Provinciale Staten van Gelderland behandelen op woensdag 27 mei de statenvoorstellen over de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur en de Aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden zoals bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij. De voorbereiding van de behandeling gebeurt in de commissies voor Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu (RWM) en Landelijk Gebied en Water (LGW) op woensdag 6 mei. Op 20 april 2009 is er een hoorzitting geweest waar namens SBNE het volgende naar voren is gebracht.

Een van de doelen van SBNE is het voorkomen van grootschalige bebouwing op het landgoed Spelderholt te Beekbergen omdat dit grenst aan de Enken ten westen van Beekbergen.

In de EHS ten westen van Beekbergen zit een wig die gevormd wordt door het Landgoed Spelderholt.

Op dit landgoed zijn er twee gebruikers met bouwplannen:
Parc Spelderholt wil er studentenhuisvesting (55 studentenwoningen) en een sporthal bouwen, hiervoor zijn al tijdelijke studentenwoningen geplaatst
Manege Riant wil een manege van ruim 4000 m2 bouwen, plus 11 grote villa’s van ongeveer 1.200 m3 met bijgebouwen plus een appartementencomplex van 15 meter hoog met 20 appartementen. Dit net buiten de EHS (echt pal op de rand).
Voor de plannen van Riant ligt op dit moment een ontwerp bestemmingsplan wijziging voor van de gemeente Apeldoorn. In dit plan wordt geen rekening gehouden met de cumulatieve effecten van de twee gebruikers.

Onze vragen:
Is het mogelijk het landgoed Spelderholt op te nemen in de EHS?
In hoeverre moet rekening gehouden worden met de cumulatieve effecten of mag er per gebruiker een bestemmingsplan voorgesteld worden?
Als het niet mogelijk Spelderholt op te nemen in de EHS, is het dan mogelijk deze bebouwing (die nog moet plaatsvinden) te verbieden omdat het volgens Europese regels niet is toegestaan aan de rand van de EHS (grootschalige) bebouwing te realiseren met alle licht, geluid en ammoniak vervuiling van dien?

Hiernaast is het krantenartikel uit de Stentor waarin genoemd is dat de heer Siepel van Alterra van mening is dat op grond van de Natura 2000 regels grootschalige bebouwing op het landgoed Spelderholt niet toegestaan zal worden aan de commissieleden verstrekt.