Spelderholt

De Raad van State heeft een bestemmingsplan, dat de verhuizing van manege Riant mogelijk maakt, op 4 maart van dit jaar geschorst.
Dit met het argument dat er geen ‘Natuurvergunning’ zou komen.
Dit heeft de provincie zelf aan de Raad van State zeer goed gemotiveerd en gedocumenteerd laten weten.
Ook de commissie van deskundigen, die adviseert bij bezwaar schriften, was tegenstander. Toch gaf de provincie op 27 augustus een vergunning. Daarvan liet gede puteerde Verdaas op 30 augustus op Radio 1 horen dat deze in strijd met de wet was ( letterlijk: ,,We zijn ingehaald door natuurwetge ving”). Het was volgens hem ech ter zo’n mooi project.
Deze vergunning is volgens de SBNE gebaseerd op verkeerde informatie die door de gemachtigde van de SBNE op de hoorzitting ‘vals’ is genoemd. Deze informa tie, het advies van de bezwaar schriftencommissie en de uitlatingen van de gedeputeerde konden tot geen andere conclusie leiden dan dat de informatie opzettelijk verkeerd (vals) was. Dit is gemotiveerd met een beroepschrift tegen deze vergunning door de SBNE aangevoerd.
Dit moet volgens de SBNE tot vernietiging van de ‘Natuurvergunning’ leiden, waarmee er een situatie zou zijn die exact gelijk is aan toen de Raad van State het bestem mingsplan schorste.
Omdat ook werd gevraagd de schorsing alleen voor de woning bouw op te heffen is door de SB NE nog aangevoerd dat de bouw plannen op het Spelderholt niet al leen ‘een stukje hei van een halve hectare’ aantast, maar dat een land schappelijk zeer waardevolle en door de gemeente zelf bescherm de enk en andere natuur wordt op geofferd aan nieuwbouw en zelfs hoogbouw. De uitstraling van dat laatste (verkeer, gebouwen, licht) betreft een heel gebied. Daarmee heeft SBNE weer geprobeerd een overheid tot de orde te roepen, die vastbesloten is steeds opnieuw stukjes van de Veluwe af te knabbelen ten behoeve van opportunistische groeiplannen.”

secretariaat SBNE

Beekbergen