Hoe nu verder met het Spelderholt?

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Het Spelderholt 

Het Spelderholt is een prachtig en rustig gebied in de bossen, één kilometer ten westen van de bebouwde kom van Beekbergen bij Apeldoorn. Dit op een zacht glooiende stuwwalrand gelegen gebied wordt aan drie zijden omgeven door de Natura 2000 gebied Veluwe. Daarnaast grenst het aan de enk van de Konijnenkamp. Dit is niet alleen een van de oudste enken, maar ook een van de best bewaarde enklandschappen in de omgeving. Dagelijks genieten tientallen wandelaars, fietsers, recreanten en omwonenden van de flora en fauna in dit gebied.

In 1905 werd ‘Het Grote Zand’ gekocht door jonkheer Louis Teixeira de Mattos, zoon van een Amsterdams bankier. Deze ontgon het inmiddels tot Spelderholt omgedoopte gebied en bouwde er een kasteeltje met bijgebouwen. Deze buitenplaats kwam in 1921 in handen van het Rijk, dat er een proefstation voor pluimvee begon. Op 1 december 2003 verliet het laatste pluimvee het terrein en ontstond ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Op 14 maart 2003 sloot Domeinen een dertig jaar durende erfpachtovereenkomst met de Stichting Parc Spelderholt. Deze stichting richt zich op het ontwikkelen en vergroten van de integratiemogelijkheden van mensen met een functiebeperking.
Op 12 februari 2004 kocht Tergouw Holding BV een ander deel van het gebied (ruim 10 hectare) van de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen. Tergouw heeft de intentie om een manege elders op de Engelanderenk naar het Spelderholt te verplaatsen. Dit zou worden gefinancierd met de opbrengst van woningbouw.

Stikstof en procedures 

Uitbreidingsplannen van het proefstation voor pluimvee samen met nieuwe inzichten over verwoestende effecten van stikstof op flora en fauna hebben vanaf 1990 geleid tot juridische procedures, gevoerd door onder meer Het Geldersch Landschap. Zonder uitzondering was de conclusie van de rechters dat stikstof-emitterende activiteiten (pluimvee) op het Spelderholt verboden waren. Toch moest sluiting van het Rijksproefstation door langdurig gedogen van de gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland nog 13 jaar duren.

Ondanks fel verzet van onder meer SBNE Beekbergen werd de verplaatsing van de manege naar het kwetsbare gebied vervolgens toch door de gemeente toegestaan. Diverse rechters staken hier weer een stokje voor. Versoepeling van de regelgeving door het kabinet, waarvan Staatssecretaris Bleker deel uitmaakte, gooide roet in het eten. De natuurbeschermingswetvergunning voor de manege kon daardoor niet meer worden bestreden. Deze kwam in september 2013 definitief tot stand.

De koppeling met de manege heeft het verlenen van bouwvergunningen voor woningen op het Spelderholt enorm vertraagd. Pas met een uitspraak van de Raad van State van 31 juli 2013 werd woningbouw mogelijk zonder de garantie dat de manege zou worden verplaatst. Voor de bouw van de manege moet een nieuw bestemmingsplan komen.

Stilte 

Na juli 2013 zijn de activiteiten door of namens Tergouw Holding b.v. beperkt gebleven tot het afgrendelen van het plangebied met een scherm en emmertjes om te vermijden dat rode lijst soorten zoals levendbarende hagedissen en zandhagedissen, hazelwormen en ringslangen op het terrein komen, een voorwaarde voor ontheffing van de verplichtingen van de Flora- en Faunawet. Dat dit absoluut niet volgens de gestelde voorwaarden is gebeurd en zeker geen enkel dier heeft gered daargelaten. Bouwactiviteiten zijn er niet geweest. Kopers die bij makelaars informeren naar villa’s of appartementen krijgen geen informatie. Voormalige stallen zijn tot ruïnes geworden. Een nieuw bestemmingsplan lijkt nog niet ontwikkeld.

Hoop?

Nieuw beleid ‘wonen in het landelijk gebied’ en ‘beperking realisatieduur woningbouw private partijen is door de gemeenteraad vastgesteld. Zo wordt over het functieveranderingsbeleid (voor stallen woningbouw) geconstateerd dat dit gezien het krimpend woningbouwprogramma te ruim is. Kavels van afgeronde initiatieven worden niet verkocht. Daarnaast leidt het beleid lang niet altijd tot de gewenste kwaliteitsverbetering. Dit omdat de daarover gemaakte afspraken niet worden uitgevoerd en niet afdwingbaar blijken. De gemeente heeft besloten nu in bestemmingsplannen zelf voorwaardelijke verplichtingen op te nemen. Ook wil men per project slechts maximaal twee woningen….. en/of een verhoging van het minimaal te slopen oppervlak.

Projecten zullen, ongeacht de omvang van het plan, een uiterste houdbaarheidsdatum krijgen. Daardoor kan opnieuw de afweging gemaakt worden of niet gerealiseerde capaciteit, afhankelijk van de behoefte, opnieuw ingezet kan en moet worden in Beekbergen. Als dat het geval is, zal ook de locatie-afweging opnieuw gemaakt worden. Helaas geldt dit beleid (nog) niet voor bestaande projecten zoals dat van Tergouw Holding op het Spelderholt, maar dat kan veranderen.

De structuurvisie 2030 van Apeldoorn hecht veel waarde aan het behoud van open enken en de ecologische waarde daarvan. Ook de publieke opinie kijkt inmiddels anders aan tegen grootschalige bouwprojecten in natuurgebieden en hecht meer waarde aan ‘natuur & landschap’. SBNE blijft deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en zal zich ook in 2015 en volgende jaren inzetten om dit bijzondere gebied te beschermen en te behouden. We hebben hier immers wel degelijk te maken met een Gelders ‘toplandschap’.

Standpunt SBNE Beekbergen

SBNE Beekbergen is en blijft van mening dat:

  • Grootschalige woningbouw niet in of nabij een natuurgebied hoort dat gerangschikt wordt onder Natura 2000.
  • De enk van de Konijnenkamp als enk, inclusief haar begroeide enkenranden, behouden dient te worden. Immers deze enk is cultuurhistorisch en als natuurwaarde uniek.
  • De enk van de Konijnenkamp is de poort naar de Veluwse bossen die behoren tot Natura 2000 en trekt jaarlijks duizenden toeristen en bewoners uit de regio naar Beekbergen.
  • Een grootschalige manege (inclusief hotel- en restaurantfaciliteiten) met bijbehorende oefen- en wedstrijdterreinen hoort niet in dit gebied. Het zal de aantrekkelijkheid van het gebied schaden, door o.a. licht- en geluidoverlast, verkeer, vervuiling door paardenmest op wegen en paden etc.

Beekbergen, 21 januari 2015

Vuilstort of gifbelt?

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Regelgeving| Geen reacties »

[nggallery id=1]
Met de Menwedstrijden in het vooruitzicht is het tijd voor een grote opruiming en waar is het beter dumpen dan op het Spelderholt?

Meerderheid op PMA voor delegatie ontwerp-projectbesluit

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Donderdagavond 26 mei 2011 was op  de politieke markt Apeldoorn het voorstel om de behandeling van het ontwerp-projectbesluit voor de woningbouw op het Landgoed Spelderholt te delegeren aan B&W aan de orde. Een meerderheid van de raad had geen behoefte aan controle op de uitvoering van dit ontwerp. Ook niet nadat de SBNE en onder meer de partij voor de dieren hadden aangegeven dat het besluit lijnrecht ingaat tegen een beslissing van de Raad van State van december vorig jaar om ontkoppeling van de verhuizing van de manege en de woningbouw niet toe te staan. Het verband tussen deze twee onderdelen van de plannen wordt als onverbrekelijk beschouwd. Tijdens de PMA werd ook duidelijk dat geen zekerheid kon worden gegeven dat de manege zal verhuizen. Daarmee wankelt ook de tweede peiler van het bestemmingsplan, winst voor de natuur. De SBNE heeft laten weten dat dit besluit door de rechter aan flarden zal worden geschoten.

Daarmee blijft de vraag waarom Apeldoorn toch dit projectbesluit wil nemen. Zou het alleen maar gaan om de locaties van de te bouwen woningen op het landgoed Spelderholt? Apeldoorn heeft deze locaties in het bestemmingsplan Spelderholt-Riant (verhuizing manege) namelijk vergeten in te tekenen. Bij dit ontwerp zijn deze locaties wel aangegeven. De SBNE zal spoedig zienswijzen indienen over dit ontwerp.

Romeinse nederzetting in het Spelderholt

Onderwerp: Algemeen, Geschiedenis, Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

Een bericht van de Apeldoornse Werkgroep Archeologie van 13 februari 2011 (http://www.archeologie-apeldoorn.nl/Spelderholt.htm)

In 2010 werden door de Apeldoornse Werkgroep Archeologie in de bossen tussen Beekbergen en Hoenderloo uit de kluit van aantal omgewaaide bomen ruim 100 scherven verzameld. Een eerste analyse leerde dat daartussen een tiental scherven zaten van typisch Romeins aardewerk, terwijl de rest lokaal baksel betreft, waarschijnlijk uit dezelfde tijd.

Romeins aardewerk uit het Spelderholt

Lokaal aardewerk uit het Spelderholt

Een analyse van de vondsten door specialisten moet meer helderheid geven, maar voorlopig lijkt het er op dat in het Spelderholt al in de Romeinse tijd een nederzetting heeft gelegen.

De vondst past ook goed met de resultaten van een opgraving uit 1937, ongeveer 1 kilometer verderop. Toen groef de beroemde Groningse archeoloog Van Giffen op een bospad een deel van een grafveld op met daarin vooral vroeg Middeleeuwse resten, maar ook oudere begravingen.

Enkenstichting vreest bomenkap Beekbergen

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Enkenstichting vreest bomenkap Beekbergen
door Bert Felix APELDOORN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen is verbolgen over de kapvergunning die de gemeente heeft verleend voor tachtig bomen op Land goed Spelderholt. Ook 8275 vierkante meter bosplantsoen mag verdwijnen. De bomen moeten wijken voor bouwplannen van Riant Equestrian Centre. SBNE wijst er op dat de Raad van State zich nog over de plannen moet buigen.

Volgens de gemeente echter is de kapvergunning onder strikte voorwaarden afgegeven.

De stichting is boos, omdat zij juist twee weken geleden bij de gemeente en bij Riant heeft aangegeven tot een minnelijke schikking te komen in haar strijd tegen de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt en de bouw van 27 appartementen en negen villa’s op het landgoed. De verhuizing van het mencentrum zou onder meer schadelijk zijn voor een heideveldje met bijzondere droge heide.

SBNE vroeg daarom bij de Raad van State schorsing aan van het bestemmingsplan dat de verhuizing en de bouw van de woningen mogelijk moet maken. De Raad van State honoreerde dat verzoek en eiste nader onderzoek naar de ge volgen van de verhuizing op het heideveldje en de overige kwetsbare natuur. Vorige maand vroeg Riant op zijn beurt aan de Raad van State om de schorsing op te heffen, zodat het bedrijf samen met Esprit Plan ontwikkeling in elk geval verder kon gaan met de bouw van de woningen. Die vallen onder een rood-voor-rood-regeling, waarbij vroegere pluimveestallen en een vroegere nertsenfokkerij door Riant worden afgebroken. Voor de helft van de oppervlakte mag Riant vervolgens woningen bouwen. Met de bouw van de nieuwe manege zou Riant dan willen wachten.

De Raad van State houdt echter voet bij stuk, zo bleek op dinsdag 21 december. Het hoogste bestuursorgaan wil eerst het onderzoek afwachten en de kwestie uitzoeken en beoordelen. Riant en project ontwikkelaar Esprit moeten maar even geduld hebben, zo klonk het antwoord uit Den Haag.

SBNE is daardoor des te meer verbaasd over het verlenen van een kapvergunning door de gemeente en heeft de gemeente een brief op poten gestuurd, waarin onder meer met gerechtelijke stappen wordt gedreigd. De brief geldt ook als bezwaarschrift tegen de kapvergunning. SBNE is bang dat Riant en Esprit mogelijk op korte termijn al overgaan tot kap.

Bij Riant en Esprit was in verband met de feestdagen nog niemand bereikbaar om een toelichting te geven.

De Stentor 28/12/2010

Verkeerstellingen

Onderwerp: Algemeen, Provincie| Geen reacties »

Verkeerstellingen

Vandaag, 16 september 2009, is er telapparatuur opgesteld op het Spelderholt. We zijn uiteraard benieuwd naar de opdrachtgever c.q. de opdracht, maar het is verheugend dat men nu eindelijk stappen onderneemt om de huidige stand van zaken voor wat betreft het verkeer naar het Spelderholt te inventariseren. Voor het cummulatieve effect is uiteraard ook een dergelijke meting nodig bij/naar de huidige locatie van Riant en op de Engelanderweg.

Negatief advies van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor Paal Parc Spelderholt

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Vanmiddag heeft de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Apeldoorn (verder: CRK) zich gebogen over de aanvraag voor een vergunning van wat in de agenda genoteerd staat als ‘het vernieuwen van aanduidingsborden’. Over deze illegaal geplaatste paal (zie foto) stond in ons persbericht van 23 oktober jl (zie: http://www.sbne-beekbergen.nl/?p=111 ).:
Paal
Parc Spelderholt heeft weer een illegaal bouwwerk geplaatst. Onlangs is op de hoek van de Engelanderweg en het Spelderholt met de bestemming bos en natuurgebied zonder overleg met omwonenden en voor zover wij hebben kunnen nagaan zonder vergunning een 3,5 meter hoge paal met ‘verkeersborden’ geplaatst. Het is de bedoeling dat dit ’s avonds verlicht zal zijn. Deze gang van zaken is helaas symptomatisch voor het gedrag van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt. Daar moet tegen opgetreden worden om verdere verrommeling van het gebied tegen te gaan.
De CRK was met ons van mening, dat een paal van 4 meter hoog niet thuis hoort in het landelijke gebied en strijdig is met de afspraken hierover binnen de gemeente. Ook vond de CRK, dat het hier niet alleen gaat om een richtingbord, maar om reclame. De mededeling van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt, dat de dorpsraad Beekbergen wel achter dit illegale bouwwerk stond, kon de commissie niet overtuigen. Het advies aan de gemeente Apeldoorn zal negatief zijn.
Door ons is nog het volgende aan de commissie meegegeven. De Engelanderweg behoort tot het landelijke gebied met het welstandsniveau ‘zwaar’. Dit betekent, dat hier geen reclame mag worden gemaakt, die bedoeld is van veraf te worden opgemerkt. Het gaat hier bovendien om een niet-commerciële instelling met een niet-commerciële horecavergunning. Het is niet de bedoeling dat dergelijke instellingen passanten aantrekken. Dit zou leiden tot oneerlijke concurrentie met wel winstbelasting betalende en niet gesubsidieerde horeca instellingen. Ook is er op gewezen dat de paal automobilisten die van het Spelderholt de Engelanderweg opwillen het zicht ontneemt. Dit komt door de situering vlak langs de weg en door het felle licht van de bebording bij duisternis. De paal is verkeersonveilig. Tot slot is gesteld dat medewerking aan een dergelijke paal een zeer vervelende precedentwer-king zal hebben. Er zijn meer ondernemers gevestigd in dit gebied. Deze onthouden zich tot nu uit respect voor de omgeving van dergelijke reclame. Onze stichting is beducht voor verrommeling van onze enken.

Informatie over dit persbericht kan worden verkregen bij Wouter Hiskemuller (0623473298) of Jan Schut (0648779613).
Beekbergen, 18 december 2008,
Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen.
http://www.sbne-beekbergen.nl/     e: secretariaat@sbne-beekbergen.nl