Kap in Natura 2000 en broedseizoen door Staatsbosbeheer

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

P1030696_1 P1030704_1 P1030698_1Staatsbosbeheer kapt in de bossen tussen Beekbergen en Hoenderloo, nota bene in Natura 2000 én midden in het broedseizoen, een drietal foto’s.
Aan de stippen op de bomen te zien gaat er een aantal hectare om.
De gemeente Apeldoorn is hiervan in kennis gesteld, maar zij zeggen dat ze hier geen invloed op hebben omdat Staatsbosbeheer buiten hun bevoegdheid valt.

Treurige zaak!

Balkenende wilde EU-natuurwet afzwakken (Volkskrant, 9 januari 2010)

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

DEN HAAG – Premier Balkenende heeft afgelopen zomer bij voorzitter Barroso van de Europese Commissie tevergeefs aangedrongen op afzwakking van het Europese natuurbeschermingsbeleid, Natura 2000. In een scherpe reactie weersprak Barroso de vrees van Balkenende dat Natura 2000 schade toebrengt aan economische activiteiten.
Dat blijkt uit een vertrouwelijke briefwisseling tussen Balkenende en Barroso die in het bezit is van de Volkskrant. Het pleidooi van Balkenende is opmerkelijk omdat Nederland een voortrekkersrol speelde bij Natura 2000. CDA-minister Verburg van Natuur wist ervan, PvdA-minister Cramer van Milieu niet. ‘Het is niet met ons afgestemd’, zegt haar woordvoerder.
Biodiversiteit
In zijn brief keert Balkenende zich vooral tegen het voorzorgbeginsel, een kernelement van Natura 2000. Dat bepaalt dat economische activiteiten in waardevolle natuurgebieden niet worden toegestaan als planten- en diersoorten daar onder te lijden hebben. Natura 2000 is het belangrijkste instrument van de EU om het verlies van biodiversiteit te stoppen.
‘Beschamend’
In zijn reactie spreekt Barroso Balkenende op alle punten tegen. ‘Een beschamende vertoning’, vindt directeur Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds.

Door: Caspar Janssen en Marcel van Lieshout
url: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1335678.ece/Balkenende_wilde_EU-natuurwet_afzwakken

Commentaar:
De heer Siepel van Alterra wees vorig jaar april tijdens een bijeenkomst van SBNE al op het feit dat ook gemeente Apeldoorn de Europese regelgeving omtrent Natura 2000 onderschat:
http://www.sbne-beekbergen.nl/?p=140

Bodemkwaliteit natuurgebieden in Gelderland onder de maat

Onderwerp: Natuur- en milieugroeperingen, Regelgeving| Geen reacties »

Voor het eerst is op grote schaal onderzocht hoe het staat met de kwaliteit van de bodem van
natuurgebieden in Gelderland. Daaruit bleek dat in vrijwel alle gebieden ten minste een van de
onderzochte kwaliteitskenmerken (zuurgraad, voedselrijkdom, grondwaterstand) onvoldoende is om de
plantendiversiteit te waarborgen. Met uitzondering van het Korenburgerveen geldt voor alle Natura 2000-
gebieden, ook voor de Veluwe, dat de kwaliteitseisen niet gehaald worden.

Alterra, onderdeel van de Wageningen UR, heeft in opdracht van de provincie de abiotische kwaliteit van de bodem van alle Gelderse Natura 2000-gebieden onderzocht. Zonder ingrepen blijken de eisen die aan deze gebieden worden gesteld niet gehaald te worden. De provincie had al wel een globaal beeld van de effecten van de jarenlange hoge stikstofdepositie en de verdroging, maar tot nu toe ontbrak onderbouwend onderzoek. Zowel
voor Alterra als voor de provincie waren de resultaten toch nog opzienbarend. Onderzoeker Wieger Wamelink:
“Ik durf het best vrij schokkend te noemen. Het was al wel bekend dat verzuring en vermesting hun tol eisen, maar het is voor het eerst dat de situatie op zo’n grote schaal kwantitatief in beeld is gebracht. Naast problemen met de hoeveelheid stikstof in de bodem (te veel) en de zuurgraad (te zuur), ontdekten we ook problemen met de beschikbaarheid van fosfaat (te veel) en calcium (te weinig). Deze problemen waren tot op heden voor bijvoorbeeld de Veluwe niet bekend.”

Wat nu? In het kader van de Natura 2000-overeenkomst is Nederland verplicht een goede instandhouding van deze gebieden te waarborgen. Wieger Wamelink: “Dat gaat onder de huidige omstandigheden niet lukken. Het lijkt onvermijdelijk dat er ingegrepen moet worden. De vraag is hoe. Het teveel aan nutriënten in de bodem is bijvoorbeeld op te lossen door plaggen, maar dat heeft ook een aantal nadelen, zeker in bossen. Het verhogen van de grondwaterstand is een mogelijkheid, maar kan overlast veroorzaken. Het tekort aan calcium kan worden opgelost door bekalken, maar op de schaal van de Veluwe is dat niet gemakkelijk. Onbekend is nog wat de effecten zijn van ingrepen op zo’n grote schaal. Een andere oplossing is om te streven naar andere vegetatietypen, bijvoorbeeld een droge heide in plaats van een natte heide. Dit kan echter conflicteren met de doelstellingen die er voor elk vegetatietype op dit moment zijn.”

De problemen met de fosfaatbeschikbaarheid (teveel) worden waarschijnlijk veroorzaakt door het verleden van de Veluwe. Van natte gebieden was al bekend dat fosfaat een probleem kan veroorzaken, maar van droge zoals de Veluwe niet. Toen de doelstelling voor de Veluwe nog voornamelijk bosbouw was, is er bosbemesting toegepast om het bos sneller te laten groeien en zo een hogere opbrengst te krijgen. De bemesting is onder andere uitgevoerd met fosfaat. En dit fosfaat zit waarschijnlijk nog steeds in de bodem. Nu de doelstelling van de Veluwe is veranderd, van bosbouw naar natuur, levert dit fosfaat in de bodem problemen op.

De problemen van het calcium (te weinig) zijn van een heel andere aard. Calcium is een belangrijke voedingsstof voor planten en het helpt de zuurgraad van de bodem op peil te houden. Door de zure regen uit het verleden is het calcium als het ware opgelost en daardoor met het water naar diepere bodemlagen gespoeld. Daar is het niet meer bereikbaar voor de planten en het helpt niet meer om de zuurgraad in de bovenste bodemlaag, waar de plantenwortels zitten, op peil te houden. Verzuring van de bodem is het gevolg, waardoor uiteindelijk veel zeldzame soorten zullen verdwijnen, tenzij er op tijd herstelmaatregelen worden uitgevoerd. De provincie heeft daar op beperkte schaal al subsidie voor gegeven. Wieger Wamelink concludeert tot slot: “Duidelijk is dat voor het realiseren van gezonde natuur, dus natuur met een gunstige staat van instandhouding, op grote schaal bodemherstelprojecten nodig zijn.”

Bron: Alterra

LNV 2010

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Uit: Populaire versie van de LNV-begroting 2010. Hierin aandacht voor groen onderwijs en voor ‘duurzame productie’, ‘kennis en innovatie’, ‘voedsel, dier en consument’ en ‘natuur, landschap en platteland’.

pagina 44-45
De Ecologische Hoofdstructuur, het samenhangend netwerk van natuurgebieden met een oppervlakte van 728.500 hectare, moet in 2018 gerealiseerd zijn. In 2010 wordt een tussentijdse evaluatie (midterm review) naar de uitvoering van beleidsdoelen door provincies uitgevoerd waaruit zal blijken of de realisering van de EHS op schema ligt. Met Natura 2000 legt Nederland een netwerk aan van gebieden voor de bescherming van op Europees niveau waardevolle soorten en habitats. In december 2010 moeten alle 162 gebieden definitief zijn aangewezen.
Voor ruim 140 van die gebieden is al een ontwerpaanwijzingsbesluit genomen en voor 10 gebieden is een definitief aanwijzingsbesluit gepubliceerd. In een groot deel van die gebieden zal in 2010 ook een (concept) beheerplan beschikbaar zijn. Daarin wordt vastgelegd hoe de gestelde natuurdoelen worden bereikt. Inzet is een balans tussen ecologische doelen en ruimte voor economische ontwikkeling en andere gebruiksvormen.
Willen we het platteland leefbaar en sociaaleconomisch vitaal houden, dan zijn verschillende maatregelen van belang. Zoals het afstemmen en integreren van het beleid voor platteland, landbouw, ruimtelijke ordening en planologie. Dat is een primaire taak van de provincies.
LNV stimuleert het leefbare platteland door het faciliteren van versterking van het voorzieningenniveau en het (kleinschalige) ondernemerschap. Hiervoor zijn in 2010 extra middelen beschikbaar in het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie, tevredenheid met voorzieningen en woonomgeving op het platteland even hoog scoren als in de
stad.

Lees het hele rapport:  http://www.minlnv.nl/pls/portal/url/page/minlnv/actueel/voorlooppagina?p_file_id=42444

SBNE vestigt hoop op Europees verbod (Stentor, 9 april 2009)

Onderwerp: Actie, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| 1 Reactie »

SBNE vestigt hoop op Europees verbod

door Bert Felix

BEEKBERGEN – De plannen voor de bouw van een manege, een appartementengebouw en elf villa’s op Landgoed Spelderholt worden door Europa verboden.
Dat voorspelt Henk Siepel, inwoner van Beekbergen en hoofd van het centrum voor ecosystemen Alterra van de Rijksuniversiteit van Wageningen. Apeldoorn volgt volgens hem een heilloze weg en riskeert een torenhoge boete.

Siepel zei dat gisteravond op een bijeenkomst van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE). Reden daarvoor is dat de bouwplannen van Riant Equestrian Centre, maar ook die van zorginstelling Parc Spelderholt, op de rand van het gebied van Natura 2000 liggen.

De bouw voor Riant en Parc Spelderholt vindt net buiten Natura 2000 plaats, maar volgens Siepel maakt dat niets uit. ,,Natura 2000 betekent ook bescherming in de rand langs dat gebied. Activiteiten die hinder veroorzaken zijn daar verboden. Zelfs bestaande activiteiten kunnen worden teruggedraaid.”

Volgens projectleider Gerben den Besten van de gemeente, ook aanwezig bij het debat, wijst de bij het bestemmingsplan verplichte natuurtoets uit dat de plannen kunnen. Op basis van die natuurtoets is een ontheffing van de wet op de natuurbescherming aangevraagd bij de provincie. ,,Wat Siepel zegt is waar, maar dat wordt ondervangen door de natuurtoets”.

Siepel verwijt de gemeente echter de initiatiefnemers van de plannen op het verkeerde been te zetten. ,,We doen alsof we Apeldoorn opnieuw kunnen inrichten, maar een hoger orgaan dan onze gemeenteraad heeft een hek om de Veluwe gezet. Dat heeft de Europese Unie gedaan en daar moeten we in Beekbergen trots op zijn.”

Volgens Siepel kijkt Brussel momenteel zeer kritisch naar Nederlandse plannen in en bij Natura 2000. ,,Ik ben er net nog geweest en we doen het niet goed. Je mag niet naast Natura 2000 bouwen”.

Ook volgens Ingeborg Leerkes van de Stichting Het Ordens Massief trekt de gemeente aan een dood paard. ,,We zijn twee jaar bezig geweest om een voetbalstadion voor AGOVV uit Natura 2000 te houden. Daar is de gemeente twee jaar druk mee geweest, terwijl al op de eerste dag duidelijk was dat het niet kan. Zeg daarom ook hier: dit gaat niet lukken.”