Gemeente antwoordt op vragen Partij voor de Dieren

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

1. Gesuggereerd wordt dat de bouwvergunningen 5 dagen na de vernietiging van het bestemmingsplan verleend zijn. In werkelijkheid heeft het college op 20 september 2011 besloten, dit middels het nemen van een projectbesluit , medewerking te verlenen aan de onderhavige bouwaanvragen. De bouwvergunningen zijn op 28 september 2011 verleend en op 5 oktober gepubliceerd. Op 29 september heeft de Raad van State uitspraak gedaan.
Wij zullen het totaalplan, in samenhang met alle afzonderlijke belangen en uitgevoerde onderzoeken, in het licht van de uitspraak van de Raad van State afwegen alvorens een nieuw bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

2. Reeds in de beantwoording op vraag 1 hebben wij aangegeven dat de bouwvergunningen reeds op 28 september 2011 verleend zijn. Zodoende heeft de vergunningverlening voor uitspraak van de Raad van State plaatsgevonden. Op het moment van de vergunningverlening was van een vernietiging van het bestemmingsplan geen sprake. Door de werking van het projectbesluit (vaststelling 20 september 2011) bestond er geen wettelijke weigeringsgrond voor de reeds op 30 september 2010 ingediende bouwaanvragen.

3. Aanvullende onderzoeken met betrekking tot de flora en fauna zijn voorafgaande aan de vaststelling van het projectbesluit uitgevoerd. Mede op grond van de uitkomsten van deze onderzoeken, en het ontbreken van mogelijke negatieve effecten van de ammoniakdepositie van de manege op het natura”-2000 gebied “De Veluwe” (immers de verplaatsing van de manege maakt geen onderdeel uit van dit projectbesluit) heeft het college het projectbesluit op grond van een goede ruimtelijke ordening uitvoerbaar geacht.
Tevens werd aan de kwalitatieve uitgangspunten van de gemeente Apeldoorn, zijnde de sanering van de bestaande opstallen van het voormalig pluimvee instituut en de nertsenfokkerij, de realisatie van een kwalitatief hoogstaand bouw- en inrichtingsplan en de aanleg van nieuwe natuur geen afbreuk gedaan. Deze voorwaarden maken ook onderdeel uit van de het verleende projectbesluit en de daarmee samenhangende verleende bouwvergunningen. Met de vaststelling van een projectbesluit wordt een deel van het totaalproject gerealiseerd. Aan het totaalproject wordt zodoende geen afbreuk gedaan. Het totaalproject (waaronder de inpassing van de manege) zal moeten worden vastgelegd in een nieuw door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan.

4. Op 30 september 2010 heeft de initiatiefnemer een aanvraag voor een sloopvergunning ingediend. De sloopvergunning is verleend op 14 oktober 2010. Er waren op dat moment geen weigeringsgronden (Flora en faunawet is geen weigeringsgrond voor een sloopvergunning) aanwezig om een vergunning te weigeren. Een uitgebreid “ecologisch protocol” is zodoende niet van toepassing verklaard. Op grond van de wetgeving is de uitvoerder van de sloopwerkzaamheden zelf, op grond van de natuurwetgeving, rechtstreeks gebonden aan de uitvoeringsbepalingen van de Flora en faunawet. Daarmee is het voor de uitvoerder noodzakelijk om bij bepaalde sloopwerkzaamheden rekening te houden met de plichten zoals omschreven in de Flora en faunawet.

5. Een algemene zorgplicht ligt op dat moment bij de uitvoerder en niet bij de gemeente Apeldoorn. Wij zien dan ook geen reden en/of mogelijkheid om de door de gemeente Apeldoorn verleende sloopvergunning in te trekken. Wel hebben wij de uitvoerder gevraagd, alvorens tot de sloop van de gevoelige gebouwen wordt overgegaan, de hiervoor geldende regels neergelegd in de Flora en faunawet te volgen. De Algemene Inspectie Dienst (AID) en de medewerker(s) van de (regio)politie handhaven de Flora- en faunawet en houden toezicht op de naleving daarvan.

Meerderheid op PMA voor delegatie ontwerp-projectbesluit

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Donderdagavond 26 mei 2011 was op  de politieke markt Apeldoorn het voorstel om de behandeling van het ontwerp-projectbesluit voor de woningbouw op het Landgoed Spelderholt te delegeren aan B&W aan de orde. Een meerderheid van de raad had geen behoefte aan controle op de uitvoering van dit ontwerp. Ook niet nadat de SBNE en onder meer de partij voor de dieren hadden aangegeven dat het besluit lijnrecht ingaat tegen een beslissing van de Raad van State van december vorig jaar om ontkoppeling van de verhuizing van de manege en de woningbouw niet toe te staan. Het verband tussen deze twee onderdelen van de plannen wordt als onverbrekelijk beschouwd. Tijdens de PMA werd ook duidelijk dat geen zekerheid kon worden gegeven dat de manege zal verhuizen. Daarmee wankelt ook de tweede peiler van het bestemmingsplan, winst voor de natuur. De SBNE heeft laten weten dat dit besluit door de rechter aan flarden zal worden geschoten.

Daarmee blijft de vraag waarom Apeldoorn toch dit projectbesluit wil nemen. Zou het alleen maar gaan om de locaties van de te bouwen woningen op het landgoed Spelderholt? Apeldoorn heeft deze locaties in het bestemmingsplan Spelderholt-Riant (verhuizing manege) namelijk vergeten in te tekenen. Bij dit ontwerp zijn deze locaties wel aangegeven. De SBNE zal spoedig zienswijzen indienen over dit ontwerp.

Mondelinge behandeling Raad van State op maandag 22 augustus 2011

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Regelgeving| Geen reacties »

De SBNE heeft een uitnodiging ontvangen voor de mondeling behandeling van de beroepszaken tegen het bestemmingsplan Spelderholt-Riant en de natuurbeschermingswetvergunning. Het bestemmingsplan is door de raad van Apeldoorn in juli 2009 vastgesteld en op 4 maart 2010 geheel geschorst. Een verzoek tot opheffing van de schorsing door Tergouw is op 21 december 2010 afgewezen, ook het verzoek alleen de woningbouw toe te staan. In het voorjaar van 2011 heeft de stichting advisering bestuursrechtspraak een advies voor de Raad van State bekend gemaakt. De beroepszaak is nu rijp voor behandeling.

Hetzelfde geldt voor het beroep inzake de natuurbeschermingswetvergunning. Deze is in september 2009 verstrekt aan Tergouw. De behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan begint op maandag 22 augustus a.s. om 10:00 uur. De NBW-vergunning wordt diezelfde dag om 13:00 uur behandeld.

Bestemmingsplan Spelderholt-Riant blijft geschorst

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Plannenmakers hebben de Raad van State gevraagd de schorsing van het bestemmingsplan Spelderholt-Riant op te heffen. Dit omdat de provincie in augustus toch een vergunning voor de natuurbeschermingswet had verstrekt. Dit verzoek is blijkens een uitspraak van 21 december 2010 niet gehonoreerd. Een voor de SBNE opgesteld ecologisch adviesrapport staat nog steeds de bouw van de manege op het Spelderholt in de weg.
Ook mag niet worden begonnen met de bouw van villa’s en appartementen, omdat de voorzitter van de Raad van State net als de SBNE van mening is dat dit onverbrekelijk samenhangt met de bouw van de manege. Dit betekent dat de bouw zal moeten wachten tot de uitspraak in de hoofdzaak. Daarvoor is door de Raad van State inmiddels een onderzoek gestart met inschakeling van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Uitspraak mag niet eerder dan medio 2011 worden verwacht.
Vorige week heeft plannenmaker positief gereageerd op een voorstel van de SBNE om te proberen buiten de rechter om tot overeenstemming te komen over bouwplannen. Overleg hierover zal begin 2011 starten.

Bestemmingsplan Spelderholt-Riant geschorst

Onderwerp: Bestemmingsplan, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Ook tegen het besluit van 23 september 2009, no. 2009-006110, van het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) inzake de vergunning van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor onder meer het verplaatsen van manege Riant van Bruggelerweg 4 te Beekbergen naar Spelderholt te Beekbergen, in de nabijheid van het Natura 2000-gebied de Veluwe, maakte SBNE bezwaar en verzocht de voorzitter van de Raad van State  een voorlopige voorziening te treffen.

Ook nu werd SBNE in het gelijk gesteld enheeft de voorzitter het besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn van 9 juli 2009, waarbij het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant” is vastgesteld, geschorst. Nu dit bestemmingsplan de activiteiten waarop de verleende vergunning betrekking heeft planologisch mogelijk maakt, brengt deze schorsing met zich dat de vergunde activiteiten vooralsnog niet kunnen plaatsvinden.

Lees hier de volledige uitspraak: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/voorlopige_voorzieningen/

Ontwerp Bestemmingsplan Parc Spelderholt ter inzage

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Burgemeester en wethouders delen mee dat met ingang van 29 oktober 2009 gedurende zes weken in het Stadswarenhuis aan het Marktplein 1 en in het “Stadhuis op Wielen” voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Parc Spelderholt.

Ga naar de site van de gemeente om de documenten te bekijken:
http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=142608

Bestemmingsplan ‘Spelderholt-Riant’ gereed voor bespreking in Politieke Markt (persbericht gemeente Apeldoorn)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Publiciteit| Geen reacties »

Bestemmingsplan ‘Spelderholt-Riant’ gereed voor bespreking in Politieke Markt

Het college van burgemeester en wethouders maakt verplaatsing van Riant naar Het Spelderholt mogelijk. Het bestemmingsplan dat deze verplaatsing mogelijk maakt staat op donderdag 2 juli op de agenda van de Politieke Markt Apeldoorn. Als de gemeenteraad het standpunt van het college deelt, zal het plan op 9 juli worden vastgesteld.

Ten behoeve van de verplaatsing van manege Riant hebben de eigenaren van deze manege het oostelijke en noordelijke deel van de locatie Spelderholt aangekocht. Op deze percelen staan de restanten van het voormalige pluimvee instituut en een nertsenfokkerij. Met verplaatsing van de manege wordt sanering van deze voormalige bedrijven mogelijk gemaakt.
Gekoppeld aan de verplaatsing van de manege wordt een woningbouwprogramma gerealiseerd bestaande uit een elftal villa’s en een landhuis met twintig appartementen. De ruimte op het terrein van de bestaande manege Riant zal uitgegeven worden in een viertal woningbouwkavels.

Het Spelderholt is in het begin van de 20ste eeuw gerealiseerd en ingericht. Sinds de jaren ’60 is dit terrein door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingericht als onderzoeksinstituut voor pluimveehouderij. Op het noordelijke Spelderholt-terrein was een nertsenfokkerij gevestigd. Met het vertrek van het onderzoeksinstituut in de jaren ’90 is deze locatie beschikbaar gekomen voor een andere functie.

Het ontwerp van bestemmingsplan “Spelderholt – Riant” heeft met ingang van 12 maart 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn 17 brieven met zienswijzen ingediend. De hoofdpunten van de zienswijzen zijn; natuurbeschermingswetgeving en het beleid hieromtrent, de regelingen rond functieverandering en zoekzones, automobiliteit en verkeersstromen, de samenhang met de plannen van Parc Spelderholt en de economische uitvoerbaarheid.
Op basis van de zienswijzennota concludeert het college van B&W dat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

Einde persbericht

Gemeente: geen rem op Riant (Stentor, 27 juni 2009)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Gemeente: geen rem op Riant

door Bert Felix

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn is ervan overtuigd dat de plannen voor de bouw op Landgoed Spelderholt zich verdragen met de nabijgelegen natuur die onder de wet Natura 2000 valt. Dat concludeert de gemeente op basis van nieuwe gesprekken met deskundigen van de provincie en onderzoeksbureau Arcadis.

Om die reden heeft het college zijn handtekening gezet onder het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt. De zeventien bezwaarschriften die tegen de bouw zijn ingediend, zijn allemaal afgewezen.

Volgens de plannen verhuist Riant Equestrian Centre zijn manege naar het landgoed. In ruil voor de afbraak van voormalige pluimveeschuren en nertsenfarm mag er een landhuis met twintig appartementen worden gebouwd en elf villa’s. Het bestemmingsplan en de bezwaren die ertegen zijn ingediend, worden volgende week donderdag op de politieke markt besproken.