’t Engeland mien Engeland
een mooie olde buurtschap
woar beeste in de weiens loop
en stroatjes bint d’r klein en krap

Sprengen komt d’r uut de grond
die stroomt noar d’olde bèke
mit wilde plântjes an de rand
veule bluuit de hele wèke

Knientjes haaz’n en ok voss’n
vulle bees’n kuj doar vin’n
zwientjes loop d’r dapper rond
soms bienoa bie oe bin’n

Knoll`n, biet’n en ’t roggeland
een machtug mooi gezichte
de boss’n das ok iets aparts
die bint heel mooi en dichte

Heernhul is land’luk bekend
’t lig an de rand van ’t olde Engeland
rechters sprak’n doar hun zaak’n uut
in d’oldte rechbanke van Gelderland

’t Engeland mien Engeland
eeuwnlang mit boer’nvolk’ng
noe is ’t Engeland netuurgebied
woar veurolders hun koene molk’ng.