Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen

De SBNE en haar rechtsvoorgangers hebben sinds 2004 gestreden tegen bouwplannen op het Spelderholt. Vanaf 1990 deden Het Gelders Landschap, de Gelderse Milieufederatie en de Stichting werkgroep Milieuzorg Apeldoorn hetzelfde bij eerdere bouwplannen. Dit heeft in 1992, 1998, 2010 en 2011 geleid tot vernietiging van beschikkingen, vergunningen of plannen door de Raad van State. Het doel was steeds het behoud van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de Beekbergense enken en van het aangrenzende Natura 2000-gebied. Het heeft geleid tot het vertrek van het pluimvee-onderzoeksinstituut en tot verbetering van bouwplannen. De huidige plannen voor de bouw van 11 villa’s, 16 appartementen en van een manege kunnen inmiddels gelukkig als de laatste worden beschouwd in een gebied dat grenst aan een Natura 2000 – gebied. Ook dat kan worden gezien als oogst van een jarenlange strijd van diverse organisaties met hart voor de natuur.

De SBNE heeft zich neer moeten leggen bij de bouw van de 11 villa’s, maar zal zich blijven verzetten tegen de bouw van appartementen en een manege en de omvorming van de Konijnenkamp tot een evenemententerrein. De SBNE zal uitvoering van de bouwplannen blijven leggen naast de bij het plan door de gemeente en de projectontwikkelaar na veel strijd verkregen toezeggingen. Deze zijn vastgelegd in een projectbesluit samen met de inhoud van het door de Raad van State vernietigde bestemmingplan Spelderholt – Riant met bijbehorende documenten, natuurbeschermingswet vergunningen en geldend beleid en regelgeving.

De Boswet en de wet natuurbescherming eisen dat drie jaar na het kappen herplant plaatsvindt. Kap en herplant zijn voor het Spelderholt (nu Engelanderholt genoemd) in een landschapsinrichtingplan vastgelegd. De projectontwikkelaar moet haar in een overeenkomst vastgelegde herplantplicht met een kettingbeding opleggen/overdragen aan de kopers van de kavels, iets wat ook door wettelijke bepalingen ‘automatisch’ geschiedt. Een doorn in het oog van de SBNE is de sinds 2011 voortdurende kaalslag op het terrein van het Spelderholt. Bij de bouw van de villa’s blijkt geen sprake van het uitvoering geven aan het inrichtingsplan. Dit gebeurt nota bene met medewerking van de Gemeente Apeldoorn, door afgifte van omgevingsvergunningen in strijd met dit met dezelfde Gemeente Apeldoorn overeengekomen inrichtingsplan. 

De recente grootschalige kap op kavel 3 en 4 en het bouwplan Haitsma Mulierlaan 12 met een tuin die met 40 buitenlampen verlicht gaat worden, waren aanleiding voor de juridische commissie van de SBNE om weer in de pen te klimmen. Er loopt inmiddels een zaak bij de rechtbank, een bezwaarschrift bij de provincie Gelderland en een bij de Gemeente Apeldoorn. Wij hopen hiermee alle betrokkenen bij de bouwplannen op het rechte pad te krijgen en te houden.

januari 2021

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.
Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Actueel

Webinar over bollenteelt 19 februari

Webinar over bollenteelt 19 februari

In Apeldoorn neemt de bollenteelt toe. Helaas gaat dit gepaard met een groot gif- en watergebruik. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de natuur en de gezondheid van omwonenden. Steeds meer natuurorganisaties en omwonenden maken zich zorgen over deze ontwikkeling. De...

Lees meer
Bermen ingezaaid

Bermen ingezaaid

De dag begon stralend, alhoewel de regenboog iets anders beloofde... vanmorgen hebben Jan, Fred, Sikko en Jeannette ongeveer 500 meter berm op de enk gefreesd, ingezaaid en weer aangerold. Met een wilde bloemenmengsel aangevuld met nog wat privé-oogst van o.a. papaver...

Lees meer
Bouwrijp: wat betekent dat voor de plannen?

Bouwrijp: wat betekent dat voor de plannen?

De afgelopen weken wordt er onder supervisie van Van Wijnen hard gewerkt aan het bouwrijp maken van ‘Landgoed Engelanderholt’. WoningbouwNaar verluid zijn er ook al een vijftal bouwkavels verkocht. De woningen die daarop mogen worden gebouwd, zijn de huizen zoals ze...

Lees meer