De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken – Beekbergen heeft als doelstelling:

  1. het behoud en het bevorderen van de natuurwaarden in het gebied van de enken waar de Konijnenkamp, Engeland, Spelderholt en Engelanderholt doorheen lopen en in het aangrenzende bosgebied.
  2. Het tegengaan van grootschalige bebouwing in en rond dit gebied.
  3. Het duurzaam beschermen van de natuur- en cultuurhistorische waarden van het Spelderholt.
  4. Het behartigen van een goed woon- en leefklimaat van de bewoners in en rond dit gebied.
  5. Het tegengaan van ontwikkelingen die voor mens en dier overlast kunnen veroorzaken.

Zij tracht dit doel te bereiken door het leveren van inspraak, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen overheidsbesluiten die het gebied betreffen of kunnen raken. Dit al dan niet namens andere belanghebbenden. Verder zal zij zoveel mogelijk personen informeren over relevante ontwikkelingen en zal zij de gedachtenwisseling tussen bewoners in en rondom dit gebied bevorderen. Ook zal zij acties die het doel van de stichting bevorderen, initiëren, coördineren en ondersteunen.