Waar wij voor staan

Het gebied rondom de enk van de Konijnenkamp en het landgoed Spelderholt is een prachtig en uniek gebied. Niet alleen is het een van de oudste enken, maar ook een van de best bewaarde enklandschappen in de omgeving. Dagelijks genieten tientallen wandelaars, fietsers, recreanten en omwonenden van de flora en fauna in dit gebied. De Stichting SBNE (www.sbne-beekbergen.nl) streeft naar verdere verfraaiing en uitbouw van de natuurwaarden van deze unieke omgeving.

Onze doelstelling

De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken – Beekbergen heeft als doelstelling:

  1. het behoud en het bevorderen van de natuurwaarden in het gebied van de enken waar de Konijnenkamp, Engeland, Spelderholt en Engelanderholt doorheen lopen en in het aangrenzende bosgebied.
  2. Het tegengaan van grootschalige bebouwing in en rond dit gebied.
  3. Het duurzaam beschermen van de natuur- en cultuurhistorische waarden van het Spelderholt.
  4. Het behartigen van een goed woon- en leefklimaat van de bewoners in en rond dit gebied.
  5. Het tegengaan van ontwikkelingen die voor mens en dier overlast kunnen veroorzaken.

Zij tracht dit doel te bereiken door het leveren van inspraak, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen overheidsbesluiten die het gebied betreffen of kunnen raken. Dit al dan niet namens andere belanghebbenden. Verder zal zij zoveel mogelijk personen informeren over relevante ontwikkelingen en zal zij de gedachtewisseling tussen bewoners in en rondom dit gebied bevorderen. Ook zal zij acties die het doel van de stichting bevorderen, initiëren, coördineren en ondersteunen.

In eerste instantie is SBNE Beekbergen opgericht naar aanleiding van de plannen om manege Riant te verplaatsen naar het landgoed Spelderholt en de enk rondom de Konijnenkamp. Deze plannen, met de daarbij behorende grootschalige bouwplannen (appartementencomplex en een tiental zeer grote villa’s, dit project wordt nu ‘Landgoed Engelanderholt’ genoemd) vragen om een kritische blik, vanuit het streven om de natuur- en cultuurhistorische waarden van zowel het Spelderholt, als van de prachtige enk te behouden. En dat betekent inmiddels dat SBNE Beekbergen alle ontwikkelingen in dit gebied nauwlettend volgt. Wij willen dat uw wandel- en fietsgebied de moeite waard blijft om te recreëren! Op deze website vindt u meer informatie over de ontwikkelingen, standpunten, procedures, bezwaren en alternatieven, etc.

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.