Beekprikken tijdens IVN-wandeling

Onderwerp: Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

Op 29 maart 2010 vond er een IVN-wandeling plaats over de enken. Een zeer geïnteresseerd gezelschap maakte kennis met het bijzonder waardevolle gebied. Heel speciaal was dat er in de oude beek maar liefst 12 beekprikken gezien werden. Nu is de tijd van de beekprik weer voorbij. Beekprikken zijn alleen te vinden in delen van de beek waar ook kiezels in het water liggen, omdat zij zich aan die kiezels met hun zuigsnuit verankeren. Het zijn net kleine palinkjes, die maar een paar weken in die vorm leven, nadat ze een aantal jaren als larve in de beek scharrelden, paren ze en gaan dood. Het zijn Rode Lijstsoorten, die alleen in water van een bijzonder goede kwaliteit leven: HEN-water dus.

In de natuurtoets inzake de verplaatsing Riant naar het Spelderholt (pagina 20) is te lezen:
De Habitatrichtlijnsoorten drijvende waterweegbree, meervleermuis, gevlekte witsnuitlibel, vliegend hert, kamsalamander, beekprik en rivierdonderpad komen in de nabijheid van het plangebied niet voor (Tauw, 2006).

Dit is dus in ieder geval onjuist gezien alleen al deze waarnemingen van de beekprik en wederom een argument om sprengen en beken, waaronder de Oude Beek, toe te voegen aan Natura 2000!

Het is en blijft dus van belang waarnemingen te melden op http://waarneming.nl/index.php

Bronnen van de Oude Beek op Engeland bedreigd

Onderwerp: Bestemmingsplan, Natuur- en milieugroeperingen, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

En opnieuw zijn er bouwplannen op Engeland die de natuur ernstig schaden. Voor de kavel die hoort bij Arnhemseweg 516 ligt een ontwerp bestemmingsplan Beekbergen Engeland ter inzage. Het ontwerp heeft betrekking op het realiseren van twee vrijstaande woningen op Engeland.
Op de bewuste kavel staan te slopen schuren en het beoogde bouwperceel grenst direct aan een aantal bronnen van de Oude Beek.
Dit is opnieuw een aantasting van het bron- en stroomgebied (zowel onder- als bovengronds) van de Oude Beek zonder dat er een strategische visie, een gebiedsvisie, aan ten grondslag ligt. Daardoor is het onmogelijk cumulatieve effecten op het gebied (met talrijke rode lijst soorten) in kaart te brengen.

Zienswijzen kunnen nog tot 22 april ingediend worden.