Gemeente handhaaft horeca Riant

Onderwerp: Regelgeving| Geen reacties »

riantboos

De juridische commissie van de SBNE is verheugd dat de gemeente de uitbreiding van de horeca handhaaft. Het is voor de commissie een raadsel waarom de handhaving zich beperkt tot de blokhut. Het huidige bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid staat immers niet toe dat bij manege-be­drijf en paardensportcentrum Riant zelfstandige horeca-activiteiten plaatsvin­den. Dit is nog eens door de gemeente Apeldoorn bevestigd na een zienswijze/bezwaar van Riant van 18 januari 2005. Daarmee is het gebruik van terrein en opstallen voor zelfstandige horeca (restaurant, feesten) en zakelijke bijeenkomsten, iets wat al ruim veertig jaar wordt gedoogd, nadrukkelijk niet toegestaan. Een ontwerp bestem­mingsplan voor verplaatsing van de manege naar het Spelderholt voorzag evenmin in zelfstandige horeca. Dus ook daar zou de nu bestreden blokhut beslist niet kunnen. Riant lapt, zoals steeds, de regels aan haar laars. Ook aanwijzings­borden voor zelfstandige horeca-activiteiten worden tot op de dag van vandaag door de gemeente gedoogd en verder worden er kennelijk door de gemeente wel horecavergunningen verstrekt. Wij vragen ons steeds meer af wat de betekenis van een bestemmingsplan is, als alles maar op zijn beloop wordt gelaten. Ook om deze reden zijn wij nog steeds tegen het verplaatsen van de manege inclusief de feitelijke full service horeca in het kwetsbare gebied in de omgeving van het Spelderholt.

Regelgeving zonder handhaving: zinloos!

Onderwerp: Regelgeving| Geen reacties »

[nggallery id=2]

Regelgeving kan niet zonder handhaving, ook al zouden we anders willen. Want wat komt er anders van de regelgeving terecht?
SBNE Beekbergen strijdt o.a. voor het behoud van de enken in Beekbergen en is in haar bestaan tegen vele voorbeelden van gebrek aan handhaving of anderszins aangelopen.
We werken de case rondom de Flora- en faunawet gerelateerd aan de bouwplannen van Tergouw Holding op landgoed Spelderholt nader voor u uit.

De Flora- en faunawet is er om planten- en diersoorten die in Nederland in het wild voorkomen te beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van deze wet. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld het verwijderen van bepaalde planten en het verstoren van sommige dieren. In bepaalde situaties mag dit wel, maar daarvoor is dan een ontheffing of vrijstelling nodig.

Van Tergouw wil gaan bouwen op een deel van landgoed Spelderholt. Uiteraard is zij bij het bouwrijp maken van het terrein gebonden aan de voorschriften van o.a. de Flora- en Faunawet. Dit gaat op papier dan ook niet zonder slag of stoot. Tussen de papieren werkelijkheid en de reële werkelijkheid gaapt helaas een groot gat.
Op 9 maart 2012 verleent De Staatssecretaris van Economische aken, Landbouw en Innovatie een Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen:

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen of verstoren van holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de hazelworm (Angius fragilis) en de levendbarende hagedis (Zootoca vivipara).
In deze toekenning wordt zeer nauwkeurig beschreven waaraan men zich dient te houden. De volledige toekenning kunt u hier downloaden.
Het is maar zeer de vraag of een en ander conform de voorwaarden is uitgevoerd. Immers, wanneer er niemand op toeziet…

Op 2 april 2012 doet SBNE aangifte van overtreding door Tergouw Holding BV van verbodsbepalingen genoemd in de Flora en Faunawet, en meer specifiek overtreding van de voorschriften, zoals vermeld in de brief van Dienst Regelingen aan Tergouw Holding d.d. 9 maart 2012 betreffende “toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen”.
Want Van Tergouw Holding is op 29 maart 2012 een grootscheepse kap begonnen.

De zaak herhaalt zich:
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 29 oktober 2013 Tergouw Holding ontheffing verleend op de verbodsbepalingen die geformuleerd zijn in artikel 11 van de Flora- en Faunawet. Maar… deze ontheffing is heeft een termijn en is wel aan voorschriften verbonden.
De termijn: 29 oktober 2013 tot en met 1 mei 2015

De specifieke voorschriften:

7. De werklocatie waar zich de te slopen bebouwing, alsmede de nieuwbouwlocatie zich bevindt dient uitgerasterd te worden door middel van schermen.
8. De schermen dienen in de periode half maart tot half april of in oktober aangebracht te worden.
9. De afrastering dient te bestaan uit kniepalen met een HDPE plaat. Deze HDPE plaat dient aan de binnenzijde van de afrastering ruw te zijn, aan de buitenzijde dient deze glad te zijn.
10. De afrastering dient vanuit één richting geplaatst te worden
11. Emmers dienen recht onder het reptielenscherm geplaatst te worden. Aan de buitenzijde van het scherm dient een deel van de emmerwand verwijderd te worden en dient de grond schuin weg gegraven te worden tot aan de bodem van de emmer, zodat dieren zelfstandig de emmer kunnen verlaten.
12. De afrastering dient gedurende de duur van de werkzaamheden (ongeveer 2 jaar) in stand gehouden te worden.
13. Bij de activiteiten aan de infrastructuur dient rekening gehouden te worden met de seizoensactiviteiten (voortplanting en winterrust) van de hazelworm en de levendbarende hagedis. Deze perioden lopen globaal van maart tot en met augustus en van november tot en met maart. Afhankelijk van het seizoen en de weeromstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van het uitvoeren van de werkzaamheden dient bepaald te worden door een deskundige op het gebied van reptielen.
14. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van reptielen. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden.

Men gaat aan de slag en zet hekjes. Dat doen ze helaas niet volgens de voorwaarden. Integendeel.

SBNE stuurt op 6 november 2013 een verzoek tot handhaving naar de Gemeente Apeldoorn en c.c. provincie Gelderland en het Ministerie via: https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/Warenklachten:

Lokatie: woningbouw-Plangebied (Spelderholt, Beelbergen) aan de rand van het Natura 2000-gebied.
Betreft: Vorige week is er op het voormalig landgoed Het Spelderholt een begin gemaakt met de aanleg van een hekwerk met als doel het tegenhouden van beschermde reptielen en amfibieën aan de randen van het beoogde bouwterrein. Om genoemde dieren uit het gebied weg te vangen dienen de vallen (emmertjes) correct toegepast te worden, dit is echter niet het geval. De emmertjes zijn waterdicht, staan vol regenwater waardoor de gevangen dieren verkleumen of verdrinken. De emmertjes staan deels te ver boven het maaiveld waardoor ze niet effectief zijn. Erger is dat de emmertjes aan de buitenkant van het hekwerk staan, vanuit de bouwkavels gezien, waardoor er geen sprake is van het leegvangen van het bouwterrrein maar van de wildvang daar buiten. Er bestaat bij ons ernstige twijfel over de vakkundige uitvoering en begeleiding van het werk. Het seizoen, de weersomstandigheden en de kwaliteit van de uitvoering zijn ongeschikt voor het beoogde doel. Beschermde dieren zoals de levendbarende- en zandhagedis, alsmede de ringslang zijn ten dode opgeschreven wanneer ze in de emmers komen. Ook onbedoelde bijvangsten zoals (spits)muizen en mollen zullen als gevolg van deze vangactie gedood worden.

Op 13 november 2013 komt er een ontvangstbevestiging van NVWA, die een en ander doorstuurt naar de Dienst Regelingen Bestuurlijke Handhaving Flora en Fauna. Daar blijft het dan bij.

Wanneer u nu gaat kijken op het landgoed, zult u zien dat er volledige kaalslag heeft plaatsgevonden. Dat gebeurde vooral in de periode kerst-nieuwjaar, wanneer ‘men’ met andere dingen bezig is.
Geweldig al die regelgeving. Maar als er geen handhaving is, of handhavers hun vingers niet durven te branden… ontstaat er een wildwest waarin iedereen maar kan doen waar hij zin in heeft.
En ach, de rechter zal dan wel weer zeggen: ja, die bomen die staan er nu toch niet meer, dus…

Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, welterusten…. sssstttttt

Bedrijfsvoering op Spelderholt – overtredingen

Onderwerp: Algemeen, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Paarden en mest op Parc Spelderholt Mest

Behalve het feit dat we zo onze twijfels hebben bij de concrete bouwplannen in het buurtschap Engeland hebben we dat zeker met betrekking tot de bedrijfsvoering van de betrokken bedrijven. Zoals dat op diverse plekken te zien is laat men de boel nogal verrommelen en is er in ieder geval geen sprake van goed rentmeesterschap. Veel minder zichtbaar zijn de overtredingen tegen wet- en regelgeving die nationaal en internationaal in het leven zijn geroepen om unieke natuurgebieden, zoals de veluwe er één is, te beschermen. Die bescherming houdt onder andere in dat schijnbaar algemeen geaccepteerde bezigheden binnen een cirkel rondom deze natuurgebieden vaak gelimiteerd worden.
Zoals ingewijden weten is het om die reden destijds zo moeilijk geworden op het Spelderholt nog pluimvee-onderzoek uit te voeren dat veel stallen leeg moesten blijven staan en er vergaande maatregelen moesten worden genomen om de ammoniak-uitstoot te reduceren. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er geen andere optie meer was dan zich in lelystad te vestigen. Ongeveer 130 arbeidsplaatsen gingen daarmee voor de regio verloren.
Als we ons realiseren dat de milieuaspecten destijds zo’n overheersende rol speelden is het wel heel zuur te moeten constateren dat de gemeente volledig weet heeft van de actuele overtredingen van bijvoorbeeld de Wet Ammoniak en Veehouderij en daartegen in het geheel niet optreed.

Spelderholt begint te vroeg aan bouw lift (Stentor, 4 februari 2009)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit| Geen reacties »

Spelderholt begint te vroeg aan bouw lift

 

Door Bert Felix

BEEKBERGEN – In overleg met de gemeente Apeldoorn heeft Parc Spelderholt, onderwijsinstelling voor gehandicapten in Beekbergen, werkzaamheden voor een lift in kasteel Spelderholt stilgelegd. De instelling had nog geen vergunning voor het werk aangevraagd.

Wethouder Jolanda Reitsma zal de instelling binnenkort bezoeken.

De gemeente kwam tussenbeide na een tip van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen. Die had enkele containers bouwafval geconstateerd. Wouter van Santen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt, desgevraagd: ,,De vergunning zou in februari worden aangevraagd. Vorige week belde de aannemer of hij alvast kon beginnen, omdat het buitenwerk door de vorst stil lag. Dan wil je zo’n man tegemoet komen”.

SBNE stelt meer overtredingen te hebben geconstateerd bij Parc Spelderholt. Woordvoerder Wouter Hiskemuller zegt daarom vandaag een gesprek te hebben met de afdeling handhaving van de gemeente. De gemeente bevestigt alleen de plaatsing van een verlichte richtingaanwijzer in de berm van de Engelanderholt. Daarvoor bleek een vergunning nodig te zijn. Bovendien wees de commissie voor ruimtelijke kwaliteit het ontwerp van de hand. Een nieuw ontwerp is inmiddels goedgekeurd, laat de gemeente weten, die de huidige paal gedoogt.

Volgens Hiskemuller zijn er eerder dikke bomen met nestholen gekapt zonder vergunning, is er nog voor de bezwarentermijn verstreken was begonnen met de bouw van een tijdelijk onderwijsgebouw en maakt de organisatie reclame voor commerciële activiteiten.

Volgens Van Santen ging het bij de bomen om achterstallig onderhoud en de kap van dode exemplaren die gevaar opleverden voor wandelaars. Voor de noodschool had hij een vergunning, al begon hij wel voor de bezwarentermijn was verstreken. ,,We wilden de lokalen op 1 september in gebruik nemen. Je weet dat er bezwaren kunnen komen en je het gebouw moet afbreken, maar het mag wel.”

Van Santen zegt dat zijn instelling inderdaad reclame maakt voor de activiteiten die er bij Parc Spelderholt kunnen worden, zoals bruiloften, condoleances en familiefeesten. “Al die activiteiten zijn onderdeel van onze horeca-activiteiten om onze gehandicapte studenten te laten leren zelfstandig te werken”, aldus Van Santen.

Verkeer tijdens menwedstrijden

Onderwerp: Algemeen, Regelgeving| Geen reacties »

We kregen nog wat foto’s binnen van verkeersituaties tijdens de menwedstrijden. Voor de duidelijkheid: het betreft geen eenrichtingsverkeerwegen.

klik op de foto voor een diashow

Geluidoverlast (ontvangen brief)

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

G.J. van het Loo,
Dorpstraat 7,
Postbus 60,
7360 AB Beekbergen.
Tel.: 506.16.89.

SBNE – Beekbergen,
t.a.v. Wouter Hiskemuller.

Betreft: Geluidsoverlast.

Beekbergen, 3 augustus 2008.

Beste Wouter,

Zoals je weet hebben wij een hevige en meerjarige ervaring met geluidsoverlast van het bij ons naast gelegen cafe ’t Susterhuys.

Ondanks herhaalde pogingen daartoe zijn nog het gemeentelijk apparaat, nog de politie, nog de Apeldoornse politiek er in geslaagd hieraan een einde te maken.
De complexiteit van de materie en ook de geringe animo van de Beekbergse bevolking om ruchtbaarheid te geven aan de problemen zullen hier ook mede debet aan zijn.

Net als jullie Stichting lopen ook wij bij herhaling aan tegen de problemen qua handhaving.
De recente artikelen in de Stentor en op de diverse websites hebben gelukkig heel wat los gemaakt. Er is nu aandacht voor de problematiek van overmatige geluidsproductie
en de handhaving van vergunningen die de bewoners van overlast moeten vrijwaren.
Wij ervaren nu een toegenomen ondersteuning bij onze pogingen te komen tot een leefbare situatie. Mogelijk is het ook deze extra aandacht die ook andere dorpsbewoners over de streep heeft getrokken om op te komen voor hun belangen en overtreding van de regels aan de orde te stellen.

Resultaat is een veel adequatere aanpak waardoor afgelopen donderdag (Veluwse marktavond) door de politie juist en tijdig is ingegrepen toen er door meerdere mensen daarom verzocht werd.

Middels dit schrijven wil ik de SBNE danken voor het nemen van het initiatief in deze.

Met vriendelijke groeten,

Gerrit van het Loo,

cc. De heer Berend van de Sande en de Stadsredaktie van de Stentor.

Feest menwedstrijden duurde veel te lang (Stentor, 29 juli 2008)

Onderwerp: Algemeen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Feest menwedstrijden duurde veel te lang

door Berend van de Sande.

APELDOORN – De festiviteiten rond de menwedstrijden in Beekbergen hadden om middernacht afgelopen moeten zijn.

In werkelijkheid was de muziek donderdag en zaterdag te horen tot ruim na 2 uur ’s nachts. Dit tot ongenoegen van buurtbewoners, bij wie naar eigen zeggen de vensterbanken stonden te trillen door de harde muziek.
De gemeente Apeldoorn zal de organisatie van de menwedstrijden uitnodigen voor een evaluatiegesprek, zegt woordvoerder Wiel Waelen. Boetes zullen niet worden opgelegd, maar de gemeente wil wel voorkomen dat wat nu is gebeurd zich volgend jaar zal herhalen. Mocht dat wel zo zijn dan kan de gemeente de festiviteiten verbieden.
Naast het evaluatiegesprek zal de gemeente volgend jaar sowieso vlak voor het paardenspektakel bij Riant een overleg hebben met de organisatie om ze nog eens te wijzen op de regels.
,,Wellicht zullen we ook tijdens het evenement poolshoogte nemen”, zegt Waelen. ,,Wij proberen in het voortraject te regelen dat evenementen plezierig verlopen, ook voor de omgeving.”

Rick Velstra, wedstrijdleider van de internationale menwedstrijden, is verrast door de reactie van de gemeente op het nachtelijke feestje. Hij ging ervan uit dat het feest tot 2 uur door mocht gaan. ,,Dit is nieuw voor mij. Het stond ook niet specifiek in de vergunning. We hadden de tijdstippen van het feest nog gemaild naar de gemeente.”

Volgens gemeentewoordvoerder Waelen zijn de regels echter ‘kraakhelder’. Het evenement valt in categorie 2 van de notitie geluid en evenementen. ,,Deze moeten uiterlijk om 24 uur afgelopen zijn, dat geldt ook voor Jazz in the Woods en Koninginnedag bijvoorbeeld.”

Wedstrijdleider Velstra betreurt het dat mensen kennelijk overlast hebben ondervonden van het feest. ,,Het is nooit onze intentie geweest om iemand overlast te bezorgen.”

Bron: De Stentor

Day after – paardenspektakel

Onderwerp: Actie, Bewoners, Publiciteit| Geen reacties »


klik op de foto voor een diashow


Het was ongetwijfeld een succesvol paardenspektakel, velen zullen genoten hebben!
Maar er waren ook nog kritische geluiden: bijvoorbeeld geluidoverlast, hekken die open zijn gebleven, gevaarlijk en veel te hard rijden, etc. etc.
Hier wat foto’s van hoe de bermen van Spelderholt nu uitzien. Vips werden van de parkeerplaats op Spelderholt vervoerd met Range Rovers.
Ook reden er allerlei andere vervoermiddelen, gevaarlijk en te hard. Wandelaars, fietsers, rolstoelgangers en ook deelnemers met hun paarden hadden last van dit rijgedrag.
En dat men regelmatig moest uitwijken, de berm in, blijkt uit de foto’s. Dat er ook hard geremd moest worden is bijvoorbeeld te zien aan de verloren lading houtsnippers.
Zo ziet de berm van een verharde weg er na 4 dagen VIP-transport dus uit. Hoe zou de onverharde Konijnenkamp er na een dergelijke belasting uitzien?

Druk op de foto en u kunt er meer zien!

Gemeentebelangen wil actie tegen ‘illegale activiteiten’ (Stentor, 4 april 2008

Onderwerp: Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Gemeente-belangen wil actie tegen ‘illegale activiteiten’

Door Bert Felix

Gemeentebelangen legt zich niet neer bij het besluit van het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders om illegale activiteiten op Landgoed Spelderholt te gedogen.
De partij hekelt vooral de activiteiten van een beveiligingsbedrijf, waardoor buurtbewoners zich geïntimideerd voelen.

Naar aanleiding van een bezoek van leden van de gemeenteraad aan Landgoed Spelderholt in Beekbergen, de toekomstige plek voor Equestrian Centre Riant, heeft Gemeentebelangen vragen gesteld aan het college. Die zijn nu beantwoord. Gemeentebelangen zegt meerdere activiteiten te hebben waargenomen, die illegaal zijn. Zo staan er volgens de fractie illegaal paarden van mencentrum Riant, is er illegaal mest en ander afval opgeslagen, maar is ook een woning illegaal in gebruik door een beveiligingsbedrijf, die er zijn personeel traint.

Het college bevestigt dat een deel van de activiteiten illegaal zijn, maar ze ontkent dat er sprake is van mestopslag. Die zou meteen worden afgevoerd naar de Riant-locatie aan de Bruggelerweg, waar wel vergunning is om mest tijdelijk op te slaan. Van afval zou geen sprake zijn, zegt het college: Gemeentebelangen ziet restanten van vervallen schuren op het terrein als afval aan.

Het college wijst ingrijpen van de hand, omdat er uitzicht is op legalisering van de activiteiten. Zo krijgt Landgoed Spelderholt een paardensportbestemming en is het gebruik van een woning door een beveiligingsbedrijf eindig, omdat de woning zal worden gesloopt.

Het college denkt dat het inzetten van een handhavingstraject zal worden doorkruist door het nieuwe bestemmingsplan. Met andere woorden: eventuele procedures vergen zoveel tijd dat het geen zin heeft eraan te beginnen, omdat het beveiligingsbedrijf uiteindelijk verdwenen zal zijn en de paarden legaal in hun nieuwe stallen staan.

Gemeentebelangen meldt geen genoegen te nemen met de antwoorden van het college. ,,Zeker in het licht van de actuele situatie die als grimmig te betitelen is, neemt Gemeentebelangen de zaak hoog op”. De partij beraadt zich op actie.

Volgens buurtbewoners nemen de activiteiten van het beveiligingsbedrijf in het gebied toe. Zij leggen een relatie met de komst van Riant naar Spelderholt en de bouw van een landhuis en negen villa’s, waar een deel van de buurt tegen is.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is er om bewaking op het terrein gevraagd, omdat er sprake zou zijn (geweest) van diefstal, inbraak, hangjeugd en illegale bewoning.

Bron: de Stentor