LNV 2010

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Uit: Populaire versie van de LNV-begroting 2010. Hierin aandacht voor groen onderwijs en voor ‘duurzame productie’, ‘kennis en innovatie’, ‘voedsel, dier en consument’ en ‘natuur, landschap en platteland’.

pagina 44-45
De Ecologische Hoofdstructuur, het samenhangend netwerk van natuurgebieden met een oppervlakte van 728.500 hectare, moet in 2018 gerealiseerd zijn. In 2010 wordt een tussentijdse evaluatie (midterm review) naar de uitvoering van beleidsdoelen door provincies uitgevoerd waaruit zal blijken of de realisering van de EHS op schema ligt. Met Natura 2000 legt Nederland een netwerk aan van gebieden voor de bescherming van op Europees niveau waardevolle soorten en habitats. In december 2010 moeten alle 162 gebieden definitief zijn aangewezen.
Voor ruim 140 van die gebieden is al een ontwerpaanwijzingsbesluit genomen en voor 10 gebieden is een definitief aanwijzingsbesluit gepubliceerd. In een groot deel van die gebieden zal in 2010 ook een (concept) beheerplan beschikbaar zijn. Daarin wordt vastgelegd hoe de gestelde natuurdoelen worden bereikt. Inzet is een balans tussen ecologische doelen en ruimte voor economische ontwikkeling en andere gebruiksvormen.
Willen we het platteland leefbaar en sociaaleconomisch vitaal houden, dan zijn verschillende maatregelen van belang. Zoals het afstemmen en integreren van het beleid voor platteland, landbouw, ruimtelijke ordening en planologie. Dat is een primaire taak van de provincies.
LNV stimuleert het leefbare platteland door het faciliteren van versterking van het voorzieningenniveau en het (kleinschalige) ondernemerschap. Hiervoor zijn in 2010 extra middelen beschikbaar in het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie, tevredenheid met voorzieningen en woonomgeving op het platteland even hoog scoren als in de
stad.

Lees het hele rapport:  http://www.minlnv.nl/pls/portal/url/page/minlnv/actueel/voorlooppagina?p_file_id=42444

Protest tegen nieuwe grenzen EHS

Onderwerp: Actie, Natuur- en milieugroeperingen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Demonstranten op 1 juli 2009 in Arnhem

Op woensdag 1 juli vergaderen Provinciale Staten over de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur en mogelijk ook over de subsidiëring van de Gelderse Milieu Federatie (GMF). Voor de vergadering verzamelden zich tegenstanders op de binnenplaats van het Huis der Provincie om hun afkeuring over de voorstellen duidelijk te maken.

Volgens de GMF is de bescherming van de EHS onvoldoende geregeld. De Federatie vindt dat er een aantal ongewenste herbegrenzingen ten bate van bebouwing zijn. Het gaat onder meer om Rhederhof, Kastanjedal Beek en Citadel Lent. Ook lopen er verbindingszones plotseling dood omdat realisatie te duur zou zijn. De regels van de EHS worden feitelijk terzijde geschoven, zo is de mening van de GMF!

Bron: Provincie Gelderland: www.gelderland.nl

Hoorzitting EHS 10 april 2009 – verslag

Onderwerp: Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

Provinciale Staten van Gelderland behandelen op woensdag 27 mei de statenvoorstellen over de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur en de Aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden zoals bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij. De voorbereiding van de behandeling gebeurt in de commissies voor Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu (RWM) en Landelijk Gebied en Water (LGW) op woensdag 6 mei. Op 20 april 2009 is er een hoorzitting geweest waar namens SBNE het volgende naar voren is gebracht.

Een van de doelen van SBNE is het voorkomen van grootschalige bebouwing op het landgoed Spelderholt te Beekbergen omdat dit grenst aan de Enken ten westen van Beekbergen.

In de EHS ten westen van Beekbergen zit een wig die gevormd wordt door het Landgoed Spelderholt.

Op dit landgoed zijn er twee gebruikers met bouwplannen:
Parc Spelderholt wil er studentenhuisvesting (55 studentenwoningen) en een sporthal bouwen, hiervoor zijn al tijdelijke studentenwoningen geplaatst
Manege Riant wil een manege van ruim 4000 m2 bouwen, plus 11 grote villa’s van ongeveer 1.200 m3 met bijgebouwen plus een appartementencomplex van 15 meter hoog met 20 appartementen. Dit net buiten de EHS (echt pal op de rand).
Voor de plannen van Riant ligt op dit moment een ontwerp bestemmingsplan wijziging voor van de gemeente Apeldoorn. In dit plan wordt geen rekening gehouden met de cumulatieve effecten van de twee gebruikers.

Onze vragen:
Is het mogelijk het landgoed Spelderholt op te nemen in de EHS?
In hoeverre moet rekening gehouden worden met de cumulatieve effecten of mag er per gebruiker een bestemmingsplan voorgesteld worden?
Als het niet mogelijk Spelderholt op te nemen in de EHS, is het dan mogelijk deze bebouwing (die nog moet plaatsvinden) te verbieden omdat het volgens Europese regels niet is toegestaan aan de rand van de EHS (grootschalige) bebouwing te realiseren met alle licht, geluid en ammoniak vervuiling van dien?

Hiernaast is het krantenartikel uit de Stentor waarin genoemd is dat de heer Siepel van Alterra van mening is dat op grond van de Natura 2000 regels grootschalige bebouwing op het landgoed Spelderholt niet toegestaan zal worden aan de commissieleden verstrekt.