PERSBERICHT

Nog meer illegale bebouwing van Parc Spelderholt

In een persbericht van eind september 2008 heeft de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (verder: SBNE) gesteld dat de bouw van de tijdelijke huisvesting voor studenten door Parc Spelderholt illegaal is. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt laat in het Klaverblad van 22 oktober 2008 weten dat dit niet juist is, omdat er een reguliere vergunning van de gemeente Apeldoorn voor deze bouw is. Hiermee wordt gesuggereerd dat een vergun-ning van een gemeente een bouwplan legaal maakt. Dit terwijl iedereen weet dat veel bouw-werken ook zonder vergunning legaal zijn en dat regelmatig vergunningen van gemeentebe-sturen worden vernietigd. Bouwwerken moeten dan weer worden afgebroken omdat deze in strijd met de wet – illegaal -zijn neergezet. Dit komt omdat zelfs ambtenaren en bestuurders van gemeentes wel eens fouten maken. De gemeente Apeldoorn waarschuwt daarvoor op haar website: met de verleende bouwvergunning mag u bouwen. De eerste zes weken na het be-kendmaken van de bouwvergunning kunnen belanghebbenden (bijv. omwonenden) echter nog bezwaar of beroep aantekenen. Het is daarom verstandig om met de start van de bouw te wachten, totdat de bezwarentermijn van zes weken is verlopen.

Parc Spelderholt was niet zo verstandig en is met de bouw (grondwerk) al begonnen voordat de vergunning was ontvangen. De prefab containers zijn onmiddellijk na ontvangst van de vergunning geplaatst. Om die reden is het begrijpelijk dat de bestuursvoorzitter zich in alle bochten zal wringen om overeind te houden dat deze tijdelijke studentenhuisvesting niet in strijd is met welke regel dan ook. Anders zal het moeten worden afgebroken.

De SBNE heeft aangetoond dat de vergunning op een groot aantal punten onjuist was en in strijd met de wet. We vonden deze punten zo belangrijk voor onze buurt dat we niet alleen bezwaar bij de gemeente hebben gemaakt, maar zelfs de rechter in Zutphen hebben gevraagd het pand hangende een bezwaarprocedure niet in gebruik te mogen laten nemen. De uitspraak van deze rechter was aanleiding voor het persbericht. En anders dan Parc Spelderholt in het Klaverblad van 22 oktober 2008 laat weten, was er niet sprake van slechts enige administra-tieve onvolkomenheden. In dat geval had de rechter ons verzoek niet in behandeling genomen en zou de gemeente Apeldoorn zeker niet zijn veroordeeld in de kosten van de SBNE.

Ook heeft de rechter beslist niet vastgesteld dat de inhoudelijke beslissing (de vergunning) in stand kan blijven zoals de bestuursvoorzitter aangeeft. De rechter heeft in de uitspraak juist aangegeven dat de beslissing op met name genoemde punten zal moeten worden aangepast en dat in de lopende bezwaarprocedure nog aandacht zal moeten worden gegeven aan diverse andere punten. De vergunning was daarmee volgens de rechter wel degelijk in strijd met de wet.

Ons verzoek om het pand niet in gebruik te mogen nemen is door de rechter niet gehonoreerd. Dat zou mosterd na de maaltijd zijn geweest en onschuldige bewoners hebben gedupeerd. Parc Spelderholt is namelijk niet alleen zo onverstandig geweest om de bouw te starten, terwijl er nog bezwaren konden worden gemaakt. Zij heeft ook een paar dagen voor de rechtszit-ting de huisvesting feestelijk en in aanwezigheid van de verantwoordelijke wethouder Reitsma in gebruik genomen. Gelukkig kan dit onzorgvuldige gedrag van gemeente en Parc Spelderholt nog in diverse procedures aan de kaak worden gesteld. Het advies over onze bezwaren van de SBNE zal binnenkort door een onafhankelijke commissie aan de gemeente worden uitgebracht.

Tot slot: ons persbericht van september zou niet of zeer waarschijnlijk anders zijn geschreven als Parc Spelderholt niet weer een illegaal bouwwerk zou hebben geplaatst. Onlangs is op de hoek van de Engelanderweg en het Spelderholt met de bestemming bos en natuurgebied zonder overleg met omwonenden en voor zover wij hebben kunnen nagaan zonder vergunning een 3,5 meter hoge paal met ‘verkeersborden’ geplaatst. Het is de bedoeling dat dit ’s avonds verlicht zal zijn. Deze gang van zaken is helaas symptomatisch voor het gedrag van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt. Daar moet tegen opgetreden worden om verdere verrommeling van het gebied tegen te gaan.

Paal

Beekbergen, 23 oktober 2008

Informatie over dit persbericht kan worden verkregen bij Wouter Hiskemuller (0555063981) of Jan Schut (0625057310).