Archief 'Natuurbeschermingswet' Rubriek

SBNE inspraakreactie over concept Groenstructuurkaart Apeldoorn

Onderwerp: Gemeente, Het Geldersch Landschap, Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

SBNE heeft recentelijk een inspraakreactie op het concept Groenstructuurkaart Apeldoorn gegeven:

Wij maken ons zorgen over het handhaven van de bosrijke randen van de enken van Beekbergen. ‘Visuele verstening’ door kappen van enkenranden vond hier en daar al plaats.  Daarnaast zijn er bouwplannen bij het Spelderholt die de rand verder zouden kunnen aantasten. Gelukkig acht het ontwerp bestemmingsplan buitengebied Beekbergen en Lieren de enken – net als onze stichting – zeer beschermwaardig. Dit zal ertoe moeten leiden dat in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen opgenomen bomen en/of bosschages bestaande en nieuwe bouwwerken blijvend aan het zicht zullen moeten onttrekken.

Kappen in het buitengebied moet in de voorgestelde regelgeving worden gemeld bij de provincie. Ook de provincie vindt de enken van Beekbergen gelukkig zeer beschermwaardig. Daarnaast stelt ook de nieuwe natuurbeschermingswet dat na een melding moet worden beoordeeld of een voorgenomen velling uit oogpunt van natuur en landschapsschoon aanvaardbaar is. Bij geen bezwaar tegen velling geldt er bovendien een verplichting om bos te herplanten (of onder omstandigheden elders te compenseren). Ondanks deze voorheen ook al geldende zware wettelijke voorwaarden heeft er toch verstening plaats gevonden. Daarom heeft het onze voorkeur om handhaving van de enkenranden dichterbij, dus door de gemeente Apeldoorn, te laten plaatsvinden.

Dit zou naar onze mening kunnen door de grens van de bebouwde komt als bedoeld in de nieuwe Wet natuurbescherming ook op te nemen rondom een bouwplan als dat op het Spelderholt te Beekbergen. Of door op de groenstructuurkaart ook de ‘groen’ bestemde gebieden in het buitengebied op te nemen als gebied waar niet zonder kapvergunning mag worden gekapt. Wellicht zijn andere oplossingen denkbaar waarmee het handhaven van het illegaal kappen langs de enken van Beekbergen kan worden gegarandeerd.

 

 

Meer aandacht voor de das!

Onderwerp: Actie, Natuurbeschermingswet, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

In de Flora- en Faunawet is de das een beschermde diersoort, die niet gedood, verontrust of anderszins verstoord mag worden. Ook de dassenburcht is beschermd en deze mag niet vernield of betreden worden. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde dieren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. In de gemeente Apeldoorn komen dassenburchten voor. Op Engeland alleen zijn er al een aantal dassenburchten te vinden. Uiteraard dienen deze burchten met hun bewoners beschermd te worden.

De Partij voor de Dieren vraagt naar aanleiding van een tweetal bedreigde burchten bij de Julianatoren om aandacht voor de das.
Zie hun website: https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/vragen/actualiteitsvragen-de-das-in-de-knel.

En ook in de Stentor verscheen een artikel waar nadrukkelijk aandacht gevraagd wordt voor de das en haar leefomgeving:
Stentor17062015_Daslooptgevaar

SBNE deelt de zorg om de das en zal derhalve ook voor de bescherming van de dassenburchten in het gebied opkomen.

Hoe gaan we om met beschermde zeldzame dieren……. (…en hoe het niet moet)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| 1 Reactie »

Hoe gaan we om met beschermde zeldzame dieren…….
(…en hoe het niet moet)

Wanneer een projectontwikkelaar zijn oog laat vallen op een gebied met hoge natuur- en landschappelijke waarden zal er aan hoge eisen moeten worden voldaan. Er wordt immers op onomkeerbare wijze ingegrepen in het landschapsschoon en daarbij in het leefgebied van de daar levende dieren. Zeldzame dieren zijn veelal zeldzaam omdat ze hoge eisen stellen aan hun omgeving en maar moeizaam in staat zijn tot aanpassen.

"De hazelworm is een op het Spelderholt tamelijk veel voorkomende (pootloze)hagedis. Het is één van de vier reptielensoorten die alvorens werkzaamheden plaatsvinden weggevangen zou moeten worden"

De hazelworm is een op het Spelderholt tamelijk veel voorkomende (pootloze) hagedis. Het is één van de vier reptielensoorten die alvorens werkzaamheden plaatsvinden weggevangen zou moeten worden.

In het plangebied ‘Het Spelderholt’ komen diverse zeldzame en bedreigde diersoorten voor. Met dit artikel richten we ons echter alleen even op de reptielen. Op het terrein waar de bouw van villa’s een appartementencomplex, menbakken en een manege zijn voorzien leven nu hazelwormen, ringslangen, levendbarende hagedissen en zandhagedissen.

 

 

Wet- en regelgeving

Juist vanwege de impact van deze plannen op het dierenleven in de directe omgeving worden er tal van eisen gesteld aan het doen van onderzoek (welke dieren komen voor en welke maatregelen komen in aanmerking om de schade te beperken) en het nemen van passende maatregelen.

Op Het Spelderholt is het noodzakelijk gebleken om tal van maatregelen te nemen voor een brede groep aan diersoorten. Soms volstaat het plaatsen van een alternatieve nestgelegenheid, bijvoorbeeld voor vleermuissoorten en uilen. Voor sommige zeldzame dieren wordt het gebied echter dusdanig ongeschikt dat uitsluitend wegvangen en elders uitzetten nog soelaas biedt. Het mag duidelijk zijn dat dit vangen en uitzetten van genoemde dieren uitsluitend op basis van in een vergunning geregelde voorwaarden mag worden uitgevoerd. Sleutelwoord hierbij is ‘deskundigheid’.

Theoretische aanpak

De vereiste deskundigheid is absoluut noodzakelijk voor elke fase van het project ‘gedwongen migratie’. Er dienen hekwerkjes gemaakt te worden die geschikt zijn om de bedoelde diersoorten te vangen. De theoretische aanpak staat beschreven in de vergunning maar de uitvoer vraagt toch ook de nodige inzichten. Op regelmatige afstanden bevinden zich ingegraven emmertjes waarin de dieren opgevangen kunnen worden. Deze dienen minimaal dagelijks te worden gecontroleerd. Gevangen dieren dienen in een daartoe geschikte habitat in de omgeving te worden uitgezet.

Praktische uitvoering

Mogelijk heeft bij u als lezer ondertussen de gedachte postgevat dat ‘een kind de was kan doen’. Niets is echter minder waar. In het geval van Het Spelderholt zijn de beoogde bouwlocaties inmiddels inderdaad omzoomd door een kniehoog hekwerkje. Bij een vluchtige blik ziet één en ander er inderdaad netjes en weldoordacht uit. Bij nadere beschouwing blijken er met name op het gebied van de emmertjes wat grove fouten gemaakt te zijn.

De emmertjes hebben tot doel specifieke (beschermde)diersoorten weg te vangen uit het plangebied. Teneinde bijvangsten te voorkomen zouden ze dus uitsluitend geplaatst moeten worden in het daartoe geschikte jaargetijde. Reptielen zijn alleen onder warme omstandigheden actief. Bij het plaatsen van emmertjes in de winter (zoals gebeurd is op Het Spelderholt) worden er nodeloos bijvangsten gedaan zoals mollen, muizen en egels.
Dit is des temeer schrijnend omdat de emmertjes niet van een afdoende ontwatering zijn voorzien. De gevangen dieren zijn dus gedoemd te verkleumen en te verdrinken. Dit ook omdat de vereiste dagelijkse controle-frequentie alleen geldt voor het vangseizoen voor de reptielen…..

De grootste misser die in dit geval begaan is, is echter dat de emmertjes aan de verkeerde kant van het scherm geplaatst zijn! Dat wil zeggen dat uitsluitend dieren buiten de beoogde bouwkavels gevangen worden en die binnen de kavels dus niet!!

Op onze vraag aan de vergunningverlenende instanties passend op te treden tegen deze blunders is na maanden nog geen andere reactie dan een ontvangstbevestiging gekomen.

Lessen

Nu blijkt dat er bij dit soort schijnbaar eenvoudige werkzaamheden, die ook nog eens goed beschreven zijn, toch zulke blunders kunnen worden begaan zijn wij als SBNE nog meer dan voorheen gebrand op het zeer nauwkeurig volgen van de uitvoering van werkzaamheden. Helaas is het nodig…….

 

 

Groen licht manege na hertelling stikstof (Stentor, 9 augustus 2012)

Onderwerp: Natuurbeschermingswet, Publiciteit| Geen reacties »

BEEKBERGEN – De nieuwe natuur­wetvergunning voor mencentrum Riant in Beekbergen is door de provincie Gelderland afgegeven op basis van een nieuwe stikstoftel­ling. De manege wil op verzoek van natuurorganisatie Geldersch Landschap en de gemeente Apel­doorn verhuizen naar het nabijge­legen Landgoed Spelderholt.

Het is een van de eerste keren dat de provincie de nieuwe Verorde­ning voor Stikstof en Natura 2000 toepast. Met de verordening pro­beert de provincie twee doelen na te streven. Enerzijds gaat het om een verbetering van de omstandig­heden in Natura 2000, anderzijds om het mogelijk maken van nieu­we ontwikkelingen bij agrarische bedrijven.

De provincie wil die doelen berei­ken door de voor waardevolle na­tuur nadelige stikstofuitstoot van boerenbedrijven te verminderen. Om nieuwe ontwikkelingen moge­lijk te maken, mogen bedrijven een deel van de stikstofuitstoot overnemen van bedrijven die stop­pen of al zijn gestopt. Per saldo daalt de stikstofuitstoot daardoor, maar blijft (nieuwe) landbouw in de nabijheid van Natura 2000 mo­gelijk.

Op Landgoed Spelderholt komt het mencentrum volgens plan op de plek van een voormalig lande­lijk onderzoeksinstituut voor pluimveehouderij. De kippen zijn inmiddels verdwenen, net als de nertsen van een nertsenfarm pal naast het landgoed. In ruil voor de aankoop en sloop van een groot deel van de schuren van beide be­drijven, mag Riant er een manege bouwen voor maximaal zeventig paarden en daarnaast elf villa’s en 22 appartementen.

In 2009 gaf de provincie ook al een vergunning af op basis van de Natuurbeschermingswet. Die werd aangevochten door omwo­nenden, waarvan een deel zich sa­men met sympathisanten verenig­de in de Stichting Behoud Natuur­waarden Enken. Ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn kwam in het geweer. Die vergun­ning werd daarna door de Raad van State vernietigd.

Onlangs vernietigde de rechtbank in Zutphen een projectbesluit en een kapvergunning die door de ge­meente aan Riant zijn verstrekt. Beide vergunningen moeten de bouw van de woningen op Land­goed Spelderholt mogelijk maken. De gemeente Apeldoorn is daarte­gen, net als het mencentrum, in beroep gegaan bij de Raad van Sta­te. Die had geoordeeld dat de ge­meente geen projectbesluit had mogen nemen op basis van een be­stemmingsplan dat door de Raad van State was vernietigd. Volgens de gemeente gebeurde dat pas la­ter, reden om het oordeel van de rechter aan de hoogste bestuurs­rechter voor te leggen. Intussen werkt de gemeente verder aan een bestemmingsplan voor de bouw op Spelderholt dat de toets der kri­tiek wel kan doorstaan, aldus een woordvoerder.

Tekst: Bert Felix
Bron: De Stentor

Nieuwe natuurvergunning voor verhuizing manage Riant (Stentor, 6 augustus 2012)

Onderwerp: Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

APELDOORN – De provincie Gelderland heeft een nieuwe natuurwetvergunning afgegeven voor de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt in Beekbergen. De vergunning geldt ook voor de bouw van woningen.
De vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet is een van de vele vergunningen die Riant nodig heeft voor zijn verhuisplannen naar Spelderholt. Een eerdere natuurwetvergunning werd in 2009 nog vernietigd door de Raad van State. Intussen is de aanvraag verbeterd en zijn er nieuwe regels ingevoerd. Die bieden meer mogelijkheden voor agrarische bedrijvigheid in de buurt van Natura 2000, waar Spelderholt aan grenst. Op basis van de nieuwe natuurvergunning mag Riant zeventig paarden houden op Spelderholt.

Twee andere vergunningen (bouwvergunning voor de woningen en een kapvergunning) zijn half juni door de rechtbank in Zutphen vernietigd. Inmiddels hebben zowel Riant als de gemeente Apeldoorn laten weten tegen dat besluit in beroep te gaan bij de Raad van State.

Bron: De Stentor
Tekst: Bert Felix

Zeldzame zandhagedis op Konijnenkamp gevonden

Onderwerp: Algemeen, Natuurbeschermingswet, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

zandhagedisDeze hagedis is zaterdag 21 januari 2012 onder slechte weersomstandigheden nabij de Konijnenkamp gevonden. Inmiddels staat vast (Faunaconsult) dat het een zeldzame zandhagedis betreft. Het is een vrouwtje en ze moet veel te vroeg uit haar winterslaap zijn gekomen.

vlugschrift VVD-er Helma Lodders over Natura 2000

Onderwerp: Algemeen, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Publiciteit, Regelgeving| 2 Reacties »

VVD 2e Kamer lid Helma Lodders heeft een klachtenbundel met voorbeelden van knellende Natura 2000 wet- en regelgeving aan staatssecretaris Bleker aangeboden. De casus Spelderholt wordt als volgt geschetst:

“8 jaar procederen voor een verhuizing

In gemeente Beekbergen is een ondernemer al 8 jaar bezig om een manege te verhuizen. De plannen zijn gereed en de grond voor de verhuizing is al aangekocht, maar het wordt tegengehouden door de gemeente. De manege mag niet verhuizen omdat de 70 paarden mogelijk schadelijk zijn voor een heideveldje op circa 500 meter afstand vanwege ammoniakuitstoot. Langs het heideveldje van 1000 m2 liggen nu al ruiter ruiterpaden en de heide floreert er nog steeds. De ondernemer zit al ruim 8 jaar in onzekerheid. De Raad van State heeft inmiddels aangegeven meer tijd nodig te hebben om het bezwaar van de manegehouder te kunnen beoordelen.”

Een link naar de bundel is te vinden op: http://helmalodders.vvd.nl/actueel_16161/42007/

Jarenlange strijd voor groen Engeland

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie| Geen reacties »

Om het spoor van de strijd op de Engelanderenk/Konijnenkamp/Spelderholt niet kwijt te raken maakten wij een overzicht van gevoerde en lopende procedures ter verdediging van de natuur- en landschappelijke waarden van dit gebied.

Gevoerde procedures:

17 maart 1992 vernietiging hinderwetvergunning voor uitbreiding onderzoeksinstituut Spelderholt door Raad van State.
2 april 1998 vernietiging revisievergunning hinderwet voor onderzoeksinstituut Spelderholt door Raad van State.
27 juli 1998 vernietiging milieuvergunning manege Riant door Raad van State.
4 maart 2010 schorsing bestemmingsplan Spelderholt-Riant voor verplaatsing manege Riant annex bouw woningen en appartementen door Raad van State.
21 december 2010 afwijzing verzoek tot opheffing schorsing bestemmingsplan Spelderholt-Riant voor verplaatsing manege Riant als ook voor bouw woningen en appartementen door Raad van State.
29 september 2011 vernietiging bestemmingsplan Spelderholt-Riant voor verplaatsing manege Riant annex bouw woningen en appartementen door Raad van State.

Lopende procedures:

6 oktober 2010 Beroep tegen afwijzing bezwaar vergunning natuurbeschermingswet Spelderholt-Riant bij Raad van State. (uitspraak d.d. 29 september 2011 inzake bestemmingsplan geeft aan dat dit beroep tot vernietiging van de vergunning zal leiden)
9 september 2011 Beroep tegen besluit Provincie Gelderland tot aanwijzing Spelderholt tot zoekzone woningbouw bij Rechtbank Arnhem.
3 oktober 2011 Beroep tegen kapvergunning Spelderholt-Riant bij Rechtbank Zutphen.
10 oktober 2011 Verzoek voorlopige voorziening (schorsing) kapvergunning Spelderholt-Riant, projectbesluit bouw woningen en appartementen Spelderholt en bouwvergunningen bij Rechtbank Zutphen.
17 november 2011 Beroep tegen projectbesluit bouw woningen en appartementen Spelderholt en bouwvergunningen bij Rechtbank Zutphen.

Parc Spelderholt:

Verzet tegen bouw van (tijdelijke) studentenhuisvesting etc. is gestaakt nadat in 2010 goede afspraken zijn gemaakt tussen SBNE en Parc Spelderholt over de uitvoering van de plannen. Een commissie duurzaam natuurbeheer bewaakt dit.

Overig:

Voorafgaand aan alle procedures is steeds intensief overleg gevoerd met plannenmakers, bestuurders, politici en ambtenaren en ingesproken op politieke markten of commissievergaderingen. Zienswijzen en/of bezwaarschriften zijn ingediend. Dit is herhaaldelijk gebeurd omdat na zienswijzen of bezwaren vergunningen zijn ingetrokken en zijn vervangen door nieuwe vergunningen.

Apeldoorn lapt met Spelderholt-bouwvergunningen rechterlijke uitspraak aan de laars

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit| Geen reacties »

Op 29 september vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan Spelderholt-Riant, op 6 oktober maakte Apeldoorn bekend dat er vergunning is verleend voor het bouwen van woningen en appartementen op het Spelderholt. Dit roept de herinnering op aan de gang van zaken rondom de kapvergunning voor dit bouwplan. Deze werd door Apeldoorn op 22 december 2010 verleend. Dit was precies één dag nadat de Raad van State een verzoek van Van Tergouw om opheffing van de schorsing van het bestemmingsplan Spelderholt-Riant had afgewezen.
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn lappen rechterlijke uitspraken bij herhaling aan hun laars. Ze spelen eigen rechter.

De bekendmaking van 6 oktober gaat over een projectbesluit waarmee woningen op het Spelderholt kunnen worden gebouwd. Op 28 september 2011 zijn bouwvergunningen verleend voor villa’s en een appartementengebouw. B&W van Apeldoorn wist – net als de SBNE – dat de volgende dag uitspraak zou volgen van de bodemprocedure over het bestemmingsplan. B&W wist ook dat de Raad van State tijdens de mondelinge behandeling van de procedure in augustus van dit jaar zeer kritisch was over de plannen en dat er behoorlijk wat gebreken aan het bestemmingsplan kleefden. Het is onbegrijpelijk dat toch vóór de uitspraak bouwvergunning is verleend en dit zonder de gebreken van het bestemmingsplan te corrigeren.

Uit het ontwerp van de plannen in mei van dit jaar bleek al dat Apeldoorn gokte op een gunstige uitspraak van de Raad van State. B&W baseerde de mogelijkheid van een projectbesluit op een eigen interpretatie van een rapport van een adviesorgaan van de Raad van State en van een ecologisch rapport van Arcadis. De conclusies van beide rapporten zijn door de SBNE fel bestreden met als gevolg de vernietiging van het bestemmingsplan. Met de uitspraak van de Raad van State is volgens de SBNE verplaatsing van manege Riant naar het Spelderholt definitief van de baan. De hiervoor door de Provincie Gelderland verleende natuurbeschermingswetvergunning zal binnenkort door de Raad van State worden vernietigd.

De exorbitante megalomane woning/appartementenbouw op het Spelderholt werd in 2009 uitsluitend toegestaan om verplaatsing van de manege financieel mogelijk te maken. Deze koppeling is er altijd geweest en is ook overeind gehouden bij de delegatie van de afhandeling van het projectbesluit voor woningbouw door de raad aan B&W.

Dit alles was voor de SBNE aanleiding om op 11 oktober 2011 aan de rechtbank Zutphen te vragen alle verleende vergunningen en het projectbesluit voor het Spelderholt te schorsen. Bij toewijzing van dit verzoek zal er geen spa de grond in mogen en geen boom mogen worden gekapt tot er (in hoogste instantie) door een echte rechter is beslist.

Beekbergen, 13 oktober 2011

Plannen voor bouw op Spelderholt sneuvelen (Stentor, 29 september 2011)

Onderwerp: Actie, Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet| 1 Reactie »

Uit Stentor Apeldoorn
Auteur: door Bert Felix |   donderdag 29 september 2011 | 19:14 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 29 september 2011 | 20:09
DEN HAAG – De Raad van State heeft gisteren een streep gezet door de bouw van elf villa’s, twintig appartementen en een bedrijfswoning op landgoed Spelderholt.

Ook manege Riant kan door de uitspraak van de hoogste bestuursrechtbank niet verhuizen van de Bruggelerweg in Beekbergen naar Spelderholt, dat aan Natura- 2000-gebied grenst.

De uitspraak is een overwinning voor de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE), die naar de Raad van State stapte tegen het bestemmingsplan voor de bouw op landgoed Spelderholt en de verhuizing van het mencentrum. Op de huidige plek van de manege zouden vier woningen worden gebouwd.

De Raad van State valt erover dat de gemeente Apeldoorn op Spelderholt geen zogeheten bouwvlakken heeft aangewezen voor de geplande villa’s en appartementen. Dat betekent dat op het landgoed overal gebouwd kan worden.

Verder heeft de gemeente niet aangegeven hoe het project wordt ingepast in de groene omgeving. Ook is er onvoldoende aandacht geweest voor de gevolgen voor beschermde dieren op Spelderholt, zoals vleermuizen.

SBNE reageert enthousiast op de uitspraak. ,,Samen met de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn hebben we telkens gewezen op de onmogelijkheid deze plannen in dit gebied te realiseren. Keer op keer hebben we bij de politiek uitgelegd dat de beschermingsdoelstellingen van natuur en landschap het eenvoudigweg niet mogelijk maken om de plannen te realiseren. Het volkomen negeren van deze signalen heeft ertoe geleid dat initiatiefneemster Riant veel te lang aan het lijntje is gehouden. Dat is triest om te moeten constateren”, aldus voorzitter Wouter Hiskemuller.