Archief 'Natuur- en milieugroeperingen' Rubriek

Klompenpaden

Onderwerp: Bewoners, Natuur- en milieugroeperingen, Plannenmakers| Geen reacties »

Twee sympathisanten van de SBNE hebben zich aangemeld voor het oprichten van een klompenpad in Beekbergen, een initiatief van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren dat gesteund wordt door de gemeente Apeldoorn. Klompenpaden staan garant voor de mooiste wandelingen in de provincies Utrecht en Gelderland. Wandelend over landgoederen, herstelde historische paden en dwars door boerenland is er genoeg te ontdekken en beleven. De experts van Klompenpaden – Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland – willen dat wandelaars kunnen genieten van de mooie omgeving. Lekker struinen door het weiland, kleine doorsteekjes ontdekken, een kop koffie bij een boerenerf. Genieten van frisse lucht, rust en de streek. Klompen aan, rugzak op en gaan! 

Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl .

De verwachting is dat het klompenpad van Beekbergen in het voorjaar van 2018 zal kunnen worden belopen.

 

SBNE inspraakreactie over concept Groenstructuurkaart Apeldoorn

Onderwerp: Gemeente, Het Geldersch Landschap, Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

SBNE heeft recentelijk een inspraakreactie op het concept Groenstructuurkaart Apeldoorn gegeven:

Wij maken ons zorgen over het handhaven van de bosrijke randen van de enken van Beekbergen. ‘Visuele verstening’ door kappen van enkenranden vond hier en daar al plaats.  Daarnaast zijn er bouwplannen bij het Spelderholt die de rand verder zouden kunnen aantasten. Gelukkig acht het ontwerp bestemmingsplan buitengebied Beekbergen en Lieren de enken – net als onze stichting – zeer beschermwaardig. Dit zal ertoe moeten leiden dat in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen opgenomen bomen en/of bosschages bestaande en nieuwe bouwwerken blijvend aan het zicht zullen moeten onttrekken.

Kappen in het buitengebied moet in de voorgestelde regelgeving worden gemeld bij de provincie. Ook de provincie vindt de enken van Beekbergen gelukkig zeer beschermwaardig. Daarnaast stelt ook de nieuwe natuurbeschermingswet dat na een melding moet worden beoordeeld of een voorgenomen velling uit oogpunt van natuur en landschapsschoon aanvaardbaar is. Bij geen bezwaar tegen velling geldt er bovendien een verplichting om bos te herplanten (of onder omstandigheden elders te compenseren). Ondanks deze voorheen ook al geldende zware wettelijke voorwaarden heeft er toch verstening plaats gevonden. Daarom heeft het onze voorkeur om handhaving van de enkenranden dichterbij, dus door de gemeente Apeldoorn, te laten plaatsvinden.

Dit zou naar onze mening kunnen door de grens van de bebouwde komt als bedoeld in de nieuwe Wet natuurbescherming ook op te nemen rondom een bouwplan als dat op het Spelderholt te Beekbergen. Of door op de groenstructuurkaart ook de ‘groen’ bestemde gebieden in het buitengebied op te nemen als gebied waar niet zonder kapvergunning mag worden gekapt. Wellicht zijn andere oplossingen denkbaar waarmee het handhaven van het illegaal kappen langs de enken van Beekbergen kan worden gegarandeerd.

 

 

Hoe gaan we om met beschermde zeldzame dieren……. (…en hoe het niet moet)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| 1 Reactie »

Hoe gaan we om met beschermde zeldzame dieren…….
(…en hoe het niet moet)

Wanneer een projectontwikkelaar zijn oog laat vallen op een gebied met hoge natuur- en landschappelijke waarden zal er aan hoge eisen moeten worden voldaan. Er wordt immers op onomkeerbare wijze ingegrepen in het landschapsschoon en daarbij in het leefgebied van de daar levende dieren. Zeldzame dieren zijn veelal zeldzaam omdat ze hoge eisen stellen aan hun omgeving en maar moeizaam in staat zijn tot aanpassen.

"De hazelworm is een op het Spelderholt tamelijk veel voorkomende (pootloze)hagedis. Het is één van de vier reptielensoorten die alvorens werkzaamheden plaatsvinden weggevangen zou moeten worden"

De hazelworm is een op het Spelderholt tamelijk veel voorkomende (pootloze) hagedis. Het is één van de vier reptielensoorten die alvorens werkzaamheden plaatsvinden weggevangen zou moeten worden.

In het plangebied ‘Het Spelderholt’ komen diverse zeldzame en bedreigde diersoorten voor. Met dit artikel richten we ons echter alleen even op de reptielen. Op het terrein waar de bouw van villa’s een appartementencomplex, menbakken en een manege zijn voorzien leven nu hazelwormen, ringslangen, levendbarende hagedissen en zandhagedissen.

 

 

Wet- en regelgeving

Juist vanwege de impact van deze plannen op het dierenleven in de directe omgeving worden er tal van eisen gesteld aan het doen van onderzoek (welke dieren komen voor en welke maatregelen komen in aanmerking om de schade te beperken) en het nemen van passende maatregelen.

Op Het Spelderholt is het noodzakelijk gebleken om tal van maatregelen te nemen voor een brede groep aan diersoorten. Soms volstaat het plaatsen van een alternatieve nestgelegenheid, bijvoorbeeld voor vleermuissoorten en uilen. Voor sommige zeldzame dieren wordt het gebied echter dusdanig ongeschikt dat uitsluitend wegvangen en elders uitzetten nog soelaas biedt. Het mag duidelijk zijn dat dit vangen en uitzetten van genoemde dieren uitsluitend op basis van in een vergunning geregelde voorwaarden mag worden uitgevoerd. Sleutelwoord hierbij is ‘deskundigheid’.

Theoretische aanpak

De vereiste deskundigheid is absoluut noodzakelijk voor elke fase van het project ‘gedwongen migratie’. Er dienen hekwerkjes gemaakt te worden die geschikt zijn om de bedoelde diersoorten te vangen. De theoretische aanpak staat beschreven in de vergunning maar de uitvoer vraagt toch ook de nodige inzichten. Op regelmatige afstanden bevinden zich ingegraven emmertjes waarin de dieren opgevangen kunnen worden. Deze dienen minimaal dagelijks te worden gecontroleerd. Gevangen dieren dienen in een daartoe geschikte habitat in de omgeving te worden uitgezet.

Praktische uitvoering

Mogelijk heeft bij u als lezer ondertussen de gedachte postgevat dat ‘een kind de was kan doen’. Niets is echter minder waar. In het geval van Het Spelderholt zijn de beoogde bouwlocaties inmiddels inderdaad omzoomd door een kniehoog hekwerkje. Bij een vluchtige blik ziet één en ander er inderdaad netjes en weldoordacht uit. Bij nadere beschouwing blijken er met name op het gebied van de emmertjes wat grove fouten gemaakt te zijn.

De emmertjes hebben tot doel specifieke (beschermde)diersoorten weg te vangen uit het plangebied. Teneinde bijvangsten te voorkomen zouden ze dus uitsluitend geplaatst moeten worden in het daartoe geschikte jaargetijde. Reptielen zijn alleen onder warme omstandigheden actief. Bij het plaatsen van emmertjes in de winter (zoals gebeurd is op Het Spelderholt) worden er nodeloos bijvangsten gedaan zoals mollen, muizen en egels.
Dit is des temeer schrijnend omdat de emmertjes niet van een afdoende ontwatering zijn voorzien. De gevangen dieren zijn dus gedoemd te verkleumen en te verdrinken. Dit ook omdat de vereiste dagelijkse controle-frequentie alleen geldt voor het vangseizoen voor de reptielen…..

De grootste misser die in dit geval begaan is, is echter dat de emmertjes aan de verkeerde kant van het scherm geplaatst zijn! Dat wil zeggen dat uitsluitend dieren buiten de beoogde bouwkavels gevangen worden en die binnen de kavels dus niet!!

Op onze vraag aan de vergunningverlenende instanties passend op te treden tegen deze blunders is na maanden nog geen andere reactie dan een ontvangstbevestiging gekomen.

Lessen

Nu blijkt dat er bij dit soort schijnbaar eenvoudige werkzaamheden, die ook nog eens goed beschreven zijn, toch zulke blunders kunnen worden begaan zijn wij als SBNE nog meer dan voorheen gebrand op het zeer nauwkeurig volgen van de uitvoering van werkzaamheden. Helaas is het nodig…….

 

 

Villa’s Spelderholt weer onder vuur (Stentor, 16 november 2012)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Natuur- en milieugroeperingen, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

DEN HAAG/ BEEKBERGEN – De Raad van State was donderdag tijdens een rechtszaak verbaasd dat de gemeente Apeldoorn met een ‘haastig’ projectbesluit de bouw van elf villa’s en een omstreden appartementengebouw op Spelderholt mogelijk wil maken.
“Waarom wacht de gemeente niet gewoon de bestemmingsplanprocedure af”, vroeg staatsraad P. Koppen tijdens de rechtszitting. De gemeentewoordvoerder van Apeldoorn zei dat zonder de bouw van de villa’s en het appartementenlandhuis onder meer de verplaatsing van manege Riant van de Bruggelerweg naar Spelderholt in het gedrang komt.
Overigens schoot de Raad van State eerder al het bestemmingsplan voor de bouw van de villa’s en de manege af. “Hoe staat het met het nieuwe bestemmingsplan”, vroeg staatsraad P. van der Beek-Gillissen. “Dat is bijna klaar”, aldus de woordvoerder.
De rechtbank miste eerder onder meer een directe koppeling tussen de villabouw en de verplaatsing van de manege. Daartegen gingen de gemeente Apeldooorn en ontwikkelaar en manegehouder Tergouw in hoger beroep. Volgens woordvoerder Michiel van der Weele van SBNE (Stichting Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt) kan de gemeente Apeldoorn niets afdwingen als de villa’s zijn verkocht en Tergouw afziet van verplaatsing van de manege. “De gemeente Apeldoorn is een slecht onderhandelaar. Ze heeft bij voorbaat alles weggegeven aan Tergouw. Die mag villa’s bouwen op Spelderholt zonder dat keihard is vastgelegd dat de villa’s alleen gebouwd mogen worden als de manege daadwerkelijk verhuist”, aldus Van der Weele.
Overigens zijn de natuurorganisaties niet tegen woningbouw op Spelderholt, maar het appartementenlandhuis zien ze sowieso niet zitten. Behalve tegen het projectbesluit zijn de Werkgroep en SBNE ook fel gekant tegen de kapvergunning. “Het is schandalig dat bijna alle tachtig bomen op het terrein al gekapt zijn”, aldus Van der Weele. Er slechts nog een stuk of vijftien bomen uit de jaren ’70.

Bron: De Stentor

SBNE: ook streep door besluit woningbouw (Stentor, 13 februari 2012)

Onderwerp: Gemeente, Natuur- en milieugroeperingen, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit| Geen reacties »

ZUTPHEN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) stelt dat de Raad van State met zijn vernietiging van het bestemmingsplan en de natuurwetvergunning voor de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt ook een streep heeft gezet door het even daarvoor geno men besluit van het Apeldoorns college om de bouw van 22 appartementen en elf villa’s op het landgoed mogelijk te maken. Volgens SBNE is er niet gekeken naar de inpassing van de woningen in het landschap, zo zei een woordvoerder van de stichting gisteren voor de Zutphense bestuursrechter. Volgens de gemeente is dat echter onzin. Zo zou er bij het opstellen van het bestemmingsplan een gedegen afweging zijn gemaakt, waaruit bleek dat woningbouw op die plek mogelijk is, ook zonder de verhuizing van de manege van Riant naar Spelderholt. ,,Als Riant niet met de woningbouw doorgaat, gaan wij er zelf wel mee door’’, al dus een woordvoerder van de gemeente. Overigens is Riant nog steeds van plan zijn manege naar Spelderholt te verhuizen. Daartoe zijn inmiddels nieuwe onderzoeksrapporten opgesteld.

Bron: De Stentor
Tekst: Bert Felix

Plannen voor bouw op Spelderholt sneuvelen (Stentor, 29 september 2011)

Onderwerp: Actie, Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet| 1 Reactie »

Uit Stentor Apeldoorn
Auteur: door Bert Felix |   donderdag 29 september 2011 | 19:14 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 29 september 2011 | 20:09
DEN HAAG – De Raad van State heeft gisteren een streep gezet door de bouw van elf villa’s, twintig appartementen en een bedrijfswoning op landgoed Spelderholt.

Ook manege Riant kan door de uitspraak van de hoogste bestuursrechtbank niet verhuizen van de Bruggelerweg in Beekbergen naar Spelderholt, dat aan Natura- 2000-gebied grenst.

De uitspraak is een overwinning voor de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE), die naar de Raad van State stapte tegen het bestemmingsplan voor de bouw op landgoed Spelderholt en de verhuizing van het mencentrum. Op de huidige plek van de manege zouden vier woningen worden gebouwd.

De Raad van State valt erover dat de gemeente Apeldoorn op Spelderholt geen zogeheten bouwvlakken heeft aangewezen voor de geplande villa’s en appartementen. Dat betekent dat op het landgoed overal gebouwd kan worden.

Verder heeft de gemeente niet aangegeven hoe het project wordt ingepast in de groene omgeving. Ook is er onvoldoende aandacht geweest voor de gevolgen voor beschermde dieren op Spelderholt, zoals vleermuizen.

SBNE reageert enthousiast op de uitspraak. ,,Samen met de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn hebben we telkens gewezen op de onmogelijkheid deze plannen in dit gebied te realiseren. Keer op keer hebben we bij de politiek uitgelegd dat de beschermingsdoelstellingen van natuur en landschap het eenvoudigweg niet mogelijk maken om de plannen te realiseren. Het volkomen negeren van deze signalen heeft ertoe geleid dat initiatiefneemster Riant veel te lang aan het lijntje is gehouden. Dat is triest om te moeten constateren”, aldus voorzitter Wouter Hiskemuller.

Commissie aan de slag voor mooi landgoed (Stentor, 13 mei 2011)

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Natuur- en milieugroeperingen, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Beekbergen – Op Parc Spelderholt in Beekbergen is een speciale commissie van start gegaan die gaat werken aan een verbetering van de natuurwaarden en de cultuurhistorie van het landgoed. De nieuwe commissie werkt ook aan de omstandigheden waarin studenten op het landgoed leven en een goede relatie met de buurt van het opleidingsinstituut voor gehandicapten.
De commissie Duurzaam Parkbeheer vloeit voort uit het convenant dat Parc Spelderholt sloot met de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE), waarbij veel buurtbewoners zijn aangesloten. De SBNE trok haar verzet tegen een nieuwe studentenhuisvesting in, in ruil voor diverse afspraken en verdere betrokkenheid.
Voorzitter van de commissie is Harold van den Akker van Natuurmonumenten, die op zijn kantoor in Loenen dagelijks te maken heeft met de combinatie natuur en gehandicapten. Het kantoor van Natuurmonumenten is er gevestigd in combinatie met een zorgboerderij en theeschenkerij waarin gehandicapten wonen en werken.
Directeur Annette Fritschy van Parc Spelderholt zegt blij te zijn met de commissie. “We zijn de afgelopen maanden goed met elkaar in gesprek geweest. Ik verwacht daarom veel van de commissie. Ook ik hecht belang aan het behoud van de natuur en de rust op het landgoed. We gaan onze ligging nabij Natura 2000 dan ook meenemen in onze welkomstpraatjes voor bezoekers die hier komen confereren. Natuurmonumenten is natuurlijk ook een mooie partner. We gaan elkaars kennis bundelen in een tienjarenplan voor het landgoed.” Daarbij worden studenten van de Universiteit van Wageningen ingezet. Het verbeterplan is naar verwachting eind dit jaar klaar. In de tussentijd worden geen maatregelen uitgevoerd die kunnen botsen met de toekomstvisie op het landgoed. In de commissie zitten naast Van den Akker en Fritschy verder Henk Klaver, hoofd facilitaire dienst, tuin en park van Parc Spelderholt, voorzitter Wouter Hiskemuller en secretaris Jeannette Harleman van SBNE.

 

Parkeren

  • Een van de problemen waarover Parc Spelderholt en de commissie duurzaam beheer zich gaan buigen is het parkeren op het terrein.
  • Spelderholt-directeur Fritschy wil auto’s rond het kasteel naar een andere plek op het landgoed laten verhuizen. Ook de bermen van de wegen op Spelderholt moeten autovrij worden.
  • Zowel buurt als Parc Spelderholt hebben belang bij een veiliger Engelanderweg tussen Beekbergen en Ugchelen. De huidige verkeersmaatregelen zijn onvoldoende, zo vinden beide partijen.

Bron: Stentor, 13 mei 2011
Door Bert Felix

Hart voor de natuur

Onderwerp: Actie, Natuur- en milieugroeperingen, Publiciteit| Geen reacties »

In het kader van de actie “Hart voor de Natuur” zal ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn een activiteit ontplooien en wel in de vorm van een, van hun inmiddels welbekende, lezing.

Op 15 februari zal prof. H. Siepel een inleiding verzorgen over de Veluwse stuifzanden.

Nu kan al in de agenda’s worden gezet dat de locatie wederom de Goede Herderkerk (Asselsestraat 199) zal zijn. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing zal beginnen om 20.00 uur.

SWMA-Natuurlezing

“Brandend zand en nergens water”

Binnenlandse stuifzanden; van bedreiging in de middeleeuwen tot hedendaags natuurdoel

Door: Prof. Dr. Henk Siepel, onder anderen verbonden aan Alterra en Wageningen University

Locatie: “de Goede Herderkerk”

Asselsestraat 199,  Apeldoorn

Datum:            15 februari

Tijd: zaal open: 19.30 uur,  aanvang lezing: 20.00 uur

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) is aangesloten bij de Gelderse MilieuFederatie(GMF) en doet dan ook graag mee aan de actieweek “Hart voor Natuur”.

In die week wordt door de GMF en de andere provinciale milieufederaties opgeroepen om bij de komende verkiezingen het Natuurbeleid van de huidige regering  mee te laten wegen. Zie ook: www.hartvoornatuur.nu/gelderland.

De SWMA organiseert jaarlijks meerdere lezingen maar deze staat speciaal in het kader van deze grootschalige actieweek. Na afloop van de lezing zal er een boek van de hand van de inleider over de Veluwse stuifzanden worden verloot onder de aanwezigen.

Inland drift sand landscapes is een boek over de ecologie van de Veluwse stuifzanden. Hoe en wanneer zijn deze stuifzanden ontstaan? Welke fysisch-geografische factoren spelen een rol in dit gebied en hoe komen die tot uiting in de natuurwaarden? Hoe ontwikkelt de vegetatie zich, en hoe zijn stuifzanden het beste te beheren? Het boek beantwoordt deze en andere vragen in toegankelijke taal. Ook tijdens deze inleiding zullen genoemde onderwerpen ruimschoots aan bod komen en natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De deelname aan de lezing en ook de koffie is gratis maar we stellen het zeer op prijs als u vrijwillig een financiële bijdrage zou willen deponeren in de daarvoor aanwezige melkbus……

Zie ook de site: http://www.hartvoornatuur.nu/gelderland/

En lees de nieuwsbrief:

Nieuwsbrief extra 2011-2

1 februari 2011

Forse bezuinigingen bedreigen natuur en landschap

Natuur en landschap, cultureel erfgoed, een groene leefomgeving, ‘t lijkt vanzelfsprekend in Gelderland. Niemand kan en wil zonder. Om te wonen, te werken en te recreëren zijn gevarieerde landschappen, bossen en natuurgebieden een groot goed.

Vele Gelderlanders zijn in hun portemonnee direct, of indirect, afhankelijk van de natuur. Wist u bijvoorbeeld dat de meeste binnenlandse vakanties Gelderland als bestemming hebben, omdat wij zo’n mooie en groene provincie zijn? Daardoor kunnen vele ondernemers, waaronder boeren inkomsten halen uit natuur en (cultuur)landschap. Ook legt de natuur fijnstof en CO2 vast voor een gezonde lucht en zorgt de natuur voor goed drinkwater. Dat raakt ons allemaal! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dieren en planten die in de natuur moeten zien te overleven.

Maar zo vanzelfsprekend is het niet meer. De voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op natuur en landschap zijn zo fors (40 – 60%!) dat we de verdere ontwikkeling en het beheer daarvan in Gelderland niet meer kunnen waarmaken. Wat straks weg is, komt niet meer terug. Wilt u Gelderland niet zo achterlaten, lees dan vooral verder.

Landelijke actie-estafette ‘stem met uw hart voor de natuur’

Als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan, worden de provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid. Een landelijke coalitie van natuur- en milieuorganisaties roept daarom iedereen op om 2 maart met hart voor de natuur te gaan stemmen voor de Provinciale Verkiezingen. Om de oproep kracht bij te zetten wordt in de week van 12 t/m 20 februari een estafette aan activiteiten georganiseerd. Deze estafette bestaat uit lezingen, excursies, ontmoetingen met boswachters, wandel- en fietstochten, landschapsbeheer en nog veel meer. Slotact zijn verkiezingsmanifestaties in alle provincies

19 februari manifestatie in Radio Kootwijk

De Gelderse actie-estafette begint op zondag 13 februari. In een aantal natuurgebieden wordt het publiek welkom geheten door de boswachters en worden hartenkreten ingezameld. Slotact is een grote manifestatie op zaterdag 19 februari in Radio Kootwijk. Van 12.00-18.00 is er een heel scala aan activiteiten, waarbij naast aandacht voor de natuur ook veel aandacht uitgaat naar de mens die recreërt en sport in de natuur. Ook dát wordt bedreigd als er geen geld meer is voor goed beheer!

Een greep uit de activiteiten:

–       een informatiemarkt met stands en doorlopende filmvertoningen,

–       rondleidingen door de natuur en door het zendgebouwencomplex en een inkijkje bij radio-zendamateurs,

–       verhuur van fietsen, mountainbikes en e-scooters en huifkartochten,

–       nestkastjes beschilderen en andere kinderactiviteiten,

–       boswachter vertelt sterke verhalen (vuurkorf, warme chocomel),

–       een langlauf-clinic en een minicursus vogelherkenning,

–       natuurbeheer (opslag dennen zagen),

–       ophangen ingezamelde hartenkreten in een hartjesboom,

Om 13.30 uur vindt een begeleide wandeltocht met honden plaats en om 14.30 arriveren enkele honderden mountainbikers (georganiseerd door de Nederlandse Toerfiets Unie NTFU en S(up)port for Nature, die onze actie steunen).

Van 14.45-17.00 uur vindt een verkiezingsdebat plaats in de vorm van een ideeënveiling, met o.a. gedeputeerde Keereweer en de lijsttrekkers van vrijwel alle deelnemende partijen. Daarna is er tijd voor naborrelen.

Gelders Burgerinitiatief ‘Hartenkreet voor natuur en landschap’

Op 13 februari vindt in het Bezoekerscentrum Veluwezoom de aftrap plaats van het Gelders Burgerinitiatief ‘Hartenkreet voor natuur en landschap’. Tot half maart worden handtekeningen ingezameld waarmee het provinciebestuur wordt gevraagd een aantal besluiten te nemen om de Gelderse natuur en landschappen voor de toekomst veilig te stellen. We roepen iedereen op dit burgerinitiatief te ondersteunen met hun handtekening.

Kijk op www.hartvoornatuur.nu/gelderland voor een overzicht van alle activiteiten in Gelderse natuurgebieden en de tekst en handtekeningenlijst van het Burgerinitiatief. De site wordt de komende dagen steeds verder gevuld.

Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de Gelderse Milieufederatie: Alex de Meijer, 026 3523746 of 06 48820433. We staan u graag te woord.

Gelderse deelnemers aan Hart voor Natuur zijn:

Fietsersbond Gelderland

Gelders Erfgoed

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

Gelderse Milieufederatie

IVN Natuur- en milieueducatie

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)

Landschapsbeheer Gelderland

Natuurmonumenten

Soortbescherming Nederland, waaronder FLORON (Stichting Floristisch Onderzoek Nederland), RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland), de Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging

Staatsbosbeheer

Gelderse Milieufederatie

Jansbuitensingel 14 / 6811 AB Arnhem

026 3523740

gmf@geldersemilieufederatie.nl

www.geldersemilieufederatie.nl

Bomen en insecten – lezing 24 november 2010

Onderwerp: Natuur- en milieugroeperingen| Geen reacties »

Woensdagavond 24 november 2010 is er vanaf 19.30 uur weer een ontmoetingsavond in de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat 199.
De heer Leen Moraal, onderzoeker insecten bomen/bossen bij Alterra, Wageningen, zal een inleiding houden over bomen en insecten.

Op bomen leven heel veel soorten insecten, maar de ene boom is de andere niet. Op eik en populier leven honderden insectensoorten.

Hoe komt het dat op bomen, die van oorsprong niet in Nederland thuishoorden zoals plataan, paardenkastanje en acacia maar een handjevol insecten voorkomt?

Sommige insecten kunnen een plaag worden. Weet u hoeveel “geplaag” bomen kunnen verdragen voor ze dood gaan?

De eikenprocessierups zit inmiddels ook in Apeldoorn, terwijl we bang zijn dat ook de Aziatische essenprachtkever in Nederland zal opduiken. Een kever die in Amerika in een paar jaar  het afsterven van miljoenen bomen heeft veroorzaakt. Hoe gaat dit aflopen?
Kortom, insecten zijn wel klein in omvang maar ze zijn met heel veel. En hun invloed op ons dagelijks leven is groot. Maar hoe groot?

Een heleboel vragen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De heer Moraal heeft daarop (bijna) alle antwoorden en kan u daarover alles vertellen. Kom dus woensdagavond 24 november a.s. naar de Goede Herderkerk.

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) is initiatiefnemer voor deze inleiding. Voordat  de inleiding over Bomen en insecten begint, zal een vertegenwoordiger van de SWMA  kort iets zeggen over haar doelstellingen en activiteiten.

Zwaar verwijt aan stichting voor enken (Stentor, 22 januari 2010)

Onderwerp: Bewoners, Gemeente, Natuur- en milieugroeperingen, Partijen, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| 1 Reactie »

APELDOORN – Directeur Dick de Man van woningstichting Beter Wonen heeft geen goed woord over voor de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen (SBNA). De Man zegt dat naar aanleiding van de bezwaren van SBNE tegen de bouw van een studentenhuisvesting op Parc Spelderholt. Beter Wonen is opdrachtgever voor die plannen. Volgens De Man is SBNE een ordinaire actiegroep die als enige doel heeft het tegenhouden van plannen van opleidingsinstelling Parc Spelderholt en mencentrum Riant. ,,Ze zeggen wel dat ze een algemeen belang nastreven, maar ze zijn alleen maar aan het traineren.’’

Beter Wonen en SBNE troffen elkaar gisteravond op de politieke markt, waar een hoorzitting werd gehouden over de bouw van een woongebouw voor 54 studenten op Parc Spelderholt. SBNE keerde zich opnieuw tegen die bouw.

De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) uit Beekbergen en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) willen dat er een breed onderzoek komt naar de gevolgen voor de natuur van de activiteiten op Parc Spelderholt.
Beide stichtingen vroegen daar gisteren om tijdens de politieke markt. SBNE zei respect te hebben voor de doelstellingen van Parc Spelderholt, een opleidingscentrum voor gehandicapten, maar zwaar te tillen aan de effecten van het instituut op de natuur. SBNE wees daarbij op het besluit van de minister van LNV om het grongebied van de Beekbergse Beek als natuurreservaat aan te duiden.
Ook SWMA waarschuwt voor de effecten van activiteiten van Parc Spelderholt op de natuur. Volgens SWMA komen er ringslangen en hazelwormen voor op het landgoed, ook al stelt de natuurtoets (die voor de bouw is opgesteld) dat die er niet zouden voorkomen. Ook zouden vogels als de draaihals en de wespendief niet door de activiteiten worden verstoord. SWMA drong aan op meer onderzoek daarnaar.
Directeur Wouter van Santen van Parc Spelderholt zei na afloop van een latere minister van LNV toestemming te hebben gekregen zijn opleidingsinstituut op het landgoed te mogen vestigen. ,,De toenmalige minister was een warm pleitbezorger van onze doelstellingen en overtuigd van onze zorgen voor de natuur.
Bovendien liggen we ver verwijderd van het brongebied van de beek.’’ In het omstreden woongebouw op Parc Spelderholt worden 54 gehandicapten opgeleid voor een zelfstandig bestaan. Het gebouw mag alleen door gehandicapten worden gebruikt. Elders op het terrein huizen nog ongeveer 35 studenten.