Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen

​De SBNE en haar rechtsvoorgangers hebben sinds 2004 gestreden tegen bouwplannen op het Spelderholt. Vanaf 1990 deden Het Gelders Landschap, de Gelderse Milieufederatie en de Stichting werkgroep Milieuzorg Apeldoorn hetzelfde bij eerdere bouwplannen. Dit heeft in 1992, 1998, 2010 en 2011 geleid tot vernietiging van beschikkingen, vergunningen of plannen door de Raad van State. Het doel was steeds het behoud van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de Beekbergense enken en van het aangrenzende Natura 2000-gebied. Het heeft geleid tot het vertrek van het pluimvee-onderzoeksinstituut en tot verbetering van bouwplannen. De huidige plannen voor de bouw van 11 villa’s, 16 appartementen kunnen inmiddels vrijwel zeker als de laatste worden beschouwd in dit gebied dat grenst aan een Natura 2000-gebied. De plannen voor de bouw van een manege en omvorming van de Konijnenkamp tot een evenemententerrein lijken in de ijskast gezet. Copijn Landschapsarchitecten heeft in 2021 een plan gepresenteerd voor de herinrichting van het Landgoed waarmee de sinds 2011 gepleegde kaalslag zou kunnen worden hersteld. Wellicht kan hiermee de bebouwing zoals toegezegd alsnog achter houtwallen worden ‘verborgen’ en slimme verlichting op het Landgoed worden aangebracht. Ook dit kan, mits gerealiseerd, worden gezien als oogst van een jarenlange strijd van diverse organisaties met hart voor de natuur.

De SBNE zal uitvoering van bouwplannen en inrichting van het landschap blijven leggen naast de bij het plan door de gemeente en de projectontwikkelaar na veel strijd verkregen toezeggingen. Deze zijn vastgelegd in een projectbesluit samen met de inhoud van het door de Raad van State vernietigde bestemmingplan Spelderholt-Riant met bijbehorende documenten, natuurbeschermingswetvergunningen en geldend beleid en regelgeving.

Een doorn in het oog van de SBNE is de sinds 2011 voortdurende kaalslag van de vegetatie op het terrein van het Spelderholt, waardoor ook de fauna geschaad wordt. De natuurbeschermingswet eist dat uiterlijk drie jaar na het kappen herbeplanting plaatsvindt. Herbeplanting is voor het Landgoed in een landschapsinrichtingplan vastgelegd en als voorwaarde bij een in 2010 door de Gemeente Apeldoorn verleende kapvergunning opgenomen. De projectontwikkelaar moet haar in een overeenkomst vastgelegde herplantplicht met een kettingbeding opleggen/overdragen aan de kopers van de kavels, iets wat ook de natuurbeschermingswet vereist. Bij de bouw van de villa’s is geen rekening gehouden met het inrichtingsplan. Dit gebeurt nota bene met medewerking van de Gemeente Apeldoorn, door afgifte van omgevingsvergunningen in strijd met dit door dezelfde Gemeente Apeldoorn opgelegde en overeengekomen inrichtingsplan.

De recente grootschalige kap op kavel 3 en 4 en het bouwplan Haitsma Mulierlaan 12 met een tuin die met 40 buitenlampen verlicht gaat worden, waren vorig jaar aanleiding voor de juridische commissie van de SBNE om weer in de pen te klimmen. Er lopen inmiddels een beroepschrift bij de provincie Gelderland en bezwaarschriften bij de Gemeente Apeldoorn. Wij hopen hiermee alle betrokkenen bij de bouwplannen op het rechte pad te krijgen en te houden.

januari 2022

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.
Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Actueel

Vuurwerk… mag niet en natuurlijk niet in het buitengebied

Vuurwerk… mag niet en natuurlijk niet in het buitengebied

Het spreekt voor zich dat men als men in het buitengebied woont, voorzichtig omgaat met vuurwerk en rekening houdt met de natuur en de dieren waarmee de leefomgeving gedeeld wordt. Enige jaren geleden kwam een gezin met tienerkinderen vanuit het dorp naar Engeland en...

Lees meer
Het Geldersch Landschap en SBNE schonen heideveld

Het Geldersch Landschap en SBNE schonen heideveld

Heide heeft onderhoud nodig. Vrijwilligers van Het Geldersch Landschap en van SBNE Beekbergen zijn daarom begonnen met het 'schonen' van het heideveld bij de Konijnenkamp. Naaldbomen, eiken, berken en bramen moeten worden verwijderd, om te voorkomen dat de heide...

Lees meer
Tweede brand binnen 2 maanden op Spelderholt

Tweede brand binnen 2 maanden op Spelderholt

Op 11 april 2021 ging een voormalige nertsenstal op Spelderholt volledig in vlammen op. Bij die brand kwam ook asbest vrij. Aangezien het hek naar het terrein vrijwel altijd openstaat, wordt daar steeds meer afval gedumpt... In de nacht van maandag op dinsdag 1 juni...

Lees meer
Bloeiende bermen

Bloeiende bermen

Er bloeit al wel wat en er groeit des te meer. We zijn nu al een paar jaar bezig om meer bloeiende bermen op de enk te creëren. Inmiddels hebben we met een paar bordjes ook aangegeven dàt we dat doen. Om duidelijk te maken dat dit een van de activiteiten van onze...

Lees meer
Prullenbakken op de enk

Prullenbakken op de enk

SBNE-Beekbergen heeft subsidie gekregen van de gemeente om prullenbakken op de enk te plaatsen. Afgelopen dagen zijn bij de twee bankjes mooie bakken geplaatst.

Lees meer

Geldersch Landschap & Kasteelen gaf opdracht aan Albers Adviezen historische parken en Anja Guinée – Landschapsarchitectuur om een cultuurhistorische analyse van Landgoed Bruggelen te Beekbergen te maken. Een heel interessante publicatie. Voor iedereen te lezen...

Lees meer