Archief 'Bewoners' Rubriek

Klompenpaden

Onderwerp: Bewoners, Natuur- en milieugroeperingen, Plannenmakers| Geen reacties »

Twee sympathisanten van de SBNE hebben zich aangemeld voor het oprichten van een klompenpad in Beekbergen, een initiatief van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren dat gesteund wordt door de gemeente Apeldoorn. Klompenpaden staan garant voor de mooiste wandelingen in de provincies Utrecht en Gelderland. Wandelend over landgoederen, herstelde historische paden en dwars door boerenland is er genoeg te ontdekken en beleven. De experts van Klompenpaden – Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland – willen dat wandelaars kunnen genieten van de mooie omgeving. Lekker struinen door het weiland, kleine doorsteekjes ontdekken, een kop koffie bij een boerenerf. Genieten van frisse lucht, rust en de streek. Klompen aan, rugzak op en gaan! 

Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl .

De verwachting is dat het klompenpad van Beekbergen in het voorjaar van 2018 zal kunnen worden belopen.

 

Onwenselijke en onveilige situatie: verzoek tot handhaving ingediend

Onderwerp: Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving, Veiligheid| Geen reacties »

Heden heeft de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken bij de gemeente Apeldoorn melding gedaan van een onwenselijke en onveilige situatie op het landgoed Spelderholt en tevens een verzoek om handhaving ingediend.

Wij constateren echter dat doordat de gemeente niet handhavend optreedt het terrein ernstig verpaupert en het inmiddels verworden is tot een op- en overslag terrein voor afval en sloopmaterialen. De laatste maanden wordt van her en der sloopafval aangevoerd om op het bestaande terrein verwerkt te worden. Deze werkzaamheden vinden regelmatig van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, zes dagen in de week, plaats. Bovendien is er geconstateerd dat er ook asbest opgeslagen wordt etc.

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit soort activiteiten plaatsvinden op een terrein dat grenst aan Natura-2000? Wij maken ons dan ook ernstige zorgen over deze ontwikkelingen.

 

Bloeiende berm

Onderwerp: Bewoners, Gemeente| Geen reacties »
Bloeiende berm aan de Konijnenkamp

Bloeiende berm aan de Konijnenkamp

Samen met de gemeente zijn we dit voorjaar begonnen met het creëren van bloeiende bermen op de Enk. Hiervoor is verschraling noodzakelijk en goed zaad. De heren van de gemeente hebben ons geadviseerd en prachtig zaad geleverd. We zijn enorm blij met het eerste resultaat. Het zou voor de insecten geweldig zijn als ook op de enk alle bermen zouden bloeien!

Opnieuw: de hekken rondom Spelderholt

Onderwerp: Algemeen, Bewoners, Gemeente, Het Geldersch Landschap, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving, Veiligheid| Geen reacties »

Na een maand buiten zicht te zijn geweest had we niet meer verwacht hem ooit nog terug te zien. Toch was hij daar ineens weer, het verweesde wild zwijn big dat door één van de vele gaten in de omheining van het Spelderholt het voormalig landgoed was binnengegaan maar vervolgens de weg terug niet meer kon vinden. Een dag na het weerzien met deze eenzame big bleek dat hij niet zo eenzaam meer was, door hun goede camouflage waren ze niet heel gemakkelijk te tellen maar er zijn minstens zes soortgenootjes bij gekomen…

Door chronisch gebrek aan onderhoud en bomen die bij het omzagen niet in de bedoelde richting vielen zijn de hekken van het Spelderholt ernstig gehavend. Wij hebben er in het verleden bij de directie van Parc Spelderholt meermaals op aangedrongen om de hekken die het landgoed van het omliggende bos scheiden te herstellen en te onderhouden. Daar zijn meerdere redenen voor: reeën en herten kunnen met gemak het hek passeren en zo op cultuurgrond komen. Een ander aspect is dat van de beveiliging: de bewoners van de buurtschap Engeland hebben niet voor niets een collectieve surveillance ingesteld….. Wanneer de hekken er echter in de huidige toestand bij blijven liggen is dat dweilen met de kraan open!

Nu ook biggen de hekken blijken te kunnen passeren is de maat meer dan vol. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn omdat de biggen nog veel te jong zijn om zonder moedermelk te kunnen en langzaam zullen verkommeren. Maar ook omdat de biggen nu vrijwel onbelemmerd de omliggende terreinen kunnen betreden. De verkeersveiligheid komt daarbij in het gedrang maar ook is de kans levensgroot aanwezig dat particuliere tuinen en agrarische gewassen zullen worden beschadigd.

In een reactie geeft Parc Spelderholt aan inmiddels om een offerte voor reparatie te hebben gevraagd. Aangezien de gaten niet hersteld worden door het aanvragen van een offerte alleen gaan we nogmaals aandringen op spoed en zullen daarbij tevens melden Parc Spelderholt aansprakelijk te zullen stellen bij eventuele gevolgschade.

Wroetsporen...

Wroetsporen…

Stentor 2-9-2014: Beekbergen aarzelt nog over wijksurveillance

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bewoners, Publiciteit, Veiligheid| Geen reacties »

door Bert Felix 

BEEKBERGEN – De inbraken zijn er, het illegaal dumpen van afval ook, net als de twijfelachtige figu­ren die zich zonder reden in de buurt ophouden, de onbekende busjes die heen en weer rijden. Toch aarzelen buurtbewoners in Beekbergen nog om zich aan te sluiten bij een project van buurt­preventie. Bewakingsbedrijf Vigi­lat heeft minstens dertig wonin­gen nodig om van start te gaan.

Dat melden de initiatiefnemers van het project, waarbij in navol­ging van de Apeldoornse wijk Berg en Bos particuliere beveili­gers een ronde maken door de buurt om een oogje in het zeil te houden, onverlaten af te schrik­ken of desnoods op heterdaad te betrappen.

Afgelopen jaar klonken er diverse hartekreten in het dorp, onder meer op openbare vergaderingen van de dorpsraad. Met name be­woners van de Berg en Dalweg naar Hoenderloo en de bosrijke buurt aan de Zomeroord op weg naar Loenen en Oosterhuizen, zien zich veel te vaak geconfron­teerd met inbrekers. Ook buurt­schap Engeland wil graag mee­doen aan een collectieve surveil­lance, omdat ook daar de overlast en criminaliteit is toegenomen.

Vigilat had gisteren nog onvol­doende aanmeldingen binnen om per 1 september van start te gaan met de buurtsurveillance. De start is daarom verschoven naar 1 oktober, in de hoop dat voldoen­de eigenaren het belang van de surveillance inzien, die alleen met een gezamenlijke aanpak van start kan. Ook bedrijven zouden er volgens de initiatiefnemers goed aan doen mee te liften in het project, om zo de kosten te de­len. De initiatiefnemers wijzen daarbij op de goede resultaten in Berg en Bos. Bewoners voor het project Preventie Surveillance Beekbergen kunnen zich melden bij Vigilat in Apeldoorn, telefoon 055-5410382.

Stand van zaken rondom de buurtschap ‘Engeland’

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bewoners, Publiciteit| Geen reacties »

Het Spelderholt
Het Spelderholt is een prachtige en rustige plek in de bossen, een kilometer ten westen van de bebouwde kom van Beekbergen bij Apeldoorn. Dit op een zacht glooiende stuwwalrand gelegen gebied wordt aan drie zijden omgeven door de Veluwe. Daarnaast grenst het aan de enk van de Konijnenkamp. Dit is niet alleen een van de oudste enken, maar ook een van de best bewaarde enklandschappen in de omgeving. Dagelijks genieten tientallen wandelaars, fietsers, recreanten en omwonenden van de flora en fauna in dit gebied.
In 1905 werd ‘Het Grote Zand’ gekocht door jonkheer Louis Teixeira de Mattos, zoon van een Amsterdams bankier. Deze ontgon het inmiddels tot Spelderholt omgedoopte gebied en bouwde er een kasteeltje met bijgebouwen. Deze buitenplaats kwam in 1921 in handen van het Rijk, dat er een proefstation voor pluimvee begon. Op 1 december 2003 verliet het laatste pluimvee het terrein en ontstond ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
Op 14 maart 2003 sloot De Nederlandse staat een dertig jaar durende erfpachtovereenkomst met de Stichting Parc Spelderholt. Deze stichting richt zich op het ontwikkelen en vergroten van de integratiemogelijkheden van mensen met een functiebeperking.
Op 12 februari 2004 kocht Tergouw Holding BV een ander deel van het gebied (ruim 10 hectare) van de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen. Tergouw heeft de intentie om een manege elders op de Engelanderenk naar het Spelderholt te verplaatsen. Dit zou worden gefinancierd met de opbrengst van woningbouw.

Stikstof en procedures
Uitbreidingsplannen van het proefstation samen met nieuwe inzichten over effecten van stikstof op flora en fauna hebben vanaf 1990 geleid tot juridische procedures, gevoerd door onder meer Het Geldersch Landschap. Zonder uitzondering was de conclusie van rechters dat stikstofuitstootactiviteiten (pluimvee) op het Spelderholt verboden was. Toch moest sluiting van het Rijksproefstation door langdurig gedogen van de gemeente Apeldoorn en van de Provincie Gelderland 13 jaar duren.
Ondanks fel verzet van onder meer de SBNE werd verplaatsing van de manege naar het kwetsbare gebied vervolgens toch door de gemeente toegestaan. Diverse rechters staken daar weer een stokje voor. Versoepeling van de regelgeving van het kabinet, waarvan Staatssecretaris Bleker deel uitmaakte, gooide roet in het eten. De natuurbeschermingswetvergunning voor de manege kon daardoor niet meer worden bestreden. Deze kwam in september 2013 definitief tot stand.
De koppeling met de manege heeft het verlenen van bouwvergunningen voor woningen op het Spelderholt enorm vertraagd. Pas met een uitspraak van de Raad van State van 31 juli 2013 werd dit mogelijk. Verplaatsing van de manege kan echter nog niet, omdat daarvoor een nieuw bestemmingsplan nodig is.

Stilte
Na juli 2013 zijn de activiteiten beperkt gebleven tot het afgrendelen van het plangebied met een scherm en emmertjes om te vermijden dat rode lijstsoorten zoals levendbarende hagedissen op het terrein komen, een voorwaarde voor ontheffing van de verplichtingen van de Flora- en Faunawet. Bouwactiviteiten zijn er niet geweest. Een nieuw bestemmingsplan lijkt nog niet in ontwikkeling.

SBNE
De SBNE blijft ageren tegen ontwikkelingen, die de landschappelijke en natuurwaarden in de omgeving van het buurtschap Engeland en de woon- en recreatieve kwaliteit van de enken kunnen aantasten.

  •  Er zijn gesprekken gevoerd met Parc Spelderholt om nakoming van de in een convenant vastgelegde afspraken te realiseren.
  • Er is een verzoek om handhaving gedaan voor een goede nakoming van de voorwaarden voor een aan Tergouw Holding BV verleende ontheffing van de Flora- en Faunawet. De nu genomen maatregelen om het bouwterrein af te grendelen leiden door het verkeerd gebruik van emmertjes tot een wisse dood van dieren.
  • Een nieuw bestemmingsplan zullen wij toetsen aan gewijzigd beleid van de gemeente. Wij vinden het onbegrijpelijk dat bouwplannen op het Spelderholt bouw van betaalbare woningen in Beekbergen in de weg staan. Daarom volgen wij (het uitblijven van) bouwactiviteiten nauwlettend.
  • Wij zullen de dorpsraad Beekbergen-Lieren vragen extra aandacht te besteden aan de woningbouwproblematiek.
  • Wij zullen de nieuwe gemeenteraad trachten te overtuigen van het door ons gewenste beleid met betrekking tot de bouwplannen op het Spelderholt.
  • Daarnaast blijven we deelnemen aan overleg over verkeersveiligheid.
  • We zullen zwerfafval melden en voor andere ongewenste zaken om handhaving verzoeken.
  • We zullen de veiligheid van de buurtschap ‘Engeland’ handhaven met een alertsysteem tegen diefstal en inbraak.

Meer informatie kunt u vinden op deze website.

Heeft u goede ideeën voor verbetering voor de buurtschap ‘Engeland’ laat dit dan weten aan het secretariaat@sbne-beekbergen.nl.
U kunt ons steunen door een bijdrage te storten op onze bankrekening, nummer NL21TRIO0784883696 ten name van SBNE Beekbergen.

Verkeerssituatie en verkeersmaatregelen Engelanderweg

Onderwerp: Bewoners, Gemeente, Regelgeving| Geen reacties »

In het buurtschap Engeland lopen we bij herhaling tegen drie problemen op het gebied van verkeer aan. Het eerste probleem is de verkeersveiligheid (Engelanderweg),het tweede probleem is de geluidsoverlast door de aard van het wegdek (Engelanderholt) en ten derde het constante gezoem dat wordt veroorzaakt door de nabijheid van de snelwegen A1 en A50. In dit stuk wordt gefocust op de aanpak van de verkeersveiligheid op de Engelanderweg.

Ontwikkelingen
De Engelanderweg in Beekbergen tussen de Arnhemseweg  (bij de Smittenberg) en de Engelanderholt/Noordweg is, op aandringen van aanwonenden, sinds augustus 2005 een traject met een maximum snelheid van 30 km per uur (was voordien 50 km per uur).

Deze snelheid is ingevoerd omdat het traject binnen de bebouwde kom bij het dorp hoort en omdat er zich veel zogenoemd “langzaam verkeer” over verplaatst, zoals:
•    voetgangers (vaak met honden),
•    rolstoelers en andere minder validen (o.a. gasten van Parc Spelderholt)
•    scholieren
•    ruiters en leerling ruiters (in buurtschap Engeland zijn meer paarden dan burgers ‘woonachtig’ en zijn er twee paardrijscholen in dit buurtschap).

Deze deelnemers ‘langzaam verkeer’ hebben geen mogelijkheid om op voornoemd tracé van een trottoir of looppad gebruik te maken omdat die er simpelweg niet zijn en de bermen zijn zeer wisselend van breedte en ondergrond.

Ook fietsende aanwonenden en toeristen (vanwege fietsroutes en (lange afstand) wandelpaden in de directe nabijheid), voelen zich onveilig door de vele, hardrijdende automobilisten op doordeweekse dagen.
In de weekenden maakt dit traject vaak onderdeel uit van toerritten van uiteenlopende aard.

Zowel op doordeweekse dagen als ook op weekenddagen voelen wandelaars, rolstoelberijders, scholieren, minder validen, ruiters en fietsers zich dus niet veilig. Daarnaast veroorzaakt het vele verkeer dat vaak te hard rijdt, geluidoverlast voor aanwonenden en zorgt voor gevaarlijke situaties bij het verlaten van het eigen erf.

Doordat er door de Gemeente de laatste jaren diverse vergunningen zijn verstrekt aan Parc Spelderholt (studentenhuisvesting, zorghotel, e.d.) en er daardoor een uitbreiding is van leerlingen en minder validen van Parc Spelderholt en van bewoners van het Zorghotel Spelderholt, wordt er steeds meer gewandeld langs bovengenoemde wegen. Leerlingen, personeel en minder validen maken ook gebruik van de faciliteiten in het dorp en moeten daarnaast voor ander vervoer dikwijls naar de bushalte bij de Arnhemseweg.

Met andere woorden: door de groei van Parc Spelderholt en van Zorghotel Spelderholt is er al jaren een toename van ‘langzaam verkeer’ over bovengenoemde wegen.

De vraag diende zich aan of de gemeente zich voldoende bewust was van de toenemende verkeersdruk (zowel in aantallen als in snelheid) en van het toenemend gebruik van de bermen door een veelheid aan veelal recreatieve en/of minder mobiele gebruikers.

De dorpsraad Beekbergen, Parc Spelderholt, een aantal aanwonenden en de SBNE Beekbergen hebben in een aantal sessies met elkaar en met de gemeente van gedachten gewisseld over een goede aanpak. Randvoorwaarde daarbij was steeds wel dat de financiële situatie van de gemeente een substantiële herinrichting niet mogelijk zou maken. Door de SBNE is daarbij steeds aangedrongen op een samenhangend pakket aan ingrepen om het bewuste stuk weg de uitstraling te geven die verkeersdeelnemers ertoe zou dwingen zich navenant te gaan gedragen. Denk aan drempels, (visuele) versmallingen, belettering, aangepaste bebording etc.

Verkeersmaatregel ‘bloembakken’ onvoldoende effect
Medio oktober 2012 zijn er vier bloembakken geplaatst langs de Engelanderweg. Voor de gereden snelheden hebben die bloembakken niet  het gewenste effect gesorteerd. Ook kunnen er vragen gesteld worden bij de verkeersveiligheid in geval van een botsing en ook de vrije doorgang voor het langzame verkeer is verder belemmerd.

De (blijvend) snelrijdende dagelijkse forens rijdt nu met  hoge snelheid meer midden op de weg in plaats van op zijn eigen weghelft, zodat tegemoetkomend (langzaam) verkeer zich dikwijls onveilig voelt en naar de berm moeten uitwijken.
Er is gepleit voor snelheidsremmende verkeersdrempels ter hoogte van de zijwegen Engeland, Konijnenkamp en Spelderholt, dus om de circa 400 meter.

Er liggen al meer dan 80 snelheidsremmende drempels en plateaus in en om Beekbergen, waarom niet nog een paar erbij op de Engelanderweg waarover zich zoveel kwetsbare ‘langzame verkeersdeelnemers’ moeten verplaatsen???

Resultaat
Bij de gemeente stond de Engelanderweg niet te boek als een weg die om speciale aandacht vraagt . Wij hebben met onze argumenten getracht toch een  hogere prioriteit te bewerkstelligen. Na vele afwegingen, waarbij die van financiële aard helaas veelal van doorslaand belang bleken te zijn, zijn er mede in overleg met gemeente en politie een aantal afspraken gemaakt.

•    De maximum snelheid op het wegvak blijft 30 km/u
•    Er komt één extra verkeersdrempel (inmiddels gerealiseerd)
•    De bebording zal zodanig worden gepositioneerd dat de toegestane maximum snelheid duidelijker wordt weergegeven
•    De bestaande bloembakken zullen worden vervangen door reflecterende paaltjes
•    Gedurende het eerste kwartaal van 2014 zal er een mobiel, digitaal snelheidswaarschuwingsbord worden geplaatst
•    Op het moment dat er weer regulier wegonderhoud in de planning staat zullen eventuele aanvullende snelheidsremmende maatregelen worden overwogen
•    Bijkomend en niet te onderschatten effect van de gevoerde discussies zijn de opnieuw aangehaalde onderlinge contacten tussen de verschillende gesprekspartners, zodat bij een volgende gelegenheid naar alle waarschijnlijkheid sneller geschakeld kan worden
•    Het gehele onderwerp ‘verkeershinder’ in ‘Engeland’ is weer eens onder de aandacht geweest.

In een volgend artikel meer over geluidshinder door verkeer in dit buurtschap.

SBNE Beekbergen
Cie. Verkeer

Herstel relatie met Dorpsraad Beekbergen-Lieren

Onderwerp: Algemeen, Bewoners| Geen reacties »

Enige tijd geleden heeft een delegatie namens SBNE een bijeenkomst gehad met een afvaardiging van het bestuur van de Dorpsraad. Het gesprek vond plaats in een positieve sfeer en er werd onder andere afgesproken de relatie te normaliseren en te bezien of het netwerk van SBNE van de buurtbewoners kan worden gebruikt om nieuws en andere communicatie van de dorpsraad te delen. Daarmee is de verstoring van de relatie waarover eerder op deze website is gepubliceerd ten einde.

Goed begin……

Onderwerp: Algemeen, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

 

Op 27 oktober 2010 is er door de vier betrokken partijen op het Spelderholt een convenant ondertekend waarbij het de bedoeling was om enerzijds beperkte bebouwing mogelijk te maken en anderzijds daarbij maximaal rekening te houden met de natuur en het landschapsschoon.
De ondertekenende partijen waren de Gemeente Apeldoorn, de woningbouwvereniging “Beter Wonen”, Parc Spelderholt en SBNE-Beekbergen. Het convenant maakte een einde aan een situatie waarbij de standpunten alleen maar leken te verharden.
Om ogenschijnlijk tegengestelde belangen te verenigen is vertrouwen en goodwill essentieel. Met de komst van de toenmalige interim directeur dhr. Eppink van Parc Spelderholt was de synergie snel gevonden.
Er is een richting ingeslagen waarbij de hoofdlijn samengevat zou kunnen worden als het streven naar goed “Naoberschap” met omwonenden en naar goed rentmeesterschap als het op de omgeving aan komt. Om één en ander vorm te geven zijn er concretere afspraken gemaakt met het oog op de intensiteit van de bedrijfsvoering en de impact ervan op de omgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld tijdens de nieuwbouw van de studentenhuisvesting speciale regelementen gehanteerd om de overlast van sloop- en bouwactiviteiten tot een minimum te beperken. Bomen op en om het bouwterrein zijn van bescherming voorzien en licht en geluidsoverlast zijn beperkt.
Ook in de dagelijkse bedrijfsvoering dient er rekening te worden gehouden met deze normen en waarden, zo is recent de verlichting van de bewegwijzering aan de Engelanderweg uitgeschakeld en wordt er gezocht naar een fraaiere en meer ingetogen bebording.
Met een terugtredende overheid als gegeven zou het komen tot een convenant, daar waar ogenschijnlijk tegengestelde belangen spelen, wel eens een nieuwe trend kunnen worden. Het monitoren van de realisatie van de afspraken is dan wel een belangrijk aspect om het tot een succes te maken. Nu, ongeveer 2,5 jaar na ondertekening van het convenant op het Spelderholt, zal om die reden gas gegeven moeten gaan worden met het realiseren van de doelen.
Wouter Hiskemuller

Natuurwerkdag trekt honderden vrijwilligers (Stentor, 4 november 2012)

Onderwerp: Actie, Bewoners, Het Geldersch Landschap, Publiciteit| Geen reacties »

Honderden vrijwilligers hebben zaterdag deelgenomen aan de natuurwerkdag die ook in de provincie Gelderland werd gehouden.

Zo waren vrijwilligers in Klarenbeek bij een kikkerpoel actief, net als in Wenum. Ook in Park Berg en Bos in Apeldoorn kwamen enkele tientallen vrijwilligers in actie. Aan de rand van een van de enken in Beekbergen hielpen buurtbewoners het Geldersch Landschap met het opschonen van een bijzonder veldje droge heide. Het veldje speelt een belangrijke rol in de strijd tegen de verhuizing van mencentrum Riant naar het landgoed Spelderholt. De buurtbewoners vonden dat ze niet alleen in de rechtszaal voor het veldje moesten opkomen, zo lieten ze zaterdag weten.

De Natuurwerkdag werd op 53 locaties in Gelderland gehouden en 2500 mensen staken de handen uit de mouwen. Dat waren er 500 meer dan vorig jaar, zo liet de organisatie weten.

Tekst: Bert Felix