Gelderland lijkt met de brief van 12 april 2010 aan de SBNE een beroep te doen op de Crisis- en herstelwet voor de verplaatsing van de manege. GS vraagt om een tweede hoorzitting. Een nieuwe hoorzitting kan echter alleen bij een nieuw feit. De Crisis- en herstelwet is op Prinsjesdag 2009 ingediend, ruim voordat de vergunning werd verleend. De verhuizing van Riant naar het Spelderholt valt beslist niet onder deze wet. De met de wet beoogde versnelling is nadrukkelijk uitgesloten voor projecten aan de rand van natuurgebieden, vanwege angst van de wetgever voor strijd met Europese richtlijnen. Daar komt bij dat de Provincie al lang had moeten beslissen op de ingediende bezwaren. Zij hebben termijnen laten verlopen en worden daarop nu door de SBNE met dwangsommen aangesproken. Wij vermoeden dat deze termijnoverschrijding niet toevalling is maar in afwachting van de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet plaatsvindt. Dit machtsmisbruik mag niet tot nadeel van belanghebbenden lijden. De provincie moet met spoed en met terugwerkende kracht uitspraak doen op ons bezwaar. Zeer bedenkelijk is dat de Provincie ons vraagt aan te geven of en op welke wijze de SBNE belang heeft bij de regels op grond waarvan de bouw van de manege zou kunnen worden tegengehouden. Dit is een nieuwe eis uit de Crisis- en herstelwet voor bezwaarmakers. Die eis kan echter nadrukkelijk niet in de bezwaarfase worden gesteld. De wettekst en de memorie van toelichting zijn hierover glashelder. In de bezwaarfase moet door de Provincie een besluit worden genomen waarbij rekening wordt gehouden met alle regels en voorschriften, ook die van personen die geen bezwaar of beroep hebben aangetekend. Door de SBNE hierop nu wel te bevragen lijkt het erop dat de Provincie bij haar uitspraak op bezwaar in strijd met deze wettelijke bepaling wil gaan beslissen.

Commentaar: Inmiddels is telefonisch meegedeeld dat de bezwaarschriftencommissie het verzoek voor een tweede hoorzitting niet zal honoreren.