BEEKBERGEN – De nieuwe natuur­wetvergunning voor mencentrum Riant in Beekbergen is door de provincie Gelderland afgegeven op basis van een nieuwe stikstoftel­ling. De manege wil op verzoek van natuurorganisatie Geldersch Landschap en de gemeente Apel­doorn verhuizen naar het nabijge­legen Landgoed Spelderholt.

Het is een van de eerste keren dat de provincie de nieuwe Verorde­ning voor Stikstof en Natura 2000 toepast. Met de verordening pro­beert de provincie twee doelen na te streven. Enerzijds gaat het om een verbetering van de omstandig­heden in Natura 2000, anderzijds om het mogelijk maken van nieu­we ontwikkelingen bij agrarische bedrijven.

De provincie wil die doelen berei­ken door de voor waardevolle na­tuur nadelige stikstofuitstoot van boerenbedrijven te verminderen. Om nieuwe ontwikkelingen moge­lijk te maken, mogen bedrijven een deel van de stikstofuitstoot overnemen van bedrijven die stop­pen of al zijn gestopt. Per saldo daalt de stikstofuitstoot daardoor, maar blijft (nieuwe) landbouw in de nabijheid van Natura 2000 mo­gelijk.

Op Landgoed Spelderholt komt het mencentrum volgens plan op de plek van een voormalig lande­lijk onderzoeksinstituut voor pluimveehouderij. De kippen zijn inmiddels verdwenen, net als de nertsen van een nertsenfarm pal naast het landgoed. In ruil voor de aankoop en sloop van een groot deel van de schuren van beide be­drijven, mag Riant er een manege bouwen voor maximaal zeventig paarden en daarnaast elf villa’s en 22 appartementen.

In 2009 gaf de provincie ook al een vergunning af op basis van de Natuurbeschermingswet. Die werd aangevochten door omwo­nenden, waarvan een deel zich sa­men met sympathisanten verenig­de in de Stichting Behoud Natuur­waarden Enken. Ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn kwam in het geweer. Die vergun­ning werd daarna door de Raad van State vernietigd.

Onlangs vernietigde de rechtbank in Zutphen een projectbesluit en een kapvergunning die door de ge­meente aan Riant zijn verstrekt. Beide vergunningen moeten de bouw van de woningen op Land­goed Spelderholt mogelijk maken. De gemeente Apeldoorn is daarte­gen, net als het mencentrum, in beroep gegaan bij de Raad van Sta­te. Die had geoordeeld dat de ge­meente geen projectbesluit had mogen nemen op basis van een be­stemmingsplan dat door de Raad van State was vernietigd. Volgens de gemeente gebeurde dat pas la­ter, reden om het oordeel van de rechter aan de hoogste bestuurs­rechter voor te leggen. Intussen werkt de gemeente verder aan een bestemmingsplan voor de bouw op Spelderholt dat de toets der kri­tiek wel kan doorstaan, aldus een woordvoerder.

Tekst: Bert Felix
Bron: De Stentor