Visie dorpsraad veranderde in de loop der tijd

Onderwerp: Geschiedenis, Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

Onderstaand fragment is gevonden op de site van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Het komt uit een stuk over Spelderholt van de hand van de heer W. Venema.

“(…) Het Spelderholt is in het ontwerp-structuurplan aangewezen voor “bedrijvenconcentratie en ontwikkelingslocatie bedrijven”. Tijdens de openbare hoorzitting op 3 februari 1994 is er namens de Dorpsraad Beekbergen-Lieren op gewezen, dat de dorpsraad het niet juist zou vinden, indien zich daar in het natuurgebied andere bedrijven zouden kunnen vestigen, nu het onderzoeksinstituut voor pluimvee wordt overgeplaatst. Dat zou ook niet in overeenstemming zijn met de bedoeling van de heer Teixeira de Mattos, oud-wethouder van de gemeente Apeldoorn. In 1997 is de situatie zo gewijzigd dat in de vrijkomende gebouwen van het Spelderholt door Philadelphia ruimte wordt gecreëerd, zodat gehandicapten er aan vakantie natuurprojekten kunnen deelnemen.”

Wilt u het hele stuk lezen? Ga dan naar de site van de dorpsraad: www.raad-beekbergen.nl > artikelen > omgeving > Spelderholt.

Reactie op brief van Dorpsraad (uitgedeeld tijdens ALV 19 maart)

Onderwerp: Actie, Partijen, Publiciteit| Geen reacties »

Hierbij mijn commentaar op het schrijven van de dorpsraad aan de Gemeenteraad van Apeldoorn dd 19-2-08:

In dit schrijven wordt over de grote voordelen voor de middenstand van Beekbergen gesproken.

Ik geloof hier helemaal niets van. Het soort mensen dat Beekbergen als vakantieplaats kiest is zeker niet het soort mensen dat in hippische activiteiten is geïnteresseerd.
Wij hebben zelf een winkeltje dat vlak tegen het gebied van Riant aan ligt en hebben tijdens de bekende wedstrijden nooit enige omzettoename geconstateerd.
Geïnteresseerden gebruiken hun consumpties vrijwel uitsluitend bij Riant.
Daar komt bij,dat wanneer de genoemde plannen doorgang vinden, mensen die hier willen overnachten dit vrijwel zeker bij Riant zullen doen en dat de Beekbergense middenstand daar dus geen enkel profijt van zal trekken.

Indien de dorpsraad een dergelijke stelling poneert mag in redelijkheid worden aangenomen dat zij hier terdege onderzoek naar hebben gedaan.
Ik zou de resultaten van een dergelijk onderzoek wel eens willen zien.

De dorpsraad stelt dat de stichting Gelders landschap te goeder naam en faam bekend staat.
Mijn vraag is bij wie die stichting dan wel zo goed bekend staat.
Ik, mijn broer en twee zusters zijn in Beekbergen geboren en getogen . Wij zijn opgegroeid midden in de bossen net noord van Beekbergen en ik kan u wel zeggen dat deze stichting bij ons helemaal niet zo goed bekend staat.
Sinds het Gelders landschap het beheer over deze bossen voert hebben wij het volgende geconstateerd:
De mooiste gebieden werden voor het publiek afgesloten zogenaamd als rustgebied waarom de mooiste en niet de lelijkste gebieden?
Steeds meer wegen werden en worden nog steeds door het Gelders landschap afgesloten hetgeen tot een voortdurende verarming van de recreatiemogelijkheden leidt. Schitterende bomenlanen met Amerikaanse eiken werden omgekapt,zogenaamd omdat deze hier van oorsprong niet thuishoren. De recreant wordt niets gevraagd en dat hoeft ook niet want het Gelders landschap heeft niet voor niets de stichtingsvorm gekozen voor het uitoefenen van hun activiteiten. De stichtingsvorm sluit iedere vorm van democratische inmenging uit.

Nog niet zolang geleden werd ik samen met twee kennissen door een boswachter van het Gelders landschap staande gehouden met het verzoek het betreffende gebied te verlaten zogenaamd ter bescherming van de fauna.
Voor het betreffende gebied ontvangt het Gelders landschap subsidiegelden onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat het gebied wordt opengesteld voor het publiek. Het Gelders landschap heeft hier lak aan en probeert dan via dit soort
praktijken niet aan de door de overheid opgelegde voorwaarden te voldoen.

Voor mij staat vast dat het Gelders landschap het liefst niemand in hun gebieden toe zou laten, ware het niet dat dit om financiële en maatschappelijke redenen niet haalbaar is.
Het Gelders landschap is gewoon een onderneming met een verlies en winstrekening die zo gunstig mogelijk moet uitpakken. Een onderneming die beslist niet gericht is op de belangen van de burger.
Nog een punt is,dat door het steeds meer afsluiten van wegen, de druk op de nog overgebleven wegen steeds meer toeneemt. Door de voortdurende toename van hippische activiteiten worden de nog overgebleven wegen steeds moeilijker begaanbaar voor wandelaars en dus voor de toeristen waar de Beekbergense middenstand het van moet hebben.
Dit zijn zaken waar de dorpsraad eens aandacht aan zou moeten besteden. Ik loop jaarlijks de Apeldoornse vierdaagse en het gekanker is niet van de lucht, met name van wandelaars die uit het westen komen.
(Wat zonder meer bewezen is,is dat de Beekbergense middenstand duidelijk van de Apeldoornse vierdaagse profiteert).
Loopt u maar eens in zuidelijke richting vanaf de noordweg langs het hek van het Spelderholt. Na een paar kilometer buigt de weg dan wat naar links.Loop dan door tot aan de berg en dalweg. Oh ja,neem dan zoals de gemiddelde toerist een paar kleine kinderen mee ,dan begrijpt u precies wat ik bedoel. Neem voor de zekerheid wel een zak snoep mee!

Riant en de middenstand? Laat me niet lachen. Zorg dat de bossen waar de toerist door moet lopen begaanbaar blijven,weer zoveel mogelijk paarden uit de bossen rondom Beekbergen,daar heeft de middenstand wat aan!

Veluwse brandweerkorpsen wijzen al lang op de gevaren die samenhangen met het afsluiten van steeds meer boswegen met als mogelijk gevolg dat in een worst case situatie het onmogelijk wordt nog effectief te blussen hetgeen tot het afbranden van de gehele Veluwe kan leiden. Goed voor de middenstand!

In het bestuur van de dorpsraad zit een mevrouw die getrouwd is met een van de hoogste ambtenaren van het Gelders landschap, nota bene de man uit wiens hoofd het hele idee om Riant te verplaatsen komt!

Ik vraag mij werkelijk af of van een objectieve beeldvorming door de dorpsraad nog wel sprake kan zijn gezien het feit dat het Gelders landschap er alle belang bij heeft dat de voorgestelde plannen doorgaan.

Het gehele plan is een wangedrocht.Als het Gelders landschap werkelijk zoveel met de natuur op had zou ze toch moeten begrijpen dat een zachtaardige flauwe overgang van akkers naar hoger gelegen bossen volstrekt verstoord wordt door welk bouwwerk,hoe mooi dan ook. Hier is duidelijk eigenbelang in het spel.

De gevolgen voor de toekomst laten zich bij uitvoering van het plan gemakkelijk raden:

De enk wordt als recreatiegebied onbruikbaar.

Op grond van het gelijkheidsbeginsel is het onmogelijk de verdere bouw van woningen en of bedrijven te verbieden. Net zoals dat bij campings het geval is zal een volgende manege zijn rechten opeisen en waarom ook niet. De gemeente zal ontdekken dat het(juridisch) niet haalbaar is om tot een verbod in dat opzicht te komen.

Riant breidt al jaren uit en zal in de toekomst verder gaan uitbreiden.
Kortom over twintig jaar zal de gehele enk zijn volgebouwd en dat alles om de droom van een particuliere onderneming waar te kunnen maken.
Gelooft u nu werkelijk dat Riant – als de plannen niet door zouden gaan – met hun activiteiten zouden stoppen?
Natuurlijk niet. Waar komt dan in hemelsnaam die angst voor het mislopen van inkomsten van de Beekbergense middenstand vandaan?

Ik ga nu iets zeggen wat ik niet bewijzen kan: Voor mij staat vast dat alle betrokken beleidsbepalers in deze zaak dondersgoed weten dat het plan volstrekt onverantwoord is.

Ik heb de laatste maanden wel honderd mensen naar hun mening gevraagd in deze zaak.
Wat mij opviel was dat vrijwel iedereen tegen was behalve mensen die paardreden.

Dat betekent, dat wanneer de dorpsraad echt zo democratisch is als ze zich voordoet, deze raad maar eens een enquête zou moeten houden door bijvoorbeeld alle Beekbergenaren boven een bepaalde leeftijd een formulier toe te sturen met de vraag of ze voor of tegen het voorliggende plan zijn.
De dorpsraad zal dit niet doen,omdat zij bij voorbaat al weten wat de uitslag zal zijn.

Voor mij staat vast dat in dit spel krachten aan het werk zijn die niets maar dan ook niets met democratische beginselen te maken hebben. Er is hier duidelijk sprake van een zeer sterke lobby uit de hippische hoek en van uit het Gelders landschap.
Het Gelders landschap maakt hierbij mijns inziens misbruik van zijn status als natuurbeschermer.
Als het Gelders landschap het ziet zitten kan de gemeente toch moeilijk dwars gaan liggen?

Een groep mensen wonende rond Engeland hebben in het verleden problemen met de gemeente gehad en ons is gebleken dat de gemeente Apeldoorn beslist niet de schoonheidsprijs met betrekking tot het begrip integriteit verdient.

Nog een paar opmerkingen aan het adres van de SBNEB:

Riant valt niets te verwijten. Riant is een particulier bedrijf dat de plicht heeft om hun bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Geheel anders ligt het echter met betrekking tot de rol die het Gelders landschap in dit spel speelt.
Het Gelders landschap moet de schijn ophouden van een maatschappelijke organisatie en zou die schijn wel eens kunnen verliezen als jullie in staat zijn deze zaak in de publieke belangstelling te brengen.
Probeer radio en TV voor het probleem te interesseren.

Als de zaak voor de hoge raad moet dienen kunnen jullie alleen maar winnen als jullie in staat zijn topadvocaten aan te trekken. Daar is geld voor nodig en dus sponsoring. Misschien de Rabobank?
.

Otto Foelkel

Persbericht: Vertrouwensbreuk SBNE-Dorpsraad Beekbergen-Lieren

Onderwerp: Actie, Publiciteit| Geen reacties »

Persbericht SBNE

Vertrouwensbreuk SBNE-Dorpsraad Beekbergen – Lieren

Door een onjuiste adressering van een e-mail van de dorpsraad hebben wij kennis genomen van onthutsende praktijken van de dorpsraad.

 Op de laatst gehouden openbare dorpsraadvergadering heeft een tegenstander van de bouwplannen van manege Riant op Spelderholt Zuid zijn mening met een open brief kenbaar gemaakt. Als reactie hierop heeft het bestuur van de dorpsraad een onderzoek in gang gezet om te kijken of de briefschrijver zelf wel op het rechte spoor zit. De dorpsraadvoorzitter: “bij mensen die zich publiekelijk onderscheiden door hun stellingname en daarin leden van het bestuur betrekken, kijken we wel eens of ze zelf op het rechte spoor zitten. Mocht dat niet het geval zijn dan lopen ze de kans dat ze daarop worden aangesproken. We dachten iets gevonden te hebben, maar we zoeken rustig verder.”

Na de genoemde vergadering van de dorpsraad, is een initiatief ontstaan voor een overleg tussen dorpsraad en SBNE (de stichting die zich sterk maakt voor het behoud van de natuurwaarde van de enken in beekbergen). Wij distantieren ons van de gebruikte methoden van de dorpsraad. In verband hiermee zien wij bij de huidige samenstelling van het bestuur van de dorpsraad af van het voorgenomen overleg.

Dorpsraad in Beekbergen blijft bij visie Spelderholt (Stentor, 20 maart 2008)

Onderwerp: Bewoners, Publiciteit| 1 Reactie »

Dorpsraad in Beekbergen blijft bij visie Spelderholt

door Bert Felix

BEEKBERGEN – Omwonenden van Landgoed Spelderholt hebben het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen gisteravond vergeefs gevraagd de brief in te trekken die het bestuur aan de gemeente en de gemeenteraad heeft gestuurd over de bouw van woningen op Spelderholt.
Omwonenden verwijten het bestuur eigenmachtig optreden.

Het bestuur herhaalde voorstander te zijn van de bouw van een appartementengebouw van vijf verdiepingen op het terrein van het voormalige pluimveebedrijf. De brief was een reactie op het standpunt van een meerderheid op de politieke markt om – vooruitlopend op een definitieve beslissing door de gemeenteraad – de initiatiefnemers een verdieping van het gebouw te laten schrappen. Het bestuur schreef in de brief dat de plannen daardoor in kwaliteit inboeten. Gisteravond nuanceerde voorzitter Atze Oosterwoud die visie enigszins. Hij zei er lang geleden al voor gepleit te hebben dat initiatiefnemer Riant een fotomontage zou maken waaruit de gevolgen van de bouw van een nieuwe manege en een landhuis met appartementen voor de openheid van de enk blijken. Zijn opmerking werd overigens weggehoond door tegenstanders van de bouw. Oosterwoud herhaalde dat het bestuur vreest dat bij het afketsen van de plannen voor de verhuizing van paardencentrum Riant naar Spelderholt er projectontwikkelaars klaar staan die minder liefde hebben voor de omgeving. ,,Dan pakt het minder goed uit voor het dorp”, zo zei hij.

Omwonende Jan Schut stelde dat de stichting meer sympathisanten heeft dan de dorpsraad leden. ,,U gaat tegen een vrij grote groep leden in en dat leidt tot een schisma in het dorp. Ik zou het op prijs stellen als u de brief intrekt en in gesprek gaat met de omwonenden”.

Het bestuur liet zich echter niet vermurwen, maar nodigde de stichting wel uit met het bestuur in gesprek te gaan.

SBNE reageert naar Gemeenteraad over schrijven van Dorpsraad Beekbergen-Lieren

Onderwerp: Actie, Algemeen, Publiciteit| Geen reacties »

SBNE-Beekbergen heeft een brief aan de gemeenteraad van Apeldoorn geschreven als reactie op de brief van de Dorpsraad. In deze brief reageert SBNE op hetgeen in de brief van de Dorpsraad wordt gesteld. SBNE doet tevens een oproep aan de leden van de Dorpsraad om het Algemeen Bestuur ter verantwoording te roepen. De brief aan de gemeenteraad kunt u hier lezen: Brief SBNE aan gemeenteraad (12 maart 2008).

Beekbergse dorpsraad pleit voor handhaven volle hoogte landhuis (Stentor 29 februari 2008)

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Beekbergse dorpsraad pleit voor handhaven volle hoogte landhuis

door Bert Felix

APELDOORN – De Dorpsraad Beekbergen heeft in een brief aan de gemeenteraad gepleit geen wijzigingen aan te brengen in de plannen voor Landgoed Spelderholt.
De dorpsraad schreef de brief naar aanleiding van een bespreking op de politieke markt.

Een meerderheid van de politiek gaf daar aan dat projectontwikkelaar Esprit en opdrachtgever Riant een verdieping moeten schrappen van het landhuis dat op Landgoed Spelderholt zal worden gebouwd. De dorpsraad vreest vertraging en zelfs annulering van de plannen voor de verplaatsing van paardensportcentrum Riant naar Spelderholt en de sloop aldaar van oude veestallen. De plannen worden betaald door de bouw van een landhuis met 26 appartementen, negen villa’s en vier woningen op de huidige plek van Riant.

De dorpsraad schrijft het standpunt van de politieke markt over een lager landhuis te betreuren. Volgens de dorpsraad leidt die keuze ertoe dat er elders op het terrein meer woningen moeten worden gebouwd, waardoor er meer voorbereidingstijd nodig is. Bovendien stelt de dorpsraad dat ‘een landhuis van kwalitatief hoogwaardige architectuur zelfs een verrijking voor de beeldvorming van het gebied kan zijn in plaats van horizonvervuiling’.

De dorpsraad vraagt de politiek te wachten op duidelijke foto-impressies van de plannen en de huidige procedure niet te onderbreken voor het maken van nieuwe plannen. De dorpsraad waarschuwt voor het afhaken van Riant, waardoor Landgoed Spelderholt een andere ‘waarschijnlijk minder passende’ bestemming zal krijgen.

Ook de ChristenUnie komt in het geweer tegen de uitspraak van de politieke markt. In het door de gemeente gemaakte verslag staat dat de wethouder zal nagaan of de hoogte van het appartementengebouw anders kan worden geregeld. De ChristenUnie wil van de wethouder weten of er nu wel of niet een verdieping af moet. De fractie is zelf voor handhaven van de hoogte van het landhuis.

Bron: De Stentor