Archief 'Rode lijst en andere dieren' Rubriek

Meer aandacht voor de das!

Onderwerp: Actie, Natuurbeschermingswet, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

In de Flora- en Faunawet is de das een beschermde diersoort, die niet gedood, verontrust of anderszins verstoord mag worden. Ook de dassenburcht is beschermd en deze mag niet vernield of betreden worden. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde dieren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. In de gemeente Apeldoorn komen dassenburchten voor. Op Engeland alleen zijn er al een aantal dassenburchten te vinden. Uiteraard dienen deze burchten met hun bewoners beschermd te worden.

De Partij voor de Dieren vraagt naar aanleiding van een tweetal bedreigde burchten bij de Julianatoren om aandacht voor de das.
Zie hun website: https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/vragen/actualiteitsvragen-de-das-in-de-knel.

En ook in de Stentor verscheen een artikel waar nadrukkelijk aandacht gevraagd wordt voor de das en haar leefomgeving:
Stentor17062015_Daslooptgevaar

SBNE deelt de zorg om de das en zal derhalve ook voor de bescherming van de dassenburchten in het gebied opkomen.

Hoe gaan we om met beschermde zeldzame dieren……. (…en hoe het niet moet)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| 1 Reactie »

Hoe gaan we om met beschermde zeldzame dieren…….
(…en hoe het niet moet)

Wanneer een projectontwikkelaar zijn oog laat vallen op een gebied met hoge natuur- en landschappelijke waarden zal er aan hoge eisen moeten worden voldaan. Er wordt immers op onomkeerbare wijze ingegrepen in het landschapsschoon en daarbij in het leefgebied van de daar levende dieren. Zeldzame dieren zijn veelal zeldzaam omdat ze hoge eisen stellen aan hun omgeving en maar moeizaam in staat zijn tot aanpassen.

"De hazelworm is een op het Spelderholt tamelijk veel voorkomende (pootloze)hagedis. Het is één van de vier reptielensoorten die alvorens werkzaamheden plaatsvinden weggevangen zou moeten worden"

De hazelworm is een op het Spelderholt tamelijk veel voorkomende (pootloze) hagedis. Het is één van de vier reptielensoorten die alvorens werkzaamheden plaatsvinden weggevangen zou moeten worden.

In het plangebied ‘Het Spelderholt’ komen diverse zeldzame en bedreigde diersoorten voor. Met dit artikel richten we ons echter alleen even op de reptielen. Op het terrein waar de bouw van villa’s een appartementencomplex, menbakken en een manege zijn voorzien leven nu hazelwormen, ringslangen, levendbarende hagedissen en zandhagedissen.

 

 

Wet- en regelgeving

Juist vanwege de impact van deze plannen op het dierenleven in de directe omgeving worden er tal van eisen gesteld aan het doen van onderzoek (welke dieren komen voor en welke maatregelen komen in aanmerking om de schade te beperken) en het nemen van passende maatregelen.

Op Het Spelderholt is het noodzakelijk gebleken om tal van maatregelen te nemen voor een brede groep aan diersoorten. Soms volstaat het plaatsen van een alternatieve nestgelegenheid, bijvoorbeeld voor vleermuissoorten en uilen. Voor sommige zeldzame dieren wordt het gebied echter dusdanig ongeschikt dat uitsluitend wegvangen en elders uitzetten nog soelaas biedt. Het mag duidelijk zijn dat dit vangen en uitzetten van genoemde dieren uitsluitend op basis van in een vergunning geregelde voorwaarden mag worden uitgevoerd. Sleutelwoord hierbij is ‘deskundigheid’.

Theoretische aanpak

De vereiste deskundigheid is absoluut noodzakelijk voor elke fase van het project ‘gedwongen migratie’. Er dienen hekwerkjes gemaakt te worden die geschikt zijn om de bedoelde diersoorten te vangen. De theoretische aanpak staat beschreven in de vergunning maar de uitvoer vraagt toch ook de nodige inzichten. Op regelmatige afstanden bevinden zich ingegraven emmertjes waarin de dieren opgevangen kunnen worden. Deze dienen minimaal dagelijks te worden gecontroleerd. Gevangen dieren dienen in een daartoe geschikte habitat in de omgeving te worden uitgezet.

Praktische uitvoering

Mogelijk heeft bij u als lezer ondertussen de gedachte postgevat dat ‘een kind de was kan doen’. Niets is echter minder waar. In het geval van Het Spelderholt zijn de beoogde bouwlocaties inmiddels inderdaad omzoomd door een kniehoog hekwerkje. Bij een vluchtige blik ziet één en ander er inderdaad netjes en weldoordacht uit. Bij nadere beschouwing blijken er met name op het gebied van de emmertjes wat grove fouten gemaakt te zijn.

De emmertjes hebben tot doel specifieke (beschermde)diersoorten weg te vangen uit het plangebied. Teneinde bijvangsten te voorkomen zouden ze dus uitsluitend geplaatst moeten worden in het daartoe geschikte jaargetijde. Reptielen zijn alleen onder warme omstandigheden actief. Bij het plaatsen van emmertjes in de winter (zoals gebeurd is op Het Spelderholt) worden er nodeloos bijvangsten gedaan zoals mollen, muizen en egels.
Dit is des temeer schrijnend omdat de emmertjes niet van een afdoende ontwatering zijn voorzien. De gevangen dieren zijn dus gedoemd te verkleumen en te verdrinken. Dit ook omdat de vereiste dagelijkse controle-frequentie alleen geldt voor het vangseizoen voor de reptielen…..

De grootste misser die in dit geval begaan is, is echter dat de emmertjes aan de verkeerde kant van het scherm geplaatst zijn! Dat wil zeggen dat uitsluitend dieren buiten de beoogde bouwkavels gevangen worden en die binnen de kavels dus niet!!

Op onze vraag aan de vergunningverlenende instanties passend op te treden tegen deze blunders is na maanden nog geen andere reactie dan een ontvangstbevestiging gekomen.

Lessen

Nu blijkt dat er bij dit soort schijnbaar eenvoudige werkzaamheden, die ook nog eens goed beschreven zijn, toch zulke blunders kunnen worden begaan zijn wij als SBNE nog meer dan voorheen gebrand op het zeer nauwkeurig volgen van de uitvoering van werkzaamheden. Helaas is het nodig…….

 

 

Herten op Parc Spelderholt

Onderwerp: Rode lijst en andere dieren| 1 Reactie »

IMAG0742 IMAG0743

De laatste dagen worden er steeds loslopende herten op het terrein van Spelderholt gezien, en soms ook zelfs buiten het terrein.
Het blijken de herten te zijn van Parc Spelderholt, die blijkbaar in staat zijn over de afrasting van het hun toegemeten terrein te komen.

De directie van Parc Spelderholt, die gedurende de afgelopen anderhalve week al enige malen op deze voor mens en dier  gevaarlijke situatie  gewezen is, heeft vandaag de buurtbewoners een mail gestuurd waarin zij aangeeft de ernst van de situatie in te zien en bezig te zijn met het zoeken naar een oplossing in de vorm van een nieuwe, hogere omheining. Parc Spelderholt hoopt op korte termijn met de werkzaamheden te kunnen beginnen.

Omwille van de (verkeers)veiligheid vragen wij uw aandacht voor deze situatie.

Brief/mail van PS: 2014-016 AF aan buren PSH inzake herten

De das, de trots van Engeland

Onderwerp: Algemeen, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

De dassen van Engeland

De das is een forse marterachtige, het lichaamsgewicht varieert tussen de 9 en 12 kg. Met zijn zwart-wit gestreepte en langgerekte snuit is hij een opvallende verschijning en iedereen zal zich wel een foto of tekening van dit dier kunnen herinneren. Toch zijn er weinig mensen die het geluk hebben gehad dit dier in levende lijve te zien, en dat terwijl hij ’gewoon onder de mensen is’ in kleinschalig en extensief gebruikt agrarisch gebied.

In de eerste plaats is de das natuurlijk niet een in grote aantallen voorkomende diersoort. Daar komt nog bij dat het een echt nachtdier is en tijdens zijn lange wandelingen altijd bijzonder  oplettend en zeer op zijn hoede is. Eeuwenlange vervolgingen zullen daar niet vreemd aan zijn.

Een das lijkt een voorliefde te hebben voor voedsel dat opgegraven moet worden: jonge konijnen, wespennesten, de larven van meikevers, wormen etc. Dat daarmee schade aan weiden, gazons, tuintjes en bouwland wordt veroorzaakt zorgt er samen met een meer mythische reputatie als brenger van ziekten voor dat de vervolging van de dieren en de vernietiging van de nestburchten door de eeuwen heen voortvarend is opgepakt.

Heden ten dage heeft de das vooral problemen met het huidige verkeersaanbod en het verdwijnen van kleinschalige agrarische landschappen. De enige ‘natuurlijke vijand’ van de das is de auto, maar ook het bruut uitroeien van (vermeende) dassenburchten is nog steeds een gangbare praktijk, omdat er veel onbekendheid is.

Ten eerste is het niet zo dat de das verantwoordelijk kan worden gehouden voor elke ‘vernieling’ van gazon of zaaibed. Dassen leggen kilometers lange nachtelijke tochten af waardoor de aanwezigheid van een burcht helemaal niet met eventuele schade aan de tuin verband hoeft te houden.
Ten tweede is een das en ook zijn burcht zwaar wettelijk beschermd, dat is niet voor niets. Het is de enige manier om de verkeerssterfte te compenseren.

De das is afhankelijk van kleinschalig en extensief agrarisch landschap en juist dat landschap is door opeenvolgende herinrichtingen en verkavelingen uniek aan het worden; het is als landschapstype zeldzaam en cultuurhistorisch waardevol aan het worden. Het voorkomen van een dassenpopulatie kan bijna als een indicator voor een waardevol cultuurhistorisch landschap worden gezien!

Niet iedere voorbijganger zal zich ervan bewust zijn dat het Buurtschap Engeland zo’n cultuurhistorisch landschap is. Gelukkig heeft de das die waardevolle status wel gevonden en weten te waarderen. De dassen weten de ‘overbosjes’, kleine percelen, begroeide wegbermen en erfafscheidingen op hun waarde te schatten en zijn er jaren geleden begonnen met het bouwen van Burchten. Deze Burchten zijn beschermd en dienen natuurlijk ontzien te worden, maar ze bieden tot in de wijde omgeving de liefhebbers en toevallige passanten de unieke kans om dassen in levende lijve te kunnen aanschouwen. Het is wel zaak om er ’s nachts op uit te trekken, goed op te letten en de diagnose snel te stellen; dassen zijn erg oplettend en zullen doorgaans niet lang in het zicht blijven!! Elke keer dat je ze wel ziet laten ze een onuitwisbare indruk achter zoals alleen zeldzaamheden dat kunnen doen.

‘De das, de trots van Engeland’

SBNE
Wouter Hiskemuller

Respectloos, provocatie, intimidatie op Spelderholt

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| 1 Reactie »

Het zijn geen kleine bomen die omgehaald worden

Volledige ravage

En dat zijn er niet twee...

En zo voort???

Op 29 maart 2012 is Van Tergouw c.s. voortvarend aan de slag gegaan met het rigoreus omhalen van bomen. Volledig respectloos wordt in het broedseizoen de natuur vernietigd met grof geweld.

Het ontbreekt Van Tergouw c.s. aan elk respect voor de flora en fauna, voor de rechterlijke macht die immers nog een uitspraak over de kapvergunning moet doen, voor de eigen advocaat die toezegde dat men niet met kappen zou beginnen voordat deze uitspraak er zou zijn, voor de gemeente Apeldoorn die hierin geloofde, voor de politie en de gemeenteambtenaar die op 29 maart ’s middags gingen kijken, waarna er ook in de avonduren gewoon doorgegaan werd met kappen, voor de mensen die polshoogte gingen nemen en die meer dan geïntimideerd en bedreigd werden… zelfs handtastelijkheden door de heer Van Tergouw bleven niet uit. Men is geschokt.

Het is ongelooflijk allemaal. Ga gerust kijken, het is vanuit de wijde omtrek zichtbaar.

Zeldzame zandhagedis op Konijnenkamp gevonden

Onderwerp: Algemeen, Natuurbeschermingswet, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

zandhagedisDeze hagedis is zaterdag 21 januari 2012 onder slechte weersomstandigheden nabij de Konijnenkamp gevonden. Inmiddels staat vast (Faunaconsult) dat het een zeldzame zandhagedis betreft. Het is een vrouwtje en ze moet veel te vroeg uit haar winterslaap zijn gekomen.

Vragen Partij voor de dieren over onterechte sloopvergunning Spelderholt-Riant

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

13-10-2011
Partij voor de Dieren stelt de gemeente een aantal kritische vragen met betrekking tot het bestemmingsplan Spelderholt-Riant. Op 29 september heeft de Raad van State het bestemmingsplan namelijk vernietigd en zou er een nieuw bestemmingsplan moeten komen voordat de bestemming van Spelderholt-Riant gewijzigd wordt. Het plan was o.a. afgekeurd omdat de gevolgen vanwege de ammoniakdepositie voor het habitattype droge heide niet is meegenomen in de natuurtoets. Tevens is er geen onderzoek verricht naar de mogelijk verblijfsplaatsen van vleermuizen.

Op 5 oktober heeft de gemeente desondanks een bouwvergunning verleend aan Riant. Uit de plaatselijke krant voorts dat Riant al is gestart met de sloop van voormalige stallen, terwijl dit mogelijk verblijfsplaatsen zijn voor beschermde vleermuizen. Partij voor de Dieren vindt het verlenen van de bouwvergunning aan Riant onbegrijpelijk. Daarom willen zij o.a. van de gemeente weten waarom zij zich onttrekt aan het oordeel van de Raad van State en waarom ze niet een volgend onderzoek hebben afgewacht.

schriftelijke vragen d.d. 13 oktober 2011:

1. Wij hebben reeds eerder gemeld dat wij de indruk hebben dat het college zich in deze zaak weinig aantrekt van rechterlijke uitspraken; in dit geval door 5 dagen na het vernietigende oordeel van de rechter een bouwvergunning af te geven. Dit vinden wij een zeer kwalijke zaak. Op welke manier denkt u invulling te geven aan de uitspraak van de Raad van State?
2. Waarom heeft de gemeente 5 dagen na het vernietigende oordeel van de Raad van State over het omstreden bestemmingsplan een bouwvergunning verleend aan Riant? Waarom is niet gewacht totdat er een nieuw goedgekeurd bestemmingsplan ligt?
3. In eerste instantie is de gemeenteraad voorgesteld dat de manege verplaatst zou moeten worden omdat dit natuurwinst zou opleveren. Om de verplaatsing te bekostigen, zou woningbouw worden toegevoegd. Nu de verplaatsing van de manege voorlopig niet doorgaat door de uitspraak van de Raad van State, lijkt woningbouw niet nodig te zijn om het aanvankelijke plan uit te voeren. Naar onze mening is het wenselijk om het totale bestemmingsplan, woningbouw en verplaatsing van de manege, mede in dat licht bezien opnieuw te bekijken. Het college lijkt het aanvankelijke plan – ondanks alle bezwaren van de Raad – toch door te willen zetten; met name de woningbouw in het gebied. Volgens ons zijn verplaatsing en woningbouw niet los van elkaar te bezien. Bent u het met ons eens dat het wenselijk is om het totale plan, gezien alle bezwaren, te herzien en de bouw voorlopig stop te zetten? Graag ontvangen we een gemotiveerd antwoord.
4. Is er een sloopvergunning verleend aan Riant? Zo ja, waarom? Wanneer is deze afgegeven en is hierbij een uitgebreid ecologisch protocol van toepassing verklaard? Zo nee, weet u dat Riant al bezig is met de sloop en treedt u hiertegen handhavend op?
5. Het bestemmingsplan is door de Raad van State nietig verklaard omdat er onvoldoende onderzoek is verricht naar de gevolgen voor flora en fauna. Bent u met ons van mening dat wij eerst dit nader onderzoek moeten afwachten voordat gestart wordt met de sloop? Zo nee, waarom niet?

Beekprikken tijdens IVN-wandeling

Onderwerp: Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

Op 29 maart 2010 vond er een IVN-wandeling plaats over de enken. Een zeer geïnteresseerd gezelschap maakte kennis met het bijzonder waardevolle gebied. Heel speciaal was dat er in de oude beek maar liefst 12 beekprikken gezien werden. Nu is de tijd van de beekprik weer voorbij. Beekprikken zijn alleen te vinden in delen van de beek waar ook kiezels in het water liggen, omdat zij zich aan die kiezels met hun zuigsnuit verankeren. Het zijn net kleine palinkjes, die maar een paar weken in die vorm leven, nadat ze een aantal jaren als larve in de beek scharrelden, paren ze en gaan dood. Het zijn Rode Lijstsoorten, die alleen in water van een bijzonder goede kwaliteit leven: HEN-water dus.

In de natuurtoets inzake de verplaatsing Riant naar het Spelderholt (pagina 20) is te lezen:
De Habitatrichtlijnsoorten drijvende waterweegbree, meervleermuis, gevlekte witsnuitlibel, vliegend hert, kamsalamander, beekprik en rivierdonderpad komen in de nabijheid van het plangebied niet voor (Tauw, 2006).

Dit is dus in ieder geval onjuist gezien alleen al deze waarnemingen van de beekprik en wederom een argument om sprengen en beken, waaronder de Oude Beek, toe te voegen aan Natura 2000!

Het is en blijft dus van belang waarnemingen te melden op http://waarneming.nl/index.php

Wijngaardslak

Onderwerp: Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

In de Seasons (september) stond een oproep om met tellingen de verspreiding van de wijngaardslak in Nederland in kaart te brengen. Het gaat hier om Nederlands grootste huisjesslak.
De wijngaardslak is beschermd en komt in ons gebied voor. Ecologen geloven dat niet en zelfs wanneer ze ze zien zeggen ze nog dat het omogelijk is dat ze hier voorkomen (kalkarme grond) en dat ze derhalve wel uitgezet zullen zijn.
Via www.telmee.nl is het nu mogelijk dat iedereen zijn / haar waarnemingen doorgeeft.
Iedereen die in deze buurt wijngaardslakken tegenkomt graag daarvan melding maken.

Overigens kunnen ook andere diersoorten gemeld worden: dus tel mee op http://www.telmee.nl/

Ringslangen op Spelderholt

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

Ringslangen

De laatste tijd worden er dikwijls ringslangen gesignaleerd op Spelderholt. De heer Hiskemuller wist een exemplaar op de foto te zetten.