Persbericht n.a.v. zitting Raad van State d.d. 8 februari 2010

Onderwerp: Algemeen, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Beekbergen, 8 februari 2010


Aan: College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Apeldoorn

(tevens persbericht)

Bijgaand doen wij u toekomen de pleitnota’s van de gemeente en van ons zoals heden ingediend, toegelicht en behandeld tijdens de zitting van de Raad van State van 8 februari 2010 inzake de verhuizing van Riant.

De gemeente stelt opnieuw in haar pleitnota de ontvankelijkheid van de SBNE-Beekbergen ter discussie. Dit terwijl al overduidelijk is dat de SBNE gedurende haar slechts tweejarig bestaan al op velerlei wijzen actief, gehoord is en als volwaardige partij beschouwd wordt. Bovendien heeft de gemeente dit punt al eerder geopperd, maar is daar ook zelf op teruggekomen en verklaarde de SBNE toen wel ontvankelijk. Wij betreuren deze handelwijze van de gemeente ten zeerste. De gemeente geeft hiermee immers aan op geen enkele wijze open te willen staan voor kritiek.

Nu Gedeputeerde Staten overweegt de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1988 in te trekken, worden de plannen met betrekking tot de verhuizing van Riant meer en meer discutabel.
B & W en de Raad gingen destijds akkoord met de verhuizing van Riant in combinatie met woningbouw, omdat gesteld werd dat die woningbouw noodzakelijk was voor de haalbaarheid van de verplaatsing van de nieuwe manege. Randvoorwaarde was dat een en ander budgetneutraal zou moeten gebeuren.

Ten aanzien van dit door B & W en de Raad gefiatteerde bestemmingsplan is al een verandering opgetreden, namelijk dat er nu naast woningen/appartementen ook bouwkavels aangeboden worden.

De SBNE heeft steeds de correctheid van de financiële onderbouwing van de plannen betwijfeld.
Doordat nu de gemeente in haar pleitnota aangeeft dat de spoedeisendheid alleen de woningbouw betreft, laat zij de onlosmakelijke verbinding van deze woningbouw met de verplaatsing van de manege los. Hierdoor hebben we nu uitsluitend te maken met projectontwikkeling Het oorspronkelijke uitgangspunt, een vermeende natuurwinst, wordt daarmee weer verlaten en ook de gedachte van het budgetneutraal financieren van de verhuizing is blijkbaar niet meer relevant. Overbodig op te merken dat de beoogde woningbouw niet past in het volkshuisvestingbeleid: exorbitante huizen voor de happy few.
De gemeente volgt blindelings de plannenmakers en haar adviseurs en vindt het niet nodig deze kritisch te beoordelen. Een van de voorbeelden hiervan willen wij u niet onthouden. De suggestie dat het heideveld zich ontwikkeld heeft bij een maximale pluimveebezetting is bezijden de werkelijkheid. De afbouw van destijds gevestigde pluimvee-instituten begon reeds in 1994 De laatste kip is in 2005 afgevoerd. Het door ammoniakuitstoot sterk vergraste heideveld is in 2003 succesvol gerevitaliseerd en in de jaren daarna uitgegroeid tot een type heideveld dat volgens EU-normen streng beschermd is.

De SBNE blijft uiteraard van mening dat het gehele gebied integraal bezien moet worden, omdat dan alleen de effecten daadwerkelijk en naar juistheid beoordeeld kunnen worden.

De huidige opstelling van de gemeente draagt bij aan een verdere versnippering en ad hoc-invulling c.q. verrommeling. Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen vragen wij u met klem het bestemmingsplan in te trekken dan wel nietig te verklaren. Wij verzoeken u dit schrijven als een officieel verzoek daartoe te beschouwen en de benodigde actie te ondernemen.

Hoogachtend,

W.G.M. Hiskemuller
Voorzitter SBNE

Bijlage: 2 pleitnota’s


Pleitnotitie sbne

Pleitnotitie gemeente

Persbericht: Vertrouwensbreuk SBNE-Dorpsraad Beekbergen-Lieren

Onderwerp: Actie, Publiciteit| Geen reacties »

Persbericht SBNE

Vertrouwensbreuk SBNE-Dorpsraad Beekbergen – Lieren

Door een onjuiste adressering van een e-mail van de dorpsraad hebben wij kennis genomen van onthutsende praktijken van de dorpsraad.

 Op de laatst gehouden openbare dorpsraadvergadering heeft een tegenstander van de bouwplannen van manege Riant op Spelderholt Zuid zijn mening met een open brief kenbaar gemaakt. Als reactie hierop heeft het bestuur van de dorpsraad een onderzoek in gang gezet om te kijken of de briefschrijver zelf wel op het rechte spoor zit. De dorpsraadvoorzitter: “bij mensen die zich publiekelijk onderscheiden door hun stellingname en daarin leden van het bestuur betrekken, kijken we wel eens of ze zelf op het rechte spoor zitten. Mocht dat niet het geval zijn dan lopen ze de kans dat ze daarop worden aangesproken. We dachten iets gevonden te hebben, maar we zoeken rustig verder.”

Na de genoemde vergadering van de dorpsraad, is een initiatief ontstaan voor een overleg tussen dorpsraad en SBNE (de stichting die zich sterk maakt voor het behoud van de natuurwaarde van de enken in beekbergen). Wij distantieren ons van de gebruikte methoden van de dorpsraad. In verband hiermee zien wij bij de huidige samenstelling van het bestuur van de dorpsraad af van het voorgenomen overleg.

Persbericht SBNE-Beekbergen (2 februari 2008)

Onderwerp: Publiciteit| 4 Reacties »

Beekbergen, 2 februari 2008,

LS,

Op de mooie eerste dag van februari heeft een aantal raadsleden van de gemeente Apeldoorn, ter voorbereiding op de Politieke Markt van 7 februari een gezamenlijk werkbezoek gebracht aan het Spelderholt. Op de Politieke Markt zal de voortgang worden besproken van de verhuisplannen van manege Riant naar het Spelderholt en de daarbij behorende woningbouw. Een aantal buurtbewoners heeft van deze gelegenheid gebruik willen maken om nogmaals aandacht te vragen voor de nadelen die volgens hen aan deze plannen kleven.

Er was een drietal spandoeken gemaakt waarop verwezen werd naar het bestaan van een stichting die zich warm maakt voor het behoud van de huidige hoge natuur- en landschappelijke waarden ter plaatse. Op de beide uiteinden van de Konijnenkamp zijn twee van deze spandoeken op eigen terrein opgehangen. Binnen een uur zijn deze doeken echter losgerukt en meegenomen.

Het derde spandoek werd aan de politici die een rondrit in een bus maakte getoond. Al heel snel werden de omwonenden door een tiental beveiligers belemmerd in hun bewegingen. Voor het eerst in het bestaan van het Spelderholt werd aan omwonenden de vrije toegang ontzegd en werd het onmogelijk gemaakt verder nog contact te hebben met de politici.

De hele situatie kan als zeer onplezierig omschreven worden. Een ludieke en absoluut vriendelijke actie werd door de aanwezigheid van beveiligingsmensen volledig overschaduwd. Contacten tussen omwonenden en raadsleden, die juist zo essentieel zijn in een goede besluitvorming, werden volledig onmogelijk gemaakt.
Het is niet te hopen dat dit symptomatisch is voor contacten tussen plannenmakers en andere belanghebbenden van/bij dit project.

Helaas kon het plan om een grote luchtballon op te laten niet doorgaan vanwege de windsterkte. Dit zou gebeuren op de plek waar volgens het plan een appartementengebouw van 22 meter hoog komt. Daarmee wilden de omwonenden de horizonvervuiling van dit gebouw op de naast het Spelderholt gelegen Konijnenkamp voor de raadsleden zichtbaar maken. Dit zal op een later tijdstip zeker nog worden uitgevoerd.

Dit betekent natuurlijk dat de opponenten nu nog meer gemotiveerd verder gaan met hun verzet tegen het project. Er is sinds gisteravond een website in de lucht, http://www.sbne-beekbergen.nl/ TV Apeldoorn en TV Gelderland zullen zeer waarschijnlijk dit weekend en anders begin volgende week aandacht besteden aan de plannen. Enige tijd geleden is het VPRO programma Landroof (www.landroof.nl) benaderd om ook landelijk aandacht te krijgen. De kans dat deze omroep binnenkort een uitzending zal wijden aan dit project is met de reactie van plannenmakers sterk toegenomen.

Nadere informatie: Wouter Hiskemuller