Kip ontbreekt, caravan moet weg (Stentor 18 juni 2009)

Onderwerp: Bewoners, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Eigenaresse verwijt gemeete meten met twee maten: Een bewoonster van Landgoed Spelderholt moet een zeventien jaar geleden geplaatste caravan uit haar achtertuin verwijderen, op straffe van een dwangsom, die maar liefst kan oplopen tot 30.000 euro. Destijds zonder bouwvergunning geplaatst, en dus illegaal. Pakt de gemeente alles waarvoor geen vergunning is afgegeven zo voortvarend aan?

Lees het artikel over de caravan, dat op 18 juni 2009 verscheen in de Stentor:

Kip ontbreekt, caravan moet weg

Olie gedumpt in Beekbergen (Stentor, 20 februari 2009)

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN – Op het terrein van Spelderholt in Beekbergen zijn woensdag illegaal gedumpte vaten met schadelijke stoffen aangetroffen. De vaten bevatten onder meer motorolie, ontvetter en koelvloeistof. De politie kreeg er rond 17.00 uur melding van. Het ging om negen vaten en twee jerrycans. De vaten zijn afgevoerd.

De politie is op zoek naar mensen die gezien hebben wie de vaten hebben gedumpt. Zij kunnen bellen met 0800-8844.

Parc Spelderholt opnieuw geen vergunning (De Beekberger, 5-2-2009)

Onderwerp: Actie, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

img006.jpg

Spelderholt begint te vroeg aan bouw lift (Stentor, 4 februari 2009)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit| Geen reacties »

Spelderholt begint te vroeg aan bouw lift

 

Door Bert Felix

BEEKBERGEN – In overleg met de gemeente Apeldoorn heeft Parc Spelderholt, onderwijsinstelling voor gehandicapten in Beekbergen, werkzaamheden voor een lift in kasteel Spelderholt stilgelegd. De instelling had nog geen vergunning voor het werk aangevraagd.

Wethouder Jolanda Reitsma zal de instelling binnenkort bezoeken.

De gemeente kwam tussenbeide na een tip van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen. Die had enkele containers bouwafval geconstateerd. Wouter van Santen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt, desgevraagd: ,,De vergunning zou in februari worden aangevraagd. Vorige week belde de aannemer of hij alvast kon beginnen, omdat het buitenwerk door de vorst stil lag. Dan wil je zo’n man tegemoet komen”.

SBNE stelt meer overtredingen te hebben geconstateerd bij Parc Spelderholt. Woordvoerder Wouter Hiskemuller zegt daarom vandaag een gesprek te hebben met de afdeling handhaving van de gemeente. De gemeente bevestigt alleen de plaatsing van een verlichte richtingaanwijzer in de berm van de Engelanderholt. Daarvoor bleek een vergunning nodig te zijn. Bovendien wees de commissie voor ruimtelijke kwaliteit het ontwerp van de hand. Een nieuw ontwerp is inmiddels goedgekeurd, laat de gemeente weten, die de huidige paal gedoogt.

Volgens Hiskemuller zijn er eerder dikke bomen met nestholen gekapt zonder vergunning, is er nog voor de bezwarentermijn verstreken was begonnen met de bouw van een tijdelijk onderwijsgebouw en maakt de organisatie reclame voor commerciële activiteiten.

Volgens Van Santen ging het bij de bomen om achterstallig onderhoud en de kap van dode exemplaren die gevaar opleverden voor wandelaars. Voor de noodschool had hij een vergunning, al begon hij wel voor de bezwarentermijn was verstreken. ,,We wilden de lokalen op 1 september in gebruik nemen. Je weet dat er bezwaren kunnen komen en je het gebouw moet afbreken, maar het mag wel.”

Van Santen zegt dat zijn instelling inderdaad reclame maakt voor de activiteiten die er bij Parc Spelderholt kunnen worden, zoals bruiloften, condoleances en familiefeesten. “Al die activiteiten zijn onderdeel van onze horeca-activiteiten om onze gehandicapte studenten te laten leren zelfstandig te werken”, aldus Van Santen.

Bouwactiviteiten stilgelegd op Spelderholt

Onderwerp: Actie, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

In het kasteel op Spelderholt is men de afgelopen week begonnen met het aanleggen van een liftinstallatie. Helaas is ook dit weer in gang gezet zonder het aanvragen van de daarvoor benodigde vergunning, die voor dit soort ingrijpende verbouwingen altijd nodig is.

Bovendien betreft het een van de monumenten op het landgoed en mogen we er derhalve nog meer vanuit gaan dat men met ons aller erfgoed op zorgvuldige en verantwoorde wijze omgaat. Van goed rentmeesterschap kan op deze manier geen sprake zijn!

Inmiddels zijn in overleg met de gemeente de bouwactiviteiten door Parc Spelderholt vrijwillig stilgelegd.

Negatief advies van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor Paal Parc Spelderholt

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Vanmiddag heeft de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Apeldoorn (verder: CRK) zich gebogen over de aanvraag voor een vergunning van wat in de agenda genoteerd staat als ‘het vernieuwen van aanduidingsborden’. Over deze illegaal geplaatste paal (zie foto) stond in ons persbericht van 23 oktober jl (zie: http://www.sbne-beekbergen.nl/?p=111 ).:
Paal
Parc Spelderholt heeft weer een illegaal bouwwerk geplaatst. Onlangs is op de hoek van de Engelanderweg en het Spelderholt met de bestemming bos en natuurgebied zonder overleg met omwonenden en voor zover wij hebben kunnen nagaan zonder vergunning een 3,5 meter hoge paal met ‘verkeersborden’ geplaatst. Het is de bedoeling dat dit ’s avonds verlicht zal zijn. Deze gang van zaken is helaas symptomatisch voor het gedrag van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt. Daar moet tegen opgetreden worden om verdere verrommeling van het gebied tegen te gaan.
De CRK was met ons van mening, dat een paal van 4 meter hoog niet thuis hoort in het landelijke gebied en strijdig is met de afspraken hierover binnen de gemeente. Ook vond de CRK, dat het hier niet alleen gaat om een richtingbord, maar om reclame. De mededeling van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt, dat de dorpsraad Beekbergen wel achter dit illegale bouwwerk stond, kon de commissie niet overtuigen. Het advies aan de gemeente Apeldoorn zal negatief zijn.
Door ons is nog het volgende aan de commissie meegegeven. De Engelanderweg behoort tot het landelijke gebied met het welstandsniveau ‘zwaar’. Dit betekent, dat hier geen reclame mag worden gemaakt, die bedoeld is van veraf te worden opgemerkt. Het gaat hier bovendien om een niet-commerciële instelling met een niet-commerciële horecavergunning. Het is niet de bedoeling dat dergelijke instellingen passanten aantrekken. Dit zou leiden tot oneerlijke concurrentie met wel winstbelasting betalende en niet gesubsidieerde horeca instellingen. Ook is er op gewezen dat de paal automobilisten die van het Spelderholt de Engelanderweg opwillen het zicht ontneemt. Dit komt door de situering vlak langs de weg en door het felle licht van de bebording bij duisternis. De paal is verkeersonveilig. Tot slot is gesteld dat medewerking aan een dergelijke paal een zeer vervelende precedentwer-king zal hebben. Er zijn meer ondernemers gevestigd in dit gebied. Deze onthouden zich tot nu uit respect voor de omgeving van dergelijke reclame. Onze stichting is beducht voor verrommeling van onze enken.

Informatie over dit persbericht kan worden verkregen bij Wouter Hiskemuller (0623473298) of Jan Schut (0648779613).
Beekbergen, 18 december 2008,
Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen.
http://www.sbne-beekbergen.nl/     e: secretariaat@sbne-beekbergen.nl

Nog meer illegale bebouwing van Parc Spelderholt

Onderwerp: Bewoners, Landgoed Spelderholt, Regelgeving| Geen reacties »

PERSBERICHT

Nog meer illegale bebouwing van Parc Spelderholt

In een persbericht van eind september 2008 heeft de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (verder: SBNE) gesteld dat de bouw van de tijdelijke huisvesting voor studenten door Parc Spelderholt illegaal is. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt laat in het Klaverblad van 22 oktober 2008 weten dat dit niet juist is, omdat er een reguliere vergunning van de gemeente Apeldoorn voor deze bouw is. Hiermee wordt gesuggereerd dat een vergun-ning van een gemeente een bouwplan legaal maakt. Dit terwijl iedereen weet dat veel bouw-werken ook zonder vergunning legaal zijn en dat regelmatig vergunningen van gemeentebe-sturen worden vernietigd. Bouwwerken moeten dan weer worden afgebroken omdat deze in strijd met de wet – illegaal -zijn neergezet. Dit komt omdat zelfs ambtenaren en bestuurders van gemeentes wel eens fouten maken. De gemeente Apeldoorn waarschuwt daarvoor op haar website: met de verleende bouwvergunning mag u bouwen. De eerste zes weken na het be-kendmaken van de bouwvergunning kunnen belanghebbenden (bijv. omwonenden) echter nog bezwaar of beroep aantekenen. Het is daarom verstandig om met de start van de bouw te wachten, totdat de bezwarentermijn van zes weken is verlopen.

Parc Spelderholt was niet zo verstandig en is met de bouw (grondwerk) al begonnen voordat de vergunning was ontvangen. De prefab containers zijn onmiddellijk na ontvangst van de vergunning geplaatst. Om die reden is het begrijpelijk dat de bestuursvoorzitter zich in alle bochten zal wringen om overeind te houden dat deze tijdelijke studentenhuisvesting niet in strijd is met welke regel dan ook. Anders zal het moeten worden afgebroken.

De SBNE heeft aangetoond dat de vergunning op een groot aantal punten onjuist was en in strijd met de wet. We vonden deze punten zo belangrijk voor onze buurt dat we niet alleen bezwaar bij de gemeente hebben gemaakt, maar zelfs de rechter in Zutphen hebben gevraagd het pand hangende een bezwaarprocedure niet in gebruik te mogen laten nemen. De uitspraak van deze rechter was aanleiding voor het persbericht. En anders dan Parc Spelderholt in het Klaverblad van 22 oktober 2008 laat weten, was er niet sprake van slechts enige administra-tieve onvolkomenheden. In dat geval had de rechter ons verzoek niet in behandeling genomen en zou de gemeente Apeldoorn zeker niet zijn veroordeeld in de kosten van de SBNE.

Ook heeft de rechter beslist niet vastgesteld dat de inhoudelijke beslissing (de vergunning) in stand kan blijven zoals de bestuursvoorzitter aangeeft. De rechter heeft in de uitspraak juist aangegeven dat de beslissing op met name genoemde punten zal moeten worden aangepast en dat in de lopende bezwaarprocedure nog aandacht zal moeten worden gegeven aan diverse andere punten. De vergunning was daarmee volgens de rechter wel degelijk in strijd met de wet.

Ons verzoek om het pand niet in gebruik te mogen nemen is door de rechter niet gehonoreerd. Dat zou mosterd na de maaltijd zijn geweest en onschuldige bewoners hebben gedupeerd. Parc Spelderholt is namelijk niet alleen zo onverstandig geweest om de bouw te starten, terwijl er nog bezwaren konden worden gemaakt. Zij heeft ook een paar dagen voor de rechtszit-ting de huisvesting feestelijk en in aanwezigheid van de verantwoordelijke wethouder Reitsma in gebruik genomen. Gelukkig kan dit onzorgvuldige gedrag van gemeente en Parc Spelderholt nog in diverse procedures aan de kaak worden gesteld. Het advies over onze bezwaren van de SBNE zal binnenkort door een onafhankelijke commissie aan de gemeente worden uitgebracht.

Tot slot: ons persbericht van september zou niet of zeer waarschijnlijk anders zijn geschreven als Parc Spelderholt niet weer een illegaal bouwwerk zou hebben geplaatst. Onlangs is op de hoek van de Engelanderweg en het Spelderholt met de bestemming bos en natuurgebied zonder overleg met omwonenden en voor zover wij hebben kunnen nagaan zonder vergunning een 3,5 meter hoge paal met ‘verkeersborden’ geplaatst. Het is de bedoeling dat dit ’s avonds verlicht zal zijn. Deze gang van zaken is helaas symptomatisch voor het gedrag van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt. Daar moet tegen opgetreden worden om verdere verrommeling van het gebied tegen te gaan.

Paal

Beekbergen, 23 oktober 2008

Informatie over dit persbericht kan worden verkregen bij Wouter Hiskemuller (0555063981) of Jan Schut (0625057310).

Gemeentebelangen wil actie tegen ‘illegale activiteiten’ (Stentor, 4 april 2008

Onderwerp: Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Gemeente-belangen wil actie tegen ‘illegale activiteiten’

Door Bert Felix

Gemeentebelangen legt zich niet neer bij het besluit van het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders om illegale activiteiten op Landgoed Spelderholt te gedogen.
De partij hekelt vooral de activiteiten van een beveiligingsbedrijf, waardoor buurtbewoners zich geïntimideerd voelen.

Naar aanleiding van een bezoek van leden van de gemeenteraad aan Landgoed Spelderholt in Beekbergen, de toekomstige plek voor Equestrian Centre Riant, heeft Gemeentebelangen vragen gesteld aan het college. Die zijn nu beantwoord. Gemeentebelangen zegt meerdere activiteiten te hebben waargenomen, die illegaal zijn. Zo staan er volgens de fractie illegaal paarden van mencentrum Riant, is er illegaal mest en ander afval opgeslagen, maar is ook een woning illegaal in gebruik door een beveiligingsbedrijf, die er zijn personeel traint.

Het college bevestigt dat een deel van de activiteiten illegaal zijn, maar ze ontkent dat er sprake is van mestopslag. Die zou meteen worden afgevoerd naar de Riant-locatie aan de Bruggelerweg, waar wel vergunning is om mest tijdelijk op te slaan. Van afval zou geen sprake zijn, zegt het college: Gemeentebelangen ziet restanten van vervallen schuren op het terrein als afval aan.

Het college wijst ingrijpen van de hand, omdat er uitzicht is op legalisering van de activiteiten. Zo krijgt Landgoed Spelderholt een paardensportbestemming en is het gebruik van een woning door een beveiligingsbedrijf eindig, omdat de woning zal worden gesloopt.

Het college denkt dat het inzetten van een handhavingstraject zal worden doorkruist door het nieuwe bestemmingsplan. Met andere woorden: eventuele procedures vergen zoveel tijd dat het geen zin heeft eraan te beginnen, omdat het beveiligingsbedrijf uiteindelijk verdwenen zal zijn en de paarden legaal in hun nieuwe stallen staan.

Gemeentebelangen meldt geen genoegen te nemen met de antwoorden van het college. ,,Zeker in het licht van de actuele situatie die als grimmig te betitelen is, neemt Gemeentebelangen de zaak hoog op”. De partij beraadt zich op actie.

Volgens buurtbewoners nemen de activiteiten van het beveiligingsbedrijf in het gebied toe. Zij leggen een relatie met de komst van Riant naar Spelderholt en de bouw van een landhuis en negen villa’s, waar een deel van de buurt tegen is.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is er om bewaking op het terrein gevraagd, omdat er sprake zou zijn (geweest) van diefstal, inbraak, hangjeugd en illegale bewoning.

Bron: de Stentor

Illegale activiteiten Spelderholt (Omroep Gelderland 14 februari 2008)

Onderwerp: Actie, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

APELDOORN – Er zijn illegale activiteiten gaande op het Apeldoornse landgoed Spelderholt.

Dat zegt de fractie Gemeentebelangen. De partij wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders.

Tijdens een werkbezoek zegt de fractie illegale activiteiten te hebben waargenomen zoals het in bedrijf hebben van een opleidingsinstituut voor beveiligingen en het bedrijfsmatig houden van paarden zonder milieuvergunning.

(Bron: Omroep Gelderland)