Archief 'Provincie' Rubriek

SBNE inspraakreactie over concept Groenstructuurkaart Apeldoorn

Onderwerp: Gemeente, Het Geldersch Landschap, Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

SBNE heeft recentelijk een inspraakreactie op het concept Groenstructuurkaart Apeldoorn gegeven:

Wij maken ons zorgen over het handhaven van de bosrijke randen van de enken van Beekbergen. ‘Visuele verstening’ door kappen van enkenranden vond hier en daar al plaats.  Daarnaast zijn er bouwplannen bij het Spelderholt die de rand verder zouden kunnen aantasten. Gelukkig acht het ontwerp bestemmingsplan buitengebied Beekbergen en Lieren de enken – net als onze stichting – zeer beschermwaardig. Dit zal ertoe moeten leiden dat in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen opgenomen bomen en/of bosschages bestaande en nieuwe bouwwerken blijvend aan het zicht zullen moeten onttrekken.

Kappen in het buitengebied moet in de voorgestelde regelgeving worden gemeld bij de provincie. Ook de provincie vindt de enken van Beekbergen gelukkig zeer beschermwaardig. Daarnaast stelt ook de nieuwe natuurbeschermingswet dat na een melding moet worden beoordeeld of een voorgenomen velling uit oogpunt van natuur en landschapsschoon aanvaardbaar is. Bij geen bezwaar tegen velling geldt er bovendien een verplichting om bos te herplanten (of onder omstandigheden elders te compenseren). Ondanks deze voorheen ook al geldende zware wettelijke voorwaarden heeft er toch verstening plaats gevonden. Daarom heeft het onze voorkeur om handhaving van de enkenranden dichterbij, dus door de gemeente Apeldoorn, te laten plaatsvinden.

Dit zou naar onze mening kunnen door de grens van de bebouwde komt als bedoeld in de nieuwe Wet natuurbescherming ook op te nemen rondom een bouwplan als dat op het Spelderholt te Beekbergen. Of door op de groenstructuurkaart ook de ‘groen’ bestemde gebieden in het buitengebied op te nemen als gebied waar niet zonder kapvergunning mag worden gekapt. Wellicht zijn andere oplossingen denkbaar waarmee het handhaven van het illegaal kappen langs de enken van Beekbergen kan worden gegarandeerd.

 

 

Inspraak politieke markt 15 december 2016: ontwerp bestemmingsplan

Onderwerp: Algemeen, Gemeente, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

Uiteraard is SBNE Beekbergen actief voor haar omgeving. Ook bij de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan zijn wij betrokken.

Daarom hebben wij de uitgangspunten voor het bestemmingsplan gelezen, deelgenomen aan de klankbordgroep, de gebiedsschouw en zienswijzen ingediend.

In aanvulling daarop hebben wij een notitie opgesteld waarin wij hebben vastgelegd wie wij zijn, waar wij voor staan, waar wij voor gaan en wat we vinden van de voorliggende nota van uitgangspunten en zienswijzen. Hier zult u ook over onze voortschrijdende inzichten kunnen lezen onder het motto ‘beter laat dan nooit’.

Deze notitie werd op de politieke markt van 15 december 2016 door ons toegelicht (de spreekbeurt kunt u hier downloaden) en de uitgebreidere versie werd aan eenieder ter hand gesteld.

Deze notitie kunt u hier downloaden.

Verbreding A1

Onderwerp: Provincie| Geen reacties »

Rijkswaterstaat is bezig voorbereidingen te treffen voor verbreding van de A1. Zie o.a. http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a1/uitbreiding_a1_oost/
. Aangezien dit mogelijk voor meer geluidsoverlast gaat zorgen, houden wij de ontwikkelingen in de gaten.

Natuurbeschermingswetvergunning manege Riant definitief, bouw beslist nog niet.

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

De SBNE heeft onlangs het beroep tegen de verleende vergunning natuurbeschermingswet ingetrokken, omdat de provincie Gelderland geheel tegemoet is gekomen aan de bezwaren van de SBNE. Dit betekent dat er minder paarden zullen worden gehouden dan aanvankelijk bedoeld was. De nieuwe vergunning was ook mogelijk omdat sinds de vernietiging van de vorige vergunning door de Raad van State gewijzigde regelgeving van landelijke overheid en provincie Gelderland minder bescherming biedt aan de natuur ten faveure van economische bouwactiviteiten. De SBNE is niet gelukkig met deze gang van zaken. Zij ziet liever de manege gehandhaafd op de huidige lokatie.

Deze vergunning betekent niet dat er gebouwd kan worden. Het bestemmingsplan dat dit mogelijk moest maken is door de Raad van State vernietigd. Een nieuw bestemmingsplan plus omgevingsvergunning zullen daarvoor eerst moeten worden verleend. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen in het plangebied. Recent heeft de gemeente Apeldoorn toestemming verleend om op het Spelderholt een mobiele operatiekamer te plaatsen voor een privé kliniek. Deze kliniek zal worden gevestigd in het zorghotel van Parc Spelderholt. Het is zeer de vraag of het ruimtelijk mogelijk dan wel verstandig is om op korte afstand van een ziekenhuis met operatiekamer een manege te vestigen. De gemeente Apeldoorn lijkt voorkeur te geven aan het ziekenhuis, een ontwikkeling die de SBNE begrijpt.

Waar blijft uitspraak over projectbesluit, bouw- en kapvergunning Spelderholt?

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

En hoe staat het met de nieuwe vergunning natuurbeschermingswet die eind 2012 door de provincie Gelderland is verleend voor uitsluitend bouw van de manege?

Projectbesluit

Toen duidelijk werd dat het bestemmingsplan en de natuurbeschermingswet vergunning voor de bouwplannen op het Spelderholt het bij de rechters niet zouden halen is in 2011 door de gemeente Apeldoorn een zogenaamd projectbesluit genomen voor uitsluitend de bouw van woningen. Dit besluit is samen met de bijbehorende bouwvergunningen en kapvergunning medio 2012 door de Rechtbank in Zutphen vernietigd. De gemeente en Tergouw zijn hiertegen in hoger beroep opgekomen bij de Raad van State. De mondelinge behandeling hiervan heeft in november 2012 plaatsgevonden. Normaal is dat circa zes weken nadien een uitspraak volgt.

Omdat de gemeente Apeldoorn pas twee dagen voor de mondelinge behandeling een nieuwe kapvergunning had verleend zijn SBNE en SWMA in de gelegenheid gesteld hierop in december 2012 schriftelijk te reageren. Op 18 maart 2013 zijn de reacties hierop van gemeente Apeldoorn en Tergouw bij de Raad van State ontvangen. Dit betekent dat eind april 2013 een uitspraak mag worden verwacht.

Vergunning Natuurbeschermingswet

SBNE en SWMA hebben in februari 2013 beroep aangetekend tegen de eind 2012 door de Provincie Gelderland verleende nieuwe natuurbeschermingswet vergunning voor uitsluitend de bouw van de manege. Met brieven van 21 maart 2013 vragen Provincie en Tergouw uitstel voor het voeren van verweer omdat er (op beperkte onderdelen) een wijzigingsbesluit zal worden genomen. Dit betekent dat een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State over dit onderwerp pas na de zomer mag worden verwacht.

De gang van zaken roept herinneringen op aan eerdere door de Provincie Gelderland voor het Spelderholt verstrekte vergunningen. Die van oktober 2007 werd na bezwaar ingetrokken; die van september 2009 werd na bezwaar  en sommatie met dwangsom na bijna een jaar (augustus 2010) van een geheel nieuwe onderbouwing voorzien; een maand voor de mondelinge behandeling bij de Raad van State (augustus 2011) is de vergunning van september 2009 wederom van een geheel nieuwe en andere onderbouwing voorzien.

Gelderland ‘in hoger beroep’ tegen uitspraak Raad van State

Onderwerp: Algemeen, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Provincie| Geen reacties »

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste rechter in bestuurszaken in ons land. Bij een beslissing van dat college hebben we ons meestal neer te leggen. Gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland doen dat in de casus Spelderholt niet.

De Raad van State heeft tot twee keer toe nadrukkelijk aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met alleen de bouw van woningen op het Spelderholt omdat er een onverbrekelijke samenhang is met de verplaatsing en nieuwbouw van de manege en maatregelen tot het verbeteren van de natuur. Massieve woningbouw in het buitenge-bied is er door de gemeenteraad – in afwijking van het normale beleid – mogelijk gemaakt vanwege de andere onderdelen van het totaalplan. De opbrengst van de woningen was nodig voor de kosten van die andere onderdelen. Toch heeft Apeldoorn voor een derde keer geprobeerd met een projectbesluit uitsluitend woningen toe te staan. Dit zonder een garantie dat de andere onderdelen van het totaalplan zouden worden uitgevoerd en zonder de garantie dat de opbrengsten van de woningen niet door de projectontwikkelaar zullen worden weggesluisd. De rechtbank Zutphen heeft hier met een uitspraak vorig jaar gelukkig een stokje voor gestoken. Apeldoorn is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Een dezer dagen wordt het oordeel van het hoogste rechtscollege verwacht.

De provincie Gelderland is in 2011 door de Raad van State op de vingers getikt voor een 2009 afgegeven natuurbeschermingswetvergunning voor het totaalplan. In december 2012 kwam er toch een nieuwe vergunning voor uitsluitend de manege terwijl realisatie van het oorspronkelijke totaalplan nog steeds aan de orde is. De relevante wetgeving is sinds 2009 niet gewijzigd, het totaalplan nauwelijks. De manege wordt nu een paardenhoude-rij genoemd en de gemiddelde leeftijd van de paarden is wat omlaag gebracht. De provincie vindt dat de vergunning nu wel kan omdat sinds 2009 boerenbe-drijven rondom de Veluwe zijn gestopt of ingekrompen, waardoor stikstofruimte zou zijn ontstaan. Een argument dat ook al is ingebracht in de procedure die in 2011 tot ver-nietiging van de vergunning heeft geleid onder meer omdat de (achtergrond)depositie van stikstof op de Veluwe veel te hoog is. Dat is ook in 2012 nog steeds het geval, ondanks stoppers en krimpers. Tegen de nieuwe natuurbeschermingswetvergunning zal de SBNE in beroep gaan.

Het is een raadsel wat gemeente en provincie tot deze halsstarrigheid beweegt. De ‘stoppers en krimpers redenering’ is te gek voor woorden. Deze zijn er altijd geweest. Nieuw is dat hiervan door Gelderland ‘boek wordt gehouden’. Deze boekhouding leidt tot een ‘depositiebank’ waaruit starters en uitbreiders kunnen putten. Verbetering van de stikstofneerslag door stoppers en krimpers wordt daarmee weer teniet gedaan. Dit terwijl er daarnaast nog steeds veel te veel stikstof neerdaalt. Alleen met een werkelijke afname van het aantal dieren, handhaving door aanpak van illegale veehouderijen en goede beheersmaatregelen voldoet Gelderland aan haar plicht tot instandhouding van de Veluwe, niet met vergunningen voor nieuwe of grotere veehouderijen.

zienswijze SBNE over de natuurbeschermingswetvergunning bouw manege op Spelderholt.

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

Midden augustus 2012 heeft de provincie voor de derde keer een vergunning verleend voor dezelfde bouwplannen op het Spelderholt. De SBNE heeft haar zienswijze hierover onlangs gegeven. Deze luidt als volgt.

  1. Wij geloven niet dat in een veel grotere manege veel minder paarden zullen worden gehuisvest, zoals door Tergouw in de vergunningaanvraag wordt gesuggereerd. Dit dient alleen om Provincie en rechter een lagere uitstoot van ammoniak voor te houden.
  2. De Raad van State heeft eind 2011 de vorige vergunning voor precies dezelfde bouwplannen vernietigd. Sindsdien is de wetgeving op dit gebied niet veranderd. Alleen de provincie vindt na de hiervoor genoemde uitspraak dat ook bij een al hoge (achtergrond)belasting van de natuur er nog wel wat bij mag. Daarvoor heeft de provincie haar beleid sinds voornoemde uitspraak bijgesteld. Dit is in strijd met de Nederlandse wetgeving en Europese natuurrichtlijnen.
  3. De ruimte die de Provincie schept met het nieuwe beleid is bedoeld voor veehouderijen. Op het Spelderholt gaat het om een manege.
  4. Gesteld wordt door de Provincie dat in de nabije toekomst de stikstofuitstoot hard zal dalen door onder meer stoppende bedrijven. Daarop kan en mag niet worden vooruit gelopen, vindt de SBNE. Dat moet eerst blijken. Op dit moment gaat het beheer van de natuurgebieden door recente bezuinigingen er beslist niet op vooruit. Er is dus geen ruimte voor nieuw te bouwen maneges.

Natuurbeschermingswetvergunning verleend voor manege op Spelderholt – wat ging er aan vooraf

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

Het is goed deze (ontwerp)vergunning in historisch perspectief te plaatsen. In 2004 hebben gedeputeerde Peters van de provincie Gelderland en wethouder Van der Tas van de gemeente Apeldoorn (beiden CDA) toezeggingen gedaan over bouwplannen op het Spelderholt. Op dit terrein, grenzend aan Natura 2000-gebied de Veluwe, was vroeger een pluimvee onderzoeksinstituut gevestigd. Dit instituut was door depositie van stikstof dermate belastend voor de natuur dat de milieuvergunning in 2003 is ingetrokken. Dit na drie procedures over de negatieve effecten op de natuur van uitbreidingsplannen.

Het uitbreidingsplan van de manege vond ecoloog Cuppen van de gemeente Apeldoorn in 2005 vanwege stikstofdepositie onhaalbaar. Het adviesbureau Arcadis vond de kwetsbaarheid van het plangebied reden voor een gedegen onderzoek. Een dergelijke passende beoordeling is op verzoek van de projectontwikkelaar dan ook gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek waren voor de Raad van State aanleiding eind 2011 de vergunning te vernietigen. Hieraan ging het volgende vooraf:

• De eerste vergunning is op 15 oktober 2007 afgegeven en tijdens de bezwaarprocedure op 16 januari 2008 weer ingetrokken. De conclusie van de natuurtoets van Arcadis was dat de aangrenzende natuur door stikstofuitstoot zou kunnen worden aangetast.
• De tweede vergunning is 23 september 2009 verstrekt. De provincie had in strijd met de realiteit aangegeven dat er in de buurt van het bouwterrein geen natuur (heide en eikenbos) aanwezig was. Arcadis kon daardoor rapporteren dat er geen natuurschade kon zijn. Het door SBNE ingehuurde adviesbureau Faunaconsult heeft aangetoond dat er wel degelijke heide en eikenbos aanwezig is.
• Daarom kwam er op 27 augustus 2010 een nieuwe redenering voor de vergunning. Het voormalige pluimvee onderzoeksinstituut had meer uitstoot dan de 70 paarden zouden hebben. Er was van een verbetering sprake.
• Ook deze redenering hield geen stand. Op 20 juli 2011 kwam de provincie kort voor de hoorzitting bij de Raad van State met een vierde gedachtegang. De natuur zou maar een heel klein beetje worden aangetast. Dit beetje zou worden gecompenseerd door de omvorming van naburig akkerland in weiland. Met de uitspraak van de Raad van State van december 2011 is ook deze redenering doorgeprikt.

De huidige ontwerpvergunning blijkt gebaseerd op nieuwe regels. Regels die de economie verheffen boven de ecologie. Regels die het mogelijk moeten maken dat voor de natuur schadelijke bouwplannen toch gerealiseerd kunnen worden.

Ook procedureel klopt het niet. De projectontwikkelaar beroept zich op beloften van wethouder en gedeputeerde. Deze toezeggingen waren echter schadelijk voor de natuur en daarmee in strijd met de wet. Gezien het rapport Cuppen en de gang van zaken rondom de vergunningverlening was dit bekend bij gemeente, provincie en projectontwikkelaar. Gemeenteraad en provinciale staten zijn bij het accorderen van de plannen hierover NIET geïnformeerd. Het is onder die omstandigheden onbegrijpelijk dat een overheid toch vier keer opnieuw probeert de wensen van een projectontwikkelaar door te drukken, daarbij de spelregels aanpassend.

Vergunning voor Manege Riant in Beekbergen (Provincie Gelderland)

Onderwerp: Provincie| Geen reacties »

Vergunning voor Manege Riant in BeekbergenDe plannen van Manege Riant in Beekbergen (Apeldoorn) kunnen doorgaan. Op grond van de Provinciale Verordening Stikstof en Natura 2000 en door aanpassing van de plannen van de manege kan de vergunning alsnog worden toegekend. Hiervoor is nu een ontwerpvergunning opgesteld die ter visie ligt.

Paardenspan; bron Manege RiantDe provincie Gelderland verleende in 2009 een Natuurbeschermingswetvergunning voor de verplaatsing van de manege. Deze werd echter eind 2011 vernietigd door Raad van State. De Raad van State oordeelde dat nadelige effecten van ammoniakuitstoot van de manege op de omringende natuur niet waren uit te sluiten.

Ter inzage
De ontwerpvergunning ligt ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken reageren. Na verwerking van de reacties wordt een definitief besluit genomen. Daarna is er nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State door die belanghebbenden die ook in eerste instantie hebben gereageerd.

Verordening Stikstof en Natura 2000
Met de Verordening Stikstof en Natura 2000 wil de provincie bereiken dat de kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden beter wordt beschermd én dat veehouderijbedrijven in Gelderland mogelijkheden krijgen om uit te breiden.

Stikstof en natuur
De Veluwe is een Natura 2000-gebied. Een gebied waar de natuur bijzondere bescherming geniet. Als ondernemers hier plannen hebben voor verandering of uitbreiding van hun onderneming moet beoordeeld worden in hoeverre hun plannen nadelig zijn voor de natuur. Deze natuur heeft immers een bijzondere economische en ecologische waarde. Een negatief effect op de natuur kan ontstaan doordat er te veel stikstof neerslaat in het gebied.

Bron: www.gelderland.nl

Nieuwe natuurvergunning voor verhuizing manage Riant (Stentor, 6 augustus 2012)

Onderwerp: Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

APELDOORN – De provincie Gelderland heeft een nieuwe natuurwetvergunning afgegeven voor de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt in Beekbergen. De vergunning geldt ook voor de bouw van woningen.
De vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet is een van de vele vergunningen die Riant nodig heeft voor zijn verhuisplannen naar Spelderholt. Een eerdere natuurwetvergunning werd in 2009 nog vernietigd door de Raad van State. Intussen is de aanvraag verbeterd en zijn er nieuwe regels ingevoerd. Die bieden meer mogelijkheden voor agrarische bedrijvigheid in de buurt van Natura 2000, waar Spelderholt aan grenst. Op basis van de nieuwe natuurvergunning mag Riant zeventig paarden houden op Spelderholt.

Twee andere vergunningen (bouwvergunning voor de woningen en een kapvergunning) zijn half juni door de rechtbank in Zutphen vernietigd. Inmiddels hebben zowel Riant als de gemeente Apeldoorn laten weten tegen dat besluit in beroep te gaan bij de Raad van State.

Bron: De Stentor
Tekst: Bert Felix