Archief 'Gemeente' Rubriek

Omwonenden eisen einde bebouwing manege Riant – Stentor 3 februari 2017

Onderwerp: Gemeente, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving, Veiligheid| Geen reacties »

Stichting Behoud Natuurwaarden Enken maakt bezwaar bij de gemeente Apeldoorn.
Riant-eigenaresse Mieke van Tergouw is met stomheid geslagen.

Tekst: Paul Hartman

Na jarenlang juridisch getouwtrek, kon Riant Equestrian Centre vorig jaar dan toch eindelijk beginnen met de sloop van de leegstaande stallen op Landgoed Spelderholt in Beekbergen. Maar uitgerekend nu maakt de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) bezwaar tegen de ‘verpauperde’ staat van het gebied. De belangenclub eist dat de gemeente Apeldoorn het werk stillegt. Mieke van Tergouw, eigenaar van Riant, is met stomheid geslagen. ,,We maken er
juist weer iets moois van.”
Deze week viel er bij de gemeente Apeldoorn een brief van de SBNE in de bus. In het schrijven meldt de stichting dat Landgoed Spelderholt is ‘verworden tot een op- en overslag terrein voor afval en sloopmaterialen’ en daardoor ‘ernstig verpaupert’. ,,Het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit soort activiteiten plaatsvinden op een terrein dat grenst aan Natura 2000-gebied? Wij maken ons dan ook ernstige zorgen over deze ontwikkelingen”, besluit SBNE.
Mieke van Tergouw begrijpt niet goed waar de bezwaarmakers mee bezig zijn en wat hun doel is. ,,Voordat wij hier aan de slag gingen, lag het landgoed er pas verpauperd bij. Je zou denken dat de omwonenden juist blij zijn dat we de opstallen – die al jaren leegstaan – tegen de vlakte werken.” In het verleden zat op deze locatie het Instituut voor Pluimveeonderzoek, dat in 1997 de deuren sloot. Pas in 2004 werd een nieuwe invulling gevonden voor het gebied. In 2004 kwam Geldersch Landschap, met het plan om Riant met zijn hele hebben en houwen te verhuizen van de Bruggelerweg in Beekbergen naar Landgoed Spelderholt.
Naast een manage en een horecagelegenheid, ontwikkelt Riant ook twaalf villa’s en een appartementencomplex. Deze plannen stuiten echter op verzet van omwonenden met eindeloze juridische procedures als gevolg. ,,Als het kon had ik de stekker er toen uitgetrokken”, bekent Van Tergouw. ,,Maar we konden al
niet meer terug. De plannen bevonden zich in een te vergevorderd stadium.”
Inmiddels heeft Riant echter het groene licht gekregen. ,,Alle benodigde vergunningen zijn binnen. Op dit moment wordt er druk gesloopt. En in het voorjaar beginnen we met de bouw van de villa’s.”
Sjaak Pieterse, directeur van De Pater Sloopwerken, het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, benadrukt echter dat zijn bedrijf geen regels overtreedt. ,,Zo gaat slopen nou eenmaal in z’n werk.” Volgens Van Tergouw staat haar deur altijd open voor SBNE.


Dit artikel verscheen vandaag, 3 februari 2017, in De Stentor.
SBNE Beekbergen vindt het jammer dat niet wordt ingegaan op de echte reden van het handhavingsverzoek. Er werd namelijk maandenlang sloopmateriaal van elders aangevoerd en verwerkt. Tegen de sloop van de gebouwen zelf heeft SBNE Beekbergen uiteraard geen enkel bezwaar, integendeel.
SBNE Beekbergen is content met het feit dat na jaren de sloopwerkzaamheden klaarblijkelijk op korte termijn afgerond zullen zijn.
Ook de melding dat de ‘deur altijd open is’ stemt positief. SBNE Beekbergen ziet een uitnodiging van mevrouw Van Tergouw om daadwerkelijk in gesprek te gaan dan ook graag tegemoet.

Onwenselijke en onveilige situatie: verzoek tot handhaving ingediend

Onderwerp: Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving, Veiligheid| Geen reacties »

Heden heeft de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken bij de gemeente Apeldoorn melding gedaan van een onwenselijke en onveilige situatie op het landgoed Spelderholt en tevens een verzoek om handhaving ingediend.

Wij constateren echter dat doordat de gemeente niet handhavend optreedt het terrein ernstig verpaupert en het inmiddels verworden is tot een op- en overslag terrein voor afval en sloopmaterialen. De laatste maanden wordt van her en der sloopafval aangevoerd om op het bestaande terrein verwerkt te worden. Deze werkzaamheden vinden regelmatig van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, zes dagen in de week, plaats. Bovendien is er geconstateerd dat er ook asbest opgeslagen wordt etc.

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit soort activiteiten plaatsvinden op een terrein dat grenst aan Natura-2000? Wij maken ons dan ook ernstige zorgen over deze ontwikkelingen.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”8″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”100″ thumbnail_height=”75″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] 

 

SBNE inspraakreactie over concept Groenstructuurkaart Apeldoorn

Onderwerp: Gemeente, Het Geldersch Landschap, Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

SBNE heeft recentelijk een inspraakreactie op het concept Groenstructuurkaart Apeldoorn gegeven:

Wij maken ons zorgen over het handhaven van de bosrijke randen van de enken van Beekbergen. ‘Visuele verstening’ door kappen van enkenranden vond hier en daar al plaats.  Daarnaast zijn er bouwplannen bij het Spelderholt die de rand verder zouden kunnen aantasten. Gelukkig acht het ontwerp bestemmingsplan buitengebied Beekbergen en Lieren de enken – net als onze stichting – zeer beschermwaardig. Dit zal ertoe moeten leiden dat in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen opgenomen bomen en/of bosschages bestaande en nieuwe bouwwerken blijvend aan het zicht zullen moeten onttrekken.

Kappen in het buitengebied moet in de voorgestelde regelgeving worden gemeld bij de provincie. Ook de provincie vindt de enken van Beekbergen gelukkig zeer beschermwaardig. Daarnaast stelt ook de nieuwe natuurbeschermingswet dat na een melding moet worden beoordeeld of een voorgenomen velling uit oogpunt van natuur en landschapsschoon aanvaardbaar is. Bij geen bezwaar tegen velling geldt er bovendien een verplichting om bos te herplanten (of onder omstandigheden elders te compenseren). Ondanks deze voorheen ook al geldende zware wettelijke voorwaarden heeft er toch verstening plaats gevonden. Daarom heeft het onze voorkeur om handhaving van de enkenranden dichterbij, dus door de gemeente Apeldoorn, te laten plaatsvinden.

Dit zou naar onze mening kunnen door de grens van de bebouwde komt als bedoeld in de nieuwe Wet natuurbescherming ook op te nemen rondom een bouwplan als dat op het Spelderholt te Beekbergen. Of door op de groenstructuurkaart ook de ‘groen’ bestemde gebieden in het buitengebied op te nemen als gebied waar niet zonder kapvergunning mag worden gekapt. Wellicht zijn andere oplossingen denkbaar waarmee het handhaven van het illegaal kappen langs de enken van Beekbergen kan worden gegarandeerd.

 

 

Inspraak politieke markt 15 december 2016: ontwerp bestemmingsplan

Onderwerp: Algemeen, Gemeente, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

Uiteraard is SBNE Beekbergen actief voor haar omgeving. Ook bij de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan zijn wij betrokken.

Daarom hebben wij de uitgangspunten voor het bestemmingsplan gelezen, deelgenomen aan de klankbordgroep, de gebiedsschouw en zienswijzen ingediend.

In aanvulling daarop hebben wij een notitie opgesteld waarin wij hebben vastgelegd wie wij zijn, waar wij voor staan, waar wij voor gaan en wat we vinden van de voorliggende nota van uitgangspunten en zienswijzen. Hier zult u ook over onze voortschrijdende inzichten kunnen lezen onder het motto ‘beter laat dan nooit’.

Deze notitie werd op de politieke markt van 15 december 2016 door ons toegelicht (de spreekbeurt kunt u hier downloaden) en de uitgebreidere versie werd aan eenieder ter hand gesteld.

Deze notitie kunt u hier downloaden.

Bloeiende berm

Onderwerp: Bewoners, Gemeente| Geen reacties »
Bloeiende berm aan de Konijnenkamp

Bloeiende berm aan de Konijnenkamp

Samen met de gemeente zijn we dit voorjaar begonnen met het creëren van bloeiende bermen op de Enk. Hiervoor is verschraling noodzakelijk en goed zaad. De heren van de gemeente hebben ons geadviseerd en prachtig zaad geleverd. We zijn enorm blij met het eerste resultaat. Het zou voor de insecten geweldig zijn als ook op de enk alle bermen zouden bloeien!

Opnieuw: de hekken rondom Spelderholt

Onderwerp: Algemeen, Bewoners, Gemeente, Het Geldersch Landschap, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving, Veiligheid| Geen reacties »

Na een maand buiten zicht te zijn geweest had we niet meer verwacht hem ooit nog terug te zien. Toch was hij daar ineens weer, het verweesde wild zwijn big dat door één van de vele gaten in de omheining van het Spelderholt het voormalig landgoed was binnengegaan maar vervolgens de weg terug niet meer kon vinden. Een dag na het weerzien met deze eenzame big bleek dat hij niet zo eenzaam meer was, door hun goede camouflage waren ze niet heel gemakkelijk te tellen maar er zijn minstens zes soortgenootjes bij gekomen…

Door chronisch gebrek aan onderhoud en bomen die bij het omzagen niet in de bedoelde richting vielen zijn de hekken van het Spelderholt ernstig gehavend. Wij hebben er in het verleden bij de directie van Parc Spelderholt meermaals op aangedrongen om de hekken die het landgoed van het omliggende bos scheiden te herstellen en te onderhouden. Daar zijn meerdere redenen voor: reeën en herten kunnen met gemak het hek passeren en zo op cultuurgrond komen. Een ander aspect is dat van de beveiliging: de bewoners van de buurtschap Engeland hebben niet voor niets een collectieve surveillance ingesteld….. Wanneer de hekken er echter in de huidige toestand bij blijven liggen is dat dweilen met de kraan open!

Nu ook biggen de hekken blijken te kunnen passeren is de maat meer dan vol. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn omdat de biggen nog veel te jong zijn om zonder moedermelk te kunnen en langzaam zullen verkommeren. Maar ook omdat de biggen nu vrijwel onbelemmerd de omliggende terreinen kunnen betreden. De verkeersveiligheid komt daarbij in het gedrang maar ook is de kans levensgroot aanwezig dat particuliere tuinen en agrarische gewassen zullen worden beschadigd.

In een reactie geeft Parc Spelderholt aan inmiddels om een offerte voor reparatie te hebben gevraagd. Aangezien de gaten niet hersteld worden door het aanvragen van een offerte alleen gaan we nogmaals aandringen op spoed en zullen daarbij tevens melden Parc Spelderholt aansprakelijk te zullen stellen bij eventuele gevolgschade.

Wroetsporen...

Wroetsporen…

Streetprint Engelanderweg/Engelanderholt gaat er uit

Onderwerp: Algemeen, Gemeente, Publiciteit| Geen reacties »

Naar aanleiding van de bewonersavond op 19 april over de Engelanderweg/Engelanderholt zijn er vanuit de bewoners veel op- en aanmerkingen gekomen waarom de gemeente Apeldoorn de streetprint er niet helemaal uithaalde maar alleen een klein gedeelte tot aan het kombord. Het was niet alleen de street-print, maar ook voor fietsers is de Engelanderweg niet veilig (veel gaten).
De gemeente heeft tijdens de bewonersavond toegezegd de door de bewoners gemaakte opmerkingen te onderzoeken op haalbaarheid.
Na veel overleg is het gelukt om toch de street- print van de gehele Engelanderholt te verwijderen en een nieuwe deklaag (inclusief de fietspaden; rood) aan te brengen. De werkzaamheden starten in augustus – september 2016.

Weer boom op oprijlaan Spelderholt

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving, Veiligheid| Geen reacties »

Signaleerden we in maart 2015 opnieuw dat achterstallig onderhoud aan de oprijlaan van Spelderholt voor gevaarlijke situaties zorgt, zondagmorgen 21 juni 2015 ligt er weer een ‘boom’ op de weg. Geen storm, geen wind… volledig vergaan.

Moeten er nu echt eerst ongelukken gebeuren voordat iemand zijn of haar verantwoordelijkheid neemt?

Hoe gaan we om met beschermde zeldzame dieren……. (…en hoe het niet moet)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| 1 Reactie »

Hoe gaan we om met beschermde zeldzame dieren…….
(…en hoe het niet moet)

Wanneer een projectontwikkelaar zijn oog laat vallen op een gebied met hoge natuur- en landschappelijke waarden zal er aan hoge eisen moeten worden voldaan. Er wordt immers op onomkeerbare wijze ingegrepen in het landschapsschoon en daarbij in het leefgebied van de daar levende dieren. Zeldzame dieren zijn veelal zeldzaam omdat ze hoge eisen stellen aan hun omgeving en maar moeizaam in staat zijn tot aanpassen.

"De hazelworm is een op het Spelderholt tamelijk veel voorkomende (pootloze)hagedis. Het is één van de vier reptielensoorten die alvorens werkzaamheden plaatsvinden weggevangen zou moeten worden"

De hazelworm is een op het Spelderholt tamelijk veel voorkomende (pootloze) hagedis. Het is één van de vier reptielensoorten die alvorens werkzaamheden plaatsvinden weggevangen zou moeten worden.

In het plangebied ‘Het Spelderholt’ komen diverse zeldzame en bedreigde diersoorten voor. Met dit artikel richten we ons echter alleen even op de reptielen. Op het terrein waar de bouw van villa’s een appartementencomplex, menbakken en een manege zijn voorzien leven nu hazelwormen, ringslangen, levendbarende hagedissen en zandhagedissen.

 

 

Wet- en regelgeving

Juist vanwege de impact van deze plannen op het dierenleven in de directe omgeving worden er tal van eisen gesteld aan het doen van onderzoek (welke dieren komen voor en welke maatregelen komen in aanmerking om de schade te beperken) en het nemen van passende maatregelen.

Op Het Spelderholt is het noodzakelijk gebleken om tal van maatregelen te nemen voor een brede groep aan diersoorten. Soms volstaat het plaatsen van een alternatieve nestgelegenheid, bijvoorbeeld voor vleermuissoorten en uilen. Voor sommige zeldzame dieren wordt het gebied echter dusdanig ongeschikt dat uitsluitend wegvangen en elders uitzetten nog soelaas biedt. Het mag duidelijk zijn dat dit vangen en uitzetten van genoemde dieren uitsluitend op basis van in een vergunning geregelde voorwaarden mag worden uitgevoerd. Sleutelwoord hierbij is ‘deskundigheid’.

Theoretische aanpak

De vereiste deskundigheid is absoluut noodzakelijk voor elke fase van het project ‘gedwongen migratie’. Er dienen hekwerkjes gemaakt te worden die geschikt zijn om de bedoelde diersoorten te vangen. De theoretische aanpak staat beschreven in de vergunning maar de uitvoer vraagt toch ook de nodige inzichten. Op regelmatige afstanden bevinden zich ingegraven emmertjes waarin de dieren opgevangen kunnen worden. Deze dienen minimaal dagelijks te worden gecontroleerd. Gevangen dieren dienen in een daartoe geschikte habitat in de omgeving te worden uitgezet.

Praktische uitvoering

Mogelijk heeft bij u als lezer ondertussen de gedachte postgevat dat ‘een kind de was kan doen’. Niets is echter minder waar. In het geval van Het Spelderholt zijn de beoogde bouwlocaties inmiddels inderdaad omzoomd door een kniehoog hekwerkje. Bij een vluchtige blik ziet één en ander er inderdaad netjes en weldoordacht uit. Bij nadere beschouwing blijken er met name op het gebied van de emmertjes wat grove fouten gemaakt te zijn.

De emmertjes hebben tot doel specifieke (beschermde)diersoorten weg te vangen uit het plangebied. Teneinde bijvangsten te voorkomen zouden ze dus uitsluitend geplaatst moeten worden in het daartoe geschikte jaargetijde. Reptielen zijn alleen onder warme omstandigheden actief. Bij het plaatsen van emmertjes in de winter (zoals gebeurd is op Het Spelderholt) worden er nodeloos bijvangsten gedaan zoals mollen, muizen en egels.
Dit is des temeer schrijnend omdat de emmertjes niet van een afdoende ontwatering zijn voorzien. De gevangen dieren zijn dus gedoemd te verkleumen en te verdrinken. Dit ook omdat de vereiste dagelijkse controle-frequentie alleen geldt voor het vangseizoen voor de reptielen…..

De grootste misser die in dit geval begaan is, is echter dat de emmertjes aan de verkeerde kant van het scherm geplaatst zijn! Dat wil zeggen dat uitsluitend dieren buiten de beoogde bouwkavels gevangen worden en die binnen de kavels dus niet!!

Op onze vraag aan de vergunningverlenende instanties passend op te treden tegen deze blunders is na maanden nog geen andere reactie dan een ontvangstbevestiging gekomen.

Lessen

Nu blijkt dat er bij dit soort schijnbaar eenvoudige werkzaamheden, die ook nog eens goed beschreven zijn, toch zulke blunders kunnen worden begaan zijn wij als SBNE nog meer dan voorheen gebrand op het zeer nauwkeurig volgen van de uitvoering van werkzaamheden. Helaas is het nodig…….

 

 

Verkeerssituatie en verkeersmaatregelen Engelanderweg

Onderwerp: Bewoners, Gemeente, Regelgeving| Geen reacties »

In het buurtschap Engeland lopen we bij herhaling tegen drie problemen op het gebied van verkeer aan. Het eerste probleem is de verkeersveiligheid (Engelanderweg),het tweede probleem is de geluidsoverlast door de aard van het wegdek (Engelanderholt) en ten derde het constante gezoem dat wordt veroorzaakt door de nabijheid van de snelwegen A1 en A50. In dit stuk wordt gefocust op de aanpak van de verkeersveiligheid op de Engelanderweg.

Ontwikkelingen
De Engelanderweg in Beekbergen tussen de Arnhemseweg  (bij de Smittenberg) en de Engelanderholt/Noordweg is, op aandringen van aanwonenden, sinds augustus 2005 een traject met een maximum snelheid van 30 km per uur (was voordien 50 km per uur).

Deze snelheid is ingevoerd omdat het traject binnen de bebouwde kom bij het dorp hoort en omdat er zich veel zogenoemd “langzaam verkeer” over verplaatst, zoals:
•    voetgangers (vaak met honden),
•    rolstoelers en andere minder validen (o.a. gasten van Parc Spelderholt)
•    scholieren
•    ruiters en leerling ruiters (in buurtschap Engeland zijn meer paarden dan burgers ‘woonachtig’ en zijn er twee paardrijscholen in dit buurtschap).

Deze deelnemers ‘langzaam verkeer’ hebben geen mogelijkheid om op voornoemd tracé van een trottoir of looppad gebruik te maken omdat die er simpelweg niet zijn en de bermen zijn zeer wisselend van breedte en ondergrond.

Ook fietsende aanwonenden en toeristen (vanwege fietsroutes en (lange afstand) wandelpaden in de directe nabijheid), voelen zich onveilig door de vele, hardrijdende automobilisten op doordeweekse dagen.
In de weekenden maakt dit traject vaak onderdeel uit van toerritten van uiteenlopende aard.

Zowel op doordeweekse dagen als ook op weekenddagen voelen wandelaars, rolstoelberijders, scholieren, minder validen, ruiters en fietsers zich dus niet veilig. Daarnaast veroorzaakt het vele verkeer dat vaak te hard rijdt, geluidoverlast voor aanwonenden en zorgt voor gevaarlijke situaties bij het verlaten van het eigen erf.

Doordat er door de Gemeente de laatste jaren diverse vergunningen zijn verstrekt aan Parc Spelderholt (studentenhuisvesting, zorghotel, e.d.) en er daardoor een uitbreiding is van leerlingen en minder validen van Parc Spelderholt en van bewoners van het Zorghotel Spelderholt, wordt er steeds meer gewandeld langs bovengenoemde wegen. Leerlingen, personeel en minder validen maken ook gebruik van de faciliteiten in het dorp en moeten daarnaast voor ander vervoer dikwijls naar de bushalte bij de Arnhemseweg.

Met andere woorden: door de groei van Parc Spelderholt en van Zorghotel Spelderholt is er al jaren een toename van ‘langzaam verkeer’ over bovengenoemde wegen.

De vraag diende zich aan of de gemeente zich voldoende bewust was van de toenemende verkeersdruk (zowel in aantallen als in snelheid) en van het toenemend gebruik van de bermen door een veelheid aan veelal recreatieve en/of minder mobiele gebruikers.

De dorpsraad Beekbergen, Parc Spelderholt, een aantal aanwonenden en de SBNE Beekbergen hebben in een aantal sessies met elkaar en met de gemeente van gedachten gewisseld over een goede aanpak. Randvoorwaarde daarbij was steeds wel dat de financiële situatie van de gemeente een substantiële herinrichting niet mogelijk zou maken. Door de SBNE is daarbij steeds aangedrongen op een samenhangend pakket aan ingrepen om het bewuste stuk weg de uitstraling te geven die verkeersdeelnemers ertoe zou dwingen zich navenant te gaan gedragen. Denk aan drempels, (visuele) versmallingen, belettering, aangepaste bebording etc.

Verkeersmaatregel ‘bloembakken’ onvoldoende effect
Medio oktober 2012 zijn er vier bloembakken geplaatst langs de Engelanderweg. Voor de gereden snelheden hebben die bloembakken niet  het gewenste effect gesorteerd. Ook kunnen er vragen gesteld worden bij de verkeersveiligheid in geval van een botsing en ook de vrije doorgang voor het langzame verkeer is verder belemmerd.

De (blijvend) snelrijdende dagelijkse forens rijdt nu met  hoge snelheid meer midden op de weg in plaats van op zijn eigen weghelft, zodat tegemoetkomend (langzaam) verkeer zich dikwijls onveilig voelt en naar de berm moeten uitwijken.
Er is gepleit voor snelheidsremmende verkeersdrempels ter hoogte van de zijwegen Engeland, Konijnenkamp en Spelderholt, dus om de circa 400 meter.

Er liggen al meer dan 80 snelheidsremmende drempels en plateaus in en om Beekbergen, waarom niet nog een paar erbij op de Engelanderweg waarover zich zoveel kwetsbare ‘langzame verkeersdeelnemers’ moeten verplaatsen???

Resultaat
Bij de gemeente stond de Engelanderweg niet te boek als een weg die om speciale aandacht vraagt . Wij hebben met onze argumenten getracht toch een  hogere prioriteit te bewerkstelligen. Na vele afwegingen, waarbij die van financiële aard helaas veelal van doorslaand belang bleken te zijn, zijn er mede in overleg met gemeente en politie een aantal afspraken gemaakt.

•    De maximum snelheid op het wegvak blijft 30 km/u
•    Er komt één extra verkeersdrempel (inmiddels gerealiseerd)
•    De bebording zal zodanig worden gepositioneerd dat de toegestane maximum snelheid duidelijker wordt weergegeven
•    De bestaande bloembakken zullen worden vervangen door reflecterende paaltjes
•    Gedurende het eerste kwartaal van 2014 zal er een mobiel, digitaal snelheidswaarschuwingsbord worden geplaatst
•    Op het moment dat er weer regulier wegonderhoud in de planning staat zullen eventuele aanvullende snelheidsremmende maatregelen worden overwogen
•    Bijkomend en niet te onderschatten effect van de gevoerde discussies zijn de opnieuw aangehaalde onderlinge contacten tussen de verschillende gesprekspartners, zodat bij een volgende gelegenheid naar alle waarschijnlijkheid sneller geschakeld kan worden
•    Het gehele onderwerp ‘verkeershinder’ in ‘Engeland’ is weer eens onder de aandacht geweest.

In een volgend artikel meer over geluidshinder door verkeer in dit buurtschap.

SBNE Beekbergen
Cie. Verkeer