Mondelinge behandeling Raad van State op maandag 22 augustus 2011

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Regelgeving| Geen reacties »

De SBNE heeft een uitnodiging ontvangen voor de mondeling behandeling van de beroepszaken tegen het bestemmingsplan Spelderholt-Riant en de natuurbeschermingswetvergunning. Het bestemmingsplan is door de raad van Apeldoorn in juli 2009 vastgesteld en op 4 maart 2010 geheel geschorst. Een verzoek tot opheffing van de schorsing door Tergouw is op 21 december 2010 afgewezen, ook het verzoek alleen de woningbouw toe te staan. In het voorjaar van 2011 heeft de stichting advisering bestuursrechtspraak een advies voor de Raad van State bekend gemaakt. De beroepszaak is nu rijp voor behandeling.

Hetzelfde geldt voor het beroep inzake de natuurbeschermingswetvergunning. Deze is in september 2009 verstrekt aan Tergouw. De behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan begint op maandag 22 augustus a.s. om 10:00 uur. De NBW-vergunning wordt diezelfde dag om 13:00 uur behandeld.

Gemeente Apeldoorn trekt zich niets aan van uitspraak Raad van State en verleent kapvergunning

Onderwerp: Actie, Gemeente, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »
Het is echt te gek voor woorden. Op 21 december 2010 besluit de Raad van State het verzoek van Tergouw Holding om de schorsing van het bestemmingsplan Spelderholt-Riant op te heffen niet te honoreren. Ook alleen de bouw van villa’s en appartementen wordt niet toegestaan. (Zie bericht in de Stentor d.d. 23 december 2010) Op 22 december 2010 verleent de gemeente Apeldoorn Tergouw Holding een kapvergunning voor het bouwperceel van die villa’s en appartementen, 8275 m2 bosplantsoen en 80 loof-/ naaldhoutbomen mag men gaan vernietigen! Het gaat om terrein dat onderdeel is van dat geschorste bestemmingsplan. Hoe kan de gemeente hier vergunning voor verlenen? Dit is volledig van de gekke.
SBNE gaf twee weken geleden nog aan de gemeente aan bereid te zijn tot overleg om te komen tot een minnelijke schikking. De gemeente en Van Tergouw hebben hierop positief gereageerd. Daarmee wordt de verlening van de kapvergunning niet te begrijpen.
Het effect daarvan kan zijn dat er vandaag gekapt gaat worden door Tergouw, waarmee er onherstelbare schade aan dit gebied zal worden aangericht. Dit betekent dat de gemeente Apeldoorn zich blijkbaar niets aantrekt van uitspraken van de Raad van State, terwijl dezelfde gemeente ongetwijfeld van mening is dat ‘eigen rechter gedrag’ ontoelaatbaar is.
Wat te doen met een gemeente die niet alleen haar burgers niet serieus neemt, maar zelfs uitspraken van de Raad van State naast zich neerlegt?
SBNE zal naast de gebruikelijke juridische acties er in ieder geval voor zorgen dat er geen zaag het Spelderholtterrein opkomt.

Nog geen verplaatsing manege naar Spelderholt (De Stentor, 23 december 2010)

Onderwerp: Gemeente, Publiciteit, Regelgeving| 1 Reactie »

DEN HAAG – De Raad van State wil voorlopig niet meewerken aan een snelle verplaatsing van de Beekbergse Manege Riant naar Het Spelderholt.

In een voorlopige uitspraak heeft de Raad van State dinsdag vastgesteld dat er eerst nog meer onderzoek moet worden gedaan naar de milieueffecten op het nabijgelegen Natura 2000-gebied de Veluwe. De Raad stelt dat projectontwikkelaar Tergouw Holding BV meer onderzoek moet doen naar de effecten van de verzurende ammoniakuitstoot (paardenpis en -mest) op een nabijgelegen heideveldje en de bossen rondom het Spelderholt. Ook wil de Raad van State het plan niet in twee delen ophakken en al wel toestemming geven voor de bouw van villa’s en een appartementengebouw op het toekomstige manegeterrein.

De Raad stelt vast dat Tergouw en de gemeente Apeldoorn eerder hebben gesteld dat de verhuizing- van de manege en de bouwplannen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat die niet gesplitst kunnen worden. De Raad ziet niet in waarom dat nu wel zou kunnen. Tergouw en de gemeente zullen nu de bodemzaak moeten afwachten die in de eerste helft van 2011 is gepland. Pas dan zal de Raad definitief beoordelen of en onder welke voorwaarden de manege verplaatst kan worden en de woningen gebouwd. Tot die tijd blijft het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant” geschorst.

De uitspraak is een opsteker voor de Stichting Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt (SBNE). Door de uitspraak is de verplaatsing van de Beekbergse Manege Riant naar een locatie bij het voormalige pluimvee-instituut in Het Spelderholt en de bouw van woningen voorlopig niet mogelijk. De uitspraak is een domper voor Tergouw en Apeldoorn. Eerder zei de raadsman van Tergouw dat het project financieel door de bodem zakt als de Raad het bestemmingsplan niet vrij geeft.

Manege Riant is al zes jaar bezig het paardenbedrijf te verplaatsen van de Bruggelerweg naar het perceel op het terrein van het voormalige pluimvee-instituut van het ministerie van LNV. De gemeente Apeldoorn is voor de verplaatsing, die tegelijk de bouw van villa’s en van woningen op het huidige manegeterrein mogelijk maakt. De in de Stichting Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt verzamelde omwonenden zijn fel tegen. Zij vinden dat een manege en woningen de natuur ter plaatse onaanvaardbaar zullen aantasten.

Akkoord over bouw Engeland in Beekbergen (Stentor, 9 december 2010)

Onderwerp: Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

DEN HAAG – De Raad van State ging gisteren akkoord met de bouw van twee woningen aan de Engeland in Beekbergen. Tegen de plannen bestaat veel verzet van bewoners in de omgeving en milieuorganisaties. De woningen komen op korte afstand van de Beekbergse Beek die is aangewezen als ecologische verbindingszone. Maar volgens de Raad van State heeft de gemeente Apeldoorn er voldoende rekening mee gehouden dat de beek niet wordt aangetast en gaat de omgeving er zelfs op vooruit. De huizen komen in de plaats van een vervallen kippenschuur en winkeltje.

Lees hier de volledige uitspraak: Uitspraak Raad van State 8 december 2010

Riant mag nog niet aan de slag (Stentor, 5 maart 2010)

Onderwerp: Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

APELDOORN – Riant Equestrian Centre in Beekbergen moet nog even wachten met zijn plannen voor verhuizing naar Landgoed Spelderholt.
Dat volgt uit een besluit van de Raad van State. Die stelt dat er nader onderzoek moet komen naar de effecten van de verhuizing van de manege op een stuk heideveld op het landgoed.

Het besluit is onderdeel van een procedure die de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE) tegen de gemeente Apeldoorn heeft aangespannen. Die is bezig het bestemmingsplan voor het gebied te veranderen, zodat de verhuizing van de manege mogelijk wordt en er twintig appartementen en elf villa’s kunnen worden gebouwd. In ruil daarvoor moet Riant voormalige pluimveeschuren en een voormalige nertsenfokkerij afbreken.

Voor het nieuwe bestemmingsplan heeft Arcadis een natuuronderzoek gedaan. Daarbij is echter een veld met droge Europese heide over het hoofd gezien. Volgens een onderzoek van Faunabeheer in opdracht van SBNE zal de komst van de zeventig paarden van Riant grote schade toebrengen aan het heideveld.

De Raad van State stelt dat Faunabeheer een kundig ecologisch bureau is en dat nader onderzoek nodig is naar de tegenstrijdige conclusies. Verder wijst de Raad van State erop dat Riant en gemeente bouwvergunningen hebben klaarliggen die worden verleend zodra het bestemmingsplan rechtskracht krijgt. Om die reden is snelheid geboden en schorst de Raad van State het bestemmingsplan. Later dit jaar zal de Raad van State een definitief oordeel vellen. Daarvan zal afhangen of de verhuizing van het mencentrum naar Landgoed Spelderholt al of niet doorgaat.
SBNE en omwonenden hadden de Raad van State ook om schorsing van de natuurwetvergunning gevraagd die de provincie Riant heeft verleend. Die schorsing is niet toegewezen. De Raad van State vindt dat niet nodig, omdat de verhuizing van Riant door de schorsing van het bestemmingsplan voorlopig toch is stopgezet.

De Raad van State doet nog geen uitspraak over de ontvankelijkheid van SBNE. Die wordt door de gemeente betwist, omdat SBNE louter zou zijn opgericht om procedures te voeren, en dat is sinds een uitspraak van de Hoge Raad onvoldoende. Maar omdat de procedure ook namens enkele omwonenden is aangespannen, heeft de Raad van State toch een uitspraak gedaan.

Door Bert Felix

Raad van State steekt stokje voor bouwplannen Spelderholt-Riant

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

De SBNE heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Spelderholt-Riant. Dit plan is vorig jaar juli door de raad van de gemeente Apeldoorn vastgesteld. Dat maakte verhuizing van manege Riant en de bouw van elf villa’s en twintig appartementen op het Spelderholt, pal naast Natura 2000-gebied de Veluwe, mogelijk. Omdat gevreesd werd dat start van de bouw onherstelbare schade zou veroorzaken is de rechter ook gevraagd uitvoering van de plannen te schorsen totdat uitspraak is gedaan op het beroep. Dit verzoek is op 4 maart gehonoreerd.

De rechter baseert de schorsing van het bestemmingsplan op een rapport van Faunaconsult, dat voor de SBNE is opgesteld. Dit volgens de rechter ‘ter zake kundig onderzoeksbureau’ concludeert – anders dan Riant’s adviesbureau Arcadis – dat de bouwplannen tot significante natuurschade kunnen leiden. De Provincie heeft op de zitting laten weten de natuurbeschermingswetvergunning te willen herroepen, omdat bij het verlenen zou zijn vergeten dat er een perceel kwetsbare droge heide in de buurt van het bouwperceel van de manege lag. Door de SBNE is gesteld dat in zo’n geval de wet de gemeenteraad dwingt zelf een zogenaamde passende beoordeling te maken. Een oordeel van een adviesbureau van plannenmakers is dan niet voldoende. Deze visie is door de Raad van State overgenomen.

Wetenswaardig is dat de schorsing niet beperkt blijft tot de verhuizing van de ammoniak deponerende manege. Ook de villa’s en appartementen mogen van de Raad van State niet worden gebouwd “gezien de onderlinge samenhang van de plannen”. Waarschijnlijk doelt de rechter met genoemde samenhang op de omstandigheid dat de bouw van de villa’s en appartementen alleen diende om de kosten van de verhuizing van de manege te dekken. Verhuizing van de manege en de woningbouw waren voor de gemeenteraad bij het nemen van besluit onverbrekelijk met elkaar verbonden en zouden samen met de sloop van stallen een aanzienlijke natuurwinst opleveren.

De gemeenteraad heeft op de zitting de ontvankelijkheid van de SBNE betwist. De rechter doet daarover geen uitspraak, omdat het verzoek (en beroep) ook namens enkele direct omwonenden is ingediend. Deze worden in ieder geval door de rechter als belanghebbenden gezien. Voor een schorsing van een besluit moet er een spoedeisend belang zijn. De rechter was van mening dat dit belang er was, omdat de gemeenteraad op de zitting liet weten dat aanvragen voor bouwvergunningen klaar liggen om bij afwijzing van het verzoek om schorsing te worden ingediend.

Lees hier de volledige uitspraak: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/voorlopige_voorzieningen/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=42824&utm_id=1&utm_source=Voorloping%20voorzieningen&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=200907569/2/R3&utm_term=

De SBNE had voor alle zekerheid ook een verzoek tot schorsing van de in september vorig jaar door de Provincie verleende vergunning natuurbeschermingswet ingediend. De SBNE had voor alle zekerheid dit verzoek tot schorsing ingediend. Dit verzoek kon niet meer worden gehonoreerd omdat het stoppen van eventuele bouwplannen al met de schorsing van het bestemmingsplan had plaatsgevonden. Het door de SBNE gewenste resultaat was daarmee al bereikt.

 

Ook tegen het besluit van 23 september 2009, no. 2009-006110, van het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) inzake de vergunning van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor onder meer het verplaatsen van manege Riant van Bruggelerweg 4 te Beekbergen naar Spelderholt te Beekbergen, in de nabijheid van het Natura 2000-gebied de Veluwe, maakte SBNE bezwaar en verzocht de voorzitter van de Raad van State  een voorlopige voorziening te treffen.

Ook nu werd SBNE in het gelijk gesteld enheeft de voorzitter het besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn van 9 juli 2009, waarbij het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant” is vastgesteld, geschorst. Nu dit bestemmingsplan de activiteiten waarop de verleende vergunning betrekking heeft planologisch mogelijk maakt, brengt deze schorsing met zich dat de vergunde activiteiten vooralsnog niet kunnen plaatsvinden.

Lees hier de volledige uitspraak: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/voorlopige_voorzieningen/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=42822&utm_id=1&utm_source=Voorloping%20voorzieningen&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=200908519/2/R2&utm_term=

Bestemmingsplan Spelderholt-Riant geschorst

Onderwerp: Bestemmingsplan, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Ook tegen het besluit van 23 september 2009, no. 2009-006110, van het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) inzake de vergunning van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor onder meer het verplaatsen van manege Riant van Bruggelerweg 4 te Beekbergen naar Spelderholt te Beekbergen, in de nabijheid van het Natura 2000-gebied de Veluwe, maakte SBNE bezwaar en verzocht de voorzitter van de Raad van State  een voorlopige voorziening te treffen.

Ook nu werd SBNE in het gelijk gesteld enheeft de voorzitter het besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn van 9 juli 2009, waarbij het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant” is vastgesteld, geschorst. Nu dit bestemmingsplan de activiteiten waarop de verleende vergunning betrekking heeft planologisch mogelijk maakt, brengt deze schorsing met zich dat de vergunde activiteiten vooralsnog niet kunnen plaatsvinden.

Lees hier de volledige uitspraak: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/voorlopige_voorzieningen/

Uitspraak Raad van State: SBNE in gelijk gesteld

Onderwerp: Gemeente, Plannenmakers, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

Bij besluit van 9 juli 2009, no. 65-2009, heeft de raad van de gemeente Apeldoorn (hierna: de raad) het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant” (hierna: het plan) vastgesteld. Hiertegen heeft SBNE en anderen beroep ingesteld en verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Met een positieve uitspraak voor SBNE!

De beslissing van de Raad:

Beslissing
De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn van 9 juli 2009, no. 65-2009;

II. gelast dat de raad van de gemeente Apeldoorn aan de stichting Stichting tot behoud natuurwaarden Konijnenkamp Engelanderenk en Spelderholt en anderen het door hen voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Lees hier de hele uitspraak: www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/voorlopige_voorzieningen/

Persbericht n.a.v. zitting Raad van State d.d. 8 februari 2010

Onderwerp: Algemeen, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Beekbergen, 8 februari 2010


Aan: College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Apeldoorn

(tevens persbericht)

Bijgaand doen wij u toekomen de pleitnota’s van de gemeente en van ons zoals heden ingediend, toegelicht en behandeld tijdens de zitting van de Raad van State van 8 februari 2010 inzake de verhuizing van Riant.

De gemeente stelt opnieuw in haar pleitnota de ontvankelijkheid van de SBNE-Beekbergen ter discussie. Dit terwijl al overduidelijk is dat de SBNE gedurende haar slechts tweejarig bestaan al op velerlei wijzen actief, gehoord is en als volwaardige partij beschouwd wordt. Bovendien heeft de gemeente dit punt al eerder geopperd, maar is daar ook zelf op teruggekomen en verklaarde de SBNE toen wel ontvankelijk. Wij betreuren deze handelwijze van de gemeente ten zeerste. De gemeente geeft hiermee immers aan op geen enkele wijze open te willen staan voor kritiek.

Nu Gedeputeerde Staten overweegt de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1988 in te trekken, worden de plannen met betrekking tot de verhuizing van Riant meer en meer discutabel.
B & W en de Raad gingen destijds akkoord met de verhuizing van Riant in combinatie met woningbouw, omdat gesteld werd dat die woningbouw noodzakelijk was voor de haalbaarheid van de verplaatsing van de nieuwe manege. Randvoorwaarde was dat een en ander budgetneutraal zou moeten gebeuren.

Ten aanzien van dit door B & W en de Raad gefiatteerde bestemmingsplan is al een verandering opgetreden, namelijk dat er nu naast woningen/appartementen ook bouwkavels aangeboden worden.

De SBNE heeft steeds de correctheid van de financiële onderbouwing van de plannen betwijfeld.
Doordat nu de gemeente in haar pleitnota aangeeft dat de spoedeisendheid alleen de woningbouw betreft, laat zij de onlosmakelijke verbinding van deze woningbouw met de verplaatsing van de manege los. Hierdoor hebben we nu uitsluitend te maken met projectontwikkeling Het oorspronkelijke uitgangspunt, een vermeende natuurwinst, wordt daarmee weer verlaten en ook de gedachte van het budgetneutraal financieren van de verhuizing is blijkbaar niet meer relevant. Overbodig op te merken dat de beoogde woningbouw niet past in het volkshuisvestingbeleid: exorbitante huizen voor de happy few.
De gemeente volgt blindelings de plannenmakers en haar adviseurs en vindt het niet nodig deze kritisch te beoordelen. Een van de voorbeelden hiervan willen wij u niet onthouden. De suggestie dat het heideveld zich ontwikkeld heeft bij een maximale pluimveebezetting is bezijden de werkelijkheid. De afbouw van destijds gevestigde pluimvee-instituten begon reeds in 1994 De laatste kip is in 2005 afgevoerd. Het door ammoniakuitstoot sterk vergraste heideveld is in 2003 succesvol gerevitaliseerd en in de jaren daarna uitgegroeid tot een type heideveld dat volgens EU-normen streng beschermd is.

De SBNE blijft uiteraard van mening dat het gehele gebied integraal bezien moet worden, omdat dan alleen de effecten daadwerkelijk en naar juistheid beoordeeld kunnen worden.

De huidige opstelling van de gemeente draagt bij aan een verdere versnippering en ad hoc-invulling c.q. verrommeling. Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen vragen wij u met klem het bestemmingsplan in te trekken dan wel nietig te verklaren. Wij verzoeken u dit schrijven als een officieel verzoek daartoe te beschouwen en de benodigde actie te ondernemen.

Hoogachtend,

W.G.M. Hiskemuller
Voorzitter SBNE

Bijlage: 2 pleitnota’s


Pleitnotitie sbne

Pleitnotitie gemeente

Heideveldje is molensteen (Stentor, 9 februari 2010)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Manege Riant is al zes jaar bezig het paardenbedrijf te verplaatsen van de Bruggelerweg naar het perceel op het terrein van het voormalige pluimvee-instituut van het ministerie van LNV. De gemeente Apeldoorn is voor de verplaatsing, die tegelijk de bouw van villa’s en woningen op het huidige manegeterrein mogelijk maakt. De in de Stichting Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt verzamelde omwonenden zijn fel tegen. Zij vinden dat een manege de natuur ter plaatse onaanvaardbaar zal aantasten.

De provincie Gelderland, die een natuurbeschermingswetvergunning (NBW) heeft verleend was voor de verhuizing, maar is nu flink aan het twijfelen. De provinciewoordvoerder beaamde dat tijdens de NBW-vergunningsprocedure een klein stukje waardevol heideveld vergeten is. Dat stukje droge heide van enkele honderden vierkante meters is jaren geleden aangelegd om van het perceel zicht te houden op de kerktoren van Beekbergen. Nu is de droge heide met korstmossen een waardevol stukje natuur geworden, dat volgens de bezwaarmakende omwonenden beschermd moet worden tegen de verzurende ammoniakuitstoot uit de paardenstallen.

De raadsman van Riant vindt de bezwaren van de omwonenden onzinnig. “Voorheen zat er een pluimvee-instituut en een nertsenhouderij die maar liefst 5000 kilo ammoniak per jaar mocht uitstoten. De manege krijgt maximaal 70 paarden en pony’s en stoot slechts 300 kilo ammoniak uit. Als het heideveldje zich kan ontwikkelen bij zoveel ammoniak wat voor verschil zullen die paar paarden dan maken”, zei de raadsman.

De provinciewoordvoerder zei dat er mogelijk toch nader onderzoek moet komen naar de gevolgen van de manege op het droge heide veldje. “Had de eigenaresse van het perceel na het kappen van bomen maar gras ingezaaid in plaats van heide. Dan hadden we hier nooit gezeten en was de manege al lang in Het Spelderholt gevestigd”, zei de raadsman van Riant.

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

Bron: De Stentor