Interesse groot

Onderwerp: Bewoners, Plannenmakers, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

De hoorzitting in het provinciehuis inzake het al dan niet verstrekken van de vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet kon zich verheugen op bijzonder veel interesse. Er werd veel ‘technische informatie’ uitgewisseld.

De commissie zal over enkele weken een advies aan de Gedeputeerde Staten uitbrengen.

Forse averij voor verhuisplannen van Riant (Stentor, 9 januari 2010)

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Natuurbeschermingswet, Partijen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

APELDOORN – De verhuisplannen van Riant Equestrian Centre naar Landgoed Spelderholt hebben zware averij opgelopen.
Nieuw natuuronderzoek in opdracht van gedeputeerde staten van Gelderland heeft uitgewezen dat een heideveld op de nabijgelegen Konijnenkamp behoort tot de zeldzame soort Droge Europese Heide. Daarmee vervalt de vergunning die Riant had voor de verhuizing op basis van de natuurbeschermingswet. Of de verhuizing daarmee van de baan is, is nog onduidelijk.

De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken uit Beekbergen (SBNE) reageert opgetogen op de uitkomsten van de nieuwe natuurstudie. De stichting is samen met de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn door de provincie uitgenodigd om op 19 januari de bezwaren toe te lichten die beide stichtingen hadden ingediend tegen het verlenen van een natuurwetvergunning voor de verhuizing van Riant. Die werd verleend op basis van een natuuronderzoek van ingenieursbureau Arcadis, die concludeerde dat het betreffende heidegedeelte niet het etiket Droge Europese Heide verdiende. Om de bezwaren tegen de vergunning te onderbouwen, heeft SBNE het bureau Faunaconsult onderzoek laten doen naar het heideveldje. Dat bureau verwierp de typering van Arcadis en stelde dat het gebied wel degelijk tot Droge Europese Heide mag worden gerekend.

Gedeputeerde staten besloten vervolgens nieuw onderzoek te laten verrichten om te onderbouwen dat de vergunning terecht was verleend. Dat onderzoek werd gedaan door het bureau Natuurbalans, die de conclusie van Faunaconsult onderschreef. GS hebben nu een brief geschreven naar de bezwarencommissie van de provincie om het bezwaar van SBNE tegen de vergunning voor Riant gegrond te verklaren en de vergunning te vernietigen.

Daarbij gaat het om de overschrijding van de ammoniaknorm door het mencentrum Riant, dat zeventig paarden gaat tellen. Onduidelijk is nog of plannen met een lager aantal paarden wél de toets der kritiek kunnen doorstaan en of het mencentrum met dat lagere aantal rendabel is.

Het is de tweede keer dat Riant een vergunning op basis van de natuurbeschermingswet misloopt. Eerder trok Riant een aanvraag in omdat de plannen moesten worden aangepast. Voor de verhuizing van Riant worden diverse leegstaande pluimveestallen gesloopt. De operatie wordt deels gefinancierd door de bouw van 26 appartementen en elf vrijstaande villa’s op de helft van het landgoed. De andere helft is in handen van de onderwijsinstelling voor gehandicapten Parc Spelderholt. Ook die heeft een natuurwetvergunning gekregen voor uitbreiding. GS zien geen reden om ook die vergunning in te trekken.

Door Bert Felix

Vergunning voor Riant weer door Provincie Gelderland ingetrokken?

Onderwerp: Natuurbeschermingswet, Partijen, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| 1 Reactie »

Een gemeente maakt bestemmingsplannen en geeft bouwvergunningen. Dit gaat vaak gepaard met grote druk van projectontwikkelaars. Daarom is de bescherming van de natuur op afstand gezet en in handen gelegd van provincies. Die mogen alleen een ver­gunning voor plannen geven als er geen “significant negatieve effecten voor de natuur zijn”. Plannenma-kers moeten altijd eerst zelf beoordelen of een bouwplan de natuur schaadt. Manege Riant heeft voor een natuurtoets het ecologisch adviesbureau Arcadis ingeschakeld.

De bouwplannen van Riant op het Spelderholt (sloop stallen, nieuwbouw van manege met horeca, appartementen en villa’s) kregen vanaf 2004 de volle medewerking van gemeente, provincie en van Het Gelders Landschap. Dit was vanwege de vermeende natuurwinst die in 2007 werd bevestigd door een ronkend rapport van Arcadis. Dit ondanks ammoniakuitstoot van de paarden waardoor een perceel droge heide naast het Spelderholt significant kon worden aangetast. Maar hiervoor verzon Arcadis een list. Je zet op een stuk landbouwgrond wat nieuwe heideplanten en klaar is kees. De con­clusie – natuurwinst – werd gretig overgenomen. De in 2007 door de Provincie Gelderland verstrekte vergunning werd echter snel ingetrokken. Dit omdat bezwaarmakers hadden aangegeven dat – naast veel andere onregelmatigheden – de bouwplannen beslist niet zouden leiden tot natuurwinst maar tot grote natuurverlies. De ‘list’ van Arcadis was in strijd met alle regels op dat gebied.

De plannen zijn vervolgens bijgesteld en Arcadis schaafde wat aan haar oude rapport. Er werd weer geconstateerd dat ammoniak schadelijk is voor droge heide. Dit was nu alleen niet meer significant omdat ook de Provincie ‘listig’ was geworden. Het perceel droge heide dat bij de eerste vergunning in de weg lag, stond niet op een nieuwe maar nog niet officiële kaart van de provincie. Het gerenommeerde adviesbureau Arcadis vond dat er daarom geen rekening kon of zelfs mocht worden gehouden met dat perceel droge heide, dat er net als in 2007 natuurlijk nog gewoon lag. Conclusie van Ar­cadis, let op, lees goed: er is natuurwinst behalve als de provincie de status van het heide­veld zou herstellen door het wel op de kaart te vermelden! Op deze wankele basis heeft de provincie in september 2009 weer een vergunning verleend. Daarbij verwees Provincie niet naar haar eigen kaart waarop de heide was weggemoffeld, maar naar het rapport van Arcadis!

De bezwaarmakers, inmiddels verenigd in de stichting tot behoud van de natuurwaarden van de enken (SBNE), huurden ecologisch adviesbureau Faunaconsult in. Dit bureau vond zelfs dat het perceel droge heide naast het Spelderholt kwalitatief zeer hoogwaardig was. De provincie is door ons over deze zienswijze geïnformeerd, wat kennelijk reden was om ook een adviesbureau in te huren, ‘Natuurbalans’.

Vandaag kwam het verweerschrift van de provincie Gelderland. Conclusie: “gelet op de vast-stelling van ‘Natuurbalans’ dat het terrein naast het Spelderholt dient te gelden als een kwalitatief zeer hoogwaardige habitat van het type Droge Europese heide (H4030), geven we de commissie in overweging de bezwaren gegrond te verklaren en de ver­leende vergunning te herroepen.”

De door het Rijk aangestelde bewaker van de belangen van onze natuur, de provincie Gelderland, trekt daarmee feitelijk de vergunning weer in. Dit weer en alleen omdat er bezwaren waren ingediend! Bezwaren die de provincie allemaal al kende via de ingediende zienswijzen ruim voordat de vergunning was verleend! De noodzaak van het listige samenspel tussen de provincie Gelderland en Arcadis laat zich raden.

Inspraak statencommissies d.d. 16-09-2009

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Inspraak Statencommissie ruimtelijke ordening en milieu

Ruimtelijke verordening Gelderland: Een uitdaging! 

In de Volkskrant van vrijdag 11 september stond een kort berichtje over de uitkomst van een enquête van TNS-NIPO in opdracht van Natuurmonumenten.

Volgens dat bericht vindt van de ondervraagden:
88% dat het geplande netwerk van aaneengesloten natuurgebieden op tijd af moet zijn om uitsterven van planten en dieren te voorkomen;
70%  vindt het huidige areaal natuur in Nederland te klein.
Cijfers die overeenkomen met cijfers uit 2002 en 2004. Reden voor Natuurmonumenten om de campagne te voeren: “ Op de banken voor meer natuur”.

De uitkomst van de enquête geeft aan dat “natuur en landschap” hoog scoort, en dat er een schepje bij moet  boven al de inspanningen die al worden verricht. De bevoegdheden tussen rijk, provincie en gemeente  op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn inmiddels drastisch gewijzigd. In dit huis weet u dat als geen ander. De provincie is haar spilfunctie in het ruimtelijk beleid ontnomen. Die komt nu toe aan de gemeente.  

Gemeenten zijn gewikkeld in felle onderlinge concurrentiestrijd. Groei van een gemeente loont voor bestuurders en de stad. Groei is het vliegwiel voor weer nieuwe ontwikkelingen.  Zo worden gemeenten gestimuleerd de grenzen op te zoeken naar het optimaal mogelijke aan nieuwe ontwikkelingen.  Het landschap spreekt en klaagt aan.  Een aaneenrijging van bedrijventerreinen, stadsuibreidingen,  nieuwe wegen, ziekenhuizen, scholen aan de randen van de bebouwing.  En dat is  nog gebeurd in een tijd, waarin het gereedschapskistje van  de provincie op het terrein van de ruimtelijke ordening nog in tact was. 

Natuurlijk er zijn de Natura 2000 gebieden,  er is  de Ecologische hoofdstructuur. Er is het beleid om de afzonderlijke natuurgebieden onderling te verbinden ter versterking van flora en fauna . De provincie Gelderland steekt miljoenen in het project Beekbergse Poort.

Maar toont dat niet dat we er niet gerust op zijn, dat we weten dat de druk van buitenaf op die gebieden extreem is, dat  we weten dat tal van flora- en faunasoorten  in die Natura 2000 gebieden het  niet redden?  We grijpen naar het middel om de afzonderlijke natuurgebieden met elkaar te verbinden .  Dat middel spreekt aan,  het schept, doet iets tastbaars ontstaan, het is een project een banier waaronder we ons kunnen scharen in de strijd om het behoud van de natuur. Maar diep in ons hart weten we dat er meer moet gebeuren. Een natuurgebied, groot of klei n, wordt immers omringd door gebieden met andere gebruiksfuncties. Soms geeft dat bestaande gebruik nog een ondersteuning aan het natuurgebied, dan weer staat het op gespannen voet, waarbij de gradaties enorm zijn.

Zoals we weten, dat land beschermd moet worden tegen water, weten we in ons hart ook dat flora en fauna in natuurgebieden  bescherming behoeven  door middel van aangrenzende gebieden.  Zoals we in het beleid tegen het water  buffers inzetten  om de druk op kwetsbare gebieden elders te verminderen is het noodzaak om de druk op natuurgebieden te weerstaan door een brede bufferzone met functies en gebruik die zo mogelijk het aangrenzende natuurgebied ondersteunen en met in ieder geval geen zo gering mogelijke nadelige effecten voor flora en fauna in het aangrenzende natuurgebied.  Ook visueel dient die bufferzone het natuurgebied in zijn volle luister in het landschap te laten schitteren. Het natuurgebied moet ons wenken, betoveren , overweldigen en ons ego tot normale proporties terugbrengen.

Het aaneensmeden van natuurgebieden is een wijkend perspectief en schiet zijn doel voorbij  als niet tegelijkertijd een bescherming geboden wordt aan de directe omgeving van die natuurgebieden. Dat zien we geïllustreerd  door de ontwikkelingen op de Konijnenkamp  en het Spelderholt in Beekbergen.  Het omgevingsgebied biedt thans volop ondersteuning  aan het aangrenzende Natura 2000 gebied. Met een relatief betrekkelijke inzet aan financiële middelen kan dat zo blijven en kan dat gebied gevrijwaard worden van grootschalige ontwikkelingen,  die de flora en fauna in het Natura 2000 aantasten. 

De afdeling rechtspraak zal een oordeel moeten vellen over het aangevoerde argument van natuurwinst dat ten grondslag ligt aan de verplaatsing van de manege Riant.  Los daarvan levert die natuurwinst op: een anderhalf keer zo grote manege, een hotel en horecafunctie,  12 villa’s in het Spelderholt, een appartementencomplex van minimaal 15 appartementen van een ongekende omvang, vier villa’s aan de Bruggelerweg. Al die bebouwing zou noodzakelijk zijn om verplaatsing van de manege mogelijk te maken.  Los van de concrete situatie zijn dat ontwikkelingen die aan de randen van een Natura 2000 gebied geen regel , en ook geen uitzondering moeten worden. Maar het geeft aan hoezeer gemeenten de grenzen opzoeken, zelfs een gemeente die een groenmanifest ondertekent. 

Toch kunt u  als provinciale staten het wal keren. U kunt ernst maken met de daadwerkelijke bescherming van natuurgebieden  door krachtens artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening regels te stellen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen die grenzen aan een natuurgebied. Op die wijze kunt u bewerkstelligen dat er bufferzones komen, die het aanpalende natuurgebied ondersteunen.  De wetgever heeft u een instrument in handen gegeven.  In dit geval gaat de analyse van Marc Chavannes  niet op.

Om die reden vraagt de SBNE u met klem de voorliggende Ruimtelijke Verordening Gelderland (Voorontwerp GS 29 juni 2009) zodanig te wijzigen dat er ook regels gesteld worden omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, die geheel of gedeeltelijk grenzen aan een Natura 2000 gebied.

Regels met het doel versterking van de directe omgeving van een Natura 2000 gebied tot een bufferzone dat een positieve bijdrage levert aan het aangrenzende Natura 2000 gebied.

Regels die nieuwe ontwikkelingen op grote schaal en intensivering van bebouwing in de bufferzone tegengaan , het landschap visueel in tact laten en versterken  als leefgebied voor flora en fauna dat op zijn beurt de flora en fauna versterkt van het Natura  2000 gebied. Gebieden die ingezet kunnen worden voor biologische landbouw en veeteelt.   

En voor alle duidelijkheid. Een zoekzone wonen en werken naast een Natura 2000 is ongerijmd. Zo’n zoekzone is te vergelijken met het ondergraven van een waterkering. De bescherming wordt losgelaten.  Indien u als provinciale staten wat betreft bouwen de zoekzones wonen en werken gelijkschakelt met bestaande bebouwing, zoals wordt voorgesteld in artikel 20, eerste lid, van de conceptverordening bent u als de tovenaarsleerling die de verkeerde fles ontkurkt. De SBNE vraagt u de woorden “en de zoekzones wonen en werken ” te doen vervallen.  Zoekzones zijn niet gelijk te stellen met bestaand bebouwd gebied . Door de voorgestelde gelijkschakeling in artikel 20 wordt het provinciaal beleid ten aanzien van zoekzones op zijn kop gezet. In plaats van onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van versterking van wonen en werken in de zoekzones worden door de voorgestelde regelgeving op grote schaal  bouwrechten gecreeërd voor woningen en bedrijvenparken op grote schaal . En vrijbrief voor allerlei ongewenste ontwikkelingen.  

De SBNE doet u de suggestie om op korte termijn een werkbezoek te brengen aan de gebieden grenzend aan natuurgebieden. Die indrukken zullen u stimuleren ernst te maken met het zo spoedig mogelijk vaststellen van een dergelijke voorschriften in de verordening. En voor alle duidelijkheid het gaat niet alleen om de Konijnenkamp en het Spelderholt, het gaat om veel meer. Doet u op uw toer de Konijnenkamp en het Spelderholt aan, dan zal de SBNE graag uw gastvrouw zijn.

Voor de SBNE gaat de provincie leven als u deze handschoen oppakt.  Aan de andere kant de SBNE zal het niet bij dit eenmalige pleidooi laten.

 

Inspraak 16-9-2009