Goed begin……

Onderwerp: Algemeen, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

 

Op 27 oktober 2010 is er door de vier betrokken partijen op het Spelderholt een convenant ondertekend waarbij het de bedoeling was om enerzijds beperkte bebouwing mogelijk te maken en anderzijds daarbij maximaal rekening te houden met de natuur en het landschapsschoon.
De ondertekenende partijen waren de Gemeente Apeldoorn, de woningbouwvereniging “Beter Wonen”, Parc Spelderholt en SBNE-Beekbergen. Het convenant maakte een einde aan een situatie waarbij de standpunten alleen maar leken te verharden.
Om ogenschijnlijk tegengestelde belangen te verenigen is vertrouwen en goodwill essentieel. Met de komst van de toenmalige interim directeur dhr. Eppink van Parc Spelderholt was de synergie snel gevonden.
Er is een richting ingeslagen waarbij de hoofdlijn samengevat zou kunnen worden als het streven naar goed “Naoberschap” met omwonenden en naar goed rentmeesterschap als het op de omgeving aan komt. Om één en ander vorm te geven zijn er concretere afspraken gemaakt met het oog op de intensiteit van de bedrijfsvoering en de impact ervan op de omgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld tijdens de nieuwbouw van de studentenhuisvesting speciale regelementen gehanteerd om de overlast van sloop- en bouwactiviteiten tot een minimum te beperken. Bomen op en om het bouwterrein zijn van bescherming voorzien en licht en geluidsoverlast zijn beperkt.
Ook in de dagelijkse bedrijfsvoering dient er rekening te worden gehouden met deze normen en waarden, zo is recent de verlichting van de bewegwijzering aan de Engelanderweg uitgeschakeld en wordt er gezocht naar een fraaiere en meer ingetogen bebording.
Met een terugtredende overheid als gegeven zou het komen tot een convenant, daar waar ogenschijnlijk tegengestelde belangen spelen, wel eens een nieuwe trend kunnen worden. Het monitoren van de realisatie van de afspraken is dan wel een belangrijk aspect om het tot een succes te maken. Nu, ongeveer 2,5 jaar na ondertekening van het convenant op het Spelderholt, zal om die reden gas gegeven moeten gaan worden met het realiseren van de doelen.
Wouter Hiskemuller

Huisvesting blijkt illegaal (Stentor, 19 februari 2010)

Onderwerp: Gemeente, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN – De gemeente Apeldoorn had geen vrijstelling mogen verlenen voor de tijdelijke studentenhuisvesting op landgoed Spelderholt. Dat heeft de bestuursrechter in Zutphen bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door de Stichting Behoud Natuur waarden Enken Beekbergen (SBNE).

De tijdelijke huisvesting voor 48 gehandicapte leerlingen van het opleidingsinstituut Parc Spelderholt, dat op het gelijknamige landgoed is gevestigd, moet vijf jaar dienen als huisvesting. Tegen die tijd wordt het gebouw volgens plan vervangen door een definitieve huisvesting. Voor die huisvesting is een nieuw bestemmingsplan in de maak. De nieuwbouw komt in de plaats van enkele oude kippenstallen van het voormalige pluimvee-instituut dat op het landgoed was gevestigd. De SBNE vecht de nieuwe activiteiten op het landgoed aan. Daar bij gaat het niet alleen om die van het opleidingsinstituut voor gehandicapten, maar ook om de komst van de manege van Riant Equestrian Centre en de bouw van 26 appartementen en elf villa’s.

SBNE stelde bij de rechter dat er onvoldoende garantie is dat de tijdelijke huisvesting na vijf jaar ook werkelijk verdwijnt. De rechter geeft SBNE nu gelijk, ondanks de extra overeenkomst die de gemeen te had gesloten met Parc Spelderholt. Ook is er volgens de rechter onvoldoende zicht op een nieuw bestemmingsplan waarin de nieuwe studentenhuisvesting moet worden opgenomen.

Volgens de overeenkomst met de gemeente zou Parc Spelderholt 1000 euro boete per dag met een maximum van 200.000 euro moeten betalen, mocht de tijdelijke huisvesting niet op tijd zijn afgebroken, waarna gedwongen sloop zou volgen. De gemeente zegt de uitspraak nog te bestuderen.

Door Bert Felix

Huisvesting Spelderholt omstreden (Stentor, 6 januari 2010)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Landgoed Spelderholt, Partijen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN/ZUTPHEN – De bestuursrechter in Zutphen vraagt zich af of er voldoende garanties zijn dat de tijdelijke huisvesting voor studenten van Parc Spelderholt na vijf jaar daadwerkelijk verdwijnt.
Weliswaar hebben de gemeente en het opleidingsinstituut voor gehandicapten een overeenkomst over de sloop gesloten, maar die blijkt mogelijk onvoldoende.

Gisteren troffen de gemeente, Parc Spelderholt en de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen (SBNE) elkaar voor de bestuursrechter in Zutphen. Reden was het protest van SBNE tegen de bouw van een tijdelijke huisvesting van studenten op het terrein. De gemeente heeft die voor hooguit vijf jaar toegestaan. Tegen die tijd wil Parc Spelderholt het gebouw vervangen door een definitieve huisvesting, waartegen SBNE inmiddels ook bezwaar heeft aangetekend.

De partijen stonden al eerder tegenover elkaar bij de Zutphense rechter. Die oordeelde dat er op dat moment geen garantie was op de latere sloop van het gebouw. In reactie op die uitspraak stelden gemeente en Parc Spelderholt een overeenkomst op, waarbij de gehandicapteninstelling desnoods een boete krijgt van maximaal 200.000 euro.

De komende weken moet blijken of de bestuursrechter die overeenkomst voldoende vindt, al klonk er gisteren al twijfel in zijn woorden. Dat heeft ermee te maken dat er op het moment van het afgeven van de tijdelijke vergunning op 30 juni 2008 nog geen ontwerp was van het bestemmingsplan dat de bouw van een definitieve huisvesting mogelijk maakt. Dat ontwerp is pas vorig jaar door de politieke markt besproken en pas afgelopen najaar de inspraak ingegaan.

SBNE voerde verder aan dat de tijdelijke huisvesting maar een onderdeel is van veel grotere plannen voor het landgoed bij Beekbergen. Zo schrijft Parc Spelderholt in zijn jaarverslag de bezetting van het hotel te willen opschroeven van 65 naar 70 procent. Ook het congrescentrum moet meer werk krijgen en het aantal studenten groeien naar 75. Daarnaast wees SBNE op de bouwplannen van mencentrum Riant op de andere helft van het landgoed. De stichting hekelde opnieuw het uitblijven van een overkoepelend bestemmingsplan, waarin alle activiteiten met hun gevolgen voor de omgeving worden afgewogen.

Directeur Wouter van Santen van Parc Spelderholt zei met de overeenkomst met de gemeente te hebben voldaan aan de wens van de bestuursrechter. Voor zijn instelling bestaat inmiddels een wachtlijst. Uitspraak binnen zes weken.

Door Bert Felix – De Stentor, 6 januari 2010

Ontwerp Bestemmingsplan Parc Spelderholt ter inzage

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Burgemeester en wethouders delen mee dat met ingang van 29 oktober 2009 gedurende zes weken in het Stadswarenhuis aan het Marktplein 1 en in het “Stadhuis op Wielen” voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Parc Spelderholt.

Ga naar de site van de gemeente om de documenten te bekijken:
http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=142608

Vergunning Natuurbeschermingswet verleend – bezwaartermijn tot 5 november 2010!

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Partijen, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

scannen0001.jpgscannen0002.jpgscannen0001.jpgDe Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland hebben een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet voor de verplaatsing van manege Riant naar locatie Spelderholt te Beekbergen.

GS verleende eveneens een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet  voor de uitbreiding van studentenhuisvesting Spelderholt te Beekbergen.

Twee vergunningen voor hetzelfde gebied. Nog steeds dringt het niet door dat een integrale benadering van dit gebied de enige juiste is. Opnieuw is er niets gedaan met de input van SBNE of de conclusies uit het rapport van Faunaconsult.

De volledige stukken liggen ter inzage bij het informatiecetrum in het Provinciehuis en op het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tot 5 november een bezwaarschrift indienen.

4e Studentenhuis Parc Spelderholt: bouwvergunning aangevraagd

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

In de Gemeentelijke bekendmakingen van 8 juli 2009 treffen wij de aanvraag voor een bouwvergunning aan voor het plaatsen van een 4e studentenhuis Parc Spelderholt.

Link naar Bekendmakingen vindt u hier.

Ingezonden brief in Stentor 25-2-3009

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Ingezonden brief 25-2-2009

Bovengenoemde brief verscheen op 25 februari 2009 in de Stentor. Wouter Hiskemuller, voorzitter van SBNE, reageerde als volgt:

“Naar aanleiding van de ingezonden brief van dhr. Visch (Stentor, woensdag 25 februari) ben ik bij dhr. Visch op bezoek gegaan om de situatie op het voormalig landgoed Het Spelderholt en het standpunt van de SBNE-Beekbergen nader uit te leggen.
Voor dhr. Visch was het een ware eye-opener onze zorg voor natuur- landschappelijke- en cultuurwaarden eens door een andere bril te bekijken.
Ten overvloede is benadrukt dat wij geen negatieve grondhouding hebben, noch ten opzichte van bij de planontwikkeling betrokken personen, noch ten aanzien van de betrokken bedrijven. Wel hebben we, mede door ervaringen uit het verleden, een grote zorg ten aanzien van de zorgvuldigheid bij de afweging van de effecten van de plannen”.

Spelderholt begint te vroeg aan bouw lift (Stentor, 4 februari 2009)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit| Geen reacties »

Spelderholt begint te vroeg aan bouw lift

 

Door Bert Felix

BEEKBERGEN – In overleg met de gemeente Apeldoorn heeft Parc Spelderholt, onderwijsinstelling voor gehandicapten in Beekbergen, werkzaamheden voor een lift in kasteel Spelderholt stilgelegd. De instelling had nog geen vergunning voor het werk aangevraagd.

Wethouder Jolanda Reitsma zal de instelling binnenkort bezoeken.

De gemeente kwam tussenbeide na een tip van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen. Die had enkele containers bouwafval geconstateerd. Wouter van Santen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt, desgevraagd: ,,De vergunning zou in februari worden aangevraagd. Vorige week belde de aannemer of hij alvast kon beginnen, omdat het buitenwerk door de vorst stil lag. Dan wil je zo’n man tegemoet komen”.

SBNE stelt meer overtredingen te hebben geconstateerd bij Parc Spelderholt. Woordvoerder Wouter Hiskemuller zegt daarom vandaag een gesprek te hebben met de afdeling handhaving van de gemeente. De gemeente bevestigt alleen de plaatsing van een verlichte richtingaanwijzer in de berm van de Engelanderholt. Daarvoor bleek een vergunning nodig te zijn. Bovendien wees de commissie voor ruimtelijke kwaliteit het ontwerp van de hand. Een nieuw ontwerp is inmiddels goedgekeurd, laat de gemeente weten, die de huidige paal gedoogt.

Volgens Hiskemuller zijn er eerder dikke bomen met nestholen gekapt zonder vergunning, is er nog voor de bezwarentermijn verstreken was begonnen met de bouw van een tijdelijk onderwijsgebouw en maakt de organisatie reclame voor commerciële activiteiten.

Volgens Van Santen ging het bij de bomen om achterstallig onderhoud en de kap van dode exemplaren die gevaar opleverden voor wandelaars. Voor de noodschool had hij een vergunning, al begon hij wel voor de bezwarentermijn was verstreken. ,,We wilden de lokalen op 1 september in gebruik nemen. Je weet dat er bezwaren kunnen komen en je het gebouw moet afbreken, maar het mag wel.”

Van Santen zegt dat zijn instelling inderdaad reclame maakt voor de activiteiten die er bij Parc Spelderholt kunnen worden, zoals bruiloften, condoleances en familiefeesten. “Al die activiteiten zijn onderdeel van onze horeca-activiteiten om onze gehandicapte studenten te laten leren zelfstandig te werken”, aldus Van Santen.

Bouwactiviteiten stilgelegd op Spelderholt

Onderwerp: Actie, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

In het kasteel op Spelderholt is men de afgelopen week begonnen met het aanleggen van een liftinstallatie. Helaas is ook dit weer in gang gezet zonder het aanvragen van de daarvoor benodigde vergunning, die voor dit soort ingrijpende verbouwingen altijd nodig is.

Bovendien betreft het een van de monumenten op het landgoed en mogen we er derhalve nog meer vanuit gaan dat men met ons aller erfgoed op zorgvuldige en verantwoorde wijze omgaat. Van goed rentmeesterschap kan op deze manier geen sprake zijn!

Inmiddels zijn in overleg met de gemeente de bouwactiviteiten door Parc Spelderholt vrijwillig stilgelegd.

Nog meer illegale bebouwing van Parc Spelderholt

Onderwerp: Bewoners, Landgoed Spelderholt, Regelgeving| Geen reacties »

PERSBERICHT

Nog meer illegale bebouwing van Parc Spelderholt

In een persbericht van eind september 2008 heeft de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (verder: SBNE) gesteld dat de bouw van de tijdelijke huisvesting voor studenten door Parc Spelderholt illegaal is. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt laat in het Klaverblad van 22 oktober 2008 weten dat dit niet juist is, omdat er een reguliere vergunning van de gemeente Apeldoorn voor deze bouw is. Hiermee wordt gesuggereerd dat een vergun-ning van een gemeente een bouwplan legaal maakt. Dit terwijl iedereen weet dat veel bouw-werken ook zonder vergunning legaal zijn en dat regelmatig vergunningen van gemeentebe-sturen worden vernietigd. Bouwwerken moeten dan weer worden afgebroken omdat deze in strijd met de wet – illegaal -zijn neergezet. Dit komt omdat zelfs ambtenaren en bestuurders van gemeentes wel eens fouten maken. De gemeente Apeldoorn waarschuwt daarvoor op haar website: met de verleende bouwvergunning mag u bouwen. De eerste zes weken na het be-kendmaken van de bouwvergunning kunnen belanghebbenden (bijv. omwonenden) echter nog bezwaar of beroep aantekenen. Het is daarom verstandig om met de start van de bouw te wachten, totdat de bezwarentermijn van zes weken is verlopen.

Parc Spelderholt was niet zo verstandig en is met de bouw (grondwerk) al begonnen voordat de vergunning was ontvangen. De prefab containers zijn onmiddellijk na ontvangst van de vergunning geplaatst. Om die reden is het begrijpelijk dat de bestuursvoorzitter zich in alle bochten zal wringen om overeind te houden dat deze tijdelijke studentenhuisvesting niet in strijd is met welke regel dan ook. Anders zal het moeten worden afgebroken.

De SBNE heeft aangetoond dat de vergunning op een groot aantal punten onjuist was en in strijd met de wet. We vonden deze punten zo belangrijk voor onze buurt dat we niet alleen bezwaar bij de gemeente hebben gemaakt, maar zelfs de rechter in Zutphen hebben gevraagd het pand hangende een bezwaarprocedure niet in gebruik te mogen laten nemen. De uitspraak van deze rechter was aanleiding voor het persbericht. En anders dan Parc Spelderholt in het Klaverblad van 22 oktober 2008 laat weten, was er niet sprake van slechts enige administra-tieve onvolkomenheden. In dat geval had de rechter ons verzoek niet in behandeling genomen en zou de gemeente Apeldoorn zeker niet zijn veroordeeld in de kosten van de SBNE.

Ook heeft de rechter beslist niet vastgesteld dat de inhoudelijke beslissing (de vergunning) in stand kan blijven zoals de bestuursvoorzitter aangeeft. De rechter heeft in de uitspraak juist aangegeven dat de beslissing op met name genoemde punten zal moeten worden aangepast en dat in de lopende bezwaarprocedure nog aandacht zal moeten worden gegeven aan diverse andere punten. De vergunning was daarmee volgens de rechter wel degelijk in strijd met de wet.

Ons verzoek om het pand niet in gebruik te mogen nemen is door de rechter niet gehonoreerd. Dat zou mosterd na de maaltijd zijn geweest en onschuldige bewoners hebben gedupeerd. Parc Spelderholt is namelijk niet alleen zo onverstandig geweest om de bouw te starten, terwijl er nog bezwaren konden worden gemaakt. Zij heeft ook een paar dagen voor de rechtszit-ting de huisvesting feestelijk en in aanwezigheid van de verantwoordelijke wethouder Reitsma in gebruik genomen. Gelukkig kan dit onzorgvuldige gedrag van gemeente en Parc Spelderholt nog in diverse procedures aan de kaak worden gesteld. Het advies over onze bezwaren van de SBNE zal binnenkort door een onafhankelijke commissie aan de gemeente worden uitgebracht.

Tot slot: ons persbericht van september zou niet of zeer waarschijnlijk anders zijn geschreven als Parc Spelderholt niet weer een illegaal bouwwerk zou hebben geplaatst. Onlangs is op de hoek van de Engelanderweg en het Spelderholt met de bestemming bos en natuurgebied zonder overleg met omwonenden en voor zover wij hebben kunnen nagaan zonder vergunning een 3,5 meter hoge paal met ‘verkeersborden’ geplaatst. Het is de bedoeling dat dit ’s avonds verlicht zal zijn. Deze gang van zaken is helaas symptomatisch voor het gedrag van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt. Daar moet tegen opgetreden worden om verdere verrommeling van het gebied tegen te gaan.

Paal

Beekbergen, 23 oktober 2008

Informatie over dit persbericht kan worden verkregen bij Wouter Hiskemuller (0555063981) of Jan Schut (0625057310).