Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen

​De SBNE en haar rechtsvoorgangers hebben sinds 2004 gestreden tegen bouwplannen op het Spelderholt. Vanaf 1990 deden Het Gelders Landschap, de Gelderse Milieufederatie en de Stichting werkgroep Milieuzorg Apeldoorn hetzelfde bij eerdere bouwplannen. Dit heeft in 1992, 1998, 2010 en 2011 geleid tot vernietiging van beschikkingen, vergunningen of plannen door de Raad van State. Het doel was steeds het behoud van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de Beekbergense enken en van het aangrenzende Natura 2000-gebied. Het heeft geleid tot het vertrek van het pluimvee-onderzoeksinstituut en tot verbetering van bouwplannen. De huidige plannen voor de bouw van 11 villa’s, 16 appartementen kunnen inmiddels vrijwel zeker als de laatste worden beschouwd in dit gebied dat grenst aan een Natura 2000-gebied. De plannen voor de bouw van een manege en omvorming van de Konijnenkamp tot een evenemententerrein lijken in de ijskast gezet. Copijn Landschapsarchitecten heeft in 2021 een plan gepresenteerd voor de herinrichting van het Landgoed waarmee de sinds 2011 gepleegde kaalslag zou kunnen worden hersteld. Wellicht kan hiermee de bebouwing zoals toegezegd alsnog achter houtwallen worden ‘verborgen’ en slimme verlichting op het Landgoed worden aangebracht. Ook dit kan, mits gerealiseerd, worden gezien als oogst van een jarenlange strijd van diverse organisaties met hart voor de natuur.

De SBNE zal uitvoering van bouwplannen en inrichting van het landschap blijven leggen naast de bij het plan door de gemeente en de projectontwikkelaar na veel strijd verkregen toezeggingen. Deze zijn vastgelegd in een projectbesluit samen met de inhoud van het door de Raad van State vernietigde bestemmingplan Spelderholt-Riant met bijbehorende documenten, natuurbeschermingswetvergunningen en geldend beleid en regelgeving.

Een doorn in het oog van de SBNE is de sinds 2011 voortdurende kaalslag van de vegetatie op het terrein van het Spelderholt, waardoor ook de fauna geschaad wordt. De natuurbeschermingswet eist dat uiterlijk drie jaar na het kappen herbeplanting plaatsvindt. Herbeplanting is voor het Landgoed in een landschapsinrichtingplan vastgelegd en als voorwaarde bij een in 2010 door de Gemeente Apeldoorn verleende kapvergunning opgenomen. De projectontwikkelaar moet haar in een overeenkomst vastgelegde herplantplicht met een kettingbeding opleggen/overdragen aan de kopers van de kavels, iets wat ook de natuurbeschermingswet vereist. Bij de bouw van de villa’s is geen rekening gehouden met het inrichtingsplan. Dit gebeurt nota bene met medewerking van de Gemeente Apeldoorn, door afgifte van omgevingsvergunningen in strijd met dit door dezelfde Gemeente Apeldoorn opgelegde en overeengekomen inrichtingsplan.

De recente grootschalige kap op kavel 3 en 4 en het bouwplan Haitsma Mulierlaan 12 met een tuin die met 40 buitenlampen verlicht gaat worden, waren vorig jaar aanleiding voor de juridische commissie van de SBNE om weer in de pen te klimmen. Er lopen inmiddels een beroepschrift bij de provincie Gelderland en bezwaarschriften bij de Gemeente Apeldoorn. Wij hopen hiermee alle betrokkenen bij de bouwplannen op het rechte pad te krijgen en te houden.

januari 2022

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.
Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Actueel

Weer een succes!

Weer een succes!

Stichting Behoud Natuurlijke Enken Beekbergen (SBNE) zet zich met volle toewijding in voor onder andere het behoud en de bevordering van biodiversiteit op de enk in Beekbergen (omgeving Konijnenkamp). In een recente samenwerking met de nieuwe pachter van een perceel...

Lees meer
Algeheel verbod op vuurwerk in Apeldoorn

Algeheel verbod op vuurwerk in Apeldoorn

Apeldoorn is één van de twaalf gemeenten met een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk dit jaar. De afgelopen twee jaarwisselingen was het afsteken van vuurwerk in heel Nederland verboden vanwege Corona. Dát verbod is er af, maar Apeldoorn heeft nu een lokaal...

Lees meer
SBNE Beekbergen verwijdert giftige doornappel

SBNE Beekbergen verwijdert giftige doornappel

SBNE Beekbergen verwijdert giftige doornappel In de bloeiende bermen die door de biologische boer zijn aangelegd op de Konijnenkamp stond ook een prachtige plant, de doornappel, oftewel de Datura stramonium. Alle plantendelen van deze plant zijn zeer giftig voor zowel...

Lees meer
SBNE Beekbergen komt op voor duurzaam gebruik van de aarde

SBNE Beekbergen komt op voor duurzaam gebruik van de aarde

Een paar weken geleden stond er een annonce in de Dorpsvizier waarin het College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Beekbergen een perceel bouwland aan de Konijnenkamp aanbood bij openbare inschrijving voor 6 jaar in geliberaliseerde pacht. Dit trok...

Lees meer
Bescherming dassen en hun foerageergebied

Bescherming dassen en hun foerageergebied

Wij schreven al vaker over de das, de trots van Engeland. In de Flora- en Faunawet is de das een beschermde diersoort, die niet gedood, verontrust of anderszins verstoord mag worden. Ook de dassenburcht is beschermd en mag niet vernield of betreden worden. Het...

Lees meer