pluimvee samen met nieuwe inzichten over verwoestende effecten van stikstof op flora en fauna hebben vanaf 1990 geleid tot juridische procedures, gevoerd door onder meer Het Geldersch Landschap. Zonder uitzondering was de conclusie van de rechters dat stikstof-emitterende activiteiten (pluimvee) op het Spelderholt verboden waren. Toch moest sluiting van het Rijksproefstation door langdurig gedogen van de gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland nog 13 jaar duren.

Ondanks fel verzet van onder meer SBNE Beekbergen werd de verplaatsing van de manege naar het kwetsbare gebied vervolgens toch door de gemeente toegestaan. Diverse rechters staken hier weer een stokje voor. Versoepeling van de regelgeving door het kabinet, waarvan Staatssecretaris Bleker deel uitmaakte, gooide roet in het eten. De natuurbeschermingswetvergunning voor de manege kon daardoor niet meer worden bestreden. Deze kwam in september 2013 definitief tot stand.

De koppeling met de manege heeft het verlenen van bouwvergunningen voor woningen op het Spelderholt enorm vertraagd. Pas met een uitspraak van de Raad van State van 31 juli 2013 werd woningbouw mogelijk zonder de garantie dat de manege zou worden verplaatst. Voor de bouw van de manege moet een nieuw bestemmingsplan komen.

Stilte 

Na juli 2013 zijn de activiteiten door of namens Tergouw Holding b.v. beperkt gebleven tot het afgrendelen van het plangebied met een scherm en emmertjes om te vermijden dat rode lijst soorten zoals levendbarende hagedissen en zandhagedissen, hazelwormen en ringslangen op het terrein komen, een voorwaarde voor ontheffing van de verplichtingen van de Flora- en Faunawet. Dat dit absoluut niet volgens de gestelde voorwaarden is gebeurd en zeker geen enkel dier heeft gered daargelaten. Bouwactiviteiten zijn er niet geweest. Kopers die bij makelaars informeren naar villa’s of appartementen krijgen geen informatie. Voormalige stallen zijn tot ruïnes geworden. Een nieuw bestemmingsplan lijkt nog niet ontwikkeld.

Hoop?

Nieuw beleid ‘wonen in het landelijk gebied’ en ‘beperking realisatieduur woningbouw private partijen is door de gemeenteraad vastgesteld. Zo wordt over het functieveranderingsbeleid (voor stallen woningbouw) geconstateerd dat dit gezien het krimpend woningbouwprogramma te ruim is. Kavels van afgeronde initiatieven worden niet verkocht. Daarnaast leidt het beleid lang niet altijd tot de gewenste kwaliteitsverbetering. Dit omdat de daarover gemaakte afspraken niet worden uitgevoerd en niet afdwingbaar blijken. De gemeente heeft besloten nu in bestemmingsplannen zelf voorwaardelijke verplichtingen op te nemen. Ook wil men per project slechts maximaal twee woningen….. en/of een verhoging van het minimaal te slopen oppervlak.

Projecten zullen, ongeacht de omvang van het plan, een uiterste houdbaarheidsdatum krijgen. Daardoor kan opnieuw de afweging gemaakt worden of niet gerealiseerde capaciteit, afhankelijk van de behoefte, opnieuw ingezet kan en moet worden in Beekbergen. Als dat het geval is, zal ook de locatie-afweging opnieuw gemaakt worden. Helaas geldt dit beleid (nog) niet voor bestaande projecten zoals dat van Tergouw Holding op het Spelderholt, maar dat kan veranderen.

De structuurvisie 2030 van Apeldoorn hecht veel waarde aan het behoud van open enken en de ecologische waarde daarvan. Ook de publieke opinie kijkt inmiddels anders aan tegen grootschalige bouwprojecten in natuurgebieden en hecht meer waarde aan ‘natuur & landschap’. SBNE blijft deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en zal zich ook in 2015 en volgende jaren inzetten om dit bijzondere gebied te beschermen en te behouden. We hebben hier immers wel degelijk te maken met een Gelders ‘toplandschap’.

Standpunt SBNE Beekbergen

SBNE Beekbergen is en blijft van mening dat:

 • Grootschalige woningbouw niet in of nabij een natuurgebied hoort dat gerangschikt wordt onder Natura 2000.
 • De enk van de Konijnenkamp als enk, inclusief haar begroeide enkenranden, behouden dient te worden. Immers deze enk is cultuurhistorisch en als natuurwaarde uniek.
 • De enk van de Konijnenkamp is de poort naar de Veluwse bossen die behoren tot Natura 2000 en trekt jaarlijks duizenden toeristen en bewoners uit de regio naar Beekbergen.
 • Een grootschalige manege (inclusief hotel- en restaurantfaciliteiten) met bijbehorende oefen- en wedstrijdterreinen hoort niet in dit gebied. Het zal de aantrekkelijkheid van het gebied schaden, door o.a. licht- en geluidoverlast, verkeer, vervuiling door paardenmest op wegen en paden etc.

Beekbergen, 21 januari 2015

Informatieavond inbraakpreventie

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Eerst een aanvulling op een bericht in de Nieuwsbrief van 27 oktober jl van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren. In die Nieuwsbrief werd melding gemaakt van het aantal inbraken of pogingen tot inbraak in Beekbergen. Van de dorpsagent, de heer Simmelink, ontvingen wij een mededeling dat de helft van de inbraken op vakantieparken en instellingen heeft plaatsgevonden. Dat maakt het op zich niet minder ernstig maar geeft wellicht toch een wat minder onveilig gevoel en komt het aantal inbraken meer in lijn met andere dorpen en wijken van Apeldoorn. Op maandag 24 november 2014 is er in de Hoge Weije een door de politie georganiseerde (en door de gemeente Apeldoorn en de dorpsraad gefaciliteerde) voorlichtingsbijeenkomst over woninginbraken, preventie, herkennen van verdachte situaties, app- groepen en dergelijke. Preventie en alertheid zijn de beste wapens om inbraak en diefstal te voorkomen. Erg belangrijk dus om kennis te nemen van de vaak voor de hand liggende mogelijkheden op dit gebied. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom, staat de koffie en de thee klaar. De bijeenkomst zelf begint om 19.30 uur en zal tot ca. 21.00 uur duren.

Wij rekenen op uw aanwezigheid en neem gerust iemand mee.

Aanpassing A1

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Uit de nieuwsbrief van 3 november 2014 van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren:

De A1 is een belangrijke verkeersader in de west – oost verbinding. Transporten van de havens Rotterdam en Amsterdam naar het Europese achterland gaan via de A1. Capaciteitsuitbreiding is verkeerstechnisch noodzakelijk en van economisch belang.
Rijkswaterstaat heeft voor de volledige realisatie van de capaciteitsuitbreiding de periode 2016 – 2028 gepland. De eerste stap in dit project is uitwerking van de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo. In november 2014 is Rijkswaterstaat voornemens de aankondiging van de Milieu Effect Rapportage (MER) te effectueren en ook de notitie Reikwijdte en Detailniveau (R&D) ter inzage te leggen. Op de R&D kan iedereen een zienswijze indienen. Planning in hoofdlijnen:

– 2016-2017; uitvoeren kleine maatregelen om de doorstroming bij Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen zo snel mogelijk te verbeteren
– 2017-2020; verbreding A1 tussen Twello en Deventer naar 2x vier rijstroken en tussen Deventer-Oost en Rijssen naar 2x drie rijstroken
– 2024-2028; verbreding A1 tussen Apeldoorn en Twello en de A1 tussen Deventer en Deventer-Oost naar 2x vier rijstroken en tenslotte de A1 tussen Rijssen en knooppunt Azelo naar 2x drie rijstroken.

In de periode heeft het ontwerptracébesluit (OTB) Apeldoorn Zuid – Beekbergen ter inzage gelegen. Er zijn door RWS 13 reacties op dit OTB ontvangen. Grootste deel van de reacties had betrekking op zorg van belanghebbenden op mogelijke geluidshinder. Overige zorgpunten waren trilling door (zwaar) vrachtverkeer en verslechtering van de luchtkwaliteit in en rond het betreffende gebied.
De ontvangen reacties worden opgenomen in het rapport dat naar de minister van Infrastructuur en Milieu wordt gezonden voor beslissing van het definitieve tracébesluit. Realisatie van dit deel van het project is thans gepland in 2016-2017.Aanpassing A1

Aanpassing A1Zie voor een afbeelding van de aanpassingen: Aanpassing A1

Aanpassing A1Aanpassing A1Aanpassing A1

Collectieve surveilance: start !

Onderwerp: Algemeen, Veiligheid| Geen reacties »

Het aanhaken bij het initiatief van andere buurten, met name Zomeroord, was zinvol.

Enkel jaren geleden bleek een initiatief van Zomeroord net niet het minimum te behalen. Inmiddels is het minimum-aantal deelnemers met Engeland in Beekbergen wel bereikt en start Vigilat deze surveillance, die behalve preventief ook curatief is: na een alarmmelding zijn zij veel sneller ter plaatse, ze zijn immers al in de buurt ! En in beveiligingsland is de aanrijdtijd bepalend voor de kwaliteit, en daar houden inbrekers niet van..

Bovendien biedt Vigilat de keyholding (het veilig bewaren van uw sleutels en instructies, en zorgen dat die op het juiste moment beschikbaar en ter plaatse zijn) gratis aan ! Bovendien leveren zij een deelnemersbordje, zodat duidelijk is wie meedoet (en ook wie niet ..). Dit geldt ook voor bestaande klanten die nu alleen alarmopvolging en keyholding van Vigilat betrekken.

Als u een alarminstallatie met aansluiting op een PAC (meldkamer) heeft, zal deze de meldingen dus direct naar Vigilat zenden.

Stentor 2-9-2014: Beekbergen aarzelt nog over wijksurveillance

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bewoners, Publiciteit, Veiligheid| Geen reacties »

door Bert Felix 

BEEKBERGEN – De inbraken zijn er, het illegaal dumpen van afval ook, net als de twijfelachtige figu­ren die zich zonder reden in de buurt ophouden, de onbekende busjes die heen en weer rijden. Toch aarzelen buurtbewoners in Beekbergen nog om zich aan te sluiten bij een project van buurt­preventie. Bewakingsbedrijf Vigi­lat heeft minstens dertig wonin­gen nodig om van start te gaan.

Dat melden de initiatiefnemers van het project, waarbij in navol­ging van de Apeldoornse wijk Berg en Bos particuliere beveili­gers een ronde maken door de buurt om een oogje in het zeil te houden, onverlaten af te schrik­ken of desnoods op heterdaad te betrappen.

Afgelopen jaar klonken er diverse hartekreten in het dorp, onder meer op openbare vergaderingen van de dorpsraad. Met name be­woners van de Berg en Dalweg naar Hoenderloo en de bosrijke buurt aan de Zomeroord op weg naar Loenen en Oosterhuizen, zien zich veel te vaak geconfron­teerd met inbrekers. Ook buurt­schap Engeland wil graag mee­doen aan een collectieve surveil­lance, omdat ook daar de overlast en criminaliteit is toegenomen.

Vigilat had gisteren nog onvol­doende aanmeldingen binnen om per 1 september van start te gaan met de buurtsurveillance. De start is daarom verschoven naar 1 oktober, in de hoop dat voldoen­de eigenaren het belang van de surveillance inzien, die alleen met een gezamenlijke aanpak van start kan. Ook bedrijven zouden er volgens de initiatiefnemers goed aan doen mee te liften in het project, om zo de kosten te de­len. De initiatiefnemers wijzen daarbij op de goede resultaten in Berg en Bos. Bewoners voor het project Preventie Surveillance Beekbergen kunnen zich melden bij Vigilat in Apeldoorn, telefoon 055-5410382.

burgermeldpunt Wildlife Crime

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Sinds enige tijd is er een landelijk burgermeldpunt Wildlife Crime.
Het meldpunt is geopend in het VARA Radio 1-programma Vroege Vogels.
Met enige regelmaat worden dieren moedwillig gedood of gevangen.
Zo zijn afgelopen week in Overijssel jonge vossen vergiftigd en werden in Friesland bomen met roofvogelnesten omgezaagd.
Maar hoe vaak dit soort misdaden precies plaatsvindt is onduidelijk.
Met het meldpunt www.wildlifecrime.nl willen de Provinciale Natuur- en Milieufederaties daar inzicht in krijgen.

Het werkveld zijn de niet gelegaliseerde aanslagen op natuurdieren:

Wat is wildlife crime?
Met wildlife crime bedoelen we: iedere handeling die er op gericht is of lijkt te zijn om leven, gezondheid en/of voortplanting van een in het wild levende dier nadelig te beïnvloeden en in strijd is met de wetgeving.
Er zijn heel veel vormen van wildlife crime. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Verstoren van roofvogelnesten;
 • Omzagen van nestboom;
 • Nest uit de boom stoten of vernielen;
 • Wegjagen van nestelende roofvogel;
 • Eieren uit nesten halen om uit te broeden;
 • Schudden of breken van eieren;
 • Jongen doden;
 • Dieren schieten (met uitzondering van de legale jacht);
 • Dieren vangen met behulp van een klem, strik of hond;
 • Dieren vangen met behulp van een vangkooi;
 • Dieren vergiftigen;
 • Dichtgooien van nestholen, van bijvoorbeeld dassen;
 • Vergassen van dieren in holen (bijvoorbeeld dassenburcht);
 • Vangen van vogels voor eigen volière of handel;
 • Wildstroperijen (bijvoorbeeld het illegaal doden van konijnen en reeën).

De initiatiefnemers en – vooral willekeurig ogende – directe ondersteuners zijn wel vermeld:
Het Burgermeldpunt Wildlife Crime is een initiatief van de Friese Milieu Federatie ondersteund door Staatsbosbeheer, KNJV, Vogelbescherming, Prins Bernard Cultuurfonds en de provincie Fryslân.

 

Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig

Bestrijding geluidsoverlast onder druk door bezuinigingen en beperkte blik.

„Geluid is te meten, lawaai niet.”

door Anne Boer anneboer@destentor.nl 

UTRECHT – Om geluidshinder suc­cesvol te kunnen blijven bestrij­den, is een nieuwe aanpak nodig. De bestaande werkwijze gaat te veel uit van kille resultaten van ondoorzichtige meet- en rekenme­thoden en daardoor te vaak voor­bij aan wat mensen werkelijk er­varen.

Dat blijkt uit onderzoek van deze krant naar aanleiding van onder meer de recente stroom klachten over popfestivals in Zwolle en aan­houdende klachten over de kart­baan in Eefde. Geluid is te meten maar geluids­hinder niet, zeggen ze bij de Ne­derlandse Stichting Geluidshin­der. „Pas als geluid als negatief wordt ervaren, wordt het lawaai.”

De meet- en rekenmethoden die worden gebruikt om geluidshin­der in kaart te brengen, blijken bo­vendien niet geharmoniseerd. Daardoor zijn resultaten niet al­tijd goed vergelijkbaar. Het Euro­pees Parlement eist dat dit veran­dert en heeft daarom deze week nieuwe wetgeving afgekondigd.

Het belang van een goede aanpak van geluidshinder is groot. Jaar­lijks overlijden zo’n 600 mensen aan stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten die veroor­zaakt zijn door geluidshinder.

Met de kwaliteit van lucht, water en bodem gaat het de afgelopen decennia steeds beter, maar ge­luidshinder blijft een zorgenkind. „Voor de gevolgen van geluid op de leefomgeving en de gezond­heid van mensen en ook voor de positieve waarden die mensen aan geluid en stilte geven, is echt meer aandacht nodig”, vindt dr. Miriam Weber die in december aan de Universiteit Utrecht pro­moveerde op dit onderwerp.

Ze noemt lawaai een ‘stille moor­denaar’. Volgens haar wordt er te veel gezocht naar het compromis en te weinig naar oplossingen. De overheid moet volgens haar sa­men met deskundigen en burgers nieuwe doelen bepalen.

Staatssecretaris Wilma Mansveld is het daarmee eens. Ze wil het milieubeleid moderniseren. „De samenleving van nu kan niet vol­doende uit de voeten met de aan­pak van gisteren, ook al is daar­mee in het verleden wel veel re­sultaat bereikt.” Volgens geluidsonderzoeker Jan Jabben van het RIVM is en blijft geluidshinder een complex pro­bleem. „Hoe mensen geluid erva­ren, is niet eenvoudig in normen, regels en vergunningen te van­gen. Maar ze zijn wel nodig. Dat vraagt veel kennis van zaken. Het is belangrijk dat overheden hier voldoende aandacht aan blijven besteden. Door bezuinigingen staat die specialistische kennis on­der druk.”

Jabben pleit voor duidelijker en begrijpelijker spelregels en een be­tere koppeling van het effect van geluid aan meetgegevens. „Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maatwerk vraagt overleg met alle betrokken partijen en een goede afweging van belangen. Er is be­hoefte aan rust, maar ook aan acti­viteit. Dat maakt het zo ingewik­keld. Een bepaalde geluidsbron kan lokaal een ramp zijn, maar landelijk nauwelijks meetellen. Voorkomen moet in ieder geval worden dat de strijd over geluid ontaardt in een juridisch steek­spel.”

Wat volgens onderzoekers al enorm blijkt te helpen, is het vooraf goed informeren over ge­luidsoverlast, van bijvoorbeeld popconcerten en bouwactivitei­ten. „Mensen willen graag contro­le over geluid in hun omgeving. Als dat niet het geval is, heeft dat invloed op hun gedrag.”

RIVM-onderzoeker Jan Jabben zou het persoonlijk toejuichen als er meer stiltereservaten komen. Plekken die worden beschermd te­gen oprukkend geluid. „Neder­land is een klein landje. We zit­ten dicht op elkaar. Daardoor hangt op veel plekken een mist van geluid, als een waas over een mooie foto. Stilte is een beleving geworden. Daar kun je enorm van genieten. Ik was laatst op Vlie­land en dan merk je het verschil en hoe ver je dan kunt horen.”