Goed begin……

Onderwerp: Algemeen, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

 

Op 27 oktober 2010 is er door de vier betrokken partijen op het Spelderholt een convenant ondertekend waarbij het de bedoeling was om enerzijds beperkte bebouwing mogelijk te maken en anderzijds daarbij maximaal rekening te houden met de natuur en het landschapsschoon.
De ondertekenende partijen waren de Gemeente Apeldoorn, de woningbouwvereniging “Beter Wonen”, Parc Spelderholt en SBNE-Beekbergen. Het convenant maakte een einde aan een situatie waarbij de standpunten alleen maar leken te verharden.
Om ogenschijnlijk tegengestelde belangen te verenigen is vertrouwen en goodwill essentieel. Met de komst van de toenmalige interim directeur dhr. Eppink van Parc Spelderholt was de synergie snel gevonden.
Er is een richting ingeslagen waarbij de hoofdlijn samengevat zou kunnen worden als het streven naar goed “Naoberschap” met omwonenden en naar goed rentmeesterschap als het op de omgeving aan komt. Om één en ander vorm te geven zijn er concretere afspraken gemaakt met het oog op de intensiteit van de bedrijfsvoering en de impact ervan op de omgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld tijdens de nieuwbouw van de studentenhuisvesting speciale regelementen gehanteerd om de overlast van sloop- en bouwactiviteiten tot een minimum te beperken. Bomen op en om het bouwterrein zijn van bescherming voorzien en licht en geluidsoverlast zijn beperkt.
Ook in de dagelijkse bedrijfsvoering dient er rekening te worden gehouden met deze normen en waarden, zo is recent de verlichting van de bewegwijzering aan de Engelanderweg uitgeschakeld en wordt er gezocht naar een fraaiere en meer ingetogen bebording.
Met een terugtredende overheid als gegeven zou het komen tot een convenant, daar waar ogenschijnlijk tegengestelde belangen spelen, wel eens een nieuwe trend kunnen worden. Het monitoren van de realisatie van de afspraken is dan wel een belangrijk aspect om het tot een succes te maken. Nu, ongeveer 2,5 jaar na ondertekening van het convenant op het Spelderholt, zal om die reden gas gegeven moeten gaan worden met het realiseren van de doelen.
Wouter Hiskemuller

Bestemmingsplan Spelderholt-Riant blijft geschorst

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Plannenmakers hebben de Raad van State gevraagd de schorsing van het bestemmingsplan Spelderholt-Riant op te heffen. Dit omdat de provincie in augustus toch een vergunning voor de natuurbeschermingswet had verstrekt. Dit verzoek is blijkens een uitspraak van 21 december 2010 niet gehonoreerd. Een voor de SBNE opgesteld ecologisch adviesrapport staat nog steeds de bouw van de manege op het Spelderholt in de weg.
Ook mag niet worden begonnen met de bouw van villa’s en appartementen, omdat de voorzitter van de Raad van State net als de SBNE van mening is dat dit onverbrekelijk samenhangt met de bouw van de manege. Dit betekent dat de bouw zal moeten wachten tot de uitspraak in de hoofdzaak. Daarvoor is door de Raad van State inmiddels een onderzoek gestart met inschakeling van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Uitspraak mag niet eerder dan medio 2011 worden verwacht.
Vorige week heeft plannenmaker positief gereageerd op een voorstel van de SBNE om te proberen buiten de rechter om tot overeenstemming te komen over bouwplannen. Overleg hierover zal begin 2011 starten.

Eerste vredespijp op Spelderholt (Stentor 28-10-2010)

Onderwerp: Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Op Landgoed Spelderholt is gisteren het eerste vredesakkoord getekend tussen de natuurorganisatie stichting SBNE en een gebruiker van het landgoed. In de aanloop tot de ondertekening hadden de stichting en individuele omwonenden alvast de procedure gestaakt die zij bij de Raad van State hadden aangespannen. In die procedure ging het om de bouw van een woongebouw voor 55 gehandicapte studenten, die op Parc Spelderholt een opleiding volgen. Opdrachtgever van de bouw is woningstichting BeterWonen.
De omwonenden, sinds enkele jaren verenigd in de Stichting tot Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen en Lieren ( SBN) strijden al jaren tegen de toename van bedrijvigheid op het landgoed. Met het convenant komt er in elk geval tussen SBNE en Parc Spelderholt een vriendschappelijk einde aan die strijd, zo bleek gisteren uit de reacties van betrokkenen.
Volgens Wouter Hiskemuller is het nog te vroeg voor een tweede vredesakkoord, dat tussen SBNE en Riant Equestrian Centre zou kunnen worden gesloten, die op een ander deel van het landgoed een nieuwe manege wil bouwen voor 75 paarden, een appartementengebouw en elf villa’s. Daarvoor liggen de standpunten nog te ver uiteen, zei Hiskemuller.
Ondertekenaars van het convenant met Parc Spelderholt zijn naast SBNE ook Beter Wonen en de gemeente Apeldoorn. In het convenant staan concrete afspraken over de activiteiten die Parc Spelderholt op het terrein mag houden en de hinder in licht en geluid die dat met zich mee mag brengen. Ook komt er een commissie met vertegenwoordigers van SBNE, Beter Wonen en Parc Spelderholt die op de naleving van de afspraken en het beheer van het landgoed gaat toezien.
Alle partijen toonden zich gisteren verheugd over de afloop van de vaak verhitte discussies. Wethouder Rob Metz zei dat de gemeente in toenemende mate problemen tussen burgers onderling en tussen burgers en anderen moet oplossen, maar dat de afspraken van Spelderholt laten zien dat het ook anders kan.
Waarnemend directeur Jan Eppink van Parc Spelderholt zei buitengewoon blij te zijn met het convenant, waaraan volgens hem constructieve gesprekken vooraf waren gegaan. In het convenant staat onder meer dat de instelling niet verder mag groeien dan tot 75 studenten.
SBNE-voorzitter Hiskemuller noemde de ondertekening gisteren een buitengewoon positief moment. ,,Het is een goed signaal dat praten altijd een beter resultaat oplevert. We hebben vertrouwen in dit convenant’’.
Onderdeel van het convenant is ook de pauze van drie jaar die is afgesproken voor de bouw van een sporthal op Parc Spelderholt. Eerst zullen Parc Spelderholt en de gemeente hun uiterste best doen die voorziening in het dorp gebouwd te krijgen.

Door: Bert Felix