VVD- kamerlid Helma Lodders heeft de hape­rende verhuizing van mencentrum Riant naar landgoed Spelderholt opgenomen in haar Klachtenbundel Natura 2000. Ook het AGOVV- stadion in het Bosje van Goudkuil staat in de bundel.

Apeldoorn is daarmee topscorer, want Lodder beschrijft in totaal acht voorbeelden; niet vreemd voor een gemeente die volop grenst aan Europees beschermde Natura 2000. Bij het meldpunt dat Lodder instelde, kwamen meer dan honderd klachten binnen over knellende natuurregels. Het VVD-kamerlid heeft de bundel aangeboden aan staatssecretaris Henk Bleker.

Volgens Lodders werken Europese regels voor natuurbescherming ver­lammend voor bedrijven, burgers en organisaties die iets in of bij Eu­ropees beschermde gebieden (Na­tura 2000) willen ontwikkelen.

Uit de reacties zegt Lodders op te maken dat de balans tussen econo­mie en ecologie volledig zoek is.
Ondernemers, organisaties en bur­gers hebben volgens haar schoon genoeg van de knellende regels.

De VVD zegt een realistisch en pragmatisch natuurbeleid na te streven en prijst de inzet van het kabinet om de regelgeving voor Natura 2000 te versoepelen. Meest gehoorde argument om een ver­gunning te weigeren, is volgens Lodders de stelling dat een duidelij­ke verstoring van de natuur niet is uit te sluiten. Daarnaast blijken ini­tiatiefnemers af te haken door de hoge kosten van onderzoeken die ze moeten laten uitvoeren.

Lodders verbaast zich over de voor­lopige weigering Riant te laten ver­huizen. ,, De komst van zeventig paarden zou mogelijk schadelijk zijn voor een heideveldje op onge­veer 500 meter afstand vanwege ammoniak-uitstoot. Langs het hei­develdje van 1000 vierkante meter liggen ruiterpaden en de heide flo­reert nog steeds’’. De Stichting Behoud Natuurwaar­den Enken (SBNE), die bezwaar maakt tegen de plannen op Spel­derholt, heeft het kamerlid uitge­nodigd voor een bezoek. ,,Dan kunnen we vertellen hoe het wer­kelijk in elkaar zit. Zo gaat het niet alleen om de verhuizing van een manege, maar om een compleet plan met villa’s, woningen, appar­tementen, horeca, bomenkap, en dergelijke. Verder draait het om veel meer dan alleen het heideveld­je, dat volgens ons floreert door het door de gemeente afgedwon­gen vertrek van het vroegere pluimvee- onderzoeksinstituut. De Raad van State heeft ons steeds ge­lijk gegeven. Met het vernietigen van het bestemmingsplan en de natuurwetvergunning is opnieuw pijnlijk duidelijk geworden dat men met de plannen op het ver­keerde spoor zit’’, zegt voorzitter Wouter Hiskemuller van SBNE in reactie op de klachtenbundel van Lodder.

Bron: De Stentor, 18-2-2012
Tekst: Bert Felix