Zo werkt dat als Apeldoorn/Gelderland Europa aan zijn laars lapt

Onderwerp: Algemeen, Regelgeving| Geen reacties »

De Europese Commissie vraagt Nederland het arrest van het Europese Hof over milieueffectbeoordelingen na te leven in een zaak die al geruime tijd loopt en betrekking heeft op de impact van bepaalde projecten op het milieu. Ondanks een uitspraak van het Hof in deze zaak, die teruggaat tot 2006, heeft Nederland verzuimd toereikende maatregelen te nemen. Op aanbeveling van Europees commissaris voor Milieu, de heer Janez Potoċnik, stuurt de Commissie Nederland daarom een aanmaningsbrief. Wanneer Nederland hier geen gehoor aan geeft kan het opnieuw voor het Hof worden gedaagd en kunnen financiële sancties worden opgelegd.
Op 15 oktober 2009 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat Nederland Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten niet heeft nageleefd. Op grond van deze wetgeving zijn de lidstaten verplicht systemen op te zetten om te kunnen bepalen of individuele projecten al dan niet een milieueffectbeoordeling (MEB) moeten ondergaan. Zo wil men ervoor zorgen dat projecten die waarschijnlijk een belangrijk effect zullen hebben op het milieu, vooraf worden beoordeeld zodat de bevolking zich bewust is van eventuele gevolgen.

In de Nederlandse wetgeving zijn drempelwaarden vastgesteld bij overschrijding waarvan een MEB verplicht is. Er zijn echter problemen geconstateerd met betrekking tot de wijze waarop deze drempelwaarden zijn vastgesteld. Het Hof heeft geoordeeld dat bij het Nederlandse systeem onvoldoende rekening wordt gehouden met alle mogelijke gevolgen.

Naar aanleiding van het arrest van het Hof verklaarde Nederland dat het zijn wet-geving tegen eind 2010 zou wijzigen. De Nederlandse autoriteiten hebben de Com-missie sedertdien echter meegedeeld dat de goedkeuring van de wijzigingen is uitgesteld tot medio 2011. Toezien op de tijdige naleving van arresten van het Hof is een prioriteit voor de Commissie, met name omdat projecten die ondertussen zonder beoordeling worden uitgevoerd, negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Gezien de vertraging en het feit dat het arrest van het Hof dateert van oktober 2009, heeft de Commissie besloten een schriftelijke aanmaning te versturen waarin Nederland twee maanden de tijd wordt gegeven om te voldoen aan het arrest. Als er geen passende maatregelen worden genomen kan de Commissie besluiten de zaak opnieuw aanhangig te maken bij het Hof en financiële sancties eisen.

Achtergrond

Overeenkomstig de richtlijn inzake milieueffectrapportage moeten mogelijke milieueffecten van projecten worden geïdentificeerd en beoordeeld voordat toestemming wordt verleend voor de uitvoering van deze projecten. Zo kunnen projecten nog in de planningsfase worden aangepast en negatieve gevolgen vooraf tot een minimum worden beperkt.

De richtlijn bepaalt tevens dat het publiek in een vroeg stadium inspraak krijgt in besluitvormingsprocedures op milieugebied. Dit betekent dat de betrokkenen de gelegenheid moeten hebben opmerkingen in te dienen zolang alle opties nog open staan voor de bevoegde autoriteiten, d.w.z. voordat een definitief besluit wordt genomen inzake de vergunningsaanvraag.

SBNE vestigt hoop op Europees verbod (Stentor, 9 april 2009)

Onderwerp: Actie, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| 1 Reactie »

SBNE vestigt hoop op Europees verbod

door Bert Felix

BEEKBERGEN – De plannen voor de bouw van een manege, een appartementengebouw en elf villa’s op Landgoed Spelderholt worden door Europa verboden.
Dat voorspelt Henk Siepel, inwoner van Beekbergen en hoofd van het centrum voor ecosystemen Alterra van de Rijksuniversiteit van Wageningen. Apeldoorn volgt volgens hem een heilloze weg en riskeert een torenhoge boete.

Siepel zei dat gisteravond op een bijeenkomst van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE). Reden daarvoor is dat de bouwplannen van Riant Equestrian Centre, maar ook die van zorginstelling Parc Spelderholt, op de rand van het gebied van Natura 2000 liggen.

De bouw voor Riant en Parc Spelderholt vindt net buiten Natura 2000 plaats, maar volgens Siepel maakt dat niets uit. ,,Natura 2000 betekent ook bescherming in de rand langs dat gebied. Activiteiten die hinder veroorzaken zijn daar verboden. Zelfs bestaande activiteiten kunnen worden teruggedraaid.”

Volgens projectleider Gerben den Besten van de gemeente, ook aanwezig bij het debat, wijst de bij het bestemmingsplan verplichte natuurtoets uit dat de plannen kunnen. Op basis van die natuurtoets is een ontheffing van de wet op de natuurbescherming aangevraagd bij de provincie. ,,Wat Siepel zegt is waar, maar dat wordt ondervangen door de natuurtoets”.

Siepel verwijt de gemeente echter de initiatiefnemers van de plannen op het verkeerde been te zetten. ,,We doen alsof we Apeldoorn opnieuw kunnen inrichten, maar een hoger orgaan dan onze gemeenteraad heeft een hek om de Veluwe gezet. Dat heeft de Europese Unie gedaan en daar moeten we in Beekbergen trots op zijn.”

Volgens Siepel kijkt Brussel momenteel zeer kritisch naar Nederlandse plannen in en bij Natura 2000. ,,Ik ben er net nog geweest en we doen het niet goed. Je mag niet naast Natura 2000 bouwen”.

Ook volgens Ingeborg Leerkes van de Stichting Het Ordens Massief trekt de gemeente aan een dood paard. ,,We zijn twee jaar bezig geweest om een voetbalstadion voor AGOVV uit Natura 2000 te houden. Daar is de gemeente twee jaar druk mee geweest, terwijl al op de eerste dag duidelijk was dat het niet kan. Zeg daarom ook hier: dit gaat niet lukken.”