Mondelinge behandeling Raad van State op maandag 22 augustus 2011

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Regelgeving| Geen reacties »

De SBNE heeft een uitnodiging ontvangen voor de mondeling behandeling van de beroepszaken tegen het bestemmingsplan Spelderholt-Riant en de natuurbeschermingswetvergunning. Het bestemmingsplan is door de raad van Apeldoorn in juli 2009 vastgesteld en op 4 maart 2010 geheel geschorst. Een verzoek tot opheffing van de schorsing door Tergouw is op 21 december 2010 afgewezen, ook het verzoek alleen de woningbouw toe te staan. In het voorjaar van 2011 heeft de stichting advisering bestuursrechtspraak een advies voor de Raad van State bekend gemaakt. De beroepszaak is nu rijp voor behandeling.

Hetzelfde geldt voor het beroep inzake de natuurbeschermingswetvergunning. Deze is in september 2009 verstrekt aan Tergouw. De behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan begint op maandag 22 augustus a.s. om 10:00 uur. De NBW-vergunning wordt diezelfde dag om 13:00 uur behandeld.

Persbericht n.a.v. zitting Raad van State d.d. 8 februari 2010

Onderwerp: Algemeen, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Beekbergen, 8 februari 2010


Aan: College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Apeldoorn

(tevens persbericht)

Bijgaand doen wij u toekomen de pleitnota’s van de gemeente en van ons zoals heden ingediend, toegelicht en behandeld tijdens de zitting van de Raad van State van 8 februari 2010 inzake de verhuizing van Riant.

De gemeente stelt opnieuw in haar pleitnota de ontvankelijkheid van de SBNE-Beekbergen ter discussie. Dit terwijl al overduidelijk is dat de SBNE gedurende haar slechts tweejarig bestaan al op velerlei wijzen actief, gehoord is en als volwaardige partij beschouwd wordt. Bovendien heeft de gemeente dit punt al eerder geopperd, maar is daar ook zelf op teruggekomen en verklaarde de SBNE toen wel ontvankelijk. Wij betreuren deze handelwijze van de gemeente ten zeerste. De gemeente geeft hiermee immers aan op geen enkele wijze open te willen staan voor kritiek.

Nu Gedeputeerde Staten overweegt de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1988 in te trekken, worden de plannen met betrekking tot de verhuizing van Riant meer en meer discutabel.
B & W en de Raad gingen destijds akkoord met de verhuizing van Riant in combinatie met woningbouw, omdat gesteld werd dat die woningbouw noodzakelijk was voor de haalbaarheid van de verplaatsing van de nieuwe manege. Randvoorwaarde was dat een en ander budgetneutraal zou moeten gebeuren.

Ten aanzien van dit door B & W en de Raad gefiatteerde bestemmingsplan is al een verandering opgetreden, namelijk dat er nu naast woningen/appartementen ook bouwkavels aangeboden worden.

De SBNE heeft steeds de correctheid van de financiële onderbouwing van de plannen betwijfeld.
Doordat nu de gemeente in haar pleitnota aangeeft dat de spoedeisendheid alleen de woningbouw betreft, laat zij de onlosmakelijke verbinding van deze woningbouw met de verplaatsing van de manege los. Hierdoor hebben we nu uitsluitend te maken met projectontwikkeling Het oorspronkelijke uitgangspunt, een vermeende natuurwinst, wordt daarmee weer verlaten en ook de gedachte van het budgetneutraal financieren van de verhuizing is blijkbaar niet meer relevant. Overbodig op te merken dat de beoogde woningbouw niet past in het volkshuisvestingbeleid: exorbitante huizen voor de happy few.
De gemeente volgt blindelings de plannenmakers en haar adviseurs en vindt het niet nodig deze kritisch te beoordelen. Een van de voorbeelden hiervan willen wij u niet onthouden. De suggestie dat het heideveld zich ontwikkeld heeft bij een maximale pluimveebezetting is bezijden de werkelijkheid. De afbouw van destijds gevestigde pluimvee-instituten begon reeds in 1994 De laatste kip is in 2005 afgevoerd. Het door ammoniakuitstoot sterk vergraste heideveld is in 2003 succesvol gerevitaliseerd en in de jaren daarna uitgegroeid tot een type heideveld dat volgens EU-normen streng beschermd is.

De SBNE blijft uiteraard van mening dat het gehele gebied integraal bezien moet worden, omdat dan alleen de effecten daadwerkelijk en naar juistheid beoordeeld kunnen worden.

De huidige opstelling van de gemeente draagt bij aan een verdere versnippering en ad hoc-invulling c.q. verrommeling. Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen vragen wij u met klem het bestemmingsplan in te trekken dan wel nietig te verklaren. Wij verzoeken u dit schrijven als een officieel verzoek daartoe te beschouwen en de benodigde actie te ondernemen.

Hoogachtend,

W.G.M. Hiskemuller
Voorzitter SBNE

Bijlage: 2 pleitnota’s


Pleitnotitie sbne

Pleitnotitie gemeente

Heideveldje is molensteen (Stentor, 9 februari 2010)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Manege Riant is al zes jaar bezig het paardenbedrijf te verplaatsen van de Bruggelerweg naar het perceel op het terrein van het voormalige pluimvee-instituut van het ministerie van LNV. De gemeente Apeldoorn is voor de verplaatsing, die tegelijk de bouw van villa’s en woningen op het huidige manegeterrein mogelijk maakt. De in de Stichting Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt verzamelde omwonenden zijn fel tegen. Zij vinden dat een manege de natuur ter plaatse onaanvaardbaar zal aantasten.

De provincie Gelderland, die een natuurbeschermingswetvergunning (NBW) heeft verleend was voor de verhuizing, maar is nu flink aan het twijfelen. De provinciewoordvoerder beaamde dat tijdens de NBW-vergunningsprocedure een klein stukje waardevol heideveld vergeten is. Dat stukje droge heide van enkele honderden vierkante meters is jaren geleden aangelegd om van het perceel zicht te houden op de kerktoren van Beekbergen. Nu is de droge heide met korstmossen een waardevol stukje natuur geworden, dat volgens de bezwaarmakende omwonenden beschermd moet worden tegen de verzurende ammoniakuitstoot uit de paardenstallen.

De raadsman van Riant vindt de bezwaren van de omwonenden onzinnig. “Voorheen zat er een pluimvee-instituut en een nertsenhouderij die maar liefst 5000 kilo ammoniak per jaar mocht uitstoten. De manege krijgt maximaal 70 paarden en pony’s en stoot slechts 300 kilo ammoniak uit. Als het heideveldje zich kan ontwikkelen bij zoveel ammoniak wat voor verschil zullen die paar paarden dan maken”, zei de raadsman.

De provinciewoordvoerder zei dat er mogelijk toch nader onderzoek moet komen naar de gevolgen van de manege op het droge heide veldje. “Had de eigenaresse van het perceel na het kappen van bomen maar gras ingezaaid in plaats van heide. Dan hadden we hier nooit gezeten en was de manege al lang in Het Spelderholt gevestigd”, zei de raadsman van Riant.

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

Bron: De Stentor

Spannende weken voor Spelderholt (Stentor, 20 januari 2010)

Onderwerp: Natuur- en milieugroeperingen, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Krijgen Riant Equestrian Centre en woningstichting BeterWonen nu wel of niet een natuurvergunning voor hun plannen op Landgoed Spelderholt?

Door Bert Felix

Voor het eerst werden ze in een en dezelfde bijeenkomst besproken, de bouwplannen van Riant Equestrian Centre en woningstichting BeterWonen voor Landgoed Spelderholt. Dat gebeurde gisteren in het provinciehuis in Arnhem bij een hoorzitting over de bezwaren die zijn ingebracht tegen het verlenen van een natuurvergunning voor beide plannen. Tot genoegen van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) uit Beekbergen en de StichtingWerkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA), die al jaren stellen dat de gevolgen van de plannen van Riant in samenhang moeten worden gezien met die van Parc Spelderholt, het
trainingscentrum voor gehandicapten op het andere deel van het landgoed, voor wie BeterWonen een woongebouw voor 54 studenten gaat realiseren.

Voor die plannen hebben Riant en BeterWonen van gedeputeerde staten (GS) van de provincie een vergunning gekregen op basis van de natuurbeschermingswet. Dat besluit wordt niet alleen aangevochten
door SBNE en SWMA, maar ook door een tiental omwonenden. Cruciaal in de discussie is een klein heideveldje, dat aanvankelijk als niet zo waardevol, maar daarna toch als waardevol wordt gezien. Of dat
heideveldje de plannen gaat dwarsbomen, moet de komende zes weken blijken. Dan nemen GS een besluit over het advies dat de onafhankelijke bezwarencommissie op basis van de ruim 2,5 uur durende hoorzitting
van gisteren gaat trekken.
Maar ook een andere uitkomst is denkbaar, als de commissie concludeert dat beide stichtingen niet-ontvankelijk zijn. Dat zou kunnen op gezag van de Raad van State, die in 2008 heeft bepaald dat stichtingen meer activiteiten moeten ontplooien dan alleen het voeren van procedures. Conclusie van gistermiddag was alvast dat beide stichtingen meer bewijsmateriaal op tafel moeten leggen om dat te staven.

De waarde van het heideveldje is de afgelopen jaren enkele keren heel anders ingeschat. In een onderzoek van onderzoeksbureau Arcadis werd het aanvankelijk als waardevol benoemd, maar omdat het op een kaart
met waardevolle gebieden van de provincie ontbrak, verdween het weer uit het rapport. Waarna SBNE zelf onderzoek liet doen door Faunaconsult, die het heideveldje alsnog betitelde als zeldzame Droge Europese heide. GS greep de bezwaarschriften van SBNE en SWMA aan om een nieuw onderzoek te laten doen door het bureau Natuurbalans. Dat onderschreef de conclusie van Faunaconsult, waarna GS in een lastig parket raakten. GS besloot af te wachten hoe het oordeel van de bezwarencommissie uitpakt, zo bleek ook gisteren
weer. Riant heeft intussen raad gevraagd aan Arcadis. Die stelt in een memo dat het heideveldje er prima bijligt. Het bestaat voor 70 procent uit droge heide en in de rest komen veel korstmossen voor. Volgens
Arcadis een bewijs dat het heideveldje geen last heeft gehad van het kippenonderzoeksinstituut en de nertsenfokkerij die er tot voor enkele jaren waren gevestigd. Arcadis concludeert vervolgens dat de komst van
zeventig paarden van Riant geen nadelig effect zal hebben op het heideveldje. Volgens SBNE en SWMA is juist de verhuizing van het pluimveeonderzoeksinstituut naar Lelystad en het stilleggen van de nertsenfokkerij debet aan het succes van het veldje. De paarden van Riant zouden die goede ontwikkeling weer keren, zeggen de stichtingen.

Bovendien moet de provincie kijken naar alle ontwikkelingen op Spelderholt, dat grenst aan het natuurbeschermingsgebied Natura 2000, stellen SBNE en SWMA. Beide noemen het congrescentrum en het
hotel van Parc Spelderholt, waar gehandicapten een training krijgen om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren.

Ook die activiteiten zouden de natuur schaden, aldus SBNE en SWMA.

Arcadis: Heideveldje kan nabijheid van zeventig paarden prima verdragen.

Interesse groot

Onderwerp: Bewoners, Plannenmakers, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

De hoorzitting in het provinciehuis inzake het al dan niet verstrekken van de vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet kon zich verheugen op bijzonder veel interesse. Er werd veel ‘technische informatie’ uitgewisseld.

De commissie zal over enkele weken een advies aan de Gedeputeerde Staten uitbrengen.

Forse averij voor verhuisplannen van Riant (Stentor, 9 januari 2010)

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Natuurbeschermingswet, Partijen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

APELDOORN – De verhuisplannen van Riant Equestrian Centre naar Landgoed Spelderholt hebben zware averij opgelopen.
Nieuw natuuronderzoek in opdracht van gedeputeerde staten van Gelderland heeft uitgewezen dat een heideveld op de nabijgelegen Konijnenkamp behoort tot de zeldzame soort Droge Europese Heide. Daarmee vervalt de vergunning die Riant had voor de verhuizing op basis van de natuurbeschermingswet. Of de verhuizing daarmee van de baan is, is nog onduidelijk.

De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken uit Beekbergen (SBNE) reageert opgetogen op de uitkomsten van de nieuwe natuurstudie. De stichting is samen met de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn door de provincie uitgenodigd om op 19 januari de bezwaren toe te lichten die beide stichtingen hadden ingediend tegen het verlenen van een natuurwetvergunning voor de verhuizing van Riant. Die werd verleend op basis van een natuuronderzoek van ingenieursbureau Arcadis, die concludeerde dat het betreffende heidegedeelte niet het etiket Droge Europese Heide verdiende. Om de bezwaren tegen de vergunning te onderbouwen, heeft SBNE het bureau Faunaconsult onderzoek laten doen naar het heideveldje. Dat bureau verwierp de typering van Arcadis en stelde dat het gebied wel degelijk tot Droge Europese Heide mag worden gerekend.

Gedeputeerde staten besloten vervolgens nieuw onderzoek te laten verrichten om te onderbouwen dat de vergunning terecht was verleend. Dat onderzoek werd gedaan door het bureau Natuurbalans, die de conclusie van Faunaconsult onderschreef. GS hebben nu een brief geschreven naar de bezwarencommissie van de provincie om het bezwaar van SBNE tegen de vergunning voor Riant gegrond te verklaren en de vergunning te vernietigen.

Daarbij gaat het om de overschrijding van de ammoniaknorm door het mencentrum Riant, dat zeventig paarden gaat tellen. Onduidelijk is nog of plannen met een lager aantal paarden wél de toets der kritiek kunnen doorstaan en of het mencentrum met dat lagere aantal rendabel is.

Het is de tweede keer dat Riant een vergunning op basis van de natuurbeschermingswet misloopt. Eerder trok Riant een aanvraag in omdat de plannen moesten worden aangepast. Voor de verhuizing van Riant worden diverse leegstaande pluimveestallen gesloopt. De operatie wordt deels gefinancierd door de bouw van 26 appartementen en elf vrijstaande villa’s op de helft van het landgoed. De andere helft is in handen van de onderwijsinstelling voor gehandicapten Parc Spelderholt. Ook die heeft een natuurwetvergunning gekregen voor uitbreiding. GS zien geen reden om ook die vergunning in te trekken.

Door Bert Felix

Vergunning voor Riant weer door Provincie Gelderland ingetrokken?

Onderwerp: Natuurbeschermingswet, Partijen, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| 1 Reactie »

Een gemeente maakt bestemmingsplannen en geeft bouwvergunningen. Dit gaat vaak gepaard met grote druk van projectontwikkelaars. Daarom is de bescherming van de natuur op afstand gezet en in handen gelegd van provincies. Die mogen alleen een ver­gunning voor plannen geven als er geen “significant negatieve effecten voor de natuur zijn”. Plannenma-kers moeten altijd eerst zelf beoordelen of een bouwplan de natuur schaadt. Manege Riant heeft voor een natuurtoets het ecologisch adviesbureau Arcadis ingeschakeld.

De bouwplannen van Riant op het Spelderholt (sloop stallen, nieuwbouw van manege met horeca, appartementen en villa’s) kregen vanaf 2004 de volle medewerking van gemeente, provincie en van Het Gelders Landschap. Dit was vanwege de vermeende natuurwinst die in 2007 werd bevestigd door een ronkend rapport van Arcadis. Dit ondanks ammoniakuitstoot van de paarden waardoor een perceel droge heide naast het Spelderholt significant kon worden aangetast. Maar hiervoor verzon Arcadis een list. Je zet op een stuk landbouwgrond wat nieuwe heideplanten en klaar is kees. De con­clusie – natuurwinst – werd gretig overgenomen. De in 2007 door de Provincie Gelderland verstrekte vergunning werd echter snel ingetrokken. Dit omdat bezwaarmakers hadden aangegeven dat – naast veel andere onregelmatigheden – de bouwplannen beslist niet zouden leiden tot natuurwinst maar tot grote natuurverlies. De ‘list’ van Arcadis was in strijd met alle regels op dat gebied.

De plannen zijn vervolgens bijgesteld en Arcadis schaafde wat aan haar oude rapport. Er werd weer geconstateerd dat ammoniak schadelijk is voor droge heide. Dit was nu alleen niet meer significant omdat ook de Provincie ‘listig’ was geworden. Het perceel droge heide dat bij de eerste vergunning in de weg lag, stond niet op een nieuwe maar nog niet officiële kaart van de provincie. Het gerenommeerde adviesbureau Arcadis vond dat er daarom geen rekening kon of zelfs mocht worden gehouden met dat perceel droge heide, dat er net als in 2007 natuurlijk nog gewoon lag. Conclusie van Ar­cadis, let op, lees goed: er is natuurwinst behalve als de provincie de status van het heide­veld zou herstellen door het wel op de kaart te vermelden! Op deze wankele basis heeft de provincie in september 2009 weer een vergunning verleend. Daarbij verwees Provincie niet naar haar eigen kaart waarop de heide was weggemoffeld, maar naar het rapport van Arcadis!

De bezwaarmakers, inmiddels verenigd in de stichting tot behoud van de natuurwaarden van de enken (SBNE), huurden ecologisch adviesbureau Faunaconsult in. Dit bureau vond zelfs dat het perceel droge heide naast het Spelderholt kwalitatief zeer hoogwaardig was. De provincie is door ons over deze zienswijze geïnformeerd, wat kennelijk reden was om ook een adviesbureau in te huren, ‘Natuurbalans’.

Vandaag kwam het verweerschrift van de provincie Gelderland. Conclusie: “gelet op de vast-stelling van ‘Natuurbalans’ dat het terrein naast het Spelderholt dient te gelden als een kwalitatief zeer hoogwaardige habitat van het type Droge Europese heide (H4030), geven we de commissie in overweging de bezwaren gegrond te verklaren en de ver­leende vergunning te herroepen.”

De door het Rijk aangestelde bewaker van de belangen van onze natuur, de provincie Gelderland, trekt daarmee feitelijk de vergunning weer in. Dit weer en alleen omdat er bezwaren waren ingediend! Bezwaren die de provincie allemaal al kende via de ingediende zienswijzen ruim voordat de vergunning was verleend! De noodzaak van het listige samenspel tussen de provincie Gelderland en Arcadis laat zich raden.

Vergunning Natuurbeschermingswet verleend – bezwaartermijn tot 5 november 2010!

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Partijen, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

scannen0001.jpgscannen0002.jpgscannen0001.jpgDe Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland hebben een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet voor de verplaatsing van manege Riant naar locatie Spelderholt te Beekbergen.

GS verleende eveneens een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet  voor de uitbreiding van studentenhuisvesting Spelderholt te Beekbergen.

Twee vergunningen voor hetzelfde gebied. Nog steeds dringt het niet door dat een integrale benadering van dit gebied de enige juiste is. Opnieuw is er niets gedaan met de input van SBNE of de conclusies uit het rapport van Faunaconsult.

De volledige stukken liggen ter inzage bij het informatiecetrum in het Provinciehuis en op het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tot 5 november een bezwaarschrift indienen.