Gemeente handhaaft horeca Riant

Onderwerp: Regelgeving| Geen reacties »

riantboos

De juridische commissie van de SBNE is verheugd dat de gemeente de uitbreiding van de horeca handhaaft. Het is voor de commissie een raadsel waarom de handhaving zich beperkt tot de blokhut. Het huidige bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid staat immers niet toe dat bij manege-be­drijf en paardensportcentrum Riant zelfstandige horeca-activiteiten plaatsvin­den. Dit is nog eens door de gemeente Apeldoorn bevestigd na een zienswijze/bezwaar van Riant van 18 januari 2005. Daarmee is het gebruik van terrein en opstallen voor zelfstandige horeca (restaurant, feesten) en zakelijke bijeenkomsten, iets wat al ruim veertig jaar wordt gedoogd, nadrukkelijk niet toegestaan. Een ontwerp bestem­mingsplan voor verplaatsing van de manege naar het Spelderholt voorzag evenmin in zelfstandige horeca. Dus ook daar zou de nu bestreden blokhut beslist niet kunnen. Riant lapt, zoals steeds, de regels aan haar laars. Ook aanwijzings­borden voor zelfstandige horeca-activiteiten worden tot op de dag van vandaag door de gemeente gedoogd en verder worden er kennelijk door de gemeente wel horecavergunningen verstrekt. Wij vragen ons steeds meer af wat de betekenis van een bestemmingsplan is, als alles maar op zijn beloop wordt gelaten. Ook om deze reden zijn wij nog steeds tegen het verplaatsen van de manege inclusief de feitelijke full service horeca in het kwetsbare gebied in de omgeving van het Spelderholt.

Menwedstrijd Riant Equestrian Centre gaat niet door

Onderwerp: Partijen, Plannenmakers| Geen reacties »

De internationale menwedstrijd Beekbergen Apeldoorn die van 5 tot en met 8 augustus 2010 op de kalender staat, gaat niet door. De wedstrijd op Riant Equestrian Centre in Beekbergen heeft mede door de financiële crisis te maken met een tekort aan sponsorgelden. Ondanks de goede wil van velen is het financieel onverantwoord om het evenement doorgang te laten vinden.

Na het prachtige jubileumevenement in 2009 is het bestuur van de menwedstrijd actief op zoek gegaan naar fondsen om dit evenement in 2010 wederom mogelijk te maken. De crisis speelt de organisatie echter parten. Een aantal sponsoren heeft zich teruggetrokken en het bestuur voelt zich bezwaard om in deze voor iedereen  financieel moeilijke periode trouwe businessclubleden en sponsoren extra te belasten. Dit heeft als gevolg dat de organisatie er niet in is geslaagd om een sluitende begroting te krijgen. Bovendien wil de organisatie de identiteit en de kwaliteit van het evenement kunnen blijven waarborgen. Het bestuur heeft daarom helaas het besluit moeten nemen het evenement voor 2010 af te blazen.

Inmiddels loopt er een aantal gesprekken met partijen die het mogelijk maken om de internationale menwedstrijd Beekbergen Apeldoorn in 2011 in volle glorie te laten terugkomen op de terreinen van Riant Equestrian Centre in Beekbergen.

Bron: CAI Beekbergen

Persbericht n.a.v. zitting Raad van State d.d. 8 februari 2010

Onderwerp: Algemeen, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Beekbergen, 8 februari 2010


Aan: College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Apeldoorn

(tevens persbericht)

Bijgaand doen wij u toekomen de pleitnota’s van de gemeente en van ons zoals heden ingediend, toegelicht en behandeld tijdens de zitting van de Raad van State van 8 februari 2010 inzake de verhuizing van Riant.

De gemeente stelt opnieuw in haar pleitnota de ontvankelijkheid van de SBNE-Beekbergen ter discussie. Dit terwijl al overduidelijk is dat de SBNE gedurende haar slechts tweejarig bestaan al op velerlei wijzen actief, gehoord is en als volwaardige partij beschouwd wordt. Bovendien heeft de gemeente dit punt al eerder geopperd, maar is daar ook zelf op teruggekomen en verklaarde de SBNE toen wel ontvankelijk. Wij betreuren deze handelwijze van de gemeente ten zeerste. De gemeente geeft hiermee immers aan op geen enkele wijze open te willen staan voor kritiek.

Nu Gedeputeerde Staten overweegt de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1988 in te trekken, worden de plannen met betrekking tot de verhuizing van Riant meer en meer discutabel.
B & W en de Raad gingen destijds akkoord met de verhuizing van Riant in combinatie met woningbouw, omdat gesteld werd dat die woningbouw noodzakelijk was voor de haalbaarheid van de verplaatsing van de nieuwe manege. Randvoorwaarde was dat een en ander budgetneutraal zou moeten gebeuren.

Ten aanzien van dit door B & W en de Raad gefiatteerde bestemmingsplan is al een verandering opgetreden, namelijk dat er nu naast woningen/appartementen ook bouwkavels aangeboden worden.

De SBNE heeft steeds de correctheid van de financiële onderbouwing van de plannen betwijfeld.
Doordat nu de gemeente in haar pleitnota aangeeft dat de spoedeisendheid alleen de woningbouw betreft, laat zij de onlosmakelijke verbinding van deze woningbouw met de verplaatsing van de manege los. Hierdoor hebben we nu uitsluitend te maken met projectontwikkeling Het oorspronkelijke uitgangspunt, een vermeende natuurwinst, wordt daarmee weer verlaten en ook de gedachte van het budgetneutraal financieren van de verhuizing is blijkbaar niet meer relevant. Overbodig op te merken dat de beoogde woningbouw niet past in het volkshuisvestingbeleid: exorbitante huizen voor de happy few.
De gemeente volgt blindelings de plannenmakers en haar adviseurs en vindt het niet nodig deze kritisch te beoordelen. Een van de voorbeelden hiervan willen wij u niet onthouden. De suggestie dat het heideveld zich ontwikkeld heeft bij een maximale pluimveebezetting is bezijden de werkelijkheid. De afbouw van destijds gevestigde pluimvee-instituten begon reeds in 1994 De laatste kip is in 2005 afgevoerd. Het door ammoniakuitstoot sterk vergraste heideveld is in 2003 succesvol gerevitaliseerd en in de jaren daarna uitgegroeid tot een type heideveld dat volgens EU-normen streng beschermd is.

De SBNE blijft uiteraard van mening dat het gehele gebied integraal bezien moet worden, omdat dan alleen de effecten daadwerkelijk en naar juistheid beoordeeld kunnen worden.

De huidige opstelling van de gemeente draagt bij aan een verdere versnippering en ad hoc-invulling c.q. verrommeling. Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen vragen wij u met klem het bestemmingsplan in te trekken dan wel nietig te verklaren. Wij verzoeken u dit schrijven als een officieel verzoek daartoe te beschouwen en de benodigde actie te ondernemen.

Hoogachtend,

W.G.M. Hiskemuller
Voorzitter SBNE

Bijlage: 2 pleitnota’s


Pleitnotitie sbne

Pleitnotitie gemeente

Heideveldje is molensteen (Stentor, 9 februari 2010)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Manege Riant is al zes jaar bezig het paardenbedrijf te verplaatsen van de Bruggelerweg naar het perceel op het terrein van het voormalige pluimvee-instituut van het ministerie van LNV. De gemeente Apeldoorn is voor de verplaatsing, die tegelijk de bouw van villa’s en woningen op het huidige manegeterrein mogelijk maakt. De in de Stichting Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt verzamelde omwonenden zijn fel tegen. Zij vinden dat een manege de natuur ter plaatse onaanvaardbaar zal aantasten.

De provincie Gelderland, die een natuurbeschermingswetvergunning (NBW) heeft verleend was voor de verhuizing, maar is nu flink aan het twijfelen. De provinciewoordvoerder beaamde dat tijdens de NBW-vergunningsprocedure een klein stukje waardevol heideveld vergeten is. Dat stukje droge heide van enkele honderden vierkante meters is jaren geleden aangelegd om van het perceel zicht te houden op de kerktoren van Beekbergen. Nu is de droge heide met korstmossen een waardevol stukje natuur geworden, dat volgens de bezwaarmakende omwonenden beschermd moet worden tegen de verzurende ammoniakuitstoot uit de paardenstallen.

De raadsman van Riant vindt de bezwaren van de omwonenden onzinnig. “Voorheen zat er een pluimvee-instituut en een nertsenhouderij die maar liefst 5000 kilo ammoniak per jaar mocht uitstoten. De manege krijgt maximaal 70 paarden en pony’s en stoot slechts 300 kilo ammoniak uit. Als het heideveldje zich kan ontwikkelen bij zoveel ammoniak wat voor verschil zullen die paar paarden dan maken”, zei de raadsman.

De provinciewoordvoerder zei dat er mogelijk toch nader onderzoek moet komen naar de gevolgen van de manege op het droge heide veldje. “Had de eigenaresse van het perceel na het kappen van bomen maar gras ingezaaid in plaats van heide. Dan hadden we hier nooit gezeten en was de manege al lang in Het Spelderholt gevestigd”, zei de raadsman van Riant.

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

Bron: De Stentor

Forse averij voor verhuisplannen van Riant (Stentor, 9 januari 2010)

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Natuurbeschermingswet, Partijen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

APELDOORN – De verhuisplannen van Riant Equestrian Centre naar Landgoed Spelderholt hebben zware averij opgelopen.
Nieuw natuuronderzoek in opdracht van gedeputeerde staten van Gelderland heeft uitgewezen dat een heideveld op de nabijgelegen Konijnenkamp behoort tot de zeldzame soort Droge Europese Heide. Daarmee vervalt de vergunning die Riant had voor de verhuizing op basis van de natuurbeschermingswet. Of de verhuizing daarmee van de baan is, is nog onduidelijk.

De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken uit Beekbergen (SBNE) reageert opgetogen op de uitkomsten van de nieuwe natuurstudie. De stichting is samen met de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn door de provincie uitgenodigd om op 19 januari de bezwaren toe te lichten die beide stichtingen hadden ingediend tegen het verlenen van een natuurwetvergunning voor de verhuizing van Riant. Die werd verleend op basis van een natuuronderzoek van ingenieursbureau Arcadis, die concludeerde dat het betreffende heidegedeelte niet het etiket Droge Europese Heide verdiende. Om de bezwaren tegen de vergunning te onderbouwen, heeft SBNE het bureau Faunaconsult onderzoek laten doen naar het heideveldje. Dat bureau verwierp de typering van Arcadis en stelde dat het gebied wel degelijk tot Droge Europese Heide mag worden gerekend.

Gedeputeerde staten besloten vervolgens nieuw onderzoek te laten verrichten om te onderbouwen dat de vergunning terecht was verleend. Dat onderzoek werd gedaan door het bureau Natuurbalans, die de conclusie van Faunaconsult onderschreef. GS hebben nu een brief geschreven naar de bezwarencommissie van de provincie om het bezwaar van SBNE tegen de vergunning voor Riant gegrond te verklaren en de vergunning te vernietigen.

Daarbij gaat het om de overschrijding van de ammoniaknorm door het mencentrum Riant, dat zeventig paarden gaat tellen. Onduidelijk is nog of plannen met een lager aantal paarden wél de toets der kritiek kunnen doorstaan en of het mencentrum met dat lagere aantal rendabel is.

Het is de tweede keer dat Riant een vergunning op basis van de natuurbeschermingswet misloopt. Eerder trok Riant een aanvraag in omdat de plannen moesten worden aangepast. Voor de verhuizing van Riant worden diverse leegstaande pluimveestallen gesloopt. De operatie wordt deels gefinancierd door de bouw van 26 appartementen en elf vrijstaande villa’s op de helft van het landgoed. De andere helft is in handen van de onderwijsinstelling voor gehandicapten Parc Spelderholt. Ook die heeft een natuurwetvergunning gekregen voor uitbreiding. GS zien geen reden om ook die vergunning in te trekken.

Door Bert Felix

Vergunning voor Riant weer door Provincie Gelderland ingetrokken?

Onderwerp: Natuurbeschermingswet, Partijen, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| 1 Reactie »

Een gemeente maakt bestemmingsplannen en geeft bouwvergunningen. Dit gaat vaak gepaard met grote druk van projectontwikkelaars. Daarom is de bescherming van de natuur op afstand gezet en in handen gelegd van provincies. Die mogen alleen een ver­gunning voor plannen geven als er geen “significant negatieve effecten voor de natuur zijn”. Plannenma-kers moeten altijd eerst zelf beoordelen of een bouwplan de natuur schaadt. Manege Riant heeft voor een natuurtoets het ecologisch adviesbureau Arcadis ingeschakeld.

De bouwplannen van Riant op het Spelderholt (sloop stallen, nieuwbouw van manege met horeca, appartementen en villa’s) kregen vanaf 2004 de volle medewerking van gemeente, provincie en van Het Gelders Landschap. Dit was vanwege de vermeende natuurwinst die in 2007 werd bevestigd door een ronkend rapport van Arcadis. Dit ondanks ammoniakuitstoot van de paarden waardoor een perceel droge heide naast het Spelderholt significant kon worden aangetast. Maar hiervoor verzon Arcadis een list. Je zet op een stuk landbouwgrond wat nieuwe heideplanten en klaar is kees. De con­clusie – natuurwinst – werd gretig overgenomen. De in 2007 door de Provincie Gelderland verstrekte vergunning werd echter snel ingetrokken. Dit omdat bezwaarmakers hadden aangegeven dat – naast veel andere onregelmatigheden – de bouwplannen beslist niet zouden leiden tot natuurwinst maar tot grote natuurverlies. De ‘list’ van Arcadis was in strijd met alle regels op dat gebied.

De plannen zijn vervolgens bijgesteld en Arcadis schaafde wat aan haar oude rapport. Er werd weer geconstateerd dat ammoniak schadelijk is voor droge heide. Dit was nu alleen niet meer significant omdat ook de Provincie ‘listig’ was geworden. Het perceel droge heide dat bij de eerste vergunning in de weg lag, stond niet op een nieuwe maar nog niet officiële kaart van de provincie. Het gerenommeerde adviesbureau Arcadis vond dat er daarom geen rekening kon of zelfs mocht worden gehouden met dat perceel droge heide, dat er net als in 2007 natuurlijk nog gewoon lag. Conclusie van Ar­cadis, let op, lees goed: er is natuurwinst behalve als de provincie de status van het heide­veld zou herstellen door het wel op de kaart te vermelden! Op deze wankele basis heeft de provincie in september 2009 weer een vergunning verleend. Daarbij verwees Provincie niet naar haar eigen kaart waarop de heide was weggemoffeld, maar naar het rapport van Arcadis!

De bezwaarmakers, inmiddels verenigd in de stichting tot behoud van de natuurwaarden van de enken (SBNE), huurden ecologisch adviesbureau Faunaconsult in. Dit bureau vond zelfs dat het perceel droge heide naast het Spelderholt kwalitatief zeer hoogwaardig was. De provincie is door ons over deze zienswijze geïnformeerd, wat kennelijk reden was om ook een adviesbureau in te huren, ‘Natuurbalans’.

Vandaag kwam het verweerschrift van de provincie Gelderland. Conclusie: “gelet op de vast-stelling van ‘Natuurbalans’ dat het terrein naast het Spelderholt dient te gelden als een kwalitatief zeer hoogwaardige habitat van het type Droge Europese heide (H4030), geven we de commissie in overweging de bezwaren gegrond te verklaren en de ver­leende vergunning te herroepen.”

De door het Rijk aangestelde bewaker van de belangen van onze natuur, de provincie Gelderland, trekt daarmee feitelijk de vergunning weer in. Dit weer en alleen omdat er bezwaren waren ingediend! Bezwaren die de provincie allemaal al kende via de ingediende zienswijzen ruim voordat de vergunning was verleend! De noodzaak van het listige samenspel tussen de provincie Gelderland en Arcadis laat zich raden.

Brandweerwedstrijden – 26 september 2009

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Partijen, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Op 26 september 2009 werden de jaarlijkse Brandweerwedstrijden gehouden op het terrein van de voormalige nertsenfarm. Het gebied dat terug gegeven gaat worden aan de natuur en nu eigendom van Riant.

Waarschijnlijk is dit een van de eendaagse evenementen. Het aantal bezoekers wordt ongetwijfeld door de telling die de gemeente op dit moment doet meegenomen.

scannen001001.jpg20090926-032.JPG20090926-042.JPG

200909290748426991.pdf20090929074842699.pdf20090929074842699.pdf

Vergunning Natuurbeschermingswet verleend – bezwaartermijn tot 5 november 2010!

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Natuurbeschermingswet, Partijen, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

scannen0001.jpgscannen0002.jpgscannen0001.jpgDe Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland hebben een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet voor de verplaatsing van manege Riant naar locatie Spelderholt te Beekbergen.

GS verleende eveneens een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet  voor de uitbreiding van studentenhuisvesting Spelderholt te Beekbergen.

Twee vergunningen voor hetzelfde gebied. Nog steeds dringt het niet door dat een integrale benadering van dit gebied de enige juiste is. Opnieuw is er niets gedaan met de input van SBNE of de conclusies uit het rapport van Faunaconsult.

De volledige stukken liggen ter inzage bij het informatiecetrum in het Provinciehuis en op het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tot 5 november een bezwaarschrift indienen.

Riant – gastenverblijf – historie

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Het gastenverblijf van paardensportcentrum Riant in Beekbergen is naar Noorwegen gegaan. Een Noors museum, dat bij toeval ontdekte dat het interieur van grote historische waarde is, kocht het hele verblijf op. Het gebouwtje is gemaakt van een Skandinavisch postschip uit 1912, waarvan de kajuiten nog in de originele staat verkeren. Het stalen bouwsel werd in zijn geheel verscheept naar het scheepvaartmuseum in Stokmarknès.

Bekijk de uitzending van TV Gelderland van 30 september 2003

http://www.rtvgelderlandarchief.nl/index.php?id=52249&onderwerp=tergouw&programma=&maand=02&jaar=2009

Buurt Riant woest om nachtelijke ‘herrie’ (Stentor, 28 juli 2008)

Onderwerp: Bewoners, Publiciteit| 1 Reactie »

Buurt Riant woest om nachtelijke ‘herrie’

door Berend van de Sande

BEEKBERGEN – Woedend zijn omwonenden van manege Riant in Beekbergen. De festiviteiten die de menwedstrijden omlijstten, zorgden voor geluidsoverlast die zaterdag tot diep in de nacht aanhield. ,,Om twee uur ’s nachts stond de vensterbank hier nog te trillen. Het was zo verschrikkelijk hard”, zegt Wouter Hiskemuller, voorzitter van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken-Beekbergen.
Een andere buurtbewoner heeft ’s nachts diverse keren de politie gebeld. Volgens politiewoordvoerder Simone Boosman kreeg de politie van Riant te horen dat het feest om 1 uur afgelopen zou zijn. Toen de muziek om 2.15 uur nog aanstond heeft de politie een eind gemaakt aan het feest. Donderdag duurde het feest volgens buurtbewoners nog langer. De wijkagent zal vandaag bij de gemeente nagaan of volgens de vergunning is gehandeld of dat er sprake is geweest van een overtreding.

Rick Velstra, wedstrijdleider van de internationale menwedstrijden, zegt dat het probleem in het weer zat. ,,Normaal zit de tent dicht, maar door de warmte was het onverantwoord om dat nu te doen. We hebben de zeilen opengezet en het geluid lang niet op het volle vermogen. We zijn hier bewust mee omgegaan.” Volgens Velstra mocht het feestje volgens de vergunning tot 2 uur duren. Het klopt dat de muziek ook daarna nog te horen was. ,,Dat is op feesten in heel Nederland gebruikelijk. Om mensen op een nette manier naar buiten te krijgen doe je het licht aan en het geluid langzaam zachter.”

Atze Oosterwoud, voorzitter van de dorpsraad, zal de kwestie aankaarten in het eerstvolgende reguliere overleg met de wijkagent. ,,Ik ga dit niet goedpraten, maar het feest bij Riant is één keer per jaar. Het zou mij niet verbazen als hierbij ook een rol speelt dat een klein groepje bewoners tegen de verplaatsing van Riant naar Spelderholt is. Ze grijpen dit gelijk aan als argument, zo van ‘zie je wel, ze hebben de zaak niet onder controle’.

Bron: De Stentor